39. Woensdag 8 Mei 1889. jaargang. Bollewassching zonder «Waalscho» komplimenten. Ni geieaen wera ae ouue d als op zijn uiterste lig- dag een een revolverschot op hem. De kerel die geschoten had werd aan gehouden door eenen officier van de Kiezing te Doornik. Zaterdag heeft de kiezing van eenen senator plaats gehad, in vet vangiug van M. Dutnon. overleden. De katholieken hadden slechts op hel laatste oogenblik eenen kandidaat voor- geste'd. M. Vanlerberghe, de liberale kandi daat, had in zijn program'verklaard alles te doen om den landbouw te bescher.- I De schoolwet in Holland. De Gazette de Cologne verhaalt, dat de kopstukken der liberale partij in Holland onlangs, te Amsterdam eene vergade ring hebben gehouden, waar de opstel lers der bijzonderste liberale dagbladen des lands aanwezig waren. Het doel der vergadering was, te on derzoeken welke houding men zou aan nemen jegens de nieuwe schoolwet, on langs door 'l bewarend ministerie neer gelegd. Er is besloten, dat het voor 't land nuttig is, den schooloorlog te eindigen en T ontwerp der regeering, behoudens eenige kleine wijzigingen, niet te be strijden. Nu het ont werp s '.haft de sectarische wetgeving af. welke de liberalen aan Holland hadden opgelegd, liet loont veel genegenheid voor de vrijheid van onderwijs, welke de liberalen ge it acht hadden te versmachten. Het stelt op den zelfden voet de officieele en de vrije scholen, door bet besluit dat deze laatste zullen recht hebben op toelagen, alé ie de program en 't toezicht van den Staat zullen aanvaarden. In andere woorden, de liberalen van Holland bekennen deftig dat zij eenen verkeerden weg waren inge slagen. Eene goede les voor onze tegenstre vers. kunnen houden, wanneer hunne steden I en gemeenten kiioelen van vreemdelin- Ke"- Zoo dat Frankrijk thans geheel in tijdelijken vrede verkeert. De gunstige wending welke de ziekte des konings van Holland, tegen alle verwachting heeft genomen, heeft de Hollandsche staatsmannen en wetgevers in eenen toestand gebracht die aan hel komieke gtensl. Drie weken geleden werd de oude vorst beschouwd als op zijn uiterste lig gende, zonder hoop op beternis. De kamers hadden hunne voorzorgen ge nomen, en zoo wel voor Holland als voor hel groot-herlogdom van Luxem burg wérd ean regentschap ingesteld. Willem III is nu onvoorziens weêr beter geworden, en is zoo ver hersteld dat de staatsraad, die, in zijnen naam Holland regeerde, donderdag me: alge mene stemmen beslist heeft dat de koning wié. du teugels van het bewind in Landen zou nemen. Dit besluit werd met den dueuiaal herhaalden kt eet van Leve de koning I loegejuichl. De koning heerscht wtêt rechtstreeks over zijne nderdanen. In het groot-heitogdom was de zaak zou eenvoudig niet. Daar was de hertog A lolt van Nassau, de vermoedelijke erf genaam der groot henogelijke kroon, opzettelijk uil Duitschland gekomen om het regentschap te aanveerden. Nu de grijze koning hersteld is, heeft de toekomstige groothertog een beleefd verzoek ontvangen zijne volmacht neder te leggen, wai hij dan ook bereidwillig heeft gedaan. Heeds za erdag is hij naar Duitschland terug gekeerd. Onnoodig te zeggen dat de goede Luxemburgers oen weinig onthutst zijn, nu zijn den prins, dien zij, eenige dagen geleden, als eenen vorsl inbaalden, met pak en zak terug over de grenzen zien vei trekken. De ganse,he wereld door vergadeiea de katholieken in kongressen, om op uildrukkelijke wijze de rechten van den Paus te bevestigen op zijn wereldlijk gezag en op de Staten welke voor hem door Italic zijn ontroofd geworden. Der gelijke kongressen hadden dezer dagen, onder grooien toeloop van katholieken, te Weenen en te Madrid plaats. Het is gemakkelijk te begrijpen dat het Italiaansch gouvernement die bewe ging met nijdige oogen aanziet en dal de slem der katholieke wereld onaange naam in de hooren klinkt. Ook op bet katholiek kongres te Me chelen, ofschoon dit laatste enkel voor 1 doel bad den toestand der katholieke I werken te onderzoeken en de maat- kn.chten puilen om, i.a de schappelijke vraagpunten te bespreken, dan zijn stemmen opgegaan om de onvor- vreemdbare rechten van den 11. Stoel te handhaven. De sprekers die dit hoogst gewichtig i aangeraakt, onder andere dichtei Lodewijk De Koninck, werden door de vergadering, waaraan talrijke hooggeplaatste katholieken deel namen, geestdriftig toegejuicht. zoodat wij mogen zeggen dat Belgie, ook op dn punt, bij de andere katholieke lan den niet ten achter blijft. Aanslag op den Voorzitter der franscho Republiek. Zondag noen, op het oogenblik dat M. Carnot, voorzitter der republiek, hel paleis der Elyseen verliet en zich naar Versailles begaf, sloop een persoon lus- eene tweede maai vuur ie geven. De i weesl. Eenige kreten van Leve Carnot! werden onmiddelijk na den aanslag ge hoord. De moordenaar werd onmiddelijk aangehouden en naar het pulitiebui eel der Anjonstiaai geleid, terwijl de stoet zijnen weg voorizelie. Hel volk wilde zich op den misdadi ger werpen en de agenten moesten hem tegen de gewelddaden verdedigen. Men leidde hem in hel bureel van den officier. I Zijne oogen stonden verwilderd in het hoofd en hij weigerde eerst te spreken. De agenten belasten hem met zorg en vonden op hem enkel eenen ledigen geldbeugel. Ondervraagd, antwoordde hij dat hij enkel de aandacht op zich heeft willen trekken, omdat hij een slachtoffer is der onrechtveerdigheid en zich in eenen ellendigen toestand bevindt. Hij zegde Perrin te heeten, magazijnbewaker van hei zeewezen en 45 jaar oud te zijn. Hij voegde er bij dat, indien hij op den president der Republiek geschoten had, hij daarom het inzicht niel had hem te dooden. Ik heb overigens lus-chcn den postiljon en de kap van hel rijtuig gemikt, zegde bij. In zijnen revolver vond men drie kar doezen, die niets dan poeier inhielden en drie kardoezen zonder poeder met kogels. sclien de ruiters var. het geleide en loste men; doch op de vraag of hij partiigan- -i ger was van de beschermende rechten op de vreemde landbouwvoortbrengse- len, het cenigste middel voor de land- politie der veiligheid die hem belette bouwers om aan de vreemde konkur- I lemie het hoofd te bieden, beeft hij niet voorzitter is niel getroffen ge- geantwoord, alhoewel zijne houding ge- T’- 1 1 -1 uoegzaam aanduidt dal hij als partijgan ger dier rechten mag aanzien worden. Daardoor hebben talrijke buitenkiezers zich laten verleiden en gestemd voor M. Vanlerberghe, die gekozen werd met 1703 stemmen tegen 1414 gegeven aan den katholieken kandidaat, M. Slténon. - - Plaatselijk. (Vervolg). Wij beslaligen dat het Advertentie blad van deze week zwijgt over het eeiste afreizen der Veurnescne werklieden naar de versterkingswerken van Luik. Wij behouden altijd de bespreking op hel waar terrein, T is ie zeggen op bet terrein waar het Advertentie blad ons eerst in zijne carnavalarlikeh uiigedaagd heeft Heeft de dutch, gelijk het Adver tentie blad schreef, in deze zaak onge hoorde barbaarseb heid en bedre igingen op strafte van weigering van onder stand, gepleegd legen de werklieden? Heeft de disch in deze zaak lichtzinnig gehandeld zonder te voien inlichtingen te vragen Op al deze vragen hebben wij geant woord met onloochenbare bewijsstukken de brieven van de aannemers der werken. Voor ieder rechtzinnig en onpaitijdig mensch, heeft de zake klaar geschenen Ook het Advertenlie-blad heelt ons nooit willen volgen in deze wijze van be spreking, het heeft die bewijsstukken, die brieven nooit genoemd, en daarin was nogtans alles gelegen Het recht zinnig bladje had liever te spreken nevens de kwestie, over duist andero zaken en nog, om zijne lezers te verblin den, van den waren weg af te koeren, ten einde alzoo zijne bollewassching te verduiken en te doen vergelen. De bollewassching van den fameuzen liberalen disch heeft hel liberaal bladje ook iiesproken gelijk iemand die zegt 'k zou wel willen, maar ’k en kan niet liet bespreekt maar een punt meer, dit betrekkelijk den gewezen libeialen ontvanger, maar nog eens, altijd nevens de kwestie! Het gebaart ons niet te ver- staan liet te kot t dat deze ambtenaar ge laten heeft is gedekt geweest door zijnen borg, schrijft het Advertentie-blad! Wie zal bet zeggen, wie zal het vinden? Ten anderen, daar is de zaak niet, Ad vertentie bladje! waarom heeft deliberate disch de zaken zoo verre laten komen? Wist dat voorbeeldig bestuur daar niets van? om welke reden heeft men hem niet afgezet onder het liberaal bestuur? Gij hebt ook gesproken van pennin gen die bij zou achtergelaten hebban voor zijne erfgenamen!!! T Zullen zeker die 360 frank zijn die men hem beloofd had, indien bij wilde zijn ontslag geven? Heeft hij zegekregen? Dat kan mui-chien geweien zijn bij zijne weduwe! Wij moeten nog andere geheel bo- langrijke en schoone Iworien vertollen BMuaienhindscIie 2*oïlitlcl. F raKrijs begon zondag du viuring van de 100' veijanng der revolutie van 1789 (die-zoo veel kwaad in de weield beril gebracht) met de opening der groote wereldtentoonstelling. Men weet dal geene enkele mogend heid aan lici juubedeékt der bloeddogen van dien tijd deel neemtde Fransche oinweiiiflaars blijven alleen met hunne oneer. Ter gelegenheid van de tentoonstel ling is een wapenstilstand lusschen de partijen in Frankrijk afgekondigd. Er is voor bel oogenblik te Paiijs geen kwes tie meei van partijen. Boulanger, die, gelijk men weet, vriendelijk verzocht is geweest ons land te verlaten, om ons met Fiaukujk in geene moeilijkheden te brengen, zit' thans mei de bijzonderste zijner aanban gers te Londen te koekeloeren, en ba- suiuri van daar de politieke beweging, waarvan bij het hoofd is. De gruote afstand die hem van Frank rijk scheidt, vermoeilijkt ongetwijfeld stetk de leiding zijner partij, welke dan ook voor bet oogenblik als met veiiam- ming schijnt geslagen te zijn. Intusschen gaat de kommissie der negen leden voort met de stukken tè on derzoeken van hel proces legen Boulan ger, Rochefort en anderen, waarover de l Senaat, als honger gerechtshof Zal te oordeejen hebben. De behoudsgezinder! houden zich stil in 't belang van bet welgelukken der tentoonstelling, die, het valt niet te ont kennen, veel stoffelijk voordeel voor de parijzenaars zal bijbrengen. De republikeinen van bunnen kant doen insgelijks hun best om eenen tijde lijken viede te bekome.".; dagelijks pre diken zij hom aan met eenen geestdrift die waarlijk eene slecht verholen vices verraadt. M. Antoine de beruchte gewezen Duitsche afgoveerdigde, die sinds een paar maanden zoo veel van zich doet spreken, heeft, bij het einde zijner laatst gehouden voordracht, op een ban ket ie Marseille, verklaard dat hij voor eenigen lijd de gemoederen der Fran- schen met vrede wil laten en hij, binst den duur der tentoonstelling, zijne politiek of beter kiesreizen slaken zal, daar hij van gevoelen is, dal zijn optre den hier of daar stoornis zou kunnen brengen in den algemeenen vrede en voorspoedige kalmte, welke gansch Fiankrijk door liecrschen moet, gedu- i eude de wei eid'entoönstelling die, hoopt hij, honderdduizenden vreemdelingen naar Pa: ijs loiken za!. M. An oiue val zich lijdelijk te Rouaan vestigen, el waai lnj een weinig zal uit rusten vin zijne laatste vermoeienissen, en nieuwe I leriiooiisiolling, met meer vuur vroeger, de zaak der republiek te dienen en hei Boulangismu0 te bestrijden. Bij de kontiigsgezinde-.j is men thans ook voor d ‘ii wapenstilstand. Woensdag, i vraagpunt hebben van d-m il. Pfnlippus, hielden zij a;.i.,„.. i feestmaal, waai bij M. Ferdinand Duval eene icdevcei ing uiisprr.k, waarin bij vooral deed uiikomeri dal hei koning dom de eenige regeering is, waardoor Fiankriik, dar alleen eene sterke re- geenng betracht, kan gered worden. Evenwel achtte M. Duval hel noodig de zaak van den graaf van Parijs afgeschei den te houden van hei Boulangismus. Op het einde zijner toespraak raadde hij ook den tijdelijken wapenstilstand aan, en meende dat de Franschen toonen moeten, dat zij zich kalm en bedaard Dit blad ver.-chljiit den Worm-dag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fï. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letters volgens plaatst iiiinle. Recntei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De zlinionrc’ii voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenaatraat, 46, te Brussel. Men M brijti in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. i - rrn-ii - - Terechtwijzing. Op ouzo 2e bladi. k ondigen wij, naar de Brusstlsche bladen, het - overlijden aan van M de Moerman. Dexe tijding is ongegrond. Do gezondheidstoestand van den GentscLtn afgeveti- digde is integendeel verbeterd. VEURNAAR

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1