ir 45e jaargang. Woensdag 15 Mei 1889. 20. den willekeur L Letf.li.iis. ruliespu- weien wijs te maken aan de aannemers’ Drie Ja, maar, het armbestuur bad gerekend zonder de lage lafheden van de Veurnscbe li beralen, die ievers te Luik binnen of buiten de werken hunnen man hebben die hunne lage rolle speelt. Hel eerste bewijs daaivan is de vol gende brief. aan materieel; nogtans bad de maat schappij der buurtspoorwegen zich met den aanriem: r verbonden op behoor lijken tijd de billen, sporen, enz. te leveren. Door de nalatigheid der maat- een dwazen ezelstrek en Waar gaat men daarmee? Is dat nu eene tamelijke schade geleden.’t Is waar j ën rechtzinnig een vraagstuk’ wil be- ken en niets anders! Ten anderen, de beslissing en de keus zomer; dan voor April 1889, en nu voor den 1" dezer maand. Maar ongelukkig lijk ziet men hot gras op de baan groeien en de stofwolken vliegen, maar, zoo min als zuster Anna, ziet men de witte rookwolkder locomotieven niet. Er bestaan moeilijkheden voor den keus van den exploitant, maar ik vraag, namens de inwoners der arrondisse menten van IJ per en Veurne, dat het gouvernement een besluit zou nemen en de opening der baan bepa'en op 1 Juni. Eindigende, stelde M. Visart voor een aanzienlijk gedeelte van i' I Forihenibrug. te doen verzanden. De weg is gedurende een groot gedeelte van het jaar onbruikbaar en de onkost dier verbetering zou niet al te zwaar vallen. Étc Knincr. Sedert de herneming barer werkzaam heden, na de Paaschvakantie. beeft de Kamer zich schier uitsluitend bezig ge houden met de bespreking van het hud get van landbouw, nijverheid en open bare wet ken. Talrijke redenaars hebben het woord Luik 23 April 1889 Mijnheer Feys, Ten gevolge van uwe depeche, heb ben wij aanstonds alle maatregelen ge nomen om de werklieden logement te verschaffen. In 't toekomende zend uwe werklie den naar Avenue Rogier, 5. L ége Drij van uwe gezonden werklieden zijn maar van 15 tot 16 j.mr oud. Wij ktin- nen nog werklieden ontvangen, n.aur zend ons mannen die ten minsie 22 j.:ac oud zijn, sterke mannen die reeds go gen van verschilligo werklieden, schrijft de heer voorzitter eenen brief naar de aannemers om te weten indien de werk lieden zich mogen aanbieden voor de werken. De aannemers schrijven als volgt Luik 12 April 1889. Mijnheer Feys, Voorzitter van het Armbestuur, Veurne. Als gevolg aan uwen brief van den 11 dezer, wij maken u bekend dat de werklieden zich mogen aanbieden op onze werkplaatsen van Luik. Aanveerd, enz. Voor A. Hallier, Letellier gebroe ders, en J. Baratoux, aannemers, (get.) L. Leteli.ieh. De heer voorzitter zendt eenen twee den blief, betrekkelijk de uren werk, afzending van onderstand voor vrouwen en kinders, enz. enz. De aannemers antwoorden Luik 17 April 1889. Mijnheer Feys, Als gevolg aan uwen brief van 15 dezer, wij vragen u, u te willen houden aan onzen brief van 6 Februari II., voor hetgeen den loon en het logement der werklieden betreft. De werklieden kunnen gedurende 11 uien, en in de schoonste dagen 12 uren werken. (Dan volgen eenige inlichtin gen wegens de manier op dewelke zij den onderstand aan vrouwen en kinde ren zullen laten geworden). (Gel.) Adiuen Hallier. Op dezen brief is er vergadering van bet armbestuur, en daar wordt met al- gemeene stemmen (M. Houlsaeger was tegenwoordig) beslist, dat de werklie den mochten hunnen naam aang.-.van. In eene volgende zitting berdisi men na wel bedachte keus (M. Hout- saeger was de groole keurde») var 8 van de 16 ingeschreven werklieden mo gen vertrekken. 7 vertrekken (en een wilt niet), en do aannemeis zijn aanstonds verwittigd dat zij zullen aankomen. Hier eene bemerkingwij vragen aan alle rechtzinnige en onpartijdige lezers Wat kon het armbestuur, wat moest het armbestuur meer doen dan het gedaan heeft? Inlichtingen vragen, en na goede inlichtingen de stukken bewijzen het bekomen te hebben, dan om alle voorwendsel voor beknib beling te vermijden, eenen keus (ioen van vrome en alleszins bekwame werk lieden blad, dat deze heer zijne goedkeuring geweigerd beeft, en vermits gij spreekt van dwazen ezelstrek en zotte on- vergeeflijke toeren, proficiat voor dat liberaal lid! Een komplimen'je gelijk er Pedro over eenige weker» kreeg in het Aduertentie-blad I De verstootelijke liberale daad. Wij zullen nog eens bewijzen door onloochenbare stukken dat de disch, in deze tweede afreize van werklieden j naar Luik, aide voorzorgen, zoo het Advertentie blad zelf bekent, genomen heefteen dat niets ten zijnen laste kan Daarbij en het zal blijken uit de DU blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs, 5 fr sjaars; met de post 6 fr. - Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters J volgéns plaatsruimte. - Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. - Een N’ 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Bflgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitë, Magdnlenaslraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Buitcnlaiulsclic Politiek» Deze week is er niet veel staalkundig nieuws té vermelden. De fransche republiek heeft, verledene week, met veel redevoeringen, verlich ting, vuurwerk en Venetiaansche feesten op de Seine, de honderdste verjaring gevierd der omwenteling van 1789, welke, volgens hel zeggen der fransche bluffers, dé vrijheid aan de wereld heeft geschonken ’l Is nog al zonderling dal Frankr ijk, van waar men beweert dat de vrijheid is uitgegaan; juist hei land is van Euro pa waar, na honderd jaar, het minst ware vrijheid ie vinden is. En inderdaad daar beslaan eigenlijk geene vrijheden meer alle zijn onder worpen aan den willekeur der repu- blikeinsche vrijmetselarij, en men weet welk misbruik zij van den willekeur reeds gemankt heeft. In geen beschaafd land heeft ergere vei volging van andersdenkenden be staan dan deze die volgde op den ko ningsmoord van Li-dewiik XVI. Te be ginnen van 1793 werd alwie maar eenigszins verdacht was’van den katho lieken godsdienst of liet koningdom aan ie kleven, onmeêdoogend irt de gevan gens geworpen, in d.i bloedige guillo- tien, die dag en nacht werkte, sneed fret hoofd af van duizenden onschüldi- gen, waaronder priesters, vrouwen en kinderen, die geene andere misdaad badd n begaan, dan de machtigen van duu dflg niet als góden te aanbidden. De heerschers van gister weiden de verdachten van vandaag, én de slacht offers van morgen, en zoo ging de vrij heid op zijn fransch haren bloedigen weg voort, lol dat de lepubliek stei vend in de handen viel van Napoleon I. De hedendaagsche republikeinen heb ben door het verjagen der kloosterlin gen, door hunne dwangwetten tegen het katholiek onderwijs, door de finantiele en andere schandalen, welke aan de dagorde zijn, getoond dat zij ten volle hunne voorgangers van over 100 jaar weerdig zijn. Ook is de republiek zoo laag gezonken (Jat <?en énkel stootje voldoende zou zij i» om ze omver te wer pen of weer in de handen van eenen dwingeland te doen vallen. Ander politiek nieuws is er niet, ten zij dat de koning van Italië met den kroonprins den 18 dezer keizer Wilhelm van Pruisen een bezoek brengt; dat de jonge koning van Servie zal gekroond worden en dat een vertegenwoordiger van Rusland de plechtigheid zal bijwo- non; dat Boulanger te Londen zit cn or verkwijnt, dat er bijna niet veel meer var. hem gesproken wordt; dat terwijl Frankrijk in feest is met zijne tentoon stelling, Duitschland te strijden heeft mol het sociale spook, terwijl de Hol landers beteuterd nadenken over de onverwachte verdwijning van hunnen Raad van State, en de-Luxemburgers zich maar geer, gedacht, kunnen maken van hetgeen in de laatste dagen binnen hun klein rijk is voorgevallen. van Zaterdag laatst 11 Mei, niets anders meer dan zotte onvergeeflijke toeren!!! r;22. schappij heeft deaannemer der. werken de handelwijze van iemand die serieus dat de nationale maatschappij bezig is I spreken? Dat zijn droeve jongensslre- met talrijke andere iinien te leggen, en, ondanks haren goeden wil, niet in tijds i I b» n n A AH 1 z* z\' rv» maar de aannemer kan daarvoor *riiet 1 verantwooidelijk zijn. Wat er ook van zij, de linie is bijna voltooid en men wacht met ongeduld de keer niet kïnnen’schrijv'én","Advertèntïè- opening derzelve af. Eerst had men die 1 opening aangokondigd voor verleden wilt gij? Voor een liberaal cela depend des tas, gij moet zien hoe de wind zit, zegt Rara in de Kamer, en 't Advertentie blad is ten anderen, grootelijks en vol komentlijk overtuigd van de. averecht- sche slimheid zijner lezers. Inderdaad sprekende van de tweede reize van Veurensche werklieden naar Luik, moest het Advertentie-blcd over acht dagen zelf bekennen en getuigen dat men. zoo het schijnt, eenen wel bedachten keus gedaan had, en het sprak ook van al de voor zorgen die genomen waren geweest Daarop hebben wij geantwoord, ge heel natuurlijk radten gij dit nu zelf bekent, Advertentie-blad, wat kan er nog ten laste gelegd worden van het arm bestuur? Gij moet niet peizen dat het rechtzinnig bladje daarop rechtstreeks antwoordt, of iets, eene bijzonderheid, een bepaald feit bijbrengt tegen de han- delwijze van den disch; o neen! Maar wat doet het? Voelende dat het te verre gesproker, heeft, en te verre gegaan is in zijne be kentenissen ten voordeele zonder het te willen van het armbestuur, trekt hei zich seffens in van deze week, en die welbedachte keus en al die bekend in zijn nummer uat ue nationale maatschappij bezig is met talrijke andere Iinien te leggen, en,! al het noodige materieel kan bezorgen; van’t armbestuur is gedaan en aangeno- ageweest met eenparigheid van stemmen der aanwezige leden, waar onder M. Houlsaeger! Gij zult van dezen langs de Loovaart, in de nabijheid der stukken houden wij slaan ’t geen wij Uil de nieuwe onderhandelingen en briefwisselingen lusschen ons arm- bestuur en de aannemers van de'wer- ken, blijkt hetgeen wij sedert lang vermoedden, dat hier te Veurne libe- ralen gevonden worden die in ak- koord zijn met de libéralen van Luik, ten einde de pogingen van ons arm- bestuur ten voordeele van de werklie- lieden stelselmatig te verijdelen en aan de werklieden werk te weigeren, niettegenstaande de stellige beloften van de aannemers. Waarom? stuur! De waarheid zal daarover ge- kend zijn en in de oogen springen, i j offers van die geusche laf- en laag- j I Op aanvraag en op gedut ig aaudrin- Uit haat tegen het katholiek armbe- maar intusschentijd,wie zijn de slacht- wrocht hebben. offers van die geusche laf- en laag- heid? De werklieden en de armen. Ziet gij nu wat de Luiksc .e I Iers van onze liberalen nebben 1 i I gevoerd om to toonen dat zij de belan gen hunner lastgevers ter harte nemen. M. Leon Visart, onze vertegenwoor diger, heeft eenige bemerkingen ge maakt over belangrijke kwestien het arrondissement betreffende. Hij begon met de vlotkom van [Nieu- port, waarvoor het noodige krediet, om de werken te beginnen, gestemd is en de plans opgemaakt en goedgekeurd zijn, en vroeg aan den heer minister wanneer het gouvernement die werken zal doen beginnen. Het is eene levenskwestie voor de stad die met ongeduld wacht op de eindelijke uitvoering van het ontwerp. Thans is men bezig zegde hij de haven uil te baggeren en eene losplaats in de achterharen te maken. Men heeft reeds dikwijls nutteloos geld aan de haven van Nieuport verspild; maar ditmaal zal het aan nuttig werk gebruikt zijn. Dan sprak M. Visart in dezer voege over den beuilspoorweg van Veurne naar IJper, die blijft aanslepen, en waarvoor tot nu loe nog geen exploi tant is gekozen. Daar tegen zijn te i recht veel klachten gedaan, die meest j al gegroi d zijn.' Gedurende vele dagen zijn de werken I moeten opgeschorst worden bij gebrek voorzorgen I,0£laris bad de maat- van Zaterdag 4 Mei, zijr. in zijn nummer Plantselijk. Bollewassching zonder «Waalsche» komplimenten. (VerOolg). T Gaat alzoo. als men wil schrijven, alleenlijk om ie schi ijver., als men wil beknibbelen, alleenlijk om te beknibbe len. zonder recht noch reden! Dat men de eene werk wit schrijft en de andere week zwart! Dut men krin- j kelt en winkelt volgens den wind! Een I menscit die wat eergierigheid bezit, zou alzoo niet willen schrijven; maar wat K' gelegd worden, den trek weg 'i woensdag laatst schreven VEU I tl 1 I I. I r Daar is uw werk lafaards! Wat gebeurt er dan?

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1