I ÏV 21. Woensdag 22 Mei 1889. de graanmarkt. dat ik, buiten eenige voorbehoudin- balg vul lieden ie Luik geworpen, tdonen ge noeg boe onze Veurnsche geuzen in akkoord waren met sommige pleinen van Luik! En al die loopingen bij en naar de i statie hier, van sommige Veurnsche li- béralen, den dag dat de werklieden De vuile beest van den Apocalypse leeil un alle llJde op deze wereld. Zij was gisteren, Zij is vandaag, Zij zal moigen zijn. Voltaire, de schande en eerloosheid in persoon, was al stervende gedoemd zijne eigen uitwerpsels te verslinden. Judas, de verrader, is zijn eigen beul geworden. Herodes, is levende veranderd in ee- nen klomp wormen Als de vuile beest met het schuim der razernij op de lippen, met de oogen verwilderd builen dunne hollen puilend, aanslagen pleegt tegen god- en men- schelijkbeid en alle wetten, dan blaas! ze en kraait ze gelijk de haan op den messing! Dan is zij verzadigd, die beest, dan geniet bare balg ruste! Maar wee aan de beest die baar alzoo veizadigt, zij zal later opgeëten zijn door bel krielend wriemelend onge dierte In Oostenrijk is de katholieke partij volstrekt niet te vreden met de nieuwe schoolwet welke in de Kamer is inge- diond door den minister van onderwijs von Grutsch. Prins Lichtenstein en zijno partijgangers verklaren dat zij niet alleen eene regeling van het godsdienst onderwijs in de volksschool hadden verwacht, maar verlangen dat geheel het onderwijs godsdienstig worde. Zij zijn dan ook besloten tegen het ont werp te stemmen, dat, van eenen ande ren kant, door de liberalen als te ka tholiek wordt bestreden. irijviiig>|Hijo. v r - Annoncen 20 centimnn per regel.De groote letters Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1Ö0. 'tbuitenland, worden ontvangen door het Office dePubucitS, Magdaleriastraat, 46, te Brussel. drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat. 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. ster M. Visart zal gelukkig zijn te verne men gen, den laagsten aanbieder heb aan- veerd voor de exploitatie der lijn Veur- ne-IJpcr en dat de expjpitatie in het kort zal beginnen. alles wat goddelijk en verheven is De mensch was in eere, en heeft hel piet verslaan Hij heeft hem vergeleken met de peer- den en de merrien en is hun gelijk ge worden Het lichaam dat rotis, verlaagt deziel. Hij was reeds man van jaren, en was nog eene abominalie voor hemel en aarde Die de wet van God verlaten hebben, zijn gelijk een hond die weerkeen tot zijn braaksel, en een gewasschen zwijn naar de wenteling in bet slijk De vuile beest van den Apocalypse, kan niet verdragen dat anderen anders zijn dan zij. De beest, zegt de profeet David, zal op den loer zijn, in convulsie vallen van gramschap, kraktanden van razernij en opdroogen van spijt De godsdienst, het priesterkleed j I maakt op de beest hel eftekt van den roodeu neusdoek op den opgeblazen hcova rdigen kalkoen of op den wilden stier De beest en kan het priesterkleed niet zien oi gc-ucliteu. üp dn zicht, liet zesde gebod doet geen overspel noch onkuischheid ooit, en misschien nog andere geboden, klin ken baar in de ooien O die leelijke beest, die wellustig wemelt in hei siijk, oogen, mond en »c H'muer. Vrijdag is de bespreking van de be groeting van landbouw, nijverheid en openbare werken afgeloopen. Goeiie teiten van politiek belang hebben zich bij die rustige bespreking opgedaan. Toen men tol de stemming ging ovêrgaan, was de kamer niet meer ir. gelat slechts 64 leden waren tegenwoordig. De liberalen waren meest allen afwezig. Op de bemerkingen in eene vorige zitting door onzen volksvertegenwoor diger M. Leon Visart gemaakt, heeft de heer minister De Bruyn geantwoord M. Visart heeft gewezen op den slech ten staat van den trekweg langs de Loo- vaart. Over het algemeen is de dijk dezer vaart geenen weg en de doorgang is er verbouen, ten zij voor het gebruik van eenige eigendommen die geen anderen uitweg hebben. De verbetering is dus geen werk van algameen belang. Het achtbaar lid sprak ook van de ha ven van Nieuport. Deze werken zullen eerlang aanbesteed worden. M. Visart kan, in dien hij bel noodig acht, deze kwestie op nieuw behandelen bij de be spreking van bet buitengewoon budget. Wegens de kwestie van den buurt- het steeds toenemen spoorweg Veurne-Yper, zegde de mini- die vuile beest te verwijderen uit den menschenkring? Waarom ze niet perken, in een donker, sliet, afgezonderd van alles wal mensch is, waar zij niémand meer zal hinderen? Oftewel, waarom ze niet jagen in de wildernisse, in de woestijn bij haie soortgelijken? 'Waarom ze daar niet jagen, die. vüi'é beest, opdat zij zonder hindernisse voor niemand, hare verlustigingen zoude ne men in die onmeetbare poelen Waarom ze daar niet jagen indie wildernisse, waar dal zij zal mogen bor relen en moorden en blazen dal zij splijt van spijl, die vuile beest van den Apocalypse 4»5U jaarpan" Plaatselijk. Bollewassching zonder «Waalsche» komplimenten. (Vervolg). Sprekende van de tweede afreizè van Veurnsche werklieden naar Luik, en de briefwisselingen tusschen den heer voorzitter van den disch en de aanne mers van de werken medegedeeld heb bende, mieken wij woensdag laatst de bemerking als volgt Wij vragen aan alle rechtzinnige en onpartijdige lezers Wat kon hetarin- bestuur, wat moest het armbestuur meer doen dan het gedaan heeft? In- lichtingen vragen, en na goede in- lichtingen de stukken bewijzen het bekomen te hebben, dan, om alle voorwendsel voor beknibbeling te vermijden, eenen keus doen van vrome en alleszins bekwame werklieden! Hel Advertentie blad, die wetiteipuid, die draaier naar alle winden, na eet si bekend te hebben, in zijn nummer van Zaterdag 4 Mei, dat een welbedachte keus was gedaan geweest, en dat al de voorzorgen waren genomen, schreef in zijn nummer van Zaterdag 11 Mei dat geheel die zaak een dwaze ezels- trek was en een zone on vergeeflijke loer! Maar nog eens, om te veranderen, in zijn nummer van 15 Mei laatstleden, 't en is geen dwaze ezelstrek meer, noch geen zotte onvergee/lijke toer, maar indien de werklieden niet wei zijn ont vangen en behandeld geweest te Luik, dal zou de schuld van den disch zijn Wij antwoorden dal de aannemers in tijden verwittigd zijn geweest van de aan komst der werklieden te Luik, door den heer voorzitter van het armbestuur en indien de werklieden daar niet ontvan gen zijn geweest, gelijk zij hel moesten zijn, wij houden staan, 't geen de werk lieden blijver, beweren, dat de liberalen van Veurne de schuld zijn van alles Liberale manren hebben te Luik, om de pogingen van den disch te verijde len, daar was hel plan onzer Veurnsche geuzen. Schandalig genoeg, maar ’t is alzoo! Die rimram van 15 tot 16 jaar oud, die spotnamen van «tratevagers, bor- logiekuisschers, klokluiders, Inugge- draaiers, al stijl-Advertentie-blcd sedert zeven acht weken, herhaald in de brief- Gij wilt ze verheffen, verdedigen, en wisselingen of naar het hoofd der werk- nigzoete vruchten? O eeuwe van ’t progres De maatschappij, de maatschappij! j wanneer zullen zij verslaan, dat hei I noodig is, voor het algemeen welzijn, De vuile Beest van den Apocalypse. Sint Jan, in zijnen Apocalypse of boek der vei openbaring, schrijft woorden vol mysterie en wijsheid. Ik heb gezien, zegt hij, ik heb gezien de groote beest! Zij geleek aan den luipaaidvisch, en had beerepooien. Zij droeg op haren kop twee lange hoorns en laster en haal legen God. Hare muil spoog laster, Laster legen God, zijne Kerk, en al wie, er deel van miek. En zij trok ten strijde tegen Gods uitverkorenen. Iedereen keek naar die beest, en zei waar heeft zij haar gelijke op aarde? Niet ver van daar zag ik eene vrouw, eene onteerde, dragende op het voor hoofd groot Babylon, grulvel en abo- minatie der aarde. En al met eens, dc béeste die ik zag en was niet meer. En het groote Babylon is gevallen, en is geworden een duivelsnest, eene schuilplaats van alles wat vuil en hate lijk is. Gij zult gecn overspel doen. Gij zult uws naasten huisvrouw niet begeeren. Alzoo sprak de wet Gods, op twee sleenen lateis geschreven. Het woord van God, altijd oud, altijd nieuw zal blijven spijts de vuile beest van den Apocalypse! Waarom die grijns op de lippen Waarom, o stinkende beest Waarom, o slordige klomp, opgebla zen mout Waarom, o pestdampend graf, wiens slinkende adem verbrandt en veron- reinigt? Ik zal het zeggen, o zak slijk De dierlijke mensch, zegt ievers Petrus of Paulus, en verslaat niets van pit' blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na di; graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. 5a„,.i;;i,a De Annönren voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, Gansoh Nederland door vierde men verledene week de 40,u vei jaardag der troonbeklimming van koning Willem 111. De onverhoopte herstelling van den 72jarigen vorst uit eene doodclijke z.ek- te, bracht veel bij om den geestdrift der bevolking bij dn jubelfeest te vermeer- deren^ In al de kerken en godgewijde tem pels. zijn dankliederen ten hemel ge stuurd geweest, en de koning heeft van i af de Europeesche vorsten en hoogge plaatste politieke personen gelukwen- schingen ontvangen. Vol erkentenis voor de bewijzen van verkleefdheid'hem door zijn volk gege ven, heeft de koning twee honderd Hol landers met hei kruis van den Neder- landsclien Leeuw vereerd. Daarbij werden de katholieken niet vergeten. Generaal Vander Schrick oud ste lid der Tweede Kamer en leider der katholieke partij, is tot kommandeur be vorderd. Tot ridders zijn benoemd de bisschoppen van 's Ilenogenbosch en van Haarlem, dc voorzitter van ’l semi nal ie van iteisenburg, de deken van ’l bisdom Breda en de hoofdopsteller van het katholiek blad de Tijd. Ziedaar een blijk van waardeering, door een protestanschen vorst voor de maatschappelijke diensten door uitste kende katholieken bewezen. nlamlHcfae I’olïtlek. Do feestviering ter gelegenheid der wercldieiitoofisielling van Parijs is ter. einde geloopeii. De kalmte, de vreugde die er ncerscht, de wapenstilstand zijn I geëindigd, want de kamers hebben weer hunne werkzaamheden hernomen om de begiooting voor 1889 te bespreken. Sinds eenige dagen hebben de kamer leden zich willen geweerdigen dit soms rumoerwekkeud ding in behandeling te nemen; ook is het niet in de volstrekte kalmte dat de debatten over dit stekelig onderwerp plaa|s Lebben. Eer: radikale afgeveerdigde heeft eene redevoering uitgesproken die niet min dan drie zittingen heelt ingenomen, en waann hij voornamelijk betoonde dut de uitgaven voor hel onderwijs op be denkelijke wijze zijn toegenomen. Hij was hevig in zijne berispingen en aar zelde niet tot bet gouvernement te zeg gen, dat indien men op dien weg van schoolverk wasting vooitging, Frankrijk erdoor in den algroud zou gestort wor den. Een andere afgeveerdigde veroordeel de ook ten strengste de staatkunde dor republiek en stelde net gouvernement aansprakelijk voor der uitgaven, zonder dat de inkomsten rlaatmede gelijken lied houden. Waar gaat men uaarioe met dal s|elsel, riep hij uil. Naar ,',et bankroet, dal is onver mijdelijk Als de vuile beest de macht der aarde in hare klauwen krijgt, dan kent zij noch perk noch palen meer. Dan zit zij waarlijk als een spotduivel in cathedia peslilentiae, in den stoel van verpesting! Dan kan men haar toepassen leert ze kennen door hare vruchten. Mannen van het licht en den voor uitgang, Sodoma zou misschien de vuile beest uit haren schoot gebannen hebben, en gij kruipt voor haar op de knieën? Gij wilt baar de kroon rond ’t vloek baar hoofd spannen? hare vuiligheden verkoopen voor ho nigzoete vruchten? O eeuwe van ’t progres Deze die de maatschappij beheeren, i het algemeen welzijn f C’ I - - 1 - -- J u

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1