Woensdag 5 Juni 1S89. Nr 23. i stoelte onder hel gejuich der Boulan. x t'! gehied is die »‘«i gras en lijken slank. Tot EiiiitenlaiidHclie Politiek. L)e reis van koning Humbert van iialie naai Beriyn, wordt nog altijd druk be- spieken en blijft het voornaamste feil der buitenlandsche politiek. Koning Humbert en zijn zoon erfprins Viclor- Emmanuel, werden er met geestdrift ontvangen en allerhande feestelijkheden hebben er gedurende hun verblijf van acht dagen in de Duiische hoofdstad plaats gehad. Het meer dan vriendelijk onthaal dat aan den erfgenaam der ontroofde Sta ten van den Paus is te beurt gevallen van wegens den Duilschen Keizer beeft bij de Europesche vorsten en staatsman nen eenen slechten indruk gemaakt en onder ten eene zekere en niet onge gronde bekommering doen ontstaan. zichten van Duitschland en Italië, of lie ver van de ministers Bismarck en Crispi, j stonden hevige wooi den wisse) in gen M. de minister Beermiert heelt zijne I Liberaal Program. Sedert den val der liberalen in Juni 1884. is hun program uitermate een voudig geworden. Volgens de verkla ringen van de liberalen, zoowel in de Kamers als in hunne openbare kies- en andere vergaderingen, bevat dit pro gram nog slechts een mager, dwaas en heel armtierig artikel, namelijk oorlog aan den godsdienst en zijne priesters; al het overige is versleten en in den vuilhoek geworpen. Ook hebben de liberalen maar eenen kieet meer om, in groote omstandig heden, geestdrift in hunne rangen te verwekken, en die kreet is a bas la ca lotte! Dat hebben wij dinsdag en woens- rl r» r» 1. M. Laguerre, bijgestaan dooi M. Paul de Cassagnac, heeft .in de Fransche Kamer liet ministerie onderviaagd over het proces Boulanger en over de onder- zoeks-cominKsie. Hij viel zou hevig uit tegen den Senaat dal M. Melinnc vooalelde zijne onder vraging te vei werpen. Dit voorstel werd aangenomen. Doch het gouvernement was daatmeê van de Boulangisten niet al. M. Andri- eux. de gekende Boulangtsi. onder vroeg het gouvernement over zijne hou ding in hel proces Hij luncht zwaïe beschuldigingen uil tegen de' ministers van justitie en tiinnenlandscho zaken, die, volgens hij zegde, lalsjtie getui genissen smeden. Hij zegde onder andere, dat verschei dene getuigen, vooraleer voor de com missie der negen wijzen te verschijnen, De Hamer, Ter gelegenheid der uitleggingen welke het gouvernement vei langde ie geven over het schandaal door de li berale gazetten verwekt, in de zaak van het socialisten proces van Bergen, wa ren er dinsdag zeer veel nieuwsgierigen in de openbare tribunen der Kamer. M. Lcjeune, minister van justitie, en zijn voorganger, M. Devolder, hebben opvolgentlijk uitlegging gegeven over de houding van het gouvernement in het proces in kwestie en de waarheid gereid over de feiten welke door de geuzerij zoo eerloos werden verdraaid en uitgebuit. Zij hebben het historische der zaak betrekkelijk de openbare veilig heid gemaakt en de liberale volksbe- diiegers bloedige zweepslagen toege diend. Zij hebben duidelijk bewezen dat het bestuur der openbare veiligheid hel parket bad misleid, en het ministerie onwetend had gelaten van dé feiten, weke het volstrekt te zijner kennis had moeten brengen. M. Lejeuae kondigde dan ook, te midden van de toejuichingen der linker zij aan, dat de dienst der openbare vei ligheid zal aigeschaft worden. Hij heeft aangetoor.d hoe de bestierders der open bare veiligheid de ministers en het ge recht hebben gejudast. Ik wil wel, riep hij onder de toejuicoing der rechterzij uil, mijne ambtenaren verdedigen, maar op voorwaarde dat zij niet ver raden. M. Bara heelt dan het bestuur der openbare veiligheid verdedigd, waar schijnlijk o:;.dat dit bestuur waarvan het persoimeei door hem is benoemd onder de libca en voor hei gouverne ment, en onder de katholieken tegen het gouvernement en voor de logic werkt MM. Houzeau en Fiére Orban hebben niet zoo vreedzaam zijn als zij wel wil len schijnen en dat te Beriyn in stilte eene overeenkomst zou kunnen geslo ten zijn die den vrede van Europa in ^emeeïZS^ gevaar brengt. Men wil uit de samenkomst der beide vorsten niet alleen besluiten dat Duilsch- land, het eerste van allen de inpalming der pauzelijke Staten ei kent, maar daarenboven meent men dai Keizer Wil helm, koning Humbert en bum.* mi nisters Frankrijk hebb.ii willen tergen en vernederen over zijne onmacht. De fransche drukpers deelt vooral in dit laatste gevoelen, hetwelk zooveel te meer veld wint, daar men zeker schijnt dat oen bezoek der beide vorsten aan Straatsburg, de hoofdstad der provinciën aan Frankrijk door den oorlog van 1870 ontnomen, ontworpen en vastgesteld is geweest en dat men er maar heeft van afgezien na dat de toon der fransche bladen er al hel roekelooze van had doen uitschijnen. Wat er van zij, de innige toenadering tusschen Dnijscbland en Italië wordt al gemeen beschouwd als tegen Frankrijk gericht, terwijl in het drievoudig ver bond Oostenrijk meer en meer op liet achterplein wordt geschoven. Inlusschen gaan Rusland, dat buiten dit verbond werd gesloten, en Engeland dal er vrijwillig buiten bleef, naarstig voort met hunne wapeningen. Vooral in Rusland heeft men nooii zoo dapper gewapend als tegenwoordig. De tijd zal beslissen waarop dit alles zal uilioopen. Doch het is altijd zeker dai hel vernauwen op het behoud van den Europeschcii vrede meet dun upif geschokt is. zoogezegd groot schandaal van Ber gen, en die kreei vindt ook al geen bijval meer onder het volk, dal van die kwakzalverij zoo beu is als van koude pap Armzalige grrrroote partij Kiezing van Brussel. De stemming van Maandag meft •«■en beslissenden uitslag geleverd. Van de drie kandidaten die voorged egen wa ren, staal M. de Becker aan hei hoofd mei 6410 stemmen, en komt in ballo- teering met M. Janson, radikale kandi- kale kandidaat, die 4808 stemmen be kwam. M. Graux. de doctrinaire k indidar, valt buiten strijd, dewijl hij maar 4201 stemmen ol 2200 min dan M. de Becker, de onafhankelijke kandidaat, bekom :u heeft. Er wureu 7000 kiezers ’t huis gebleven. De eenige bekomen uitslag is du ver- oordeeling van het docnina’ i.-mus ie Brussel en de veroordeeling dooi het kiezerskorps van de politiek welke MM. Fiére Orban en M. Bara in <ie Kamer vertegenwooidigen. M. Graux. de oud minister, is voor goed op zijde geschoven en verstcoten, te geven aan M. n de kiezers het doodvon- vaari goed j nis der Ligue uitgespioken. vaart vol slijk, volgroeid verspreidt eenen gevaar- c’. verleden jaar werd bet onderhoud ervan door het gouverne ment aan de provincie overgelaten; de eischen van het gouvernement hebben de provincie van dit onderhoud doen afzien, omdat de kosten door den Staat moeten gedragen worden. Dewijl de provincie alleen gehouden is, volgens de overeenkomst van 1819, het sas van Houihem te onderhouden, heeft de pro vincie de hulpsom van 12,000 fr. voor de onderhoudswerken verworpen en het gouvernement bracht die som van ambtswege op hel provinciaal budget. Dan sprak de achtbare senator over de IJservaart, de havenwerken en de vlotkom van Nieuporl, waarvoor reeds tweemaal kredieten werden gestemd. Wegens deze laatste werken heeft M. de minister De Bruyn geantwoord vol gens hel beknopt verslag Ik heb de zaak der vlotkom bij brief aan den hoofdingenieur van West-Vlaan- deien, M. Piens, herinnerd, en hij ant woordde mij dat ik de noodige plans voor de aanbesteding op hel einde van Juni zal ontvangen. Ik zal de aanbeste ding zooveel mogelijk bespoedigen. bij den minister van binneniaiidscne zaken ontboden worden eu er de noo- b dige ondei richtingen ontvangen, nopens uitleggingen met veel kalmte en weer de veiklaiiiigeu die zij zullen aan de digheid gegeven, en het liberale vertel- senaiois oiiderzoeksrechieis te doen sel aangaande het gebruik van ophit- hebbon. Hij voegde erbij dat de sende agenten door het gouvernement geheime fondsen van het veiligheids- den bodem ingeslagen. hoofd Constans niet gespaard worden; Herhaaldelijk werd de minister-voor- men werpt, riep hij uil, bet geld bij hopen naar de bereidwilligen. die wil len valsche stukken over Boulanger bezorgen. M. Theven t was woedend; hij spro g recht en riep bulderend uilgij liegt, dat is onwaar; noem, als gij kunt de persoon die valsche getuigenissen af leggen en diegenen welke valsche stuk- aan het genekt leveren. M. Andueux moest bekennen lot En inderdaad, men vreest dat de in- j Herhaaldelijk werd de minister-voor- zitter door heel de rechterzij toegejiiicht, vooral toen hij. hel doel van tien hate- lijken lastenrgs-oorlog ontmaskerende, aan de liberalen verweet dien oorlog slechts ondernomen te hebben om de Brusselschc kiezers in dwaling te bren- j gen, ten voordeele van hunnen liberalen kandidaai M. Graux, die maar in slech ten geur stond. Vervolgens heeft M. Jacobs, onder de daverende toejuichingen der meerder heid, eene dagorde van vertrouwen voorgesteld, welke door 78 stemmen tegen 32 en 3 onthoudingen aanveerd wierd. Eene dagorde van blaam door M. B .ra vooigesield. heelt zelfs de eer niet ge had dat er over gestemd weid. Na de zittingen van dinsdag en woens dag hebben de liberalen str.iatbetoo- gingen willen inlichten, d«»cli ze zijn daarin deeilijk mislukt. Alles is rondom hel Natiepaleis kalm gebleven. Er be vonden zich zelfs meer politieagenten dan nieuwsgie;igen; de politie heelt eenige aar Houdingen gedaan; ee.iige snotvinken riepen van tijd tol tijd A bas Ia culotfe! toen eindelijk de regen de manifestanten uiteen dreef. Bij de bespreking van het budget van landbouw, nijverheid en openbare wer ken, heeft M. de baron de Coninck den Senaat ondei houden over versebillige belangrijke zaken en over zekere be langen zijn arrondissement betreffende. Eerst keurde hij de afschaffing der veeansenijschcoi van den Staat goed, vraagde de afschaffing der rijksveeart- sen i n raadde de afschaffing aan van hel wucua- iuteriiaat bij de hotbouwschool van Vil- ^ag nog kunnen bestaligen, na de ver- voorde, waarvan ieder gediplomeeide klaringen en uitleggingen door de mi- 2000 fiank aan de Staal kcsi. Vervol- n,sters in^de Kamer gea.ian nopens hel gens sprak bij over de wet op de jacht, het ijken van maten en gewichten die veel te wenschen laat. Men ijkt in eene herberg zegde hij men keurt ge wichten af die vroeger goedgekeurd werden, men voegt er nieuw lood bij, dal er weldra uitvalt en nogmaals moet aangehecbt worden; zoo dat, na eenige jaren, gewichten die vroeger in koper waren, louden gewichten geworden zijn. Vervolgens besprak onze senator de belaangen van zijn arrondissement In net auondissemem van Veurne, bevindt zich de kleine gemeente Coxyde, belangrijk voor hare garnaal visseber ij, en gelegen ia volle duinen, op twee ki lometers der kust, waerheen de vis- schers die van vader 'ot zoon van de vise ivangst leven, zich moeten begeven, en er bestaat daar, om bij de zee te geraken, maar eenen wegel in liet drijf zand, waar men nauwelijks met eene ongeladen kar dooi kan. Men zou dus het strand moeten ver binden aan den buurtspoorweg bij mid del van eenen steenweg door de duinen, diu slechts eene som van 7040 tot 10000 frank aan den Staat zou kosten. De kwestie der vaart van Bergen -1- jzcstuuui wekt de levendige belangstelling van ze- en met den voorkeur kere gemeenten van het airondissement i Janson, hfbb- WIK7UU UQUUUI1 i Op zekere gedeelten is die vaan goed i hei ministerie aangevallen en er onl- onderhouden, maar op Belgisch grond- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars; mei <le post 6 fr. Xnimm-en ->O emnimen n i wlfpw platerunnle. - BeeWlijke eerlie,stellingen 1 fr. Ee5 S-13 cent. - Je,-.ijk» „„.„mees le,ters De Annoncen voor Helgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden vnivaltljeil door hn Okhce i.e Pciimci tfe. M^dalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte NonurnsiraaL 4. te Veurm-, ‘n m ■!.- I’ostkantooren.' -- Laguerre nam de gelegenheid waar zijne uitvallen tegen den Senaat te vernieuwen en de ministers te be.-chul- - digen aanslagen te beramen tegen liet - I - i maal weid hem het woord ontnomen. Laguerre verliet dan het spieekge- gisten, Bonapanisten en Oileanisten, uitroepende Gij kunt toch het woord aan de kiezers niet ontnemen. Do Boulatigist Laur, die ook een woordeken wilde lossen, werd even eens een mondslot gepast; en de inti|r- pellatien mislukten ten volle Hl al het geioep en getier was 1/O'er aan de galg. 4 DE VEURN r J - j._i_ I om e, - MU* Senaat. !1U nog toe geetie namen te kunnen noemen, maar hij beloofde later ztjne gezegden met bewijsstukken te staven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1