Woensdag 12 Juni 1889. IV 24. 45e jaai’"an<» bladen de liberale bedaarder bet publiek bleef. van den liberalen Syssen 19.372 8,602 stemmen. 10.539 plaats komen. Hoe harder etal aanw. stemmers M. De Becker, M. Janson, iu.döh M. Janson is dus gekozen met 1937 stemmen meerderheid. tenaars en hovelingen even boog zal stij gen bij dit bezoek, als tijdens dat van koning Humbert het geval was, blijft nog at te wachten. In alle geval meenen wij dat Keizer Frans-Jozef wel zou doen goed uit zijne oogen te zien, want in het drievoudig verbond bevindt hij zich in een voor hem zeer verdacht gezelschap. Plaatselijk. M. Schram heeft maandag morgen het gevang mogen verlaten, en deze maat regel, ten zijnen voordeele genomen door de hoogere overheid, deze gedeel telijke bekomen gratie bewijst, volgens ons, genoeg hoe men daar de ongehoorde handelwijze van M. Verdeyen beoordeeld heeft Het Advertentie blad schijnt nu te la chen met minister Le Jeune, die van geene gratie wilde hoören spreken. Doet wal, katholieke ministers of we - gei l wat, om niet te mishagen aan do koning. en begon Zijne Majesteit de les i zoo niet mocht laten en ter. minste de twee mi- l en Devolder moest hunnen kassaard geven en wegzeoden. Zal dan de kioon zegde l'Etoile erin toestemmen dat MM Beernaert en Devolder l ogin haren naamzal spreken? M. d’Anethan, in 1871, en MM. Jacobs en Woeste, in 1884, werden weggejaagd voor fauten die minder ergernissen en minder opschudding hebben verwekt. Men kan geen minister des konings en tevens een beschermer van eenen Pour- baix, eenen mouchaid zijn. Om zoo te durven spreken moet men toupet en een groot gedacht van zich zelven hebben; wam onze Ko ning heeft gelukkig nog meer ernstige raadgevers dan de verwaande schrijvers van l’Etoile, die dagelijks wal laster en leugens aan hunne lezers opdisschen. liberalen! Ware er maar kwestie r schreeuwden en tierden, hoe kalmer en eenen liberaal, zoo als de liberale bedaarder het publiek bleef. Toen werden de straathelden door de libei ale gazetten opgeruid en opgehitsl om oproer te maken. De politie van Buis die dan altijd op hun post is, deed goed 2voor zorgen omdat siraauumoer te doen gelukken. Maar helaas! ’t was alweer mis en het volk blee! rustig. Maar nu bedachte l'Etoile een laatste Het laatste middel. 't Is ongelooflijk, welke ongehoorde I middels de liberale drukpers in den laatsten tijd gebruikt heeft om het mi nisterie omver te werpen en wederom aan hei bewind te kunnen geraken. Alswanneer er spraak was den alge- meenen soldatendienst in te voeren, moest het ministerie aftreden, omdat het J slag dit voorstel niet wilde indienen. Gel Wanneer het ministerie niet naar de openbaar gevoelen lees liberaal ge- voelenwilde luisteren, zou de koning het hun wel leeren, zei l'Etoile Beige. De ministers hadden dan slechts te kie zen tusschen het wetsontwerp indienen of er van door te trekken. Bij den spoorwegramp van Groenen- daal was het ministerie alweer de schuld dat de trein was omriggeld, dat er zooveel dooden en gekwetsten waren, dat men niet gauw genoeg geneesmid dels en geneesheeren bij de hand had, het ministerie moest dus wederom zijn ontslag geven. Met hei socialistenproces van Bergen, door de liberale gazetten het groot Kiezing van Brussel. De stemming van 3 dezer geenen de- finitieven uitslag gegeven hebbende, is er gister overgegaan geweest tot eene herstemming tusschen M. De Becker, onafhankelijke kandidaat, en M. Janson, radikaal. Zie hier den uit- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. Vertrekuren van den ijxerenweg. 1 tot 81) Juni 1S8Ö. geweest van zeune van Bulscamp, en Gustje van Wulveringhem. die ver- oord eld waren geweest voor z ken van erger soorte, hij zou wtl grut e gekre gen hebben, en nooit moeten binnen gaan Nu M. Schram is weg, en bijgevolg er is een plaaiske gereed en open voor den liberalen oud-schaapboer v.ui Buls camp. Kw& tongen zeggm dal bij nooit zal moeien binnengaan, imar M. Ver deyen, die altijd rap en wakker is, zal er bij zijn Wij hebben over veertien dagen ge- zeid en uiigelegd hoe de verandering in het jaartal van het conlributiebiljeid e men vervalsclnng in authentieke ge- schtilien noemt, met goe trouye is gedaan geweest. T Advertentie-blad antwoordt daarop, maar, volgens zijne loffelijke gewoonte, vermengt en verwart alles! Wij hebben geen woord in te trekken van alles wat wij geschieven Lebben. Aan de biljetten van de patenten is er niets veranderd geweest. Hel contribuliebiljet voor de grond lasten van 4886 is gevraagd geweest. De ontvanger, uit verstrooidheid of misverstaan, zei 4883 in plaats van 1886. De contribution die op dat afgeleverd s'uk aangeteekend stonden, waren be taald geweest voor hel jaar 1886. En de verandering van de 3 in eene 6 die zou gedaan geweest zijn, ware ge daan geweest in de goê tiouwc, omdat men hel stuk van 1886 gevraagd had, en dat het afgeleverd stuk geheel in regel was, voor dat jaar, buiten de cijfers van het jaartal. Geheel hel proces droei op de veran dering van de 3 in eene 6 in hei jaartal. Al’t overige gezwets van hel Aavtrten- tie-blad gaat hel proces niet aan. Ja, wij zeggen nog dat het eene prulle, eene nietigheid was, en indien er ooit moet gratie gegeven wotden, ‘l was in dit geval! Inderdaad Do zake in haar zelve niets van bo died, vrijspraak ie Veurne, te Gent veroordeeling niei tegenstaande de pogingen van den liberalen subftitut van den procureur generaal, die van goon veroordeeling en wilde het hof van cassatie die meest al de considérants van het beroepshof weê> legt, maar ein delijk hel vonnis niet verbreekt, omdat het beroep.--.hot van Gent, geoordeeld heelt en fait Voegt daarbij nog, dal indien de wet op de voot waai delijke veroordeeling volgens haren geest levers moe t too- past worden, het wel hier do gel. gen heid was. Maar neen, ’t bof van beroep heelt vcioordeeld zonder vrijstelling op voorwaarde Al hetgeen ingezien, wat wij komen te schrijven, de gratie was geheel vei- cu mede en nam alle ’t Was immers Duitschland dat, na de ontrukking van Sleeswijk-Ilolstein aan Denemark met Oostenrijk ruzie zocht en hem te Sadowa verpletterde, terwijl Italië van de gelegenheid gebruik maak- middel. Zij verbeeldt zich op eens hel te om zonder slag of stoot, zich van lijf- en lievelingsblad te zijn van onzen Venetie meester te maken. i k“"*"d. ioq Er zijn, overigens, nu nog Duitscherb j voor te spellen dat bij het die vinden dal das Deutsche vaterland muss grosser sein en die de Duitschspre- nisters Beernaert kende Oostenrijkers wel onder den seep- i ter van Kaiser Wilhelm zouden willen brengen. Eveneens zijn er nog Italianen die beweeren dat lialie nog zijne natuur lijke grenzen niet bezit en dat Lombar- diedeel maakt van het Italia irrendenta, dal nog moet veroverd worden. Hoever de gouvernementen van Duitschland en Italië, bondgenooten van Oostenrijk, er van af zijn in die mee rlingen te deelen zou niemand met juist heid kunnen zeggen. Intusschentijd begint men op de Beurs dien barometer der politiek, meer dan vroeger te spreken van de verontrusten de wapening van Rusland. Bullenlandsclie Politiek. Men is alwéér in de Fransche Kamer aan het twisten geweest over het behoud van bet fransen gezantschap bij den Paus Namens de uiterste linkerzij, stelde M. Delatorge voor, kortweg het gezant schap uit Rome terug te trekken. Het gouvernement verklaarde zich tegen hel voorstel, welk door 314 tegen 232 stem men verworpen werd. Na de stemming nam Mgr. Freppel hel wootd; hij laakte hel gedrag der le den die zie i voor de afschaffing van hel gezantschap hadden verklaard, afschaf- ting, zeg le hij, die koorn op den molen van de ergste vijanden der republiek zou gelirac n nebben; bij noemde het jaar- lijk herhalen van he voorstel eene cumecie, aangezien de meerderheid wel weel dm Fninkiijk, duur zijn gezant-; eci.ap bij den Paus af te schaffen, ge heel zijnen diplomatische!) invloed zou vernietigen, en aaagezien er geen gou vernement aan 't hoofd zal komen, hoe ’•'idikaal ook, dal ooit het krediet voor het gezantschap zal durven aanraken. De president der Fransche republiek, M. Carnot is van zijne reis in het Noor den te Parijs teruggekeerd. Om waarheid te zeggen, men heeft M. Carnot op heel den weg als een ko ning ontvangen, liet volk liep van ht inde en verre bijeen, om den presi dent te begroeten en toe te juichen. Wat gevolg moet men uil die reis tiekken? Dezen zeggen «Het volk wil terug naar de monarchie; het wil zijn gouverne ment zien in één man. De republiek is een ijdel woord en het volk wil iets heb ben aan zijn hoofd, dat het zien kan. Anderen beweren Het is eene pro- testatie tegen hel parlementarismus en de kiezers willen getuigen dat Carnot meer weerd is dan de Kamers, die hem aanstelden. Nog anderen, de republiekeinen, kraaien victorie en roepen uitT Is ’t einde van het Boulangismus. Degene- laal, zijn pluimbos en zijn zwart peerd zijn vergelen en do republiek beeft al haar prestige herwonnén. De Gaulois maakt een heel geestige gevolgtrekking Wij zijn van gedacht dat de lieden, die van het gouvernement leven, de gapers hebben meêgesleurd, want die zouden meéloopen achter ’nen bond met ’nen hoed op. En daar een burger welke bravo! roept, veel meer lawijd maakt dan honderd burgers die den mond houden, zoo zien wij niet in waarom de reis van M. Carnot de mee- ning der kiezers zou hebben veranderd.» schandaal van Bergen genoemd, is Na den koning van Italië zal ook de 'l i>og eens het ministerie dat de schuld keizer van Oostenrijk een bezoek bren- van alles is. MM. Beernaert en Devolder gen aan keizer Wilhem, van Duitschland, hebben met inouchards aatigespannun, te Berlijn. Hij zal naar men meldt aldaar bun zelfs geld gegeven om oproer te maken; zij moeten dus weg en meester l Bara en de financier Graux, den man der zware belastingen, raceten in hunne gen aan den 43 Augustus aankomen en er vier of vijf dagen verblijven. 01 de geestdrift der Berlijnsche amb- VEUR n a 3 08 5 07 3 46 5 42 4 16 6 12 4 24 6 21 4 31 6 28 4 39 6 36 4 53 6 48 4 59 6 54 5 06 7 01 5 12 7 07 5 28 7 16 5 39 7 55 7 05 9 20 8 25 10 56 O 00 9 17 9 50 5 28 5 35 5 41 5 50 6 06 Gisteren heeft het beroepshof van Gent de kandi daten gekozen voor do openstaande plaats van raadshe^rbij hetzelfde hof. 1» kandidaat; M, Dc Net, ondervoorzitter der rechtbank van Brugge; 2* kandidaat M. De- smet, voorzitter der rechtbank van Vcurnc. 2 4G 2 55 3 13 3 40 4 07 ruuel (veriveli) cent •'icliterrelde HHiidi4eii*e 1. arren Ersften Dixmudo Oostkerkn Avecappdle Vcurne Adinkerko Ghy velde Duinkwrk. mjlL Duinkerke (ïtrlrek) Chy.elda Adinkerke Veurne Avecappelte Oo.lkerke Dixmude Eesten Zurren Jl.ndueme Cortema.cq Lichterfelde GentuaarBrutsel 7 32 9 34 Brussel (sank.) 8 4i 11 00 00 5 58 O 00 7 37 7 46 8 57 8 00 9 15 8 06 9 21 2 11 8 11 9 26 8 18 9 35 2 27 8 26 9 40 258 8 37 .K 8 52 10 02 10 17 1039 11 08 Ci-rte-nai-cq na .r Oostende. 4 5) 8 03 10 45. I 14, 4 50. 5 18, 7 >8, Oostende-Cotteinaicq, 5 53, 8 00, 12 25 3 25, 4 20 6 17, 8 15. Co. tem-IJper 7 01 9 10 1 5.' 5 29 7 59 IJl.er-Csne.n4 30 7 18 9 5712 17 3 50 6 21 Lichterfelde naar Kurtriil, 5 22 8 24, 9 48, 11 36, I 27,5 48 7 7, 9 36. Kort.ijk naar Lichtervel.l. n Brugge, 8 05, 11 02. 12 35, 4 25, 6 41,-- Brugge naar Kui trijk, 7 40, 9 00 11 00 12 40 5 Oj, 6 42 Oostende-Brussel, 5 30, 6 20 7 57 9 10 II 06 II 50, 2 55. 4 24. 5 25 ti 00 8 40 Uuiuke.ke Duinkerke (sertr.) ^5 Atrecht 55 Amiens f 5 25 Parijs (aankomst). Parijs (fertrek) J Duiukerke(Aai>k). I Nieuport Uixmude-Gri Nieuport t‘^PU,X“U*6 12 00 l 48 1 Dixmude-Nieuport 2 35 5 03 8 24 5 87 7 40 6 54 9 0! 716 916 7 16 9 22 7 21 9.7 7 28 9 34 7 40 9 43 7 5. 9 54 7 59 '0 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 1051 8 57 11 18 5 45 8 C9 9 .6 11 03 *8 morg 8 OU 6 05 III 4 01 Veurne Duinkerk.;. 9 «3 12 45 6 02 1047 6 36 11 25 7 07 12 03 5 00 7 15 12 15 7 22 12 22 7 30 12 30 5 22 7 42 12 43 7 48 1249 7 55 12 56 8 01 1 02 8 09 1 12 rt 22 1 48 3 13 524 9 33 1I58 t 42 2 60 2 66 2 18»». Parijs naar Duinkerke. ruotg 2 44 5 45 5 50 6 16 8 C9 8 11 8 01 9 .6 9 31 11 18 11 03 II 15 inorg. 1 1 05 9 42 en 7 00 6 07 7 45 9 a9

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1