Feesten van 16 Juni 45e jaargang. Woensdag 19 Juni 1889. lien ie Gilde n. Hij bedankt de V'eurnaars voor het vriendelijk, onthaal dat zij ben ge- de gezondheid van Zijne Heiligbéid deii Paus en onzen welbeminden Honing. saaid, dien vot3t zonder kioon. voor wien i eerbied buigen, omdat zij weten dat vat) Gent meêgebiiichi). Bij hunne aankomst lieten de manen l._. j plaats on# ontbreken om de schoone re- Koning Leopold den I devoeringen van M. Pil, onzen voorzit- j -1 leri van Baron de Coninck senator, en de krachtdadige woorden van mijnheer Slock van Brugge niet letterlijk te kun nen geven. Wij vinden ons verplicht van van den voor vlaamsche taal en zeden, voor de zegepraal der katholieke partij, voor hel behoud van godsdienst en gelool en opde in ons dierbaar Vlaanderland. De Heer baron Felix Bethune, van de Coninck dn Merckem, senator,"graaf Leon Visart de Bocannd, volksyerlrgen- wooidiger, de heeren provinciale eu gemeente laadsbeeren, de weledele heeren baron Felix Bethune en Jonker Arthur Mergbelynck, de atgeveerdigdeu der gilden van Brugge, Gem en Aalst, die met onze werkende en eereleden verbioedeiden. Heildronken Wanneer den lijd der heildronken ge komen was, nam de beur Voorzitter Pd voimd qndcr de Linden en trok bet woord eü stelde voor ie drinken op goede orde door de verschillige straten der stad. Bestoet was waarlijk prach- f tig om zien. De kostelijke bannieren der Aan den Paus, dien gevangen grij- j gilden, waaronderdeze van Aalst. Brugge en Gent bijzonder uitschenen, wapperden alle vórsten hunne hoofden met in den wind, en de fanlaren en harmo- r J -:j i uien deden beurtelings de si raken door de Godsdienst dó zekerste waarborg is blijde pas-redoub'és weergalmen. reiking der eermetalen. Na den optocht rond de stad had de Dit blad verschijnt dm Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaafs; met de post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 4 fr. Een 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De. \nnoncen voor Belgie (Ier uitwndering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. j],.n brij Ui n bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukkeruitgever. Zwarte Nonneustraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. •I Algemeen® vergadering on uit- I l uitreiking der eermetalen plaats. !l j Het spijt ons gi ooielijks dat tijd en op 100,000 inwoners zijn er ook maat’ 7000, dus verschil in min, een derde. Het kanton Veurne telt 250 bekwaam- heidskiezers het kanion Bergen met eene bevolking die drie maal grooter is en liberaal tot over de ooien, telt er maar 209. Hij deed ook de onrechtveerdigheid uitschijnen die in die kieswet beslaat, te weten de bekwaamheidskiezérs van rechtswege en beloofde in het senaat er de atschafling van ie vragen. In gansch bet land zijn er 54,000 bekwaamheidskiezers door het exaam en 56,000 kiezers van rechtswege. Deze laatste zijn bekwaam ol ze zijn liet niet. Als zij bekwaam zijn, dal zij hun exaam doen; zijn zij hel niel, het stemrecht moet hun ontnomen worden. (Langduri ge toejuichingen). Wat den legenwoordigen polilieken toestand betreft, de liberalen gebruiken laster en logen, zij hitsen, zelfs bet volk aan tot opstand, om weder aan bet be wind te kunnen geraken. Maar de j katholieken van heden en zijn die fraaie dutsen niet meer van 1857 en 1871 die hen zullen laten op slrate zetten zonder zich te verdedigen; neen, indien het noodig is, zullen zij doen zien dat zij voor het getier van eenige kwajongens hel hooid niet meer en buigen. (Levendige goedkeuring en langdurige bravos en handgeklak.) Mijnheer Stock van Brugge, wierd dan naar het spreekgestoelte geroepen; - in de Gilde der ambachten ie Brugge, en zij wilden deze feesten niel laten voor bijgaan zonder zijn machtig woord te hooren. De spreker handelde bijzonderlijk over de liberale beleogingen op straat te Brussel en elders. De liberalen, tol nu toe meester zijnde van de straat, willen die betoogiugen doen doorgaan als de uitdrukking van den wil des volks Zij willen in Belgie iubrengen het geen reeds in Frankrijk bestaai, te we len dat hetgeen de schreeuwers der hoofdstad vooren houden, door gansch het land als wet zou moeien aaaveerd worden. Dit is toe te wijten aan de provin ciën, die te slaperachtig zijn en al die betoogiugen zonder protest laten voorbijgaan. Vertoogschriften van ver trouwen en eerbied opzenden is schoon, maar niel voldoende, ‘t Is in vergaderin gen, zoo als deze, en in openbare be- loogingen op straat dat wij moeten toonen, het gansebe land door, dat wij niet langer van zin zijn ons door Brussel te laien beheerschen, maar dal wij op straat zoowel als op grondwettig gebied' onze; rechten en vrijheid zullen doen eerbiedigen. Een donderend handgeklap begroette den Brugschen redenaar, en deed zjen dat de toehoorders geheel en gansch verminkt oversebrij- met zijn gedacht o» ereensteinden. Concert op de Markt. Na de uitreiking der schoone vergulde 1 eermetalen aan de deelnemende maat- schappijen, had het concert plaats op de kiosk ter Groote Maikt, waar, om- wei op bekwaambeidskiezers die, vol- ring’d van eene gioote menigte volks van alle kanten toegestroomd, de ver schillende muziekmaatschappijen hunne keurigste stukken uitvoerden. Wij kunnen ons verslag niet eindigen zonder nog eens onzen welgemeenden vende heeren Senator en Volksverle- Uunne tegenwoordig- I’lanlsclljk. Met veel hoop hadden wij den dag van den 16 Juni zien naderen; maar hoe giooi ook onze hoop voor het gelukkeg' der feeste geweest zij, (och mogen wij met genoegen besiatigcn dat de feesten onze verwachting verre overtroffen héb ben, en dat zij in al hunne dëelen ten volle gelukt zijn. Aankomst aan de statie Het was met den trein van 10 ure dat de weledele heeren Senator en Volks vertegenwoordiger, de Burgers gilde van Biugge, met 150 leden en met rnuiziek ann 'i hoofd, de Gilden der be- zijne schoone woorden, alsook de gilde kwaamueidskiezeis van Aelst, pjsse- t’ L*IJ-u~: l*L;-- *--• wegbe en de fanfaren van Cortemarck I her.tig onthaal dal toekwamen. (De trein van 8.07 had 1 v leeds de atgeveerdigden van de gilde Senaat gedaan werd. Melo- j sparen om te werken voor het welzijn Dan sprak bij eenige woorden over den polilieken toestand, en zei dat de liberalen alles in werke stellen om de katholieke partij te vernederen en hel ministerie omver te werpen. Hij eindigt met te vragen dal er een telegram aan de heefen ministers zou gezonden wor den, om in naam der bijtredende gilden te piotesteeren legen de handelwijze der liberalen en onze achting en veikleefd- heid jegens het gouvernement uit te drukken. 1 M. Top, secretaris der gilde, stelt voor te diinken op den bloei en den vooruit gang der gilden van Brugge, Gent en Aalst, 'door hunne atgeveerdigden ver tegenwoordigd, en die van zoo ver ge komen zijn om ons eene vriendenhand I,. te bieden. Hij eindigt met den wensch der met genoeg bedunken voor de aan- drukken d it zii rreliik zii tot nu gi name oogrmblikken <lje zij ons hebben J* J J r toe gedaan hebben, vooit zouden «trij- doen doorbiengen en voor hunne mede*-- J wei king aan (n)ze <fee>ii*n, wier welge- lukken len'grootcn dcele aan wijien is. Feestmaal ut.c| u<lluu reu*, uciuuuo, »au Om 1? urén en half begon hét feest- Aalst, antwoordde in naam der vreemde maal. Haar waren alle klassen der' sa menleving aan dezelfde tafel vereenigd. t< Weledele heet en hadden aan de uil- juau hebben. Hij wenscht ons geluk rioodigtïig beantwoord en waren hen over de schoone victoriea van 1884 en komen plaats» n nevens den bur ger en IS8.7 scdert welke de stad Veurne door nevens den nedengen wei kman. Onder katholieken bestierd wordt. De aanwe- anderen bemerkien wij er de heerenijrai on zigiieid van dit groot getal kiezers aan 'l 1 - jeze jie^ste en de geestdrift die onddr hen tiberschl, zegde bij. is eene waar borg dat de katholieken van Veuine ler jure hunne overwonnen sterkte zullen blijven behouden Ik acht het bijkans onnoodig te zeg gen dut deze heidronken dikwijls door handgeklap wïerden ondeibioken en begroet. Optocht rond de stad Ten 2 ure 1/2 wieid de stoet ge- yoimd qnder de Linden en trok in van orde in de samenleving. Aan onzen I tweede, de voorsiaauder van onze vrij- hjdèn en van ons recht en die de chris- nry lene beschaving lot in hel verre Afrika Mijnheer Van Hee, lid der bestendige I in korte woorden er de gevoelens :L „i. 1 mi tr» Hiiilrlran aan ae heeren baron deConinck, sena tor, en Leon Visart, volksvertegenwoor diger, aan die heeren die altijd bereid zijn om te zorgen voor de belangen van ons arrondissement en die zoovele dien sten aan iedereen bewezen hebben, dat zij voorzeker hier geene vijanden meer en lellen. Mijnheer Visart antwoordde aan Mijn heer Van Hee, en bedankte hem over tracht .uit te breiden. depu'tatie, stelde eenen heildronk voor uit te diukken; r - - 1 De voorzitter, M. Pil, stuurde eerst een woord van welkom en dank aan de vreemde maatschappijen. Hij verwel komde de weledele heeren baron de Coninck, graaf Leon Visart, baron Fe lix Bethune, jonker Merghelynck, enz., de Bruggelingen, die in zoo groot getal opgekomen waren om.aan onze feestelijk heden deel te nemen; de atgeveerdigden der Burgers-Vereeniging van Gent, de gilden der bekwaamheidskiezers van Aalst en Lisseweghe die van zoo ver ge komen waren om onze leesten op te luisteren; de zustersteden Dixmude en Nieuport, die met een honderdtal man nen aan onze uitnoodigiug hadden be antwoord; de fanfaren van Cortemarck, die hunne welwillende hulp verleend hadden voor het conceit van ’s voor- middags, en wiens talent iedereen had bewonderd; de muziekmaatschappijen van Houlhem, Isenberghe en Alverin- ghem, die perels van V’eurne-Ambacht, die ook hel hunne bijbrachten om de feesten meer luister bij ie zetten. Dan'sprak hij eenige woorden over de gilden van we leer en boe men nu ook de noodzakelijkheid ondervindt van het r oprichten der gilden, om met meer een- Velen van ons hadden hem gehoord i dracht den strijd te kunnen voeren. T Is I de eendracht, de samenwerking, die de zwakken sterk maakt, 't is de verdeeld heid die de sterksten zelve omverwerpt. De gilden onzer voorouders, zei hij verder, waren godsdienstig, en de plechtigheid van dezen voormiddag, beeft bewezen dal wij hierin ook hun voorbeeld willen volgen. Zij smeeken den zegen van den Hemel over al hunne ondernemingenzoo hebben wij ook gedaan. T Is de godsdienst die hel begin en hel einde is der samenleving, 't Is hij die aan onze kinders zegt Leert; aan onze jongelingen, 'aan onze mannen werkt co weesl rechtveerdig, weest zuiver; aan de ouderlingen Hoopt, er volgt een l’eter leven. Dan deed bij’t verschil uitschijnen tus- schen.de leerstelsels der socialisten, die alle klassen der maatschappij willen vernielen'uit baai of heerschzucht, en de broedeilijkheid der kathólieke gilden, waar—deze Vergadering is er een bewijs van idle klassen te zamenkomen om gesaCnendeihand te werken voor het welzij,/!* en bet geluk van Volk, Gods dienst’ en Vaderland; alzoo komt de verbroédtfiing der verschildige standen alzoy groeit de wederzijdsche achting en denegednetd. 1 Na deze schoone redevoering door luide toejuichingen dikwijls onderbro keb én die wij zoo t...1.i..i4 ven, nam de beer Baron de Coninck hel wóprd. In vloeiende vlaamsche taal begon hij met te bedanken voor de schoone oni- vangst die hem was voorbereid. Dan sprak hij eenige woorden over de gens de. liberalen, voor goed de katho lieken moest ten onderen helpen, want 't is genoeg geweien, de katholieken zijn do.iiinerikken en lot niets be kwaam- n- Uit de ofiiciele cijfers'blijkt dat er in dank uit le drukken aap de volkslie- Wèst Vlaanderen op eene bevolking van I ve,'de 1 700.000 inwoners 7000 bekwaamheids- geriwooidiger. -r_ kiezers zijn; in hei liberaal Henegpuwer; in onze leesten zal ons nog nau- der bekwaamheidskiezerg voor bei gul- i aan de vertegen woordigers van Veurne in Kamer en Hij belooft noch lijd, noch moeite te i_ i inamm hel paiionaal lied van Vlaan- van bel arrondissement, dat zij de eer deieu de Vlaamsche Leeuw, over de static- hqbbeni ld vertegenwoordigen. plaats weergalmen. Na de ontvangst i wielden zij .-toeisgewijze naar hel lokaal der glide geleid, van waar zij met de and. ie giid.m Ier kei< Hokken voor de plechtig# wijding van bei vaandel (1) Concert in den ho£ Na deze plt’Ciiiigïil'itfrMH de fanfaren maatschappij van Coriemmck een con eert in den lust'iiif der lainilie Despot. Keeds lang liadtlen wij hei geluk niet meer gehad win zulke uivmuntende fan faren e hooien. Wulk een sclioone ketis van uitgelezen stukken en welke keurige uitvoering Wij kunnen aan de maatschappij Kunst en Deugd niet genoeg onze be wondering uitdrukken over haar muzie kaal talem, en muziekanten en bestier- gi name oogmiblikken dje zij ons hebben j (i) Het nieuw vaandel der bckwaamhïidbkiczcr.s is een oprecht juweclkc, een waar kunstgewrocht. De Vlaamsche I.ccuw prijkt er op gouden veld; daaronder de hand van den edelman, die deze van den werkman omvat, waar zinnebeeld der broeder lijkheid dia in alle katholieke gilden heerscht, -I-1..V I f lliihblnnft riAnh t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1