I f 3 Juli 1889. Woeusdag 45e jaargang. het ministerie omver te in a os Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letters n i-- i-- h:-T.. v,.^ Kr I z...»u A i’vmu Inrl i i L u niintmm vaar nrtikpl< pit/. 9Ü fr hot 4 OH hunne kt.fleis inpakken, had overvloed van gelijk. De Grrrooto Manifestatie van Brussel. De betooging van zondag door do li beralen te Brussel met zooveel beslag ingericht, om de kiezing van Janson te Fiére king. 9 fijood van Jïgr. laimbrecht. Mgr. Lambrecht, b.sschop van Gint, op zijne vormreis zijnde te Denderleeuw, is maandag nacht, t n 2 ure, fchialijk overle den. Maandag, na er het II. Vormsel loege- dr nd le hebb n, was Z. Boogw. onpasselijk geworden en naar de pastorij teruggekeerd, alwaar hij, ondanks de geneeskundige mid- dels, ten 2 ure 'smorgens den geest gaf. Mgr. Lambrecht was maar 41 jaar oud. Rechterlijke Rronijk. De, korrektionnele rechtbank van Veurno heeft de volgende veroordelingen uitge sproken Zt (mg van den 21 Juni. Gosuian Lo- dewij Gosm.an Poiydoor, werkliedén tc iludzeeie, on Vanwasscnhjvp TIncfiel, met ser te Damme, i de twisters weer naar hunne plaatsen I te brengen, doch vruchteloos; eindelijk gelukt de voorzitter erin de twee vijan- ergere vijanden heek dan m< t gebluis'.en hoed In een woord men mag aan die mant- feslachon hel woord toepassen van M. het is eene armzalige misluk- eenen gewonen zondag. De blauwe bloemkens waren ook niet talrijk te zien, maar in den stoel was alles blauw wat men zag. Op den doortoclit van den stoet, die zonder stoornis geschiedde, stonden nog al kurieuze toeschouwers, In ’tvoor bijgaan werd het een of ander opschrift of vaandel hier of daar door eenen blau wen toegejuichl, en uit eenige venster ramen iiep men ook al eens Vive l’u- niun! Dissolution! Demission, Abas la calotte! zl bas les mouchards! Dal beantwoorde echter niet aan de verwachting der bcloogers, die het oii'.naal maar koel vonden. In de beurs werden de gelukwen- schitigen aangeboden en eenige liberale sprekers handelden over de onweerdigc ministers en denabijzijnde opkomst van een liberaal kabinet 1 Terwijl de dutsen, die op bevel, en betaald van uren ver waren opgekomen, en in eenen hoek of karn een stuk uit de vuist binnenspeelden, zaten de groote koppen aan het banket. Om 5 ure was hei bankei afgeloopen. Alle man ging naar huis, ook Janson die bijna aan een ongeluk kwam het peerd van zijn rijtuig verschrikte van zoo veel blauwen te zien, en de Brusselsche ver tegenwoordiger werd ten gronde ge worpen, gelukkig zonder letsel, maar delijke legers eenigszins lot beduren le brengen. Hij stelt voor de tijdeijke verbanning van M. Lejeune te stemmen; het geen Jan ook bijna mei algemeene stem men gebeurde. Zelfs vele zijner vrienden stemden zijne verbanning, daar zij van gevoelen waren dat hij toch wai al te grof was te werk gegaan en eerst et1, vooral de waaidigheid van het parle ment diende in acht le nemen. Dit voorval liewij-t nog eens ie meer hoe ver gezet het huidige regeenngs- stelsel van Frankrijk is. Wij zien den tijd te gcinoet wam op de lieeren deputes bij hunne iimcde in de Kamer, den re volver uil den zak zuilen halen om diengenc tc bestraften die het bestaan zou hen te onderbreken, ofwel het kluch tige schouwspel van dépuitls dm elkaar wai mappets- ul diinkglas- vieren en.... tiet nnnisteiie omver te werpen, is uitgcloopeu gelijk een sis sertje. Hel weder was noglans prachtig, en de liberale zon deed meê, gelijk de li beralen zeggen, 't Zal misschien daarom zijn dal de liberalen zoo weinig mié hebben gedaan. Brussel en zijne voorsteden hadder. nog al een beetje manifested ders opge leverd, doch uil de piovincien, waren er maar bitter weinig opgekomen; ja, peist ne keer V'euine was, bij die groote manifestachon maar door een enkel man vertegenwoordigd Indien men alles te gaar rekent, mani- festeerders, vaandel- en karleldragers en de vrouwen die meê naar Biussel ge reisd waren, komi men ter nauwernood wat boven de 4000 man. ’t Was zondag dat de veronlweer- diging van het liberale land haar moest lucht geven in de hoofdsiad. De mi nisters hadden maar bun pakje te maken en er van door te trekken, om plaats te maken voor Janson, Bara en Fiére, en och Heere. nooit zijn de liberale schreeuwers er kaalder van afgekomen. Wij hadden nog een oogenhlik gedacht dat het vendel van d’Espérance ging uitkruipen om den.... val van 'c minis terie te groeten, maarniets, niets, neen, niemendalle. Brussel zelf, in plaats van in rep en roer te slaan, is kalm gebleven, en zelf rustiger als op Verdeelt men dit laatste cijfer met 40,000 inwoners voor één volksverte genwoordiger en met het dubbel voor één senateur, daaiuit blijkt dal er 17 volksvertegenwoordigers en 8 senateurs meer zullen moeten gekozen worden en de Kamer alsdan zal bestaan uit 155 en den Senaat uit 77 leden. De provincie Antwerpen zal drie ka merleden meer hebben, de provinci) Brabant ook drie, de provincie llene- gauw twee, en de piovincien Oost en West-Vlaandercn, Limburg en Luik hebben ook recht op eenen volksverte genwoordiger meer. Alleen bet airon- dissement Biussel zal in bel jaar 1890 twee Kamerleden meer moeten kiezen en zal dus over niet mindei dan 18 stemmen in de Kamer kunnen beschik ken. De afgeva: rdigde die bij het einde der zitting oi zijne vrienden zegde Na zulk voorval, mogen de afgevaardigden Vermeerdering van ’t getal yolksvertegenwoordigers. Alle tien jaren, zooals men weet, moet in ons land eene algemeenc optelling gedaan worden, om het getal der be volking van Belgie te kennen, De laatste geschiedde in 1880; dc eerstvolgende zal derhalve moeten plaats hebben toekomende jaar, in 1890. Volgens het cijfer der bevolking van het land, welk alsdan wordt vaslge- esteld, meet het getal der volksver tegenwoordigers en senateuis worden geregeld, te weten 1 volksvertegen woordiger per 40 duizend zielen en 1 senateur per 80 duizend zielen. Op 31 December 1880 was de bevol king. 5 millioen 520 duizend zielen en werd hel getal volksvertegenwoordigers van 132 tot 138 en dat der senateurs van 66 op 69 gebracht. De bevolking van Belgie was vijl jaar later, in 1885, geklommen tot 5 mil lioen 853 duizend en in 1887, op 31 December, tol 5 millioen 975 duizend zielen. Jaarlijks groeit dus de bevolking met 65 duizend inwoners aan, zoodat men mug aannemen dat zij op 't einde van 1890, dal is van hel volgende jaar, zal beloopen tot nagenoeg 6 mill oen 200 duizend zielen. UuitculaiMlsclic Politiek. Heeds meer dan eens hebben wij ge zegd en aaiigetoond dal de Fransche re publiek geene t- 1 1 de lepubliekeinen zelve, die alle midde- len aanwenden om bun eigen regeerings- s'elsel verachtelijk te maken en den ondergang ervan te bewerken. In het buitenland heeft Frankrijk se dert lang allen invloed verworpen, bij zooverre dat de Czaar van Rusland zich niet openlijk zijnen bondgenoot durft verklaren eu zijne staatsmannen lol ern- sligheid aanmaant. Om aan te lounen hoe het in bin nenland is gesteld, is het voldoende nu en dan eens eenen oogslag te wei pen op hetgeen i-i de Kamer der afgeveerdigden uicgaal. Verledene week had er in de Kamer weer het (ooneel plaats van eene dier gemeene en brutale vergaderingen die liet kenmerk gewoiden zijn van het Fiansch l’arleuieni Het dient daarbij gezegd, dat die zit ting alles ovenrett wat er daar tol hi< rioem dien aard plaats had. Er wti3 namelijk kwestie den datum vast te stellen waai op M. Laguerre zijne ondervraging zou doen betreffende een vonnis der rechtbank van Agoulême tegen eenige Boiilangistcn. Een lid vroeg dat deze omierviaging zou uiige- steld worden lol na de bespreking der begrootingen van de krijgswet. Opeens werhklonk, van op de banken dei rechieizij, eene schelle stem, die eenige woorden uitriep, waaronder bei woord kanailje zeer duidelijk werd ge huoid. 't Was M. Lejeune, een bouapaitist, die zijne woede niet langer kon bedwin gen. Dc man stond recht, sloeg met de vuisten op zijnen lessenaar en her haalde Ja, ja, er zullen republiekein- sche k nailjeu genoeg gevonden wor den, om die verschuiving le stemmen, want men is bang voor de waarheid en daarom zal men trachten Laguerre den mond te stoppen. Bij deze woorden, sprongen al de repiibliekeinen recht. Eenige afgevaar digde sprongen van hunne zetels en liepen, met gebalde vuisten, naar de icchtcrzij en beklommen in allerbaast de treden die naar de plaats leidde waar M. Lejeune zat. Een groot ge.al leden der linkerzij volgden hun voorbeeld. De rechterzij ziende dat een barer vrienden bedreigd wordt, schaart zich in massa rond Lejeune. M. P. De Cas- sagnac stolt zich vóóraan zijne vrienden, de armen gekruist en eenen uitdagen don blik op de dolle republiekeinen werpende, als wilde hij bun zeggen Gij zult er geene hand aan steken! Andiieux bezit zichzelf niet meer; hij wandelt in verhaaste schreden de zaai op en neder en houdt eenen geladen revolver ir. do hand. De deurwaarders doen hun best om Een franschman, M. Mayet heeft een werk uitgegeven, waarin, wij onder andere de volgende regelen aantreffen, die ook in Belgie mogen overwogen worden Men weet wat er sinds 1870, en vooral gedurende deze laatste jaren, in het werk is gesteld tegen den Gods dienst en de onderwijs gevende Chris telijke gestichten en instellingen, ten einde hel onderricht te verwereld lijken. De invloed dier be'.reurensweerdige handelingen, heeft zich aanstonds doen gevoelen door eene verschiikkelijke vermeerdering der misdaden. Het getal misdadigers en welovei - treders welke in den lijd, dal Frankrijk den Elzas en Lotharingen bevatte, geene 154,000 bereikte, beloopt in 1873, meer dan -160,000; in 1874. 170.000; in 1881, 178,000; en in 1883, 185.000! Men heeft dezelfde uitslagen in Eelgia waargenomen. Hel onzijdig onderwijs levert overal zijnenatuurlijke .en oi vei mtddtlij te vruchten op; het zijn slchts de gekken, die zich inbee'den dat vooral zij, die nie mand vreezen dan de gendarmen, ge wetensvolle onderhouders zijn der Tien Geboden. volgen: plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePlulicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijtlin bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraal, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Yei'trekuren van den ijzcrcniveg. - 1 Juli lot 30 September flöSO. t 9 35 5 GO •BA 0 00 0 17 9 50 4 01 9 05 w n 12 45 4 50 0 54 5 06 7 01 5 12 7 07 5 22 5 18 5 35 5 41 5 50 6 06 8 46 Parijs i 2 41 6 16 8 01 11 18 3 13 3 40 4 07 5 58 7 57 8 57 21'6 a 211 2 18 7 03 7 10 7 18 7 56 7 42 749 7 55 8 05 8 15 9 26 1 1 08 1 15 12 10 12 22 m n u w kMWMMMBMMBOMmMMMMII 111 I ■MMMMM—MMMMMMMMM—MMMMMMMMMMKMMMMMMMMMMMMMMHMMMMMmMMMBMMMMMMMEMMMMMMMMMMHMMmMMMMMMMCKM r> 10 7 40 ooi 9 16 ■J ->2 9 27 0 34 9 43 12 47 954 Duinkeike (vertrek) Gfiyvelde Adui kerke Veurne Avecappelle Oost kerke Dixmude Eessen Zurren li.'iiidzacme Üorteraarcq Lichtervelde Gent Brussel (aai)k 11 Br c>i :u 7 16 7 21 7 28 7 40 7 5> 7 59 '0 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 1051 8 57 11 18 naar 5 45 8 09 9 16 11 03 8 01 8 09 8 22 732 9 54 0 55 Duinkerk». *5*50 8 11 9 31 11 15 morgmorg. 8 00 1 11 - - J i ..II»-» zl /I n 1 Olilh. l ;i op woi pen. Curtemarcq naar Ousteutle. 4 50 8 08 10 45, 1 14, 4 50. 5 18, 7 18. Oostende-Coi temaicq, 5 53, 8 CO, 12 33 3 25, 4 20 6 17, 8 13 Cot tem-lJpei 7 01 9 19 1 2 5 29 7 59 IJper-C'irieuil 3 7 18 95713 173 56621 Lichtervelde uaur Koitrijk. 5 29 8 24, 9 48, 11 36, 1 27, 5 40. 7 ^7, 9 36. Kortlijk naar I.ichteivelde en Brugge, 8 05, II 02. 12 35, 4 25,6 41, - Brugge naar Koitr'jk, 7 40, 9 00 II 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel. 5 30, f 10. 7 50 .9 1 10 35 11 5o, 2 55. 4 24t 25 1 »8 7 4 8 L 11 05 9 42 en Vturno Duinkerke. 7 00 6 56 7 45 9 49 Duinkerke naar Parijs eu ’a morg. Duinkerke (vertr.) 10 41 Alrecht 2 25 A aliens o 55 Parijs (aankomst). 5 25 *h avond» Paiijs (rerti-ek) 7 10 Duiukerke(Aai.k). 12 45 Nieupoi t Dixmudo-Gent Nieuport (stad)-Diimude, 12 00 I 48 4 16 Dixmude-Nieuport r 2 35 5 53 8 94 6 62 1047 6 36 11 25 7 07 12 03 7 15 12 15 1 50 1 24 6 21 7 22 12 22 2 03 4 31 6 28 7 50 12 50 2 11 4 59 6 56 7 42 12 45 2 97 4 53 6 48 7 48 12 49 7 55 12 56 I 02 M2 2 48 5 28 7 16 I 18 9 58 5 39 7 53 3 13 4 01 7 03 9 20 5 21 5 24 8 23 10 42 10 49 955 3.. 11 ii 1 11 58 4 U9 6 06 42 5 19 7 46 2 00 5 52 8 00 9 5 8 06 9 21 8 11 9 26 «18 933 2 27 5 58 8 26 9 42 2 38 2 46 w 8 37 o 8 45 2 55 610 8 52 10 04 n 1 0 17 10 39 »i» 11 08 russcl (vertrek) Geut Licklcrvcldtf Cortemarcq U j iidlMctuu 'L iri eti E *&ben Dixmiide Oostkei k»< A\ec.»ppeli<J V<Min:e ArlinLrrke Ghy velde Duinkerk, aank. 5 08 5 07 - - 3 46 5 42 4 16 6 12

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1