KERMISFEESTEN i Jaarlijksche Paardenmarkt Woensdag 17 Juli 1S89. J IV 25). 45c jaargang. STAD VEURNE. dal alles? Welke lessen levert bet i STAD VEURNE. e nnr,'-'. -v rj we DirfnfceA* Ghy telde Adinkerke Veurne Avccuppcliü Ooslkci ka Diimude Fessen Zarrtn llutidziienie Co» tenim vq Lnhtcrvt 1de Gent lfAS o <*o 73 Hemmen. 264 134 Vierves, 1 Juni 1888. Ik verklaar a oi H 09 - 22 7 52 9 55 Janson goldi legt» afkeerig weiden van weldra bunnen sit ijd Deerschzuclit zullen bei manen. Er komt hier eene derde te? lyu beide J,. 30 frank. 20 Nawoord» Hel berucht pieces van Bergen is voorbij; meesier Janson, Jan lawijd, is gekozen; zijne interpellatie tegen bel ministerie, is op’neu sisser uitgedraaid, de overgoote manifestatie van 30 Juni is ellendig mislukt; wat blijft erover van cI., op Ten eerste, eene ontgoocheling i ministerie. hoop niei gestreeld vin Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mei de post 6 Ir. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’l buitenland worden ontvangen door het Office dePliulicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. PRO GrZRPLZRZEJX/rZV Het Kollegie van Bingemeester en Sche penen der stad V< urne hwfi, ter gelegen- he.d der kermis het volgende programma VJstgvsleld .Zaterdag 9 9 .Tuil. Om 3 uie, s avi mis, z.d hel f est aange kend gd wordtin door tn-i gtluid derlriumf- klok. Om 8 2 me Voll4»ro>ieert op de (’iu)oii’ Maiki, door de koninklijke Maat schappij Sie. Cecilia. ^ondtig 3*4 .Juli, '!m me ’s morgens, PrljKkamp voor blinde vii>d«*ii. gegeven door de Maat- tch.ippfj de Anker. Om 1 I ure, Muziekaal Feest in den lusthof der familie D. spot Veiwaerde, door de koninklijke maatschappij Ste. Cecilia. Om ‘t ur<! lil middag, UitKRiic «Ier veriitxarde ProeeMHie van de Sodali- leit. 'I buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Mén selll-ijll in bij BOXHOMME-BYCKASSTS, dratbT nilg'-v.'i-- Zwart.. Soninni.Irani- 4, te Velum;, en m de l'oslliainoom. Vertrekuren «»a den ijxercnweK- - Ncor de schoonste inlandsche \eulens geboren in 1889. Eerste prijs 30 frank. Tweede prijs 20 De twee pujzm voor iedere soort zullen maar knnm u toegewezen worden wanneer er ten mit.ste drie imdedingcrs zijn. In geval de meded.ogende poerden, dooi schoonheid of welgemaaktheid, niet voldoen, de jiuy vermag de pi ijzen te verminderen. Al de mededingende poerden moeien op d-: markt te koop gesteld zijn. Do insch ijving z d beginnep om 7 ure in het hotel de Hhttoril.a, bij E. Dewilie Vcume, den G Juli 1889 De Burgemeester, I). DE HAENE. De Sekretaris, Ch. VANUCHTERVELDE. Om 11 ure 's moigcns, C oneer» in den liMhofder familie Despol-Vei waerde, door de maatschappij de Mehimanen. Om 4 ure, HeKelholling in de Nieuwe Sier, hij I’. Dt.laiighe Om ure, GwniballiiiK door de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, Roozendaalstiaat. Om 4 ure, VolkaaipeJen aan de Niect porlhing Uiim op liet wa ter), en in ue Roosendaalstraat (ilmien- Kckraai). Om ?i ure, groote Schijf»ehie<ln< met hut karabien Flobert, op St. Denijsplein. Blliisdag 3.0 .Unll, Prijakauip roor Muiten, door de maatschappij Si. Esprit, bij de wed1' Zoele. Om 11 me 's morgens, plechtige PrijKileelinv op stadsschouwburg, aan dt leerlingen der Tecken- en Nijverheids scholen. Om 4 ure na middag, ftanibolling door de Vrije Burgers,» inden Tulipaan. Om 4 ure, Volkatupt-len in de Duin- keiksiraat i i«r»Iu*inii) en ter Statie- plaats (IliiiKMtekins met honden inge •pannen). Woensdag 31 Juli, O.n 'r ure na middag, UingMtekiiig in («reine lijn niet {teerden inge spannen. flJonclerdiig 1 Auguatl, oni 4 ure na middag, Volkupelen aan de Pannebrug (Tuinholiinis voor vrou wen.) on l'-n 5 ure, bij hel Spaansch Kwar- tiei Pnidev orring)- XTijdlIK ’4 Augusti, Om 4 me na middag, Guaikollitiy; door d<i ma iisehappij Mild en Gespaar- zaam, in de /'’luit. ^atcr«ln^ 3 Augusli, JAARLIJKSCHE PEERDENMARKT jKojuïi:^ <S Auz;usti9 Prijaktimp voor Huiven door de Hiexiiig (c NHaeseiK. Maandag heelt de kiezing aldaar plaats gehad om wijlen M. CoinesSe als lid der Kamer te vei vangen. Drie katholieke kandidaten stonden op rang M. Hellepulte, ptofessor bij bij de uuiversiicit van Leuven, M. Mo reau de Bellaing, burgemeester te Ro- them, en M. Borie, advokaat bij hoi beroepshof van Bi u’.sèl. Zio hier den uitslag Ei waren 480 stemmers en 9 nietig briefjes. M. Bone bekwam M. Hellepuite M. Moreau M. Hellepuite ii gekozen. De libe- iuien waren met opgekötnen. Hel Kollegie van Burgemeester en Schepenen dei Stad Veurne maakt bekend dat de Gi- meanieraad dezer.stad, bij-zijn besluit m date 1G April 1886, eene JAARLIJKSCHE PAARDENMARKT h^eft ingesleld die plaats heeft op den EERSTEN ZATERDAG DER MAAND AUGUSTI, van 7 ure 's mor gens, aan het begin den Wandeldreef en der Houtmat kl. Op deze markt zullen de verkoopers geen standgeld moeten betalen. Dat, ler gelegenheid dezer jaarmarkt, ge houden den Zaterdag 3 Augusti 1889, een GROOTE PRIJSKAMP Zal geopend wor den voor de peerden te koop gesteld op de markt, met uitlevering der volgende piijz» h: Voor de schoonste inlandsche Merriepeerd :n van 3 tot 7 jaren. Eerste prijs bO frank. Tweede prijs 23 Voor de schoonste inlandsche Ruinpeerden gezegd dertigmaanders. Eerste prijs 30 frank. Tweede prijs 2b Voor de schoonste inlandsche Aferriepeerden gezegd dertig maanders. Eerste prijs 30 frank. Tweede pi ijs 23 Voor de schoonste inlandsche Jaarling- peerd en gezegd achltietnnaanders. Hengsten Eerste prijs 40 frank. Tweede prijs 2a f A/errien. Eerste prijs 30 frank. Tweede prijs 20 Iluirs Eerste ptijs Tweede pi ijs l maatschappij de Waro Lief hebbers zon- der vrees, bij Karei Thiry in den Toren van Duinkerke Om 11 ure ’s morgens, Concert door de Melomanen, in den lusthof d< r fa- i milie Drspot Veiwaerde. |£Om 2 ure luisterlijke Scliietinz nnn de pern met den stalen kitiishaog, door de maalschappij St. Joris. Om 3 ure na middag, ri-ijxUr.Miii voor I.ijtiviHHCherM Om 9 ure 's avonds, PRACHTIG VUURWERK» Algemeene schikkingen. I. Ter g< l< gm,heid van de ici m<arde Processie der Sodal Vit. die haren omgang zal doen den Zondag 28 Juli, om 4 me na middag, zullen de besturen der ijze em.ve gen buitengewone treinen inrichlen. II. De schikkingen cn prijzen der feesten zullen bij veidere programrnen aangeduid worden. III. De schoon i lusthof der familie De spot Vcrwaerde zal op al de dagen der ker mis toegankelijk zijn voor het publiek. Gedaan ten stadhuize, den 6 Juli 1889. De Burgemeester en Schepenen, I». Dl. Ill EXE. Bij bevel .- de Sekrelaris, Ch. W EICIITEUVEEDE. Hrchtcrlljkc £&ronijk. en wel de gewichtigste. Ministers, die nu zegepraalt, gech reciii aan depaiiij die u aan ’i roer bracht en wier belan gen gij vertegenwuo<d gt. Gunsten vra gen wij iret, maar wrsiaal wel iccht, en recht alleen. .Wij willen giene verzwaïing v n krijgslasten, geene peisuuulijke uieusi- pliatit. Wij willen noch ongodsdienstig heid, noc.i zedeloosheid 1:1 wis legei men zegt dat bel leger eene school van gezag is, brengt er dun Let gezag van God terug, vertegenwoordigd door den aalmoeseniar, niet gebonden niet gekor.- vleugeld, maar met eenen billijken in vloed bekleed. Maar bijzonderlijk. M. Beerimert, weiki uw programma van Marche uit, wam beloile maakt schuld, en g’liebt hetviij en ongedwongen be loofd: Gecue valscke kiezers meer, de bekwaainlieidskiezers vau leclusw.ege moeten verdwijuen, Ztedaar.de drin gendste wenschen van hel land ge kent ze maar al te goed. L'nst&l i» achterstel, zegt een. spreekwoord. Maar men kan hel moede worden van altijd i op hel ach.erplan geschoven le worden, en nu gij ook zoo stink zijt, nu vragen I er velen ol vijf jaren geddld nog niet voor K?noea z'j“- Heeft het ook de zoete noop mei gesneeid win mei loegevend- heid en geduld de oogen zijner politieke vijanden ie openen Onbetwistbaar. Verleden jaar, in Juin, op het feest; bij den baron Osy, ie Hoogboom, zegde minister Becrnaeit Laai ons gema tigd zijn en wij trekken al de gematigde liberalen tol ons. Neen, neen, dat is zoo niet uitgenomen MM. Pirinez en Lumbert, heeft geheel hel geuzen kamp zich tegen hel mini.-larie gek ierd; menigte volksvertegenwoordigers en drukpers, en dat zal zoo altijd zijn en b ij/ dj .vaartm? Omdat da haat van den Godsdiuisi. nooit de wapens idlegt. De geuzenpartij is geene politieke partij, muur wel eene ongodsdienstige pmtij; Wie dat niet ziel is moedwillig blind. Enkele uiliirmn’gett bevestigen den re gel; bieken wij litKD bjcl af. Al de boven aangehaaiilc! fci’ea be vallen uog?eene andere les. Zy doen klaai'blijkepd zien l.„_- lieke land is. lloriderde adressen van katholieke vergaderingen en bijzonder uitstekende personen -zijn hij onze ministers aange komen o n Lun te zeggen houdt voet bij stek, hei volk is met u. Welnu, Eendracht maakt macht. Dus, wij,, katholieken, wij zijn liet Belgisch vo k getrouw aan onze natio nale leus En zoo wij ééns zijn, 't is u i geweli nsplichi dat a ij m i zijn, dewijl de geuzen, oogeiiBhklijk tensge..iud in den legenwoordige.i s'rijd, w.mr iml Janson goldi legen De Becker, reeds mulkaiidcien van er^ouulijken i 9 5.3 5 00 7 12 45 i' o n c n ODD 9 15 9 21 9 iö 9 33 I» 4 i'n 1247 13 3 10 4 07 5 08 5 07 3 16 5 42 1 16 6 12 5 37 6 51 7 lu 7 10 7 21 7 '28 7 40 7 5' 7 51) 3 57 x 45 9 17 9 5J 4 59 6 54 5(6 701 12 7'7 5 45 8 09 9 16 11 oó *M lllOIg a üj 1 ii Rrussel (vertrek) Gent Lichter whlo Cortciuarrq llandz.ieinu Zarren Eessen Dixmudo On*-tkeik»’ A\(!c.i|i|>tdie Veurne Adinkcikc Ghyveldn Duinkerk, mk. 2 H 6 16 8 ui 1 S i uv. I 1 u5 9 52 V\ urne 7 00 6 56 7 46 <.9 vt rtrek) f’y I <8 1 IJ AD O O 7 u5 7 .0 7 1.8 7 7 12 7 1J 7 ai 8 05 8 5 i 9 26 I 5 21 5 24 8 23 10 42 <0 42 2 35 5 52 5 18 5 «55 5 41 r» 50 6 00 Biussel (aank 8 46 55 l'.ii'ijs raar Burnkcrku. merg. 5 59 8 11 9 5i 1 I 15 'b luorg. 6 v5 4 01 Duii.kei ke. 9 (3 8 t 6 8 1 I 8 18 2 27 558 8 16 9 42 2 58 ‘2 46 .1 »n 2 55 6 10 8 5# 1004 10 17 10 59 11 08 GIG 7 46 9 01 12 10 9 16 12 22 9 ii 9 .7 9 34 9 45 95 4 0 Ui 8 07 loll 8 <9 l<’> i3 X 2C 10 5! 8 57 11 18 9 33 3 11 o I f I 5S 4 09 II 00 1 42 5 19 7 40 8 57 2 00 5 52 8 00 2 1)6 2 11 2 18 nw o 5 58 7 37 I JJu'itc:ke naai' PaiijSl 'e UiUrg. ’a Duii.keike (vtrlr 19 11 2 Alnretit - -j A «ii; cits Pari s (ituukv.Hsi) 'a avuuds P.ii ijs vei l i k) 7 l 0 l u. .kerke(Aa k). H 45 Aietipojl Dixiiiutie-Gt hI en Airiipoit i&tadj~9ixuii.de, .2 Ui .8 1 6 h.xn.udt:-Niet)port. 5 5q 8 9 Corldn.WC'i i<:< <r OoUuiidc. 4 56 3 68 10 43, 1 14, 4 50, 5 18, 7 la, Ooslci.itc-Coi leniiHcq, 5 53, 8 60, 12 25- 5 25, .4 20 G 17, 8 .15 C.Hh-ni-lJpHr 7 01 9 (9 1 ül 5 29 7 50 lJj.ei-C .rienU 30 7 I* 9 5712 17 .5 56 6 21 l..ciii.'i vtlilu i<a..r Koi u'ijk. 5 22. 8 24, 9 48. 11 56, I 27, 5 40, 7 '7, 9 36. Korliijk iia;ir l.iclilfivelih; en Ihu-ijc, - 8 O.i, II 02 12 35, 4 25, 6 11,-- Bi;ge r>.i:u- Koi ti ijk, 7 40, 9 00 II OÓ 12 40 5 05. G 12 Oosli-nrle-Brusscl, 5 30, 6 20.7 50 9 10 10 35 11 50, 2 5 S. 1 24. 5 25 5 8 7 518 15 De koj ieküonm !-• 'C'.Jiibink van Veun.e L©?ft tl<-t i J,. volgCHGe vert»nr<iej:|i1!<r>.|| uii<r<>spruknn 1106 C611S het Kt IC Zitting vuil 5 Juli. Viatue. Kcné. werkman Clricken, S00 frank boel, voor juchtinisibijf, en 100 ftank b «ct, vuur zijn wapen niet afjejeven te heb ben Ahlerweireld Laurentius, diens’bode (o Wuhcri’ - ghcni, en Ansetl Eniile, dienstbode te Vt ><»htin, de e> rste e«n jiar gevang, voorp<»tiur; I t verkrach ting, de tweede les maanden vo >t ni” 1 hu p. Rraye M.iria, rondlcurshir toGils 8 tl gevan», voor b-.dricgcdjko •)r»tvrcc»mduig. XVi'liiiuk Frans, werkman tu llonlbem, 26 flank bo-J. voor visohv ingslmisdiijf udryster Frans, hovenier te Lomluirtii-de, 100 funk boe*, v-ui j icliMiisd'ijf. Degnievu Alc.ïs, Deni.-tn Tlie< fi I h Dewyse Moïs, woikliedt'ii to Chicken, elk 8 J.gen rtvang, \oor ni.i^rn Vtrryscr Dcsidcer. koopman te BnT»,kerk'\ 26 f.ank boot, voor sl {j,5lG 10 frank boe', voor diouktn.st li 'p ‘n 12 10 17 6 56 il i.i 7 17 ,2 05 7 15 1-2 15 I 56 4 21 6 21 7 i-l 1. 12 2 05 4 3l 6 28 7 5o 12 30 2 II 159 6 56 42 12 43 2 27 4 55 6 i 7 48 1249 7 12 56 1 2 I 12 2 <8 5 28 7 16 1 48 2 58 5 59 7 j5 3 15 i 01 7 05 9 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1