1 l 7 Augusti 188®. 32. VA oensdag iV l K e rschijnt den Weensdag, onmiddelijk 5 co uitleggingen gegeven worden door de hebben maar een lokaal belang en de strijd die zaterdag alhier heeft plaats in ’l geheel niet; de herbergiers en 3C premie, bronzen eei metaal en 30 noemd, verplaatst wo de i. D ie generaals zullen insgelijks géirofl’.m worden. iets h euws is, hel maken van verschil - lige soorten van kaas. Daarenboven, Frankrijk, en dat ei iets nieuws komen moet. Wat zal dat nieuws zijn Dat zal uit de naaste kiezingen moeten blijken. den. M. Macau*, notaris, zal de kandidaat der liberalen zijn. Prijskamp van Beestialen. Zie hier den uitslag van den den wed- i gcliad na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De griwte iell< rs volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 Ir. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office üePublicité, Magdalenaxtraat, 46, te Brussel. Men si in ijti in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever Zwarte Nonueristraat, 4, te Veurne, en in de I’ostkantooren. conservatieven lachen in de vuist en zelfs de Boulangisten juichen en Hel is ons ónmogelijk hier gansch hel programma te geven; deze die verdere inlichtingen begeeren zijn verzocht zich ie wenden tot M. Fred. D'Hont, sekre- laris van het landbouwcomicie lot Kor trijk. Dit blad ve is, laat ons hel dan mede zijn cn denken dat het er in uitgezien dan nu. Wai er van den uitslag der aanstaande Kamci kieziugen zijn zal, dat zal de toe koms' ons leeren. De partijgangers \an Boulanger geven deh moed niet op, zoo min als de Bonapartistet), de konings- gezinden en andere konservatieve ge zindheden. Iedereen gevoelt dat ei iels versleten, onherstelbaar kapot is in r-yrri!,-.'" i-MJWi jan r»-i.</ ci trckiircn van den ijxerenweg.1 «Juli let 30 September ft 58 3’premie, bronzen eeimttaal en 30 frank, aan August Vanneste, te Ltttge- marek. Merien van 2 lol 4 jaar. 1’ pre mie, zilveren eermetaal en lt,0 frank, aan Breemeersch l’ieier ie Oudenburg. 2e premie, bronzen eei metaal h 50 frank, aan Pampbile Vandewoude, te Caeskei ke, Merrien van Afaren en dam boven. 1’ piemie, zilveren eermetaal en 125 trank, aan Eugeen Vanhoutte, te Ramscappelle. 2* piemie. bronzen eermetaal en 75 frank, aan Xaverius Dick, te Hooglede. voorspelt aan i ccderlaag voor de aanstaande kiezingen. De Boulacgistcn. daarentegen, ioc pen victorie en steunen zich hierop, dat do partij, die tegenwoordig aan hel bt- wind is, on gc.voonltjk de opporlunis- <en wordt genoemd, in tegenstelling met de radikale rcpubliekeincn, door dezen laatsten op vele plaatsen verslagen is. .Maar de rcpubliekeincn hebben on gelijk Victorie te kraaien en leeds de dood van Boulangei ie bezingen. Het is een onbetwistbaar feit dal de Hojlangisten al hunne I i die voor kamerkiezingen moet geleverd worden. De Kamer winnen is voor hen de booklzaak; de depaitementsraden vangïng van M.’ Var. Lcrberghe, overle- bebben maar een lokaal belang en de kiezingen daarvoor worden op loka'e vraagpunten geleid. .Maar in de wet gevende kiezingen is dal geheel anders het is eene uitspraak van het volk over jijne regeerders, over bel gouverne ment, en dat is juist het ware terrein van Boulanger’s beweging. Het is moeilijk te zeggen welke de uitslag is van de kiezingen van voor laatste!) zondag. Het Iransch gouvernemente volhardt in zijn stelsel van z Hingen en schrik- aanjagmgen A; de u gemeesters die in de laa'ste ktez.ngen tiunne kandidatuur gesteld hebben tegen die vun hel gou vernement, zijn reeds dooi’ de prefeklen verwittigd dm zij zullen afgesteld wor den. Het gaal ook in het leger de partij- genoo’.en van Boulanger opzoeken. Het onderzoek door de Commissie van den senaat gedaan, heelt doen ontdekken dat een zeker getal oflicieten aan Bou langer geschreven Imbbun, lietzij om j doA ke,",e!l*, h"z'J o,“ z<'ke1(- mede ueze soon vmi —v J,,hn d’Oultremont, mar&'halXhiijv^heid! de kiezingen voer de vernieuwing der llP zlJ,h Kamer voorafgaan, is, volgens republic- ..De l.'vce ^Ciste oflicieren die gestraft keinsche bladen deerlijk mislukt en i Z1J(I'kolonel Jacques b.j bet 46'te voorspelt aan Boulanger eene groote ?“iys’ d'e °P pennoen is gesteld, en rvnnr de minstnaode kiezincen. i koione' Bauche, van liet Ho ie „zal van twéé meesteressen in in len. Gaai nu mei die Franschen naar de bun bedrijf uitoefenen, zullen geenen mmln. 1 centiem belastingen meer betalen dan In alle geval, als iedereen te vreden vroeger. is, Iaat ons hel dan mede zijn cn deuken --- J„. in Fra ikiijk nooit beter heeft we herberg te mogen openen eene ƒ00- een aanz>elijk recht zal gehe- frank, aan D. Nevejan, voornoemd. Hengsten van A jaar en daarboven. 1' piemie, zilveren earmetaal en 125 frank, aan Pieter Vanmas-euhove, leG'iitel. 2' premie, bronzen eermetaal en 75 frank, aan de kinders Bousson, voor- 1 j noemd, I 1 dag 13 dezer, om eeneu senator te kie- aen in vervanging vau M Grabbe, over leden. 1 de kandidatuur der liberalen aanveerd. I l*‘ig heeft zich ten dien einde den dienst I f 1 I J J kiachtcn be- za| airt onafhankelijke - sp.i.irJ hebben voor den grooten strijd strijd aangaan. frankrijk komen tc voltooien. i ,],e za| denzelfden dag ook cenen senator gekozen worden, in ver- BSicilenlan :icHh» Politiek. De kiezingen voor de depmiements- ladeu in Fiankiijk tiebtien aan de ver waculing der Boulangisten niet beaut- j wooid. Om de opeubaie denkwijze te polsen, bad de generaal zich in een groot ge*al kantons als kandidaat laten voordragen, en bij weid slechts in 12 kantons gekozen; in sommige audeie echter heeft hij een nog al aanzienlijk getal stemmen behaald. De republiek heeft ook een weinig van hare pluimen verloren, maar hare tegenstrevers hadden ongetwijfeld meer verhoopt. Op de 90 depni tementen die in Frank rijk beslaan, behouden de lepubltc- kcinen de meerderheid in 75; de monar- chis en, niet de Bpulangisten aange- spannen^hebho» in 15 depar femenleii. Deze soorl'van volks.-temmjng wjjlko landbouw. Wij hebben hel lang programma ont vangen van den grooten prijskamp dat de iandbouw-comicie en de melkerij- maatschappij van Kortrijk inrichten van 15 tot 26 Augusii. Men vindt er eene tentoonstelling van werktuigen dienende tot boter- en kaasbereiding, eenen prijskamp van bo ter, cenen van groenselteeil en twee van landbouwdieren. Meer dan 5,500 frank premien in geld en 200 eei pen ningen zuilen uitgedeeld worden. -- D- iM. de minister van ^''jqtur.8Suit'wV r j0, "p‘ ura"1?. bronzen eermetaal en 50 1 feesten biiwn»'-"^T’„oPUowiiui 'ude weduwe Deceunynck. 1* sin, E. De Decker,.f-j -.v;ïlllïfv^-'Ue‘h’m\miiisciie HamériT V; katt.oUcke c op de tentoonstelling van Deze zal plaats hebben in een prachtig en groot gebouw onlangs door hel ge meentebestuur opgerictil voor de Staai- meisjesscbool. Men zal daar vinden, nevens de tentoonstelling der talrijke werktuigen dienende in de melknijver- heid, eene leeks van werkzaamheden door dewelke eenieder de laatste wijzen 1 zal zien waarop de boter kan gemaakt het arrondissement worden en bijzonderlijk, hetgeen hier Kieskron jk De kiezers van I Ailon-Viilon zijn bijcengeioi pen op Dins- *156v' OVV» vuia nano, VaaiCLUWCU, binst het bewerken, zullen de noodige '1'. Thooficl Finel, van Brussel, heeft werksters. He: bestuur der tentoonstel- M. Eduard Ollet, nijveraar te Brussel, verzekerd - -- kandidaat, den melknijverheid die hunne studiën i ga-it Jq cn I0Ü fr. aan Faic -Joncheerê, te Slype. 2® premie, zilveren ee> metaal en 75 frank, aan Hendrik Houtsat ger, te s Heerwillemscappelle. 3* premie, bronzen eermetaal en 50 frank, aan Lode wijk Aernvudt, te Gbis- lel. Stieren van 2 jaar en daarboven. 1* premie, verguld eemeiaal en I25 bank, a n Emile Sobry, te Adinkerke. 2* piemie, zoveren eermetaal tn 75 frank, aan Lodewijk Vermeesch, telloul- hem. 3® premie, bronzen eermetaal en 50 ftank, aan Frederik Vanderper, te Co>- temareq. Jaarlmyreenen, hebbende hunne kalver- tanden. 1' premie, verguld eermetaal en 100 frank, aan Jozef Billiet, te Alve- ringhem. 2" premie, zilveren cermnaal en 75 frank, aan Philippus David, te Eggj- waerlscappelie. 3® premie, btonzen eermetaal en 50 frank, aan Eugeen Vereecke, te Gaes- keike. Bekalfde veerxen, niet meer hebbende dan 6 tanden premie, verguld eermetaal en 100 frank, aan Theofiel Deceunynck, te.Caeskeike, 2‘ premie, zilveren eermetaal on 75 frank, aan Vaudevelde Feys, te Sl Jao- ris. 3' premie, bronzen eermetaal en 50 frank, aan Lodewijk Veitneesch, té Houtbem. Molkkoeien. 1‘ premie, verguld eer metaal en 125 frank, aan Julia Defever, te Eesseit- 2* premie; zilveren eet me aal en 75 frank, aan Ivo Deblauwe, te Lichter- velde. 3' premie, bronzen eermittal en 50 frank, aan Lodewijk Vormeesc t, voor- noemd. Verzameling van vier Mcllkoeien. 1® premie, verguld eermetaal en 125 frank, aan Ivo Deblauwe, te Lichtervelde. 2' premie, zilveren eermetaal en 100 bank, aan Julia Delever, te Etssen. 3’premie, bronzen eermetaal en 75 1 frank aan Lodewijk Vermeesch, voor- Wet op de drankslijtei’S. Sommige peisouen, die de aankondi ging van het nieuwe wetsontwerp op j de heibergen en diankslijtei ijen slecht I vtr >taan, vragen of het waaris dat eene r. i nieuwe belasting de herbergiers n 't al- De republiekeinen zijn te vreden; de gemeen gaat liefleit. jube- dratikslijieis, wélke op dezen oogenblik zlz» Imr» hadriit tiitnflfnnon •znllpn crPAriPH i centiem belastingen meer betalen dan Maar voorlaat) zal men, om eene nieu- j do kinders Bousson, te Hooglede, 1 bronzen eermetaal cn 75 fr. aan Engel Boussemaere, te Keyem, Paardenras. ïSwtaanderhengelen. 1® premie, zilveren eermetaal on 100 frank,-aan Buyse-Spruylo, te Roussalaere. 2’ premie, bronzen eermetaal cn 50 bank, aan Nevej tn Destró, te Dixmudc. Hengsten van 2 tot A jaar. t" pre- j mie, zilveren eermetaal en 100 fr., aan uu Miiucrs i 2’ premie luting ot vergunning noodig hebben, waarop i ven worden. Dit recht zal, van den ecr.en kant, het gedurig aangroeien der heibergen cn (Bankhuizen tegenhouden, en van dén anderen kant, ccne opbrengst aan de schatkist leveten, welke aan do ge meenten zal ten góede komen. - •iJ -150 0 54 5 00 7 01 5 1'2 7 07 5 «8 5 07 5 40 5 42 4 16 6 12 3 13 5 46 4<>7 :e. Mort. 5 56 8 II 0 31 II 15 6 v5 4 01 9 1:3 e 12 45 CIC 7 'jol 9 16 9 24 C .7 9 34 L 9 54 0 02 i rtissel (vertrek) Gent Lichlrrvrlde V()rt< man Q 1Liiii!z trnii* Z'trrcii E S'.rn Dii.ui: ie Oo- (kerke 4 wc «pptille Vein i.c A dinkri te Ghywldr Oüinkrrt 5 37 6 74 7 io 7 16 7 21 7 .*8 7 4ü 7 5i 7 59 8 07 Io II 8 W I o J:i 8 26 |0 Jj Mik. 8 57 1 f 18 üuinkeike v< rlrck) Ghy> elite Atlinkcrke Veurne A recappclle Ooslkcike Iliimude Ee.sen Zurreu liunilzacmo Corteniarcq Lichlei vilde Gent 6 1'2 10 47 6 36 11 25 7 07 12 05 7 15 12 15 1 56 4 24 6 21 7 22 12 22 2 03 4 51 6 -.-8 7 50 12 50 2 11 4Ö9 6 56 7 42 12 43 2 27 4 53 6 is 7 48 1249 7 55 12 56 I 02 1 12 2 48 5 28 7 16 1 48 2 58 5 39 7 55 3 13 4 01 7 05 9 20 7 03 7 10 7 18 7 Zfl 7 42 7 46 7 55 8 05 8 15 9 26 5 24 5 24 8 23 10 42 -o42 Duinkerk 5 43 8 09 9 i(> 11 03 ’a luorg. 'smorg. 8 00 111 Nieuport bixinude-Gent en Veurne Jliiinkeike. 1,1 - o 00 9 17 9 50 Coi leinurrq naar Oostende. 4 50 8 (8 10 47, I 14, 4 50. 5 18. 7 la. Oostende Co'ten.urcq. 5 53, 8 00, 12 23 5 35, 4 20 6 17. s 15 C.iiU in-lJpei 7 01 .9 1 52 5 z*. 7 39 IJpor-Ci «ml 30 7 1- 957U t7 3 56 C 91 Lichleivelde naar Konrük. 5 22. 8 24, 9 48. II 56, 1 27, 5 40, 7 27, 0 50. Korliijk iianr Lichtei velde en Bru^go, 8 05, 11 02. 12 35,-4 25,0 41,- Brugge naar Kortrijk, 7 46, 9 00 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-llrussel. 5 30. 6 SO, 7 50 9 10 10 55 11 50, 2 55. 4 24. 5 25 587 54 8 1 5 7 f.i 11 04 11 58 4 09 6 00 7 57 8 57 9 15 921 9 20 9 35 9 42 Qr k.- - Dunikerke naar Parijs en 's worg. Duinkerke (vertr.) 10 41 A tree hl 2 25 A miens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 *6 avouda Parijs (vertrek) 7 lü l)uiükerke(Aai k). 12 45 p,. Nieuport (stad)-Dixmude, 12 Oö I 48 4 16 Dixmude-Nieuport on* 2 55 5 53 8 24 5 92 5 -.8 5 55 5 41 8 01 5 50 8 09 6 0(5 22 7 32 9 34 I Brussel (aank 8 46 1 0 55 1 1 I (luunui I 111c., vau uiuooui, i.vvi. - ---vv. HUL 13 UCU UUMCi vv IOIUMMI --L*. UMMWIM VZ..V/VJ ...j onzer,,, hm. .„n—- Parijs naar 2 *44 6 ifl 8 01 II 18 11 *05 9 42 7 00 6 56 7 45 9 <9 JCIJ. I fjfj--- -- V I - 4 I- 1 1 KdlIUIUtllUUI MVJ» «iB>o>mv»4 uuu>w->*. - 933 5 1 42 5 19 7 46 2 00 5 52 t> 00 2 06 8(G 2 11 811 2 18 .r X 18 .7 .3 38 8 .77 2 46 8 45 2 f.5 6 :0 8 .7) 10 04 lo 17 l<)39 n 1 1 08 9 53 12 10 12 23 n V I» 9 47 12 47 2 27 5 58 8 -6 1 I 08 1 15 r n 0 p tp aóq J M l- L‘. ‘Y - - j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1