II I F Augusti 1889. N ;?4. Belooningen voor daden van moed. 45e jaargang. Woensdag recht in do geschiedenis van Frank- den priester in dan le onVr2oeken welke straf deze drie vieze kwaden verdienen voor zulk wanbedrijf! De heeren rechters heb ben de drie vei \ir|ijke kerels hen nog lliiiicnlnntlschc l*oli<ick. Veroordoeling van Boulanger. De Senaat, aangesleld als opperge- rechtshof heeft dinsdag met 206 stem- nien legen 6 onthoudingen, beslist dat genei aal Boulanger plichtig was aan de misdaad van wntnzweeiicg. Met dezelfde meerderheid werd Billon ook plichtig verklaard aan samenzwee- Töó' maar omdat zij bang waren de plaats te moeten ontruimen voor iemand, die wel is waar al niet beter is dan zij, maar die, men kan het niet ontkennen, op zekere oogenblikkan nog al rekenen mocht op de sympathie van een groot gedeelte der Fransche bevolking. Carnot, Floquel en Tirard hebben gezegd maakt hem onschadelijk; hun wil is geschied. Thans is het woord aan den waren rechter lusschmt Boulanger en hel tegen woordig frnnsch gouvernement, name lijk aan het kiezerskorps. Het proces Boulanger zal echter oenen droevigen weêi klank hebben als men de bewijsvoeringen, zoowel voor als tegen, gehoord of gelezen heeft, moet men tot de slotsom komen dat in de hoogere kringen in Frankrijk de diepste bedorvenheid heerscht, dat alle be grip van zedelijkheid er verloren gaat, kortom, gelijk. Hamlet zegde van Dcnc- inark er is ies verrot in het rijk. De prokureur-general, M. Qaesnay de Baurepaiie, hoeft generaal Boulanger voorgesteld als levende in cene wereld van ccrlooze lieden, van bankroetiers, laste gelegd, allen wel echt zijn. e^van oudveroordeeldcn, van koppelaar- De voorname kwestie welke ment£*ters’ van oneey .jke vrouwen van be dient te kennen, is diegene, te weten of !’Vicder’en vc'1‘l,kkers: üe bouIan^ en 2 er cc|)lcr ook mct acjJterwcgc geb|c. de zucht naar het presidentschap, of preiendentschap, zooals zijne bcschül- pigers het noemen, ja dan noen tegen de bepalingen der wel zondigde. Be vreemde bladen geloovcn dit niet, des to meer daar do kleine beginsels van woelingen door de Boulangisten te weeg gebracht, hoegenaamd niet van aard waren ernstig Iml huidig bewind te bedreigen.- Quesnuy de Beaurepaire Leeft wel is waar, Lel tegenovergestelde be weerd, maar tusschen bewecren en bewijzen is er een hemelbreed verschil. Kortom de uitspraak die wel is waar door velen voorzien, maar ook door I sommigen hoegenaamd niet verwacht werd, is niets anders dan het uitwerk sel van den haat en de vrcea voor het Boulangisme, die do heeren lechtérs van hel Luxemburgpaleis hebben ver blind. ven en hebben hunne tegenstrevers hel slijk leruggeworpen, dat deze hun zoo ruimschoots naar het hoofd smeten. Er is, om zoo te zeggen, geen enke] man in het proces gewikkeld die er vlekkeloos is uitgekomen. Overal ziel men niet dan venaders, betaalde man nen en vrouwen; men hoort niet spreken dan van knoeieiijen en ontvreemdin gen van allen aard, misbiuiken van ver trouwen, verduistering van 's landspen ningen, wijnpotten, verkoop van gun sten en plaatsen, titels en amb en. Van beide kanten wordt er met kracht tegen elke beschuldiging geprotesteerd, doch de onpartijdige toeschouwer is, zijns ondanks zelfs, verplicht van le zeggen geen rook zonder vuur. Men blijft overtuigd dat de eerlijke lieden zeldzaam beginnen te worden, en man denkt aan liet schrikkelijk woord van I Tacitus(Jvirumpere et cvri umpi saculum vocatur. Toestand in Frankrijk. Volgens loopende geruchten, zou het gouvernement voornemens zijn de kamerkiezingen vast te stellen op 22 of 29 September. Er is daar echter nog niets bepaald gekend, aangezien er te gelijken tijd spraak is van eene ministeriele krisis verwekt door de opportunisten, welke M. Tirard te slap vinder, en hem aan T hoofd van T ministerie zoude» willen vorvaogen door M. Constans, terwijl ge neraal Campenon minister van oorlog zou worden, in vervanging van M. de Freycinet, die ook al beschuldigd wordt van gebrek aan krachtdadigheid tegen over de Boulangisten. Men zou ongeveer zes honderd stuk ken verzameld hebben in hel dossier van het hooggerechtshof welke legen zekere ollicieren bewijzen dat zij mei Boulanger in betrekking zijn geweest. Daar het grootste gedeelte dezer stukken enkel beleefdheisbelrekkingen of eer bied voor eenen hoogeren overste be. wijzen, heeft de minister slechts op een honderdtal meer ernstige stukken be. slissingen genomen legen de erin be. trokken oflicieron. Vandaar de beschuldiging van zwak heid tegen da Freycinet ingébracht. Zonde* omzien naar recht of vrijheid moet al wal enkel van Boulangismus ver dacht is, onmeedoogend gestiah en van kant gemaakt worden. De Staat bulten de Kerlr. Zoo wij onze goede vriendjes de I- beralen moeten gelooven, dan mogen wij ons van hunnentwege aan cene vreezelijke on plechtige weei wiaak ver wachten. Wanneer hel toeval der stembus de leugels van hel bewind in handen van MM. Bara, Janson en consoorlen zal hebben gesteld, zullen de geestelijken zich vast te houden hebben hunne zaak is klaar en uitgemaaktVan dat oogen- blik is de scheiding van Kerk en Slaat onvermijdelijk, en wij zullen de geuzen van alle huid en baar vereend zien samenwerken onder den kreet van de pritsler in de kerk, wal in den geest der heeren liberalen in wezenlijk heid beteekentde priester aan de deur der kerk. Dat luid gezwets en gesnoef der li- beraalljs maakl ons toch niet erg on gerust; er zullen nog slroemen radika. len inkt vergoten woiden, meer daa een Echo du Parlement, meer dan ee» National, wellicht meer dan een Rtforme zullen den laatsten adem uilblazeh, eer een wetsontwerp, hetwelk dit ideaal huldigt, in h it Belgisch Parlement zal ncergelegd worden. Doch vermits het van den priester in de kerk zoo gaarne door ouzo tegenstre vers wordt opgeworpen, willen wij, op onze beurt, in die orde van gedachten, een veel meer diingonde hervorming aanbevelen, en die oneindig beier do werióchcn van de meerderheid des lands zou vertolken. Wij zouden het burgerlijk gezag een voudig verzoeken zich wat meer met de stoffelijke belangen en wal minder met de geestelijke zaken bezig te houden de Staat buiten de Kerk! Het verbrekingshof, dat boven de Kamers is geplaatst en de wetten uitlegt, heeft voor stelsel aangenomen van lie verlede en ongevoeliglijk en altijd in liberalen zin! de wetsbepalin gen te hervormen, welke de betrekkin gen regelen tjsschen de Kei ken den Staat. Hel zoogenaamde openbaar belang is het ijdel voorwendsel, dal onophou delijk wordt ingeroepen, om die aan slagen op de gewetensvrijheid der katholieken te wettigen. Onder de beheersching van die strek king heeft het Oppcrgercchtshof iedure maal, dat Keik en Staat hetzelfde recht cischten, gelijk gegeven aan bel bur gerlijk gezag; cn het is waarlijk niet van Bil blad verschijnt den Woensdag, omuiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Itcehlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De An»u»»«« voor fielgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door hel Oei ice hePublicitè, Magdalenaslraat, 46, te Hrusxel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uilgeVer. Zwarte Noniienstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Wertreliuren vasi den ijieercnweg» 1 «Jfuli SO FiepiemBjcE* löfeD. ring tegen den Staat. Voor de plichtig- beid van Rochefort ontstond er diskussie en hij weid slechts plichtig verklaard met 185 stemmen legen 23. Be drie beschuldigden werden ook nog plichtig verklaard aan daden, voor •loei hebbende een aanslag tegen de .eiligheid van den Staat tc plegen. Na Boulanger, Billon en Itocheloil nu pliclitig verklaard wuren aan de hen ten laaie gelegde feilen heelt het opperge- nchlslioï niets haastiger tc doen gehad, I i i Het is dan ook geen wonder dal men L.xl I?n n Ir dus.'otx’bij het gedacht alleen dat rijk ’chr,jren zal’ dat Boulan?fi» J keurig en met opzet, zonder grondige ■...«clu» kwellen,’n“" i rede», lot de (.eeaugeneetap werd ver- la,tg moeien n\fnte„ over do loe lo oordeeld; mei eooale de Republ,kernen passen stml. zï,cbben de drie belieh- b«WMr,!n omJal 1,11 ï"rw‘,k'" ten tol de l®ve^|arigc verbanning en opsluiting in eei^ veistcrkic vesting vei oordceld. Ten gevolge vanLnne vcroordeeling zullen de goederen Boulanger, Dil lon en Rochefort, jn |jCl |)egjn Tan liet pioces onder gelegd waren, aanzien en beheerd "\|er) a|8 go0(|oron van afwezigen, ‘t is h zcggen dat dc Slaat voorloopig al de Lomslen lrekL Boulanger moet nu voor deR knjgmaad geroepen om zj(;h te verklaren over de hem ontvreemdingen welke lijV)L| ,nof.jon gepleegd hebben tijdens schap. De vreemde drukpers hort i QTicn druk bezig met dit geval. Mee? V T akkoord om te bekennen, u I! zlJn ger eene belachelijke personagifiOU tot nog toe niet eens getoond hd^’ ie man vol moed, wilskracht en dapj;’ f te wezen, welke hij vroeger tolICK beweert te zijn; doch van den an v kant, vragen diezelfde bladen zieb^f11 rechten reden af, of de heeren sei^si wel hel recht hadden aangesleld le^5 den, of zich zolven aan te stellen oit^s oordeelcn of de zaken den generaal ten^ 1 *05 9B 5 to 2 11 S Zie 4° bLtlz. 3® kolom. I 8 37 6 St 7 10 7 IH 7 21 7 i8 7 40 7 Si 7 5» 5 58 7 37 8 47 9 15 9 21 9 r<; 9 33 9 42 7 03 7 JO 7 18 736 7 42 7 49 7 55 8 05 8 15 9 26 8 IS 7 46 9 o I 3 It 40 4 '7 UuinLerLu (vertrek) Ghyw.'Mo AilihkerDc Veurne Avee.ppelle Ous I Lei Le Diiniude Lessen Z«i ren llsndxuenie Cortemureq Lichlervs Ida Gent Hi u.si'l (aank 5 22 5 28 5 35 5 41 5 50 fl 00 7 32 9 3 f 8 4610 55 i riiRStl (witrlreM Geul Lu hlvrvvldo Uui l»*iH*ret( IUikIi tfiMf 7. ><i i ru F. s\**H Oixnitide f)m4krt kf A %e«%i|>|»vUo V«»n ne AiliiiUrU Ghprldr Üinikrrk Cortemarcq naar Oonfende, 4 50 8 CS !0 45, 1 14, 4 50. 5 IX, 7 18, Oostende*-Corteniaicq5 53. 8 00, lüi 25 3 25, 4 20 G 17. 8 13 V 31 j Cortem-Uper 7 01 9 19 1 52 5 29 7 59 1 IJper-Coifonil 30 7 18 9 5712 17 3 56 0 21 Lichte) velde .naar Korlriik. 5 22. 8 24, 9 48, 11 56, 1 27, 5 46. 7 27, 9 36. Korhijk naar Lichte) velde en Bru>;ge, 8 05, II 02, 12 35, 4 25,6 41,- Brugge nuar Kortrijk, 7 40, 9 00 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostcnde-Brussel, 5 30, 6 20. 7 50 .910 1055 11 50, 2 55. 4 24. 5 25 5 58 7 34 8 1g biinkcrkc naar Parijs en Duinkvrko (verlr.) 10 41 Aticcht 2 25 G 16 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 'a avouda Paiijs (vertrek) 7 10 Duinkerke(Aai>k). 12 45 r - Nieuport (stu<l)-l)ixniinl<i, 12 00 1 48 4 16 Dixmuile-Nicuport 2 35 5 55 8 24 4 59 0 54 506 7 01 5 12 7 07 1 12 2 48 5 28 7 16 1 48 2 58 5 39 7 55 3 13 4 01 7 03 9 20 5 24 5 24 8 23 10 42 1042 Perij» nanr Duiukerke 8 II 11 15 mors. 6 05 4 01 Nieuport Ibxiuude-Gent en Vrunio Duiukerke. 9 03 12 45 9 33 II <>l II 58 4 09 6 00 1 42 519 7 46 2 (Hl 5 52 8 00 (H> 8 <'6 8 I 1 IX 8 18 j *7 5 58 8 -f> 2 38 8 57 2 4i> 8 45 2.'.5 6 .'O 8 5’ 1004 1» 17 10 50 II 08 6 62 1047 5 08 5 07 6 3(1 11 25 3 46 5 42 7 07 12 05 4 16 6 12 7 15 12 15 1 56 4 24 6 21 7 22 12 22 2<C 4 51 6 28 7 50 12 50 2 11 439 6 >6 7 42 12 43 2 27 4 53 6 4.5 7 48 1249 7 55 12 50 8 01 1 02 8 09 22 9 '7 t.i: 9 13 9 54 0 02 8 07 10 II 8 19 10 4> M26IO.il ,,ak 8 57 11 18 2 41 8 01 11 18 9 42 7 00 6 56 7 45 9 49 5 45 8 09 V 16 11 03 *u morg. 8 00 I 11 0 00 9 17 9 50 9 34 12 10 9 16 12 22 9 22 934 1247 1 1 1’8 1 15 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1