J 1 I VAo(‘nsdajv 28 Augiisli 11889. 45e jaargang. 35. bit blad verschijnt den Woensdag, oniniddelijk 7 jam en 7 die kiezingen ecne weggevaagd, alzoo valsche kiezers te fabriekeeren. Helis uitzinnig en dwaaste bewee- ten veel van de 645 gemeentckiezcrs die in de 32 klassen begrepen zijn, hun slem provincie en gemeente te zijn, omdat-’ IV S' II. Joseph zal geschieden, waaraan hij eenen aflaat verbindt van quadragenen. Valsche kiezei-s. Al de liberale gazetten vallen als ra zenden uit tegen hel wetsontwerp waarbij 32 klassen van bekwaamheids- kiezers van rechtswege worden alge schalt, welke door geen exaatn hunne Pauselijke encykliek. De Observatore Romano beval den tekst van cene pauselijke encykliek gedag- - - i ft bedil g zal gesteld worden, want de wet van 1883 op de ktesbekwnamheid is .'—>4 stati.'t'que geleverd, duiven wij wedden dat er geen zes weken zullen verlopen, eer dal de liberale gazellen weer zullen schreeuwen en tieren dal de katholieke partij haar gezag gevestigd beeft op do puinen van hel openbaar onderwijs, Geen enkel liberaal blad zal de bo venstaande cijfers drukken. Zij weten dal hun vervelend verhaal van de ver nietiging van hei onderwijs valsct en totaal valsch is, maar zij herhalen hei toch algelijk ge lurig en mei haidnek- kigheid er is toch altijd iemand die hen zal gelooven!. 7 oo lies. [)e II. Vader zegt dat hij reeds meermaals algemccnc gebeden heeft voorgeschreven voor ’i welzijn der Kerk, door de voorspraak van de aller heiligste .Maagd Maria. Meer dan ooit waren het is te zeggen 258,056 of 74-40 ten 100 meer. En dewijf dit getal jaarlijks aangroeit, I men weldra mogen zeggen, dat, sedert de aankomst aan hei bewind van e ernieligers van hei onderwijs, hei getal leerlingen verdubbeld is in de scholen ouder hel toezicht van den Slaat rechtswege niet noodig om kiezer voor* geplaatst. provincie en gemeente te zijn, omdat’Ondanks hei bewijs door l'Annuaire ze meest allen ruimschoots den kies- cijns betalen en diplomas bezitten die meer dan voldoende zijn om hunne bekwaamheid vast te stellen. Het wetsomweip is gericht legen de valsche meestergasten, de valsche porions van koolmijnen, de valsche ambtenaars aan 1500 trank, welke moeten uit den den weg geruimd worden, aangezien voor hel inschrijven dier mannen het bedrog vrij spel heeft, en dat er alzoo in vele steden kiezers met honderden woiden gemaakt, welke geene de min ste waai borg van bekwaamheid geven. Onder de afgeschalte bekwaamheids- kiezers van rechtswege zijn ook de priesters en bedienaars van den gods- Bijzonder fonds en Herbergwet. De Muniteur van donderdag bevat de wet waarbij een bijzonder fonds wordt gi sticht, ten voordcele der gemeenten, en eene nieu we laks wordt ingesteld op de nieuwe slijterijen van sterke dran ken. Het bijzonder fonds is bestemd om de geldmiddelen der gemeenten te ver meerderen; de verdeeling daarvan zal geschieden in verhouding van het cijfer hunnen bevolking. Aan dit fonds worden toegekend 1° De opbrengst van het vergunnings recht door deze wel ingesteld; 2’ De opbrengst van hei invoerrecht op vee en vleesch. Hel aandeel aan de gemeenten levei leenen is berekend op! frank per in woner, en wordt alle zes maanden ver effend, naar de wijze welke gevolgd word', voor de vei deeding van net ge meentefonds. Komt er te kort dan zal dil te kou genomen worden op den op brengst der gewone invoerrechten. dienst. Enwel deze zullen niet rekla- meeren, maar indien zij den vereisebten kiescijns niet betalen, zullen zij zonder morren het kiesixaain afleggen. De afschaffing der bekwaambeidskie- zers van rechtswege misnoegt de kbe- j ralen omdat er een einde aan hun kies- kians mei een bijzonder gebed tot deu I ri I»- .m.v.xr» kil IUUU IVtUOUCftVVdUUlUÜIU ia alleen uitgevonden om aan de liberalen „raannnrkt Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centiinen per regel.De groote letters l’oiiim;7h;ï;;inite?-lïeëU-> lijke ferhH-strtlingrn l Ir. - Een N' 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen; en ’tbuitenland worden ontvangen door hel Omes .iePcblicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. -M,.n sHhijtt i„ bi| BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren v.,n «ku 2 tot 30 September tSSÖ. De datum der wetgevende kiezingen in Frankrijk is nog mei bepaald; nog- tans binnen eene maand zal de giooie slag geleveid worden. De grooie slag, zoo mogen de kiezingen van dit jaar genoemd worden; want scdeit den val van het keizerrijk, in 1870, heeft de strijd zoo belangrijk niet ge weest. Zal de republiek vallen of zal zij zege- pi alen? Ziedaar de groote vraag. Is de republiek in gevaar? Bijlange niet, volgens de aanklevers van het huidig bestier; maai wel zeker volgens de ontevredenen, en deze vormen in Frank ijk de overgroote meerderheid. lu alle geval, het gouvernement zijne slaafscbe meerderheid zijn verre v.iu gerusi te zijn over den uitslag der kiezingen, Eu de verrotting zelve van bel republikeinse!! stelsel en het on recht tegen Boulanger gepleegd, put de behoudsgezinde partij, die reeds merkbaien vo< ru igang tieelf gedaan in de dej artements-kiezingen, we I zonder veel schijn van waai heid, den a: nuaandi-n val van liet wa^uelend ie der grooie sleden hei middel ie geven om aan ’i bestuur ie blijven. Vandaar die gramschap De vernietiging van het openbaar onderwijs. Het ministerie der domheid en der I onwetendheid is de vernietiger van hel openbaar onderwijs, zeggen de iibe- j rale gazetten van het land ten minste eens per week, alhoewel dil reeds meer- I malen door duidelijke bewijzen werd j’gelogenstraft. De Annuaire statistique, 19’jaar, 1888, die komt te verschijnen, geeft over die liberale leugen een alJoende antwoord, gestaafd op officiële cijfers. In 1883, onder bel ministerie Van Humbeeek. wat en er 4787 ofliciele la gere scholen met 345,687 leerlingen.. In 1887, vier jaar na de lameuse ver nietiging van hel openbaar onderwijs door de afschuwelijke klerikalen, waren er 4015 scholen met 438,378 leerlin gen. Dus 87,691 leerlingen meer dan m :de ofliciele gemeentescholen. In 1887 telde men er I Zie hier nu de voornaamste bepalin gen betreffende het recht dat op de nieuwe draiikslijterijen geheven wordt II. Vergunning op de nieuwe slijte rijen van sterke dranken. Art. 4. Ongeminderd de bestaande belastingen, zal alwie, te rekenen van 17 Juli 1889, eene slijterij ih het klein van sterke dranken opent, aan het hieronder- staande vergunningsrecht onderworpen zijn; dit recht moet door den slijter be- w/.c.c<o ijciiicciiicsciiincii. laald worden pet jaar of op voorband,op lu 1887 telde men er 1476 mei 170,690 de verklaring door hem op hel kantoor ge leerlingen, ot 170,365 leerlingen meer der belastingen van de omschrijving ge- j in de aangeiiomene scholen aan hel toe- daan. Art. 5. Het bedrag van het vergun ningsrecht wordt als volgt vastgesteld In gemeenten van 60,000 inwoners on meet, 200 fr. In gemeenten van 30,000 lol en zon- dci 60.000150 fr. In gemeenten van 45,000 lot en zon der 30,000100 fr. 1 ti gemeenten van 5,000 tol en zonder 15.00080 fr. hi gemeenten vanmin dan5,000, 60 fr. Art. 6. Het vergunningsrecht is verschuldigd voor geheel het jaar, onge acht den datnm der opening van de slij- 1 let tj. aanstaanden val van bet waggelend pub ikeiuseh kraam vóórspellen. lutassclien zou Boulanger, zegt met), van zin zijn, eenige dagen vóór de kie zingen iu F:ankrijk leiug te koeren en al oo t pogen van," soort van staatsaanslag ie maken. Wal er van zij, de tepublikeinsche gezichteinder is zwart van een broei end onweder, waarvan e«n ieder de aanslaande uitbarsting verwacht, doch i (ë^^xaam ie’ëndëigaanï waarvan de gevolgen tot nu toe moet- r lijk kun.ien voorzien ol berekend wor den. is zulks noodig, in deze rampzalige lijden van kerkvervolging en onder mijning van het gezag. De Paus heeft eene verdubbeling v..u gebed voorgc schreven binst de maand October, toe gewijd aan 0. L Vtouw van den Roo zenkralis. Nu wil Leo XIII daaraan ook eene bijzondere toew.jdmg ioi den 11. I Joseph voegen. De Paus wij^t op de groote populariteit der veieetitg van den 11 Joseph, en herinnert boe Pius IX dien heiligen Pattiaik tol patroon uei Ketk heeft verklaard, opdat <ie beschttr nier van bet 11 Huisgezin van X'aza- reilt, ook de hescheimer van bei groote huisgezin der Ketk zou wezen. De Paus van den 11. Joseph nuttig is voor alle star- d en heiligen kan loeren zijnen arbeid te t en zich te onthouden van op- roerige bewegingen. Leo XIII gelast ten slotte d.it in de maand October, voortaan hot bidden van den II Roozeil 7 m van eene pause/ijKe ciiuvmic» -n - tcekend van den 15 Oogst, en begin- tninjstets, de staatsn inistwrs, de tegen-zal tiende met de woorden Quamquum plu- wootdige e:t gewezen senaiois, voiks-'[ sec vertegenwoordigets, provinciale ra,ids- heerett, enz., bun kiesrecht zullen ver liezen. Zij hebben de bekwaamheid van Biiiteiilandsche Politiek. Hel is opmerkensweerdig dat de zon derlinge manier door de mannen der ti arische republiek in ’t werk gesteld out zich van generaal Boulanger te ont maken, in alle landen de goedkeut ing geniet van de pailij die zich liberaal <Lti is vrijheidsgezind noemt. En nog- taus heeft men nooit eenen atscnuwelij keren aanslag tegen de politieke vrij heid gezien dan het proces wegens aan slag tegen do veiligheid van den Staat, ingespannen tegen eenen pet soort die niets gedaan heeft dan zich op de uit- sptaak van bel algetneeu stemrecht be roepen, om een regeetirtgstelsel omver te werpen, dal teeds meer dan eens i "ijst er vooral op, dal de vereermg door zijne eigene vrienden rol en ver- i -- -'o-eph ne'.'.'g ts vooe ;l11” inolmd werd verklaard. j C^11- voor den werkman, die van he ligen bekwaamheid hebben bewezen, en dus 1 en iu ‘t geilt‘en teem grs eld worden, ’l i? j te zeggen dat zij door een exaam hunne bekwaamheid moeten bewijzen. Zijn al de kiezers iu die 32 klassen daarom a/gescha/l? Bijlange niet! En om er hei bewijs ervan te hebben, beltocli men, voor onze stad, maar de kiezers- lijst eens te overloopen om le zien hoc- aeparieiueins-Mcciii^ci., eene nteu- ■- kracht, zoodat bare dagbladen, niet 1 recht zullen vei liezen. Wij dagen hel Advertentie blad uit, dat choru- zingt m :t zijne liberale confra ters, ons er een klein dozijntje le noe men. Al wat geleerdheid bezit, wordt schrijven de liberale li berale gazellen. Maar als die we'ggcvaagdé en loeide» kiezers wezenlijk bekwaam zijn, moet btól voor hun zeer gemakkeitjk vuj- in de aatigenomene scholen zicht van den Staat onderworpen. Herhalingin plaats van 346 012 De nieuwe kieswet wil bei alleenlijk leerlingen in de scholen onder bel loe- onmogelijk maken wezenlijke onbekua- zicht van den Staat, tijdens het libo- inen tusschen die klassen te foefelen en raai ministerie Van Humbeeek, _.LI er 604,068 in 1887, dat de tegenwoordige en gelezen 7 L- ym CXX3 52? 0 55 5 00 8 IK tank. 5 08 5'07 5 46 5 12 4 16 6 12 l 8 00 I II 3 15 3 40 4 07 Parijs i 2 41 6 iG 8 01 II 18 5 58 7 37 8 57 9 15 021 9 26 9 35 9 42 rtiAsel (wcrirek) ii tin l Ln liter rhle (Juttrnurcq II indiaenie L u i en E» ssen Dixniude lh»< Ikr i kn A v rt?>|ipcllc V« urne Atlinkrrke G It y velde l> uitkerk. 4 59 OM 7 01 5 12 7(7 I 12 2 48 5 28 7 lö I 18 2 58 5 39 7 55 3 .3 4 01 7 05 9 20 urne 0 00 9 17 9 50 Duinkerke. 'a nierg, 5 50 8 11 9 31 11 15 naar 5 45 8 09 9 i6 11 03 morg ruurg. 6 05 4 01 Ituiiikei ka. 9 <3 n 12 45 Corleniarcq naar Oostende, 4 50 8 0 8 10 45, 1 14, 4 50, 5 18, 7 18, Oosteiide-Corteniaicq, 5 53, 8 00, 12 23 3 25, 4 20 G 17, 8 15 Corteni-JJper 7 01 9 19 1 52 5 29 7 59 IJpei--Coriem4 50 7 18 9 5712 17 3 56 6 21 l.icbteivelde naar Korlrijk, 5 22. 8 24, 0 48, 11 36, 1 27. 5 40, 7 27, 9 36. Korliijk naar l.iclilei velde «n Brugge, 8 O;., 11 02. 12 35, 4 25, 6 41,- Brugge n i.ir Koi li ijk, 7 40, 9 00 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel, 5 30, 6 20, 7 50 .9 10 10 35 11 5-, 2 55. 4 24. 5 25 5 58 7 34 8 1 5 II 05 9 42 en V< 6 56 7 45 9 49 5 22 5 2» 5 55 5 41 5 50 6 06 7 32 9 51 Biussel (au»k.) 8 46 0 55 i Buinkt» kc naar Parijs «n Duinkerke (vertr.) 10 4! Ali«dit 2 25 Atiiieii.s 35 Parijj» (aankomst). 5 23 avonds Pm ijs (verliet) 7 10 l)uiukerke(Anut). 12 45 Meupoi l üixiuuile Geut Nieuport (studj-llixiniide, 12 00 l 48 4 16 Dixtnude-Nieupüil 2 35 5 53 8 24 7 03 7 10 7 18 7 56 7 42 7 49 7 5' 8o5 8 13 9 26 524 524 825 1042 1042 Duihkeike (vcrlrek) Ghy vehlc Adinkcuke Veurnc AvecAppelle Ooslkci ke Dixiiiude Eesseii Zunen ii .iidxueme Coj trni;ii c<I Lichter h ide Gent c 16 9 <>1 12 10 9 16 12 22 y 22 no ‘J .7 !)54 9 13 I2 47 n i <8 I 15 o 9 35 3»“ - nol 11 »8 4 (19 6 OO 1 42 5 19 7 46 2 OO 5 52 00 2 (>6 w 8 06 2 11 8 11 2 18 2 27 5 58 8 26 2 58 8 37 46 8 45 ■>55 6-0 8 5! 10 01 10 17 10 39 11 08 6 12 1047 6 36 11 25 7 07 12 03 7 15 12 15 1J6 124 6 21 7 22 12 22 2 „3 4 31 628 7 30 12 30 2 11 4 59 6 36 7 42 1243 2 27 4 53 6 i.i 7 48 Il- 49 7 55 12 511 801 102 8 09 S 22 5 57 6 54 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 5> 9 54 7 59 0 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 8 57 11 18

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1