4 September £889. iV 36. 45e jaargang. VVöehsdag SS Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letters les dc 11. B. Labre. Ilct wierd insgelijks bezocht in 1466 I Een edelman had twee zwarte ossen verloren. Hij ging daarover eenen klui zenaar raadplegen die in de nabij heid woonde. De Heilige Maagd verscheen aan dien ning der grondwet npodig is om er hel artikel uit te schrabben dat verbiedt den regeringsvorm te veranderen. Generaal. Boulanger heeft reeds van uil Londen de lijst der kandidaten be kend gemaakt, welke in zijnen naain zullen voorgesteld worden. Deze lijst is voorafgegaan door een manifest van den generaal, waarin hij eenen oproep doet tot alle eerlijke franschen onver schillig tol welke partij zij behooren die willen medewerken om do huidige republiek omver te kantelen. Het mandaat, welk de kandidaten mijner lijst, zegt hij, aannemen, heeft niet alleen voor doel hen naar de Kamer te zenden oin er wetten te smeden, noen, zij zullen er integendeel hunne beste krachten gebruiken, om in weer wil van hel dwingelandsch bestuur, dat thans dc teugels van het bewind in han den heeft, eene koustituante te vormen, die niet door eenigen, maar door allen, 't is te zeggen door hel algemeen slem- itchl, zal lot stand gebracht woiden. Om dit doel te bereiken, zegt hij, is bet rioodig dat alle oneenigheid ver- dwijne, alle misverstand uit den weg geruimd worde en de volkomenste eens gezindheid hcersche. Geene verdeeld heid dus, niettegenstaande de bedrei gingen en liet geweld van een gouver- I ISuilcnlandsclie Politiek. De kiezingen in Frankrijk. Woensdag, in den ministerraad, zijn de kiezingen voor de vernieuwing van de Kamer van afgeveerdigden voor goed va-rgesteld en al de kiesomschrijvin gen bijeengeroepen op Zondag 22 Sep tember. De balloieeringcn zullen den 6 October plaats grijpen. Alleen de kiezers van het eiland la lïéuhion zijn voor den 6 October bijeengeroepen. De kiesstiijd tusscberi de pailijgan- geis van de tegenwoordige republikein- söhe partij en die van generaal Boulan ger, welke dc herziening der grondwet n een beroep op hel volk vragen, is dus geopend. partij geen eingene kandidaten voor stelt, de kandidaten der Boulangislen te ondersteunen. i L„. ,vv. Hij verklaart verder dal eene herzie- door 2. H. Willem, bisschop van Door- j i.«. njj|^ en |g|y joor 2 |j Maurice de Broglie, bisschop van Gent en Z. 11. Louis du Bourg, bisschop van New- Oi leans in Amerika, klas is SeS/ïla?S l.«Jen al «rloren mag geven. Dc republiekeinen, van hunnen kant, loepen overluid dat door de veroordee- ling van generaal Boulanger en zijne handlangers Dillon en Rochefort, hel Boulangismus geheel vernietigd is. Beide hebben ongelijk en overdrijven de waarheid. Door zijn eigen is hel Bou- lan"ismus machteloos eenen grooten slag te slaan en te winnen tegen liet gouvernement der republiek. Doch achter hem siaan de konservaiie- ven bet zij keizers-of koningsgezinde!) i en de misnoegde rer"1',;l""'’''n al te zamon een ken, wel te wat bun in iets duurzaams weer ie bouwen zijn zij weinig eensgezind. De republikeinsche partij, of liever dat deel der republiekeinsche partij, dat thans de macht in Landen heeft, is zwakker dan hel zich voordoet. Wel is waar is het, in zake van kiezin gen, een groot voordeel over de staats macht en vooral over de openbare schat kist te beschikken, doch de verdorven heid heerscht op zulken voet, onder de hedendaagsche frahsche staatsmannen, en maakt zooveel ontevreden, dal een omkeer van den tegen woord igen toe- 1 stand niemand zou verwonderen. machtig leger uitma- I zij op onze dagen Salette verkozen 1 en in 1 den weg staat, doch om Scherpenheuvcl enz. fn Vlaanderen zijn er verscheidene heilidommen van Maiia; maar <ie ver- maardsie bedevaartsplaats van T bisdom van Brugge is ongetwijfeld Dadizeele. De oorsprong van den bedevaart is de volgende De abten van Zoanebeke met hunne kloosterlingen en lieten ook niet 0. L. V. te komen vereeren. De wercldsche grootheid ook kwam hare hulde bieden aan de II. Maagd, en zoo is bet dat onder verscheidene ande ren aangehaald in bovengemelde werks- kes, ten jarc 1497, na den slag van Guinegate, Maximiliaan van Oostenrijk eu Maria van Burgond.e, vergezeld van Jan van Dadizeele, opperhoofd van bel vlaamsclie leger, O. L. V. kwamen be danken voor de behaalde overwinning. Manifest van den graaf van Parijs. Op zijne beun heeft de graat vrln Parijs een manifest gericht tet de ffanêehé kiezers; De beslissende strijd, zegt de graat, is aangevangen; kost wal kost moet nu het gezag omrukt worden aan de kliek die u verdrukt, die het opoubaar wel zijn in gevaar heeft gebracht en uwe duurbaarste vrijheden beeft geschonden. Om tot dat doel te gei aken, preekt de giaaf aan de behoudsgezinder) de eensgezindheid aan. Óveral waar gij kandidaten hebt, zegt hij, moeten zij krachtdadig onder steund worden; elders moet gij han delen volgens de noodwendigheden van den strijd, en behandelt niet als vijanden degene die dezelfde tegen strevers als gij bestrijden. Dus iet de graat van Parijs de be- houdsgezinden aan, daar waar hunne den vermaarden bedevaarder van Amet- kluizenaar en zegde hem waar de edel- man in plaats vau t- - witte ossen ging vinden, erbij voegen- 1 Er blijft echter nog te zien welken plaatse eene kapel, baar ter eere, ge- invloed eene verandering van mannen aan ’t hoofd van het fiansch gouverne ment, hebben zou politiek. Geestelijke en wereldlijke overheid door dezelfde gevoelens van helde en van dankbaarheid, hebben elkander de hand gegeven om deze processie eene grootere plechtigheid bij te zitten. In woners van Kortrijk van Gheluwe, de parochiën van Becelaere en van Lede- ghem en de beide parochiën der stad Meenen hebben hunne wewillcnde me dehulp gegeven. Twee comiteiten, een van mannen en een van vrouwen, zijn ncerslig aan het werk gegaan om de nepdige rchikkin- gen te nemen. De processie met hel mirakuleus beeld zal tweemaal uiigaan ie weienden Zondag 8 September, achter de Vespers, omtreni 2 1/2 uren, en den Woensdag 11 September, achter de hoogmis, om trent 11 uren. Deze tweede uitgang zal veteerd worden door de tegenwooidig- heid van zijne Doorluchtige Hoogweer- diggeid den Bisschop van Brugge. De gansche stoet der processie zal beslaan uit 3 deelen 1. Hel eerste deel bevat de geschie denis van den oorsprong en deze mira- kuleuze wijding van Kerk; daarop vol gen de groep der mirakels, geleverd door Meenen; de groep der bedevaar ders ten grooten deelö ook geleverd door Meenen. 2. Het tweede deel is de stoet van hot mirakuleus beeld, en bevat onder andere, op oenen wagen, eenen greep verbeeldende de verheerlijking van O. L. V. Onbevlekt Ontvangen. Deze groep isgeleverd door inwoners van Gheluwe. 3. liet derde deel beval den stoet van hel Sakrament. De programma van den stoel zal nader bekend gemaakt worden. Het beslier der ijzerwegen beeft de beleefdheid gehad van voor die twee dagen bijzondere treinen in te richten: Den Zondag komt er een bijzondere trein uit Brugge om 11 u. 30 en komt te Ledeghem Dadizeele om 12 u 52. Een andere komt uit Poperitighe om 12 u. 30 en komt toe om 1 u. 50. Die treins keeren weder naar Brugge om 6u.3O en naar Poperingheom5 ure. Den woensdag komt een trein uit Brugge 's morgens om 5 45 m., en komt toe te Ledeghcm-Dadizeele, otn 7 uren. Die trein keert weder naar Brugge om 4 ure 24 min. liet bestuur van don ijzerenweg zal maatregels nemen om correspond in- I tien te hebben van treins van en naar Kont ijk. Dietreins houden stil aan al de tua- schenstatien. Congregation, sociëteiten enz kun nen kaarten bekomen aan verminderde i prijzen. Hel heiligdom van Dadizeele bezit een beeld van O. L. Vrouw, waarvan de oorsprong onbekend is, en hetwelk men gemeenlijk heel het beeld van mirakel. Dat mirakuleus beeld wordt proces sie wijs rondgediegcn in buitengewone omstandigheden, l> v. ten tije van be- smeilelijke ziekten, gelijk voortijds met goeden uitslag de relikw.en van de H. Rosalie wierden rondgedregen te Paler- ma en het beeld van den H. Rochus te I I bouwd wierde. ci iiuuouu jivu.univ-' De ossen wierden gevonden en de op de buitenlandsche kapel wierd gebouwd. Wanneer nu de kapelle gebouwd was, eenige der bij- I zonderste inwoners gingen naar Door- nijk te wege ton einde Zijne Hoog- I weerdigheid te verzoeken van de kapelle te komen wijden; maar ziet aan de palen van de parochie verscheen hun O. L. V. en zegde hun van op hunne stappetirweder te keeren, en voegde er bij dat de kappelle door haar gewijd was en dat zij tot teeken van die wij ding rondom de kapel eenen zijden draad zouden gespannen vinden zonder begin en zonder einde. Gelijk de H. Maagd gezeid had, zoo vonden het de kerkmeesters Van dan af begon 0. L. V. op die plaats bewijzen te geven van bare macht en hare goedheid. Er gebeurden eene menigte mirakels welke men kan lezen in het weikje van E. 11. A. Coulon. De wonderbare oorsprong der kapelle en de menigte mirakelen die er ge schiedden, waren ooi zaak dat bede vaarders van allen rang er in menigte naartoe stroomden. i Zoo wierd Dadizeele bezocht door I i "re1 Constanz. Builen die ommegangen die op on bepaalde tijdstippen geschieden, wordt bet mirakuleus beeld processiewijs rondgedregen alle 25 jaar. Het jaar 1889 is hel jaar dat die twee zwarte, twee jubiléprocessie moet geschillen. y de dal haar verzoek was dal er te dier volgens plaatsrminte. Rcchtéi lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office DEPuBLiciTÈ, Magdaleiiastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. p—"J!" '■"I1!!! HJJ..ÜIÜLJ'.J1 Wértrekiiren van den ijzerenweg» 1 Juli tot Ui> September 0. L. Vrouw van Dadizeele. God die zijn behagen schept in Zijne heiligen te vereeren, heeft hen een ver mogen geschonken van voorsprake; maar aan geen eenen heeft hij zoo groote macht verleend als aan zijne Moeder de Allerheiligste Maagd Maria. Oin redens aan ons onbekend, heeft de heilige Maagd zekere plaatsen uit- i verkoren om er bewijzen te geven van publikeinen, welke bare macht en hare goedheid. Zoo heeft vroegere lijden Hal, verstaan om al ie breken Lourdes, 5 00 5 08 5 07 5 46 5 42 4 16 6 12 7 03 7 10 718 7 56 7 42 7 4'J 7 55 8 05 8 15 9 26 Frutsel (vcrfrttk) Gent Lichtervcldc Cortemarcq llandtaeme Zarrcn Eesten Dixrnude Oostkerkn A\ ecappcilc Veurne Adinkèrkc Ci liy vehle 5 22 5 2# 5 35 5 41 5 50 G 06 7 32 9 34 8 46 10 55 Cortemarcq naar Oostende, 4 50 8 08 10 45, 1 .14, 4 50, 5 18, 7 1», Oostende-Coi temmeq, 5 53, 8 00, 12 25 3 25, 4 20 6 17, 8 13 Corlem-lJper 7 01 9 19 1 52 5 29 7 59 Upei-Coiion.4 50 7 18 95712 17 3 56 6 21 ï.ichleivelde naar Kortrijk, 5 22. 8 24, 9 48, 11 56, 1 27, 5 40, 7 27, 9 36. Kortrijk iiaa;-Aichtervelde n Bru;;ge, 8 05, 11 02, 12 55, 4 25, 6 41,- Biögge naar Kórtrijk, 7 40, 9 00 11 00 12 40.5 05,6 42 Oostend--Brussel, 5 50, 6 2Ó. 7 50 .9 10 1035 II 50, 2 55, 424. 525 5587 54 8 15 vuiattv»»» V»»» ---- - -- 1 Ouinkerke (verirck) Ghy velde Adinkerke Veurnv Avecappelle Oo.itkerke Dixrnude Eessen Zarren llandzaeme Cortemarcq Lichtervelde Gent Brussel (aank.) I 4 59 6 54 5 06 7 01 5 12 7 07 1 12 2 48 5 28 7 16 I 48 2 58 5 39 7 55 5 15 101 7 05 9 20 5 24 5 24 8 25 10 42 1042 2 55 6 02 10 47 6 36 11 25 ;?5 11 15 1 56 4 24 6 21 7 «2 12 22 2 03 4 .31 6 28 7 30 12 30 211439 6 oG 7 42 12 45 2 27 4 53 6 48 7 48 12 49 7 55 1-'!'6 8 01 1 02 8 09 22 Parijs naar Buiukerke. uorg. 5 50 8 11 9 51 11 15 'm morg 's tnorg. 6 tó 4 01 9 13 n 12 45 Buinkerke naar Parijs en Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 25 Amiens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 'b avond» Parijs (vertrek) 7 10 l)uiiikerke(Aai k). 12 45 Nieuport Dixrnude-Gent en Vturnc Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixrnude, 12 00 1 48 4 16 Dixmude-Nieuport a ’5 5 53 8 24 2 06 *211 n 2 18 9 13 12 47 2 27 558826 1... 9 58 8 37 108 246 I 15 255 6 20 8 52 10 04 8 19 10-25 5 15 10 17 »n 1059 11 08 5 45 8 09 9 16 11 05 8 00 1 11 ar. 2 41 6 16 8 01 11 18 9 42 7 00 0 HO 656 9 17 7 45 9 50 9 49 0 35 3". 1 42 5 19 7 46 2 00 5 52 8 00 8 0G 9 21 8 11 8 18 616 935 935 35 58 7 46 11 04 11 38 4 09 6 00 7 57 9 01 12 10 1 42 5 19 7 46 8 57 9 1G 12 22 200 552 8 00 9 15 9 22 9 27 9 34 9 20 9 55 9 42 9 54 8 45 5 37 6 51 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 51 7 59 10 02 8 07 10 II «hyvelilr 8 26 10 51 340 I) linterk. unk, 8 57 11 18 4 07 De Nijverheidsdekoratie van verleend aan Valentin Crombé, brouwersgast, te te Cortcmarck, cn Philip Vanhovc, meestergast Lcke. -arr o ilXK) iT'~ - 1 O .1.flIl

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1