Botermarkt van Loo. van wil, zijne bediening kan eer aan doen; van liefde en van betrouwen ten op- politiek en het.. aclite van de Heilige Moeder Gods. Medegedeeld). Laten wij de uitslagen eens nagaan. Sommigen komen gelukkig van hel exaam af. Maar dat is niet alles. Hoeveel sukkelen er gansch hun leven en hoe weinigen komen er lot iets? Advokaien zonder... clienlen; schrijvers zonder... I uitgevers; bouwkundigen zonder bedie ning; geneesheeren zonder... zieken; i kunslenaais zonder... werk! daarvan krielt hel in de gioote sleden! Heeds nngen, en I reenter I ver de rumoer namen meer en h Parijs, dan,K <1’1 Je gendarmerie Plaatszoekei's. Hebt gij reeds opgemeikt, lieve le zer. boe hot getal straatslijpers of plaatsenzockers op onrustbarende wijze toeneemt? Voor eenigen lijd telde men 70 aanvragers, waaronder ver scheidene bouwkundigen of ingenieurs en doktors in de rechten voor eene bediening van... 1,500 frank in een ministerie, 140 voor drie kleine postjes van klerk op het Brusselsch stadhuis. 800 voor een atnltje van 1,000 frank ’s jaars in hei postbestuurVan alle kanten worden de bu.eelzetels he- sto-md, die ongelukkiglijk het droom beeld voor velen geworden zijn. Bij hondeiden treft men die eerlijke, maar halsstarrige werk- en ambachtslie den aan, die uic"5 c zelfde liedje opdreunen in dc en gelukte er in het H. terwijl de lichters den brandenden plafond kapel bevatte kostelijke en onschatbare kunsllafereelun, andeie verscnillige meesiersiuk- :i den beroemden schilder Ver- pompiers hebben gered zij konden opneman. Het dak en toren zijn met ijselijk gedruis naar beneden gestort en bet kiuis viel op straal. De 72 krankzinnigen zijn naar het gasthuis der stad overgebracht. Onschatbare kostelijkheden, zooals schilderijen, geschilderde vensters, ge beeldhouwd» meubelen, zijn vernietigd. Alles echter is verzekerd door eene maatschappij van Brussel. De gebouwen zijn de eigendom van bel bestuur der godshuizen; de meu belen echter behoorden aan de cellc- broeders. Maandag der verledene week t3 bet 3jarig meisje van Pieter Devreker, er bij dat hij dat artikel niet zou stem men. r de onthield hij zich. In de zitting van 1! Augusti 1883 zegde .M. Buis Velen onzer coilegas zijn van zin eene wijziging te stemmen dal van aard zou wezen den tijd der kamer te sparen. ’I Is daarom dat ik uitdrukkelijk voorstel ■onmiddelyk over te gaan lol de stem ming. Desc wijziging zou hierin bestaan liet art. 1 te verwerpen, op dal hel exaam alleen het kiesrecht zou verschaf ten. M. Buis trok zijn voorstel in op bevel dor vrijmetsclaai slogie, wier politieke berekeningen erdoor zouden misvallen. En nu dat hel katholiuk ministerie het door Fcron en Buis voorgestelde stelsel wil in voege brengen, zijn de liberalen van do duist duivels gestampt; maar dit is niet te verwonderen; men weel waarom de bekwaamheidkiezers van rechtswege die in vele sleden en groole gemeenten de macht van hel liberale leger uitmaken, gaan van dc kiezerslijst vliegen en de liberale bazen die sedert lang in die plaatsen den baas spelen mei die valsche kiezers te behouden, zullen bij de naaste kie- zingen eenen luimelol maken. eeuwig en altijd het-I Ireunen Ik wil in het i geheel niet, dat mijn zoon zijn leven in seberming verwaailoozen, een werkhuis of magazijn slijte hij zal op school gaan om daarna hier of daar een goed plaatsken aan de hand te krijgen. Anderen kijken nog een weinigsken hoogerals er een beetje Kieshervormlng. Nu dat de liberale gazellen zoo hevig legen de r.ieuwe kieswet uitvallen, is h»l niet zonder belang te herinneren dal het nu aangenomen stelsel van elk- een zonder onderscheid aan T i-xaam le onderwerpen, juist dal it welk door den ladikalen vertegenwooidiger M. Foron 1 en den liberalen burgemeester van Brussel M. Buis in 1883 in de kamer werd voorgestaan en verdedigd. vermorzeld tu beel in dc kasseisleenen van de fijn. Men hetfl bel oogenbhkkelijk ter plaa.se gansch afgemaakt. Zondag was Duinkerke in feest, ter jelegenbeid van hel loggen van den cysten steen van T nieuw noor- dersas. Op de Jean Bartplaais bad een festival plaats voor harmonie en lan taren, waaraan de Veurnsche harmonie deel nam. Geheel de stad was mei de vaderland- sche driekleur bevlagd en verschilligc sitaien wedieverden voor den prijs der schoonste versiering. De nieuwe snaai was prachtig en beeft te recht den palm bekomen, zoowe'. voor den op schik als voor dc verlichting. De verlich ting van hel park was ook. allerprach- ren er gedurende hel schooljaar 1647- 1888 in de hoogescholen van hel land, 58G0 studenten. Ieder jaar brengen die hoogescholen gemiddeld 480 advokaten, 45 kandi daat-notarissen, 155 geneesbeerta en 135 apothekers voort. Onnoodig te zeggen dat bet getal der reeds gevestigde advokaten, dottoors, notarissen en apothekers niet in dezelfde maal vermiudert. Wal gewotdi er dan vin die jonge lingen welke, na aan hunne oudeis hoopen geld ie hebben gekost, einde lijk een diploom hebben veroverd Zij gaan de rangen vermeerderen van degenen, welke men in T transeb dJ- clasxtfn noemt, ’t is te zeggen geleerden zonder broodwinning, uilwerkzel hebben 18 jaar dan hel betooverend woord iets bij te dragou lol de glorie van vrijheid? Leve de smulpartijtjes, de pijp en bel Beiersch, de gegalonneerde stu- dentenklak en de puntige schoentjes, de geestig leventje! Ja, zoo zijn die dwaze kinderen. het gemeenebest gered hebben; nadal zij mei den levens!usligen Horatius zich aan de kristalheldere watervallen Tibur hebben gelaafd, schamen zij bel bun in een timmermanswinkel of in eene smis bel schootsvel voor ie binden of op den schoenmakersdrijpikkel te gaan zitten. Bal leven is enkel goed voor mannen van den ouden eed. Maar voor hen! Wat denkt ge wel? Leve de hoogeschool! Daar zal men vrij en dich- Moge de Heilige Maagd op nieuw terlijk kunnen leven wan’, welk rondgaan al goed ie doen; moge deze woord is dichlerlijkei voor een oor van plechtigheid voor van O. L. V. Moge zij in de herten der ge- ioovigon de gevoelens vermeerderen wenen stollen, maar bet en is evenwel geen veruieield betrouwen van te peizen dal op die dagen de Heilige Moeder Gods milde zal zijn in hel uitdeelen harer gunsten. De meiiscben verhalen nog dat over 25 jaar eene vrouw die niel gaan en kon, haar meteen levendig betrouwen had doen dragen op eene plaats waar tiet mitakuleus beeld moesl voorbijgaan; I hoe haar groot beirouwen beloond wierd met eene plotselinge genezing en hoe zij uit dankbaarheid belofte deed en onderhield van nooit meer elders le gaan als naar het heiligdom van hare Weldoenster. ling van hel park tigsi. Hond 1 t/ï ure is de minister van openbare werken M. Yvos Gujol door de stadsoverheid aan de statie ontvan gen geweest eu naar de oaderprelek- luur geleid, waar een banket plaats bad. Daarna volgde de plechtigheid aan het nieuw sas. Een aanlal gendarmen waren aange komen om de minister lot geleide te dienan, ot liever om de openbare orde te handhaven. Ook was ten groot deel van hei garnisoen geconsigneerd. Toen de minister en de stoet aan ds prefektuur toekwamen, waar eene kom- pagni» van bel 110* de wapens bood, brak een oorverdoovend geroep los van Leve Boulanger! gemengd met eenige kreten van Fmw la Réjiublu/ne! A bas Boulanger iu hei begin was de belonging voor en legen Boulanger nog al rustig; maar het gedrang in de straal en het meer toe, zoo- te pceid hel bevel kreeg de manifesteerden uit een ie drijven en de stiaat le doen ont ruimen. Eenige aanhoudingen zijn ge daan geweest. Er ueeischte niel de minste gc.’std ifl in de stad noch republiek en haren genwoordiger. ei i deel der inwoners der onthouder: een den minis’er btikeinscli k Statistiek. Volgens den Annuaire Stutiiiique wa- voor noch legen do aanwezigen veiie- vfi re he. grootste JL; stad heelt zich vetpotje ter eete van van fiel wankelend repu- aam t«r doen branden. Te lustende vermaken de jo «ge beet en van hel high-li/e zich met een nieuw spel. Men gaal naar hel strand, waar de oesters in de zon liggen tu gapen, leder heer legt een goudstuk ig de opene oester. De oester die zich hel eerst sluit, wint, en haar gelukkige bezitter strijkt den inzel van al de andere hoeren (niel oesters) op. M. Lefebvre, volksvertegenwoor diger van Mechelen en kwestor der Kamer, is op zijn kaneel van Blaesvehl overleden. Als zijn opvolger als lid der Kamer noemt men zijn zoor, thans provinciaal raadslid, en als kwesior M. den baron Snoy, vertegenwoordiger van Nyvel. Woensdag avond, mud 8 ure was er brand ontstaan in het klooster-zol- huit der cellebroedeis le Leuven. Het vuur is uilgi borsien op den slroozolder en welhaast stond hel dak der kapel en van den toten in vuui en vlam. Een moed-ge priester drong i kerk binnen cr. Sacrament te redden, smeltend van vielen, De sieraden onder r ken van hacgcn. De wat Ijandvciliulzin^. Men kan niet genoeg de personen die van zijn zouden zijn uil het land te ver huizen, aanwakkeren, vooraleer dit be sluit le nemen, eerst en vooral den raad in ie roepen der Si. Raphaëli-vereeni- ging. Dai zij eersl eenen der talrijke algeveeidigden gaan spreken of wel inlichtingen nemen bij den beer graaf Waldbotl de Baasenheim, teSt. Andries, bij Brugge, en zij zullen van vele teleur stellingen, ja van ware rampen gespaard blijven. Thans worden pogingen aangewend om eene landverhuizing naar den Trans val te doen ontstaan. liet Belgisch gouvernement is bezig met inlichtingen le nemen over den Tiansvaal om le zien al» eene landver huizing naar die streek zonder gevaar kan plaats hebben. Dal degenen die de teleurstellingen en rampen veroorzaakt door eene ver huizing naar gewesten die er niet naar geschikt waren, niet willen zien ver nieuwen, handelen na rijp overleg. De Si. Raphaëls-vereeniging verwaar loost niets om de landverhuizers goe den raad te kunnen geven. Wij moeten ook de landverhuizers waai.-chuwen niet te luisteren naar den raad van slecht itigelichle ot wel be langhebbende lieden. De St. Raphaëls- vereeniging, gesteund op iiare machtige inrichting, heeft middel» om lot goede en ware inlichtingen te geraken, en verleent or.vergeld bare bescherming aan allen die ze inroepen. Deze be- ware meer dan plibhtige nalatigheid. werd voorgestaan en verdedigd. Wanneer hel volk en de burgerij wel M. Feron verklaarde dan dal hij vij- overtuigd zullen wezen, dal er geene andig was aan het stelsel der kalegorien i zotte ambachten, maar wel zotte men- bekwaamheidskiezers van rechtswege schen zijn; dai hei ambt den man ver in artikel 1 der wel vermeld, en voegde eert, maar dal de mensch als hij slechts j wil, zijne bediening kan eer aan doen; En de daad bij hel woord voegen- Ja- «en verstandig werkman aar. zijnen evenmcnsch meer bewijst dan den uit- zinnigen bobemer, al ware hij ook zoo j dik en dichtgebaard als al de Merovin- giers l» zamen; dan zal men de toestan den meer naar recht en waarheid bo- oordeelen, dan zal hel maatschappelijk evenwicht hersteld worden en men zal den altijd wassenden stroom der straat slijpers en bcdieninglooz.cn niet zoo zeer als ten huldigen dage meer te vree- zen hebben. delijk na de aankomst der treinen van Veurne op IJper. De boter zal onvergeld vervoerd worden van de statie naar de Markt en van de Markl naar de staiie. VerachllliKC tijding?* Hartkloppingen Merchem, 10 mei 1888. - vier maanden had ik harlkloppi gevoelde ik hevige pijnen in de zijdeik ben zeer voldaan over Zwilsersche Pillen Hertzog van l want, na veertien dagen waren mijne pijnen zeer verlicht. (Handleeken gewettigd). Aan M. Peleriu, apoieker, 12 Schild- knaapstiaat, Brussel. Een kouinklijk be»luil van den 18 Jnni verleent de volgende militaire pensioenen 602 frank aan M. Frans Moerman, kuk bij bel b.jciiiuibalaillon, geboren le iUum- ghe den 16 April 1834; 832 hank aan M. Jan Steliamans. eerste sergeant bij hel 3' jagers te voel, geboren le ilaringh* den 1U April 1835; 840 frank aan M. PitlerDeclen q,belli rij- adjudanl of ondeiofTider bij hel 6' kanon niers. Gilde van St. Thomar en Sl. Lucae van Geul. Een 80ial leden dier gilde deel makende van de oudbeidskundige reis dezes jaars in Wesl-Vlaundeicn, lijn woensdag tegen avond alhier toe gekomen. Donderdag hebben zij de openbare gebouwen bezocht en eenige lichltceke- ningen en schenen dier gebouwen en bijzondere oudcfwetsche buizen geno men. Zij hebben vooral den stouten bouwtrant der kerk van Si. Walburgi» bewonderd. Deze beeren kunstliefhebbers, waar onder «en priesters, magistraten en kunstenaars telde, zijn eerst te Kortrijk atgesiapi, en hebben opvolgenllijk Wer vick, IJper, Poperinghe, L<»o. Vinchem, Wulverinhein, V»urne, Dixmude en Nieuport bezocht. Vrijdag morgen, zijn zij uil onze stad vertrokken. De bijzondere dienst van den ijze- renweg tusschen Nieuport-siad en de badplaats is sedeil I dezer afgcschaft, Postri'ijen. Eerlang zullen in den postdienst der vlaamschc provin ciën plaatsen van klerk en hulpklerk openvalltn. De jonge lieden, die de vlaamsch» taal machtig zijn en aan dan kampstrijd voor hel begeven der plaatsen wen- sclien deel te nemen, mogen zich wen den tot de postkantoren om desaan- gaande nadere inlichtingen te bekomen. De aanvragen worden ontvangen lol 5 September aanstaande. Woensdag kwam een landbouwer met zijn peerd van de Boesingsche feest. Hij was op de kassei tusschen Brivlen en Elverdin- ghe, toen de tram aanstoomde. Het dier ver schrikte, sprong rond en gerocht met hel achtersta onder den tram. Hel was gaiisth De statie van Ledegbem is op 25 mi- vaderlijke hoogmoed aanwezig is, zien nmen afstand vaa Dadizeele kerke. zij hunne jonge zoontjes reeds advo- Geen mensch en mag God of O. L. V. kaal, notaris, geneesheer, afgevaardig de of zelfs minister! Ja, zoo zijn die onverbeierlijke ouders. En de kinderen, van hunnen kant nadal zij mei Cesar geoorloogd, met Catalina saamgezworen en met Cicero i Ten gevolge van de instelling van den buurtspoorweg van Veurne op IJper, zal de Boter marki die wekelijks den Donderdag te Loo gehouden wordt, be ginnen om9 ura 's morgens, onmid- E. DKl.IRUt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 2