i Woensdag 11 September 1889. 45e jaargang. V 37. ontwerp nedergelegd heelt waardoor de I Ze zitten in nesten. Sedert dat hel gouvernement hel wets- betaling van -g.:l ten, kos’eti van zijn! Het werk verslijt hen zonder hen machtigen het beslaan op te brengen. De drij millioen landbouwers lijden, werken meer dan zij kunnen en ruinee- ren zich op den hoop toe. Ecm Ir mi tl vol warrarm-n. Hoeveel inwoners teil Be’gie? Zio iels van rond <?e zes m« j >pn. Hoeveel landbouwers vmdi men danr- o-de.? ongeveer d. ij on ,:ilf mi’joen of meei dan de helft de< bevo'king. Wie we-kt er mees'? De landhnu- >vers. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letters - Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ’(buitenland worden, ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. en dat nog heel dikwijls recht of redens; dan, alswanneer is aanraukte en den jeze van (jeij land wei kei; zij be wegen zich, doen hunne reihfen gelden en zelf» de ministcis ondervragen. En de landbouwers wat zijn zij? N.els! En voor wal zouden zij moeien tel len? Voor meer dan de helft van iiet tand, aangezien zij de helft der buvol- king uitmaken. hel stemrecht ontnomen wordt aan de bekwaamheidskiezers van lechlswege is het ongelooflijk met welken schrik de liberale burgemeesters der groote steden zitten gedurig en altijd rijst het spook der buizen voor hunne oogen op. Zij weten immers dat zij enkel op de gemeentehuizen zetelen door bedrog, list en krachtens de valsche kiezers van rechtswege Hun rijk is uil; hunne laatste red plank wordt hen onder do voeten ont- trokken; een eerlijk, gezuiveid en wet telijk kiezerskorps zal hen verpletteren. Dit voorzien zij, en juist daarom be ven ze. 't Is goud weerd om in de liberale bla den al de uitvallen legen het ontwerp en het gouvernement te lezen. Het eerie stort al meer krokodillentranen als hei andere en de veronlweerdiging schijnt in elke regel door. Het is een gesakker langs bier, een gev'oek langs daar, en een lawijl al erger als in eene straalvergadcritig van kwaa jongens, en dat al omdat zij weten dat liet de valscl.e kiezeis zijn, welde nu zullen xordwij hen, die de bazen der groote steden zoolang op hunne zetels hebben behou den, en dat zij voorzien dat zij nu om zeep zullen gaan. Dit bekende dezer dagen de Journal Virton schreeuwen, vargeten t~ gen hoeveel leerlingen er in d.e school nen do advokalt n, pleitbizorgersendiur- hun mini-'.e-ie. Au. 2. On die toelating te ver- krijg'i:, wendt de behoeftige zich, bij verzoek schrift in dubbel, tot den lecti- lei voor wien het geschil gebiacbl is ol moet worden. De vraag wordt ingewilligd als I el onvermogen bewezen is, tenzij de ciscU blijkbaar gegrond zij. t Ontbinding der provinciale en gemeenteraden. De [P ussclrchc bladen kondigen aan dat er lovkomrmde jaar, na de stemming I der’ nieuwe k'eswet, et-ne ontbinding zal plaats hebben vanalde piovineie- en gemeenietadeu des lat ds. Zoodat man zich voor het j-vit 1890 aan eenen slotmloop van de kierikaien mag verwaci’.et: om te beproeven de stadshuizen dei gioote steden te be- Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. volgens plaatsruimte. Rechtci lijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, Vertrekuren van den ijzerenweg. fl Juli tot 30 September flSSO. Wie levert het grootste getal solda ten aan hel vaderland De landbou wers. Wie zorgt voor het voedsel der ande ren? De landbouwers. Welke burgers zijn hel vredelievensl en onderdanigs! aan de wellen? Nog altijd de landbouwers. Wie zijn ze die hel meest te lijden heb ben van de slechte j.-iargotijden en hel gure weder? Alweer de landbouwers. De landbouweis maken dus de lal rijkste en nuttigste volksklas uil van liet land. En nogians Wie zijn de meest belasten? De landbouwers. Wie wordt het meest bedrogen? De landbouwers. Voor wie is men het minst bezorgd de ellonde te lenigen? Voor de land bouwers. i Menisgeduiig bekommerd om hel getal en de jaarwedde der ambtenaars te verboogen; de nijvetaais en koop lieden werken met hand en tand om de krisis, die ben bedreigt af te keeren, en zij vragen hulpen bijstand aan de wel len; de werklieden der steden, dei fa brieken en mijnen komen bijeen, om heigeen zij de sociale k’vestic noemen te l. e|) z” |ie|j|jen volstrekt ge lijk hunne ellende te willen vermin- Huitenlumlsehc Politiek. De kiesstrijd in Frankrijk is begon nen. Tol nu toe valt er niet veel bijzon ders te melden over dezen strijd. Zeg si revers te belemmeren. Zij loopen het land al om overal rede voeringen te houden; zij zijn bestendig op reis om de republiükeinsci« waar aan te prijzen. Gelijk wij woensdag gezegd hebben, was de minister van openbare werken Yves Guyot te Duinkerke, om er iiavenwcrkiJii in te huldigen. Daar sprak bij eene traditioniiele >e ievoei ing, uit waarin hij zegde dat sedert tic» jaar de l.-anscbe republiek me'r dan 57 millioen aan Duinkerke had geschonken voor zijne havenwerken en eindigde, den wensch uitdi ukkendc, dat «Ie Duinkerkenaais, al deze weldaden in dachtig, de republiek getrouw zuilen blijven en in de aanstaande kiezingen den genarleklop geven aan bel Gesar is- mus. De minister van buitenlandsche zaken, M. Spullen heeft denzcltden dag tc Gharnponnay, hij de onthulling van hel borstbeeld zijns viiends Bugat, den ge- 1 bespreken, wezen oi der voorzitter der Kamer van i; atgeveerdrgden, gesproken Geheel zijne deren; want zij zijn alzoo slecht bedeeld redevoering was echter' eene warme als de landbouwers en zelfs nog slech- kresreklaam. ter, maar men houdt ziclr ten minsten Nog denzcllden dag, woonoe pie.-»i- met hen bezig en zij weten van zich te ili'iit Ca: not de poerden.oopstr ijden bij doen spieken. Zij kunnen op bunnen ie Fon'ainebleau.Bij zijne otilvarrgsl door poot spelen, en dn’ nn<» hm! dikwirls de plaatselijke overheid, richtte hij een I 1Pge0 klein antwoord tot ben, waarin hij ook jiU*(1 |oon (wee. en driemaal grooter zijdelings de politiek a- - - f uitmaakte van het huidig bewind. Men ziet daardoor dat de kleinste om- Irgbeden door de republikeinen be- r om hunne kiespolitiek den man te brengen. ,i kunt strooien de konser- va p millioen exemplaren, aller hande "Chril en uit, waarin de republi keinen krachtdadig worden aangevallen. de kandidaten reeds ..over elkander en elk* klaart zich zeker van de zege- 1 aan ,|e k.ridlmuwkrrsis j noch h tie geven, wol wetende dat het vai’. buifnéniwege geene revolutie lo vreezen heeft. I.i p'aats zelfs van hen te veret nigen vooi de veided’ging hunner belangen, zopa's de stedelingen doen, vcdeelen zij zich en loveiep z:c‘r alzoo in de I..inden l.ii’iner vijanden. Zij zijn te vieden zoolmes! zij b'ood en kleulmg winner:. i En indcid-iad de landbouwers zijn gelukkig van zoohaast zij aan 't beslaan kunnen geraken; zij zijn gelukkig omdat zij hunne vrouw en lenders liet hebben, die hen in bunnen arbeid I elpen, mei hen zich ve« Mijden en ook -net hen wrenen. i Hoe zouden zij nu kunnen tevreden de Gand. het liberaal Gentsch blad dan valt bet stadhuis van Antwerpen in handen I der klerikalen. van hel onderwijs! Dat is de waarheid! en door d:e be- - J oge u. <igoj ttnni.ti zij zio me [|(,e|t |)Cl v0|.jg |;|)(>raal gouver ne- en n.t gorner m.men pani j amj hunne liberale vrienden eene be.Lu'pzamc. hand geleend om hun j meesterschap in de gioote steden te kunnen blijven behouden, daar men I aan. booger hand wel zag dat er gevaar i b >tond, en daarom heeft het de knor o r- j we’ ui'gevotiden der k:ezers van rechts wege! zegt hel Advertentieblad, en hel voegt erbij Doch de klerikalen mogen geiust wezen, het zal verloren moeite zijn. j Waarom schreeuwt de confiater dan zoo hard tegen de door hem zooge noemde kiesknoeierij? -- f,—ïri,ii>r,fi«.rn~..ra-~- Stoi-male Scholczi. Het getal normale scholen voor on derwijzers cn onderwijzeressen is bij koninklijk besluit gebracht op 13 en de normale atdeeling van Vition afge- schalt, die maar 24 leerlingen had en 24 professors, dus ccn professor voor icdcrcn leerling. De liberale gazetten schreeuwen en lieren over die afschaffing en nogians bestaan er thans zes keeren meer onder- wijzersfabrieken dan vroeger. Langen tijd waren er maar twee Staatsnormalescholen eene te Lier en eene te Nyvel; eindelijk kwam er eene bij te Bergen. Deze drie scholen en de beslaande aangenomene voorzagen hel land van onderwijzers tol in 1879, toen minister Van Uumbeeck er zooveel bijmaakte dat het getal staa'snormalescholen tot 27 klom. liet is dus niet te verwonderen dat er zooveel gediph meerde onderwijzers zonder plaats blijven, zoodanig dal er tegenwoordig zes te Brussel zijn die dienst genomen hebben bij de gen darmen. Het gouvernement heeft dus gcea ongelijk eenige dier kostelijke onder- wijzersfabrieken at te scli ilïer.. Al de liberale gazetten die over de afschaffing der normale aldceling van vuivn ruuicruwen, vuiutaril te zeg- lndien de wet doorgaat zeg( o gen hoeveel leerlingen er in d.e school i waren 24 vooi even zoov. e' leeraren!! En dal heeten zij dan de vernie.iging vnn hnl nn/lor wiic J doen gelden, en hen met eeiiige nieuwe steenwegen aan «Ie lamlhouwkr isis rmcli koude stam nutngd worden waar aan Van hunnen I va ieveri, op i krachtdadig worden aangevallen. Overal staan 1 slagveel dig tegenover partij veil.'..- pi aal. Den 22 «lezer zal dn groote slag gele- v<rd worth'd en een paar dagen later zal men weten aan wie de ever winning i is aan de republikeinen van allen kali ber, of aan de samen wei kende kmiser- vatieven, Ibiulntigislen, konings- en k« i- zersgezindijfi. Wet op don rechtsbijstand en kostelooze raadgevingen. De Monittur kondigde deze weck, in de twee, talen, dt ze wet t. Wij la'en hiel de twee eerste artikelen velgen i Ai t. 1. Gehot ftige Belgen kunnen tocgelatcii worden z'C-t in rechte te voorzien, hezij al; ci.< her, h-' zij als verweerder, zon ler veij licht tc zijn tot I on regislraiieicch- g; ffie cn afschrift cn ander deig- 'ijke. In dat geval verlce- waarde: s dam toe aangesteld, kosteloos 9 33 5 00 9 20 K-ijam* r; yra Pariji 'a bv 2 44 6 10 8 01 11 18 •t 11 05 9 42 0 00 9 17 9 50 7 05 7 10 7 18 7 56 7 42 7 49 7 55 8 05 8 57 9 15 921 9 26 9 53 5 ï8 5 35 5 41 5 50 6 06 7 00 6 50 7 45 9 49 Duinkcike (vertrek) Ghpelde Ad in kerke Veurne A verappellc Ooslkcike Diirnude Cessen Zul ren li.iiidzacme Coi teniarcq Lichter v» 1de Gent Brussel (aank 8 01 09 22 7 32 9 34 46 10 55 naar 5*45 8 09 9 16 11 03 ’s morg. 8 00 1 11 10 17 1039 k> 11 08 Duinkerke. mor,. 5 50 8 11 9 31 11 15 'a mor,. 6 05 4 01 9 13 12 45 Duinkerke naar Parijs Duinkerke (verir.) 10 41 Atrecht Amiens Parijs (aankomst). Pa» ijs (vertrek) Duinkerke (Aarik). 12 45 Nieuport (stad)-Dixmude, 12 00 1 48 4 16 Dixmude-Nieuport o 2 35 5 53 8 24 I Cortemareq naar Oostende, 4 50 8 08 10 45, 1 14, 4 50, 5 18, 7 18, Oostende-Cortcmai cq, 5 53, 8 00, 12 23 3 25, 4 20 6 17, 8 15 Corlem-IJper 7 01 9 19 1 52 5 29 7 59 IJper-Cortein4 30 7 18 9 5712 17 3 56 6 21 Lichlervelde naar Koilrijk, 5 22, 8 24, 9 48, 11 36, 1 27, 5 40, 7 27, 9 36. Korhijk naar Lichlervelde en Brugge, 8 05, II 02, 12 35, 4 25, 6 41,- Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussct. 5 30, 6 20,7 50 ,9 10 10 35 11 50, 2 55, 4 24. 5 25 5 8 7 34 1 5 ek) 5 37 6 51 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 51 9 54 7 59 0 02 807 10 II 8 l9 10 25 8 26 10 51 8 .‘>7 11 18 DE VEURNAAR J-maWTCTTOirr fimMM—MBPBfckJ 6 16 7 46 901 12 10 9 16 12 22 9 22 9-.'7 934 »- 9 43 12 47 1 1 (8 1 15 5 08 5 07 5 46 5 42 4 16 6 12 7 15 12 15 156 4 24 6 21 7 se 12 22 2 03 4 31 6-8 5 7 42 12 43 2 27 4 55 6 48 7 48 1249 7 55 12 56 1 1 12 2 48 5 28 7 16 48 2 58 5 39 7 55 8 la 3 15 4 01 7 03 9 20 524 521 823 1042 1042 en “org. 2 25 3 35 5 25 'b avonds 7 10 Nieuport Dixmude-Gent en Vturno Duinkcike. i ru«.scl (verin Cent Lichlervelde Lu» tcinarrq llundzaeine Zaï ren Lessen Dixmude Oost keike AxccuppcUe V» u» nc Adinkci ko fi Ly velde niikcrk. sank. „,„.....ia 5 58 - - - 1101 11 58 4 09 6 00 7 37 gen wij alleenlijk dal de ministers alle m<;gelijke middelen in liet werk stellen om de kiespropaganda hunner legen komenis is het goed te zien dat de geu- ze:ij. nooit door de deftige bevolking I aan het bestuur is gebracht geweo't. 6 <2 1047 6 36 11 25 7 07 1203 7 1 7 30 12 30 2 11 4 39 6 36 --- 4 59 6 54 5 06 7 01 5 12 7 07 9 33 3 1 42 5 19 7 46 2 00 5 52 8 00 2 06 m 8 06 211 8 11 2 18 8 18 227 5 58 8’6 9 42 38 8 57 2 46 8 45 2 55 6 20 8 52 10 04 3 13 3 40 4 07

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1