38- nog af te wachten, doch ofschoon, vol doen beteekenen, 300,000 680,000 830,000 1,000,000 i geen gemeens 220,000 1,500.000 eene meer dan genoegzame reden vinden de afschaffing eener schooi die gecne diensten bewijst, gemakkelijk kan gemist worden en duizenden en dui zenden franks uit den zak der burgers kost. M" i kandidaten voorstellen, van 118 omschrijvin- Vermindering van Lasten. Ziehier de verminde! ing van lasten gedurende het bestaan van tiet ministe rie Beernaert 1 De accijnsrecliten op den alcool wer den gebracht van 75 op 64 fr. 2,647,000 Vermindering van rech ten op de tabak. Vermindering van rech ten op de kanalen en ri vieren Afschaffing van de rech ten op den koffie (deel van Woensdag IS September 1889. 45c jaargang. te sporen zoo streng mogelijk alle over tredingen van gemeenzaam recht, dat is feiten, welke men, in zake van kiezin- gen, gewoonlijk de geestelijkheid ten laste legt, aan te klagen en te doen sltaflen. Ook de bisschoppen moeten aan de geestelijken verbieden zich met de kiespolitiek te bemoeien, op strat van afgeschrabl te worden van de lijst der door den Staat bezoldigde geeste lijken. gens elks gevoelen, de republikeinen eenen harden schok zullen krijgen, is het te verwachten dat de uitslag niet beslissend genoeg zal zijn om eenen onmiddeiijken invloed te hebben op den regeeiingsvorm der Fransche repu bliek. Sinds lang was er spraak van een be zoek van den Czaar van Rusland aan Keizer Wilhelm, te Berlijn, dte reeds verleden jaar den Russischen vorst te St-Petersburg heeft bezocht. Het blijkt echter- meer en meer dat Czaar Alexander niet genegen is naar Berlijn te komen. De dag van het be zoek, die eerst werd aangekondigd, is sedert lang voorbij en geen andere dag wordt gesteld of geéne schikkingen wor- den genomen. Daarentegen is het vast en zeker dat de Russische erlptins, grootvorst Niko laas Alexa ndro witch, na dc krijgsoefe ningen in Hanover, naar Denemark zal lerugkeeren, om vandaar naar Parijs te gaan en den president der Fransche republiek te gaan bezoeken. Daaruit besluit de Berlijnsche druk pers dat deze reis van den kroonpiins eene bende het sluiten of het bekrachtigen van een reeds gesloten verbond tusschen Rusland en Frankrijk. Het zou niemand moeten verwonde ren indien dat inderdaad zoo ware. Rusland, ziende dat drie groote mo- l gendheden, Duilschland, Oostenrijk en 1 Juli tot jo September 18so. aan alles ten einde komt, zelfs aan hel geduld van Rusland. Vernietiging van ’t onderwijs. De libei ale gazetten hebben een nieuw beentje om er aan te knagen. Ze zullen 2 oo 2 11 Verscheidene bisschoppen hebben te gen dit republikeinse!! dwangbevel, legen dien vrijheiddoodenden en ge- welenketenenden maatregel door her derlijke brieven verzet aangeteekend. Mgr. Pertaud, bisschop van Aulun, en lid der Akademie, onder andere, in een krachtig pleidooi, ten voordeele der voorstellen. De aanleidster is 1 gewetensvrijheid van den priester en a romanschrijfster, M“* dezes volkomen vrijheid in de uitoefe- die reeds in twecge- l ning zijner geestelijke zending, loont aan en te Parijs rondloopt dat hel gek> doin en waanzinnig is te willen invoeren het begrip des be- staans van tweeërlei gewetens in eiken mensch, namelijk zijn geweien van christen en zijn geweten van burger, welke volkomen van elkaar zouden ge scheiden zijn, die volkomen met elkaar in strijd moeten zijn, kortom die met elkaar geen hel minste gemeens hebben De doorluchtige kerkvoogd voegt er - bij dat de chri.-teu, ’l zij geestelijke of alleen zal hare kandida- burger, gehouden is in de kiezingen, deurwaarder aan den volgens zijn geweten, zijnen plicht jegens hel vaderland te kwijten, en dal aan de geestelijken door de Kerk is op gelegd, de onwetenden te leeren en te onderlichten, ’t is te zeggen dat de priester de geloovigen overtuigen moei, dal zij in geweien niet mogen stemmen voor mannen, die de echtscheiding be- 1 - - z! Evenals in vrouwen zingen eene dagblad- en Astië de Valsayre, vecht is geweest i in manskleeren. Elf haren vriedninnen hebben met haar donderdag te Parijs eene verga dering gehouden in de bureelen van een socialistisch dagblad. Drie hunner zullen zich als kandidaten voorstellen du Valsayre, M"* Saint-Hilaire en Potonië. De eerste komt op legen Boulanger en Joffrin, de andeie komt in snijd melden minister Lockroy. M"* Valsayre l. tuur dooi eenen prefekt der Seine die ze natuurlijk zal weigeren. t voor Bou- i 1 aan dat de generaal nieuw programma I schijnen, waarvan d de generaal aan lm.- men, eene groote hervorming in de staatkunde en ook wel in den handel zou te weeg brengen. Boulanger zou al de inkomrechten, zonder onderscheid, afschaffen Hij zou dus den volkomen vrijhandel uitroepen, ’r monopool der Bank van Frankrijk at- schaffen en een nieuw stelsel van be scherming invoeren. Blijft te Boulanger er Dit bl id verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letter» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonce» voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Maijdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. XertrekHren van den ijzerenweg. i zeggen dal, van ae i \an wiq vingen, er i’ verwachten beeft, paitijgangers mede hebben dat de j voorstellen. _.j P - j bun kosteloos, (je behoudsgezinde fraktien, welke I land, de konkurentie ko- j rael je Boulangistcn samenspannen, op >n aauuw... t hunne beurt 1;. -J: -^imn I Dal is te betwijfelen; want zij weten z00dat hel getal idel, wanneer bij niet lot ggg moet vermeerderd worden. uitdraait op eene foppe- j jjen voege daarbij de omschrijvingen en die hun land openzet- a|waar de conservatieve kandida-en '‘•"'den. I geeu gemeens met de Boulangisien wil len hebben en men zal tot de overtui ging komen dal het ministerie Tiratd en zijne politiek overal wordt bestreden. Zal dit met goed gevolg zijn? Dal valt VioGvdois. die partij trekt langer, kondigt aan dr. een nieuw programma heeft laten ver- i ;n de uitvoering, indien *vu,1 -- het bestuur moest ko- houde‘‘. 1,1 de wetboeken des lands; ,ia voor die wetgevers die alle godsdien- stig onderwijs uil de scholen bannen en die de inlijving der geestelijken bij bet i leger zullen stemmen. I Ónmogelijk met eenige juistheid den uitslag te voorzien der kiezingen van i cu uv.. •••-- 22 dezer. De republikeinsche dagbla- mg der nijvei heid uoor den ötaat dei) Plo!|cn hunne |ez0rs gerust met te .1 zeggen dat, van ae 576 kiesomschrij- zien of de I ransclien \an wi§ vingen, er slechts 118 zijn waar de j '1 eS tC ?01 mi llfcn i iee,1, I pailijgaugers van Boulanger kandidaten or vrede zullen mede hebben dat de j voorstellen. Zij voegen er echter bij vreemde voortbrengers I - u. in hun eigen I— men aandoen. L dat de vrijhandel, wedei keerig is, rij voor diegenen ten voor de vreemden. De minister van justitie en éeredien- sten beeft aan den prokureur-generaal eenen omzendbrief gestuui d om hem aan weer gaan tieren en razen over de ver nietiging van hei onderwijs ’i zal weer een algemeen concert zijn. De Moniteur van donderdag deelt een koninklijk besluit mede van den 9 de zer, waarbij de middelbare meisjes school van Binche wordt algeschafl. Deze school was door minister Van Humbeeck aan hel gemeentebestuur op gedrongen, en was de oorzaak van den ondergang der stad. Ook had de stads raad reeds meermalen de afschaffing ervan gevraagd. Thans heeft M. de mi nister Devolder voldoening gegeven en daardoor is de slad ontslagen van de zotte onkosten voor dat geslicht door de lastenbelalers al te dragen. Tol bewijs dal de afschaffing dier school gewettigd is, laten wij hier eene der overwegingen volgen van het ko ninklijk besluit dat de afschaffing be veelt Overwegende dat er blijkt uit de beraadslaging van den gemeenteraad van Binche, gedagteekend 26 Juli II., dat de leergangen der middelbare school maar bijgewoond worden door vijftien leerlingen, dat, indien een grooler getal leerlingen de lessen der voorbereidende afdeeling hebben cevoltzd, er "eene re- politieke reis is, voor doel heb- I den beslaat om daar teken ng van te l_iL.rhouden, aangezien die leerlingen ge makkelijk plaats zullen vinden in de lagere gemeenteschool, bestuurd door vier onderwijzeressen, en welke slechts drie en zeslig leerlingen telt. Alwie van gevoelen is dat het niet noodig is hel zuurgewonnen geld der Balie een verbond hebben gesloten, met lastenbelalers door de vensters te wer- bet blijkbaar doel, ingeval van oorlog, Pen’ zal 111 bovenstaande overweging le zamen tegen Rusland ot legen Frank- rijk te kunnen opkomen, zoekt natuurlijk vo°'' door een verbond met dit laatste, ook zijne inac.il te versterken. Nieliemin wordt dii erg kwalijk ge nomen door dc Berlijnsche bladen, die op hevige wijze legen Rusland uitval len in oorlogzuchtige atikels. De haal, die dreigt tusschen Ruslanden Duitsch- land den verschrikkelijkslen oorlog te doen uitbersten dien men ooit zal ge- i zién hebben, groeit gedurig aan. I Sprekende over de uitvallen van de Dpitsche bladen, zegt de Grasdanine Wij verwerpen mei verachting de Rus- landbaiende taal der Duitsche perssen achten hel nuttig te zeggen dat de macht, door Duilschland op het slag veld van Sedan verkregen, zoo sterk niet is om de Duitschers toe te laten eenen Staat te beleedigen die niets aan ben maar tffies aan zichzelven ver- Atsc.haffin de’r schuldigd is. De officieuze bladen van d(J verfazekei.in spoli3. Duilschland mogen met vergeten dal er b r Registratierechten op de huurceelen en wissels (ver mindering) Vermindering der spoor wegtarieven Vermindering van lasten BuitenlancUche Politiek. De kiesstrijd in Frankrijk is volop aan den gang. Er worden bijna geer.e openbare vergaderingen meer gehou den of Boulangisteu en tegenstrevers geraken aan het vechten. De revolver zelve speelt er reeds zijne rol. Een kon- servatieve kandidaat die in den loop der week le Nancy in rijtuig rondreed, is aangevallen geweest door de werklieden eener glasblazerij aan welke men had doen gelooven dat hij de bazen had aan geraden hun dagloon te verminderen. Een revolverschot werd op hem ge lost, trof hem in het hoofd, doch niet erg- Een tweede schot werd nog ge lost, terwijl hel rijtuig in vollen draf wegreed, zonder iemand le kwetsen. i.i 1885 zullen verscheidene hunne kandidatuur bij de kie- romanschrijfster, M ''•j.'ksïïï 5 00 5 24 7 00 6 56 7 45 9 49 7 05 7 10 7 18 7 56 7 42 7 49 7 55 8 05 9 26 5 58 7 57 8 57 9 15 9 26 9 55 9 42 I'rustel (vertrek) (•cut Lichtervelde tJortemarcq II intliMume Zarren Eesten Dixmude Ooslket ke Avecappelle Veurne Adinkerko Ghyveldc Duinkerk, nak. Duinkcike (vertrek) Gby velde Adiiikrrke Veurne A vecappclfe Oosfkrrkc Pixuiude Ecssen Zurreu Uandzaeiue Cortemuicq Lichte*! v< Idc Gent Brussel (tank.) 5 22 5 5 35 5 41 5 50 6 06 7 32 9 54 8 46 1 0 55 --~T VIX. ‘X - Curte-narcq «aar Oostende, 4 50 8 08 10 45, 1 14, 4 50, 5 18, 7 18, Oostende-Coi temarcq, 5 55, 8 00, 12 25 5 25, 4 20 6 17, 8 15 Cortem-IJper 7 01 9 19 1 5’ 5 29 7 59 IJper-Corieni4 50 7 18 9 5712 17 5 56 6 21 Lichtervelde naar Korlrijk, 5 22, 8 24, 9 48, 11 36, 1 27 5 40 7 27 9 56. Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge, 8 05, 11 02, 12 35, 4 25, 6 41,- Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brusset, 5 50, 6 20,7 50 9 10 10 55 11 50, 2 55, 4 24. 5 25 5 ">8 7 34 8 1 5 9 43 12 47 9 54 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 8 57 11 18 Parijs naar Duinkerke. ftv. morg. 5 50 8 11 9 31 11 15 *8 moxg's moi'g. 6 05 4 01 9 03 ft 12 45 7 15 7 Ï2 7 50 7 42 7 48 1249 7 55 12 56 801 1 02 8 09 3 22 3 OS 5 07 5 46 5 42 4 16 6 12 12 15 1 56 4 24 6 21 1250 2 11 4 39 6 56 I 4 59 0 54 5 06 7 0! 5 12 7 07 1 12 248 528 7 16 1 48 2 58 5 39 7 55 8 15 3 15 4 01 7 05 9 20 9 26 524 823 1042 1042 ----rn>« i-- 2 18 u 2 38 2 46 3 13 3 40 4 07 9 6 02 1047 6 36 11 25 7 07 1203 1. 12 22 2 03 4 316 28 12 30 2 11 4 39 6 56 1243 2 27 4 55 6 48 Duinkerke naai Parijs en Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 25 Amiens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 avonda Parijs (vertrek) 7 10 Duinkcrke(Aauk). 12 45 Nieuport Dixmudo-Gent en Vt urne Duinkerke. Nieuport (stadj-Dixniude, AA o nn n t 12 00 1 48 4 16 Dixmude-Nieuport »n 2 35 5 55 8 24 5 45 8 09 9 16 11 03 8 00 1 11 616 5 57 7 46 6 51 9 01 7 16 9 22 7 21 7 40 7 51 rv -x.x lAirjn|np JQ I 93* 3 1 42 5 19 7 46 o OO 5 52 «6 .8 06 9 21 8 11 8 18 2 27 5 58 8 -'6 8 37 8 45 2 55 6 20 8 52 10 04 10 17 10 39 11 08 9 33 9 3* 3 -•> 1 f 04 1158 4 09 6 00 12 10 7 10 9 16 12 22 9 27 7 28 9 34 •- 1 1 08 1 15 2 44 6 16 8 01 11 18 1 ”’5 9 42 0 00 9 17 9 50 I ■1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1