1 r T T 1 V. oensdag 2 October 1889. 45e jaargang. 3 de beenen te blij I Het hedendaagsch beheer wordt op in hunne rangen geschoten. oenen kiezers, slechts eenige duizenden Lezers, gelooft noo t die schoone woorden die de geuzen u komen aan de ooren fijselen, maar zegt en ant woordt er op Woorden wekken. Voorbeelden strekken. De katholieke.ministers willen u niet met woorden de oogen uitstéken, maar loonen u hunne werkzaamheid. Voiral- eer zij den zittijd sloten hebben zij de Oprechtheid huns bestuurs getoond. Ja, de wet die een nieuw fonds ten voor- deele der gemeenten inslelt, door de ipgeh’verd, terwijl er ballotecrd worden. Tot nu toe niet, want op de 576 kies- omschi ijvii gen, waarvan er slechts 673 393 die die beslissende uitslagen heb ben opgeleverd, terwijl er geballoteerd worden. Volgens de ofïic ëele berekening zijn de 393 voorgoed g. k z men verdeeld in 232 republiekeinen en 161 leden der _ri - wa,)r)P(!r inen verneemt dal een kandidaat. die door hel katbo- misbruik der staatsmacht Het heeft dus slechts afgehangen van de omstandigheid dat MM. Ttrard en C“ het bewind in banden hebben en over de geheime fondsen beschikken, dat Frankrijk zondag 22e niet het onder ste boven is gekeerd. Indien men op de dagbladen moest afgaan dan zou men nog mm dan vóór de kiezingen weien wa. eigenlijk de toe stand is. Het Boulangismus is den kop in, roepen de republikeinen, onze partij zegepraalt op de gansche lijn. I Schoone zegepraal, antwoorden de I Boulangistch. Geen enkel onzer mannen I is verslagen; allen komen in ballotee- ring Boulanger zelve en graaf Dillon, de I veroordeelden van het hooggerechtshof, I zijn met groote meerderheid gekozen. nnuuei Vdll Uli» fk Vk/po» ij v>«« v. Te Parijs zelve zeggen zij verder, middel van een ongehoord en ontzaglijk is niet een republikein gekozen, allen v‘ moeten zich aan de balloteering onder- i werpen. Daarbij zijn twee ministers in I balloteering en twee oud-ministers Go- i biet en J Ferry gesneuveld. Dal alles is waar, doch hebber, de tegenstrevers der parlementaire repu bliek, de monarchisten, bonapartisten 22 Sep- 1 (jen 22" gesïemd hebben, zijn - de 8 rijd 393 die beslissende uitslagen hebben n grooe politieke veldslag. opgelcverd, terwijl er 180 moeten ge- middels werden gebiuikt, ballotecrd worden. 15 millioen werden door deiepu- - 1 «n ,in omschi ijvirgc», waarvan er slechts 573 I den 22 gestemd hebben, zijn er maar 180 moeten die behaald he'bben, doch voornaamste 1 bekennen dat de kie- rekenen hebben, hunne verwachtingen schitterende zegcH.-- f blikeinen hun eigen toekennen, Wel I soldaat is waar kan de balloteering bun gunsti- waren ger uitslagen opleveren en eenigszins I 40. boulangisten, hebben zij het getal? i groeit, vei volgens ook neemt men in belasting op de nieuwe drankhuizen, wordt met to juichingen aanvaard. Hoe veel gemeenten zullen hunne belastin gen niet verminderen? Zekerlijk voelt men niet allen ev< n vel hel welzijn der katholieke partij. Ziet wal do katholieke partij doet voor den vooruitgang van bet land. Welke spaarzaamheid, welke wijs heid in hun beheer, welke broederlietue voor den werkman, welke medehulp aan den landbouwer. Ik vraag hel u, wal hebben de libe ralen gedaan inzake van spaarzaamheid? Alles verkwist en aan de schoolheeren gegeven. Wat voor den arme? Niet4, zelfs zijne rechten ontnomen. Wat voor den landbouwer? Niets! aan de deur gezet met pak en zak, dcor verhooging der belastingen. Wal voor den liurger? Niets! zijne rechten verhoogd. En dan durven de geuzen schreeuwen van geweten (jal zjj de Ware vrienden en de verlos- I sers van bet volk zijn. T Is schandelijk! To' nu 'toe niet; want op 376 kms- omscbi ijvingen, waarvan er slechts 673 i er maar Dit blad verschijnt den Woensdag, oiimiddclijk na d» gra ipmarkt. In'-chi ijvingsprijs, 5 fr. sjaars; met de post 6 ir. Anuoncnn 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechtm lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' lu cent. Atzonderhjke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. He Annoncen voor lirlyie (ter uitzónderinij der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door hel Ofi-ice defhu.i.iciri’;, Aliif/dalenastraat, 46, te Hrussel. Men schiijfl in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte tXoniienstraal. 4. te Veurne, en in de Pöslkanlooren. t ertrekurcn van den tjzei-f-mvctf;.iot S S*rotcstatic. De Ligue libérale te Brussel, zegt het Handelblad, gaat eenen veldtocht be ginnen tegen de wet, welke de kiezers van ambtswege afschafi. Men weet zeer goed dat deze veld tocht noch kop noch steert heeft, toch ’lis een middeltje om rumoer te maken, en te schreeuwen tegen het 'konserva- tief gouvernement. Men wil straat en club in beweging brengen waarom Omdat men aan onderofficiers, stads- en provincie-amb- lenaars zegtWilt gij kiezer zijn, doet, uw exaamDe gelijkheid en de eerlijkheid willen het zoo. Als die beambten het onderzoek niet kunnen doorstaan, dan zijn zij niet woerd een ambt te bekleeden. Met wat recht moeten zij, en die la- wijdmakende onderofficiers dan een voorrecht genieten boven den eenvou- digen burger Kiezer zijn omdat zij betaald worden, of omdat zij de strepen van sergeant hebben gedragen de onrechtvaardig heid is al te schreeuwend! Doet uw exaam gelijk een ander, mijnheeren van licht immer licht; en gij zuil rechthebber! van spreken! Prijskamp der lagere scholen. In dezen prijskamp hebben nog do volgende aangenomen scholen onder scheidingen bekomen: Alveritighem had zeven leerlingaa voor den wedstrijd aangeboden en alle zeven hebben een diplr o n behaal I Beveren (bij Rousbrugge) bikomt twee diplomas op 3 mededingers. De vrije school van Gyverinchove had vier mededingers en alle vier bekwa men een getuigschrift, HSuitenlaiidsche Politiek. De kiezingen in Frankrijk. De uitslag der kiezingen van te nber zijn gekend. Hevig is geweest een groo De uiterste i ruim I hhek verleerd om op ven. Zou m m denken dat nu de partijen die zich in het ongelukkig Frankrijk hel bewind betwisten, allen nu te akkoord zijn om aan ie wijzen wie gezegepraald «H wie geklopt werd? Ge zijl er wei mrê! De uitslag beeft geen een der par tijen bevredigd, maar toen allen te vre- oppositie Doch n gesteld. I (|;n eer) kandui; De repubhkemen zijn teleurges-e!d, liek b|.)fJ l(l we,d "bë^iëiï t-n omdat hunne paruj zulke, groote vei he- die gckozen we|(J( (Jüü,. de iepubliekci. z< .i g. .eden heeft, omd.it vcischeidei.e nen V00l. een,,n der |lunnen W()r(J[ irp_ .i.iter bon den, en onder audeie Jules rékend, dan marjg mei) gerust zeggen dat l '-ny. in de eerste s.emming gesneuveld dje berekening zoo onfeilbaar niet is als zijn; v in dt o anderen kant zijn zij.P vre- 0 den, o ndat hu .no nideriaag niet grooter is, en nog eenigszins kan voorgestel J rAutorité dat worden als eene zegepraal. en o De konservatieven zijn van hunnen kant te vredeu, omdal hunne partij groote vorderingen en nieuwe aanwin sten gedaan heelt, zonder gevoelige ver liezen te ondergaan. Geen baret’ hoofden •s gevallen, en zij beeft een groot getal H.iels herwonnen, welke zij, sedert de it'jiemeene kiezingen van 1885, een voor een verloren bad. Doch daareme- gen ziet zij zich teleurgesteld in hare hoop, waarin zij ai te veel betrouwen had getoond, van bet beslaande regce- liagslelsel te kunnen omverwerpen, of ten minste van de republiek eenen ge voeliger slag toe te brengen. Wat de Boulangisten betreft, zij too- nen zich te vreden over de gedeeltelijke zegepralen J ‘l’ Boulanger zelve en zijne handlagers moeten I 1 zingen niet aan beantwoord hebben. Hoe durft men het zeggen. Vervolgens men in geleerdheid aan wva», V2VIV Hbtllll lUDU lil j zotheid aan. Welke zijn niet de duizende uitvindin gen die deze eeuw lekioonen, maar ook, integendeel, ziet de uolsheid der met versland begaafde schepsels. Ziel die slroozakken, Niet alleen ontwikkelden de uitvin- j dingen, maar ook de vooruitgang m po- j liueke zaken is ongelooflijk Verschillige jaren doorwandelde ik do straten mijner stad. Op het eerste vroeg ik mij wat beleekrmen die woor den die ik er al hoorde schreeuwen zoo- als Liberaal, Gtus, Katholiek. De uil- Icggitigeu de>ei werden mij nauwkeurig voor oogen gesteld. Liberaal, zeide men mij, beduidt een meiisch die niets dan zijn eigen zelven kent, die niets overheeft voor den arme. Geus, beteekent nog meer dan hbe- taal, ja deze is gansch vrij en zegt Alles voor mij. Katholiek, is oen mensch die zijnen eveumcnsch bemint gelijk zich zelven, den armen bijstaat in zijnen nood. Koelbloedig en onbewust bewaarde ik deze woorden in mijn geheugen, maar van dag tol dag bemerkte ik de waarheid er van. Niet uitsluiielijk kon ik als echtheid deze schetsingen aannemen, maar be merkte ook |den geuzenondergimg en de opkotns: der katholieken. Ja, lezers, den ondergang dei geuzen dm over eenige jaien zoo hoog stonden, kunnen wij bekrachtigen en bezingen Veel beloven, weinig geven Doet den geuzenwinkel leven. Eer de geuzen het beheer van ’t Bel gisch volk in handen hadden, beloofden zij het ontslaan der belastingen, in korte woorden, zij beloofden eenieder rijk te maken. Maar helaas! wat wa ren die beloften? Niets dan flauwe praat, gegronde leugens. Hun alleman en de ongelukswet, van 79 er de schoonste bewijzen van. Want om de boerenjongens naar hel armen bij is hu als ren leeuwen gebrul van den men wel wil doen gelooven. Paul de Cassagnac schrijft in zijn blad t er 168 leden der opposlie slechts 213 republiekeinen gekozen zijn. Wat nu de bnlloteeringen betn ft, vol gens genoemden schrijver, zullen de helft ten voordeele der oppositie uitval len, doch de republiekeinen verzekeren dat zij van de 180 zetels er 137 zullen winnen en de oppositie slechts 42. De toestand hangt dus geheel en al van de balloleeringen af. Vallen de helft daarvan gunstig uit voor de konserva tieven, dan vermeerdert hun getal van 161 tot 251, terwijl dat der republiekci- nen van 232zou aangio?ien to 322, aan genomen dan nogdat de ofliiiiele cijfers echt zijn. Dat zou eene meerder heid van 90 stemmen zijn, welk aan de republiek nog zou overblijven, meerderheid die alles behalve eensgezind is en welke met eene sterke minderheid zou af te Dal alles neemt zeer veel af#van de ..._j zegepraal, welke de repu- bun eigen toekennen. Wel kan de balloteering hun gunsti- -- de bressen herstellen, door de oppositie legeren Hunne aders'zonder brood' hunne rangen geschoten. Het hedendaagsch beheer wnrdt Eene zaak is echter zeker, dat is dat alle punten aangerarrd. Willen zij den hei getal stemmen door de «ppositie landbouwer helpen, den i in geheel hel land behaald. »p milli- staan en zijne rechten verdedigen, da'n oenen kiezers, slechts eenige duizenden i" 'll“ verschilt van dat der stemmen door de geuzenkant republiekeinen besomen. Die eenige duizenden stemmen beeft hei gouvernement zien te wiutien bij middel van omkooperij en dwang, bij -y^srj 5 CO I j I 7 1 ■J" II 58 1 42 2 00 2 oO 2 11 2 IX 2 27 2 38 2 40 2 55 3 13 3 40 4 07 0 00 7 46 8 06 b 06 811 G 16 7 45 9 01 9 16 9 22 9 27 9 84 9 43 9 54 1 02 1 12 1 48 3 13 521 ‘e morg-. 5 50 8 11 9 31 11 15 ’m tnorg, 6 05 4 01 9 i 3 12 45 5 35 6 54 7 IV 7 16 7 21 7 28 7 40 7 5i 7 59 0 0? 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 8 :>7 II 18 5 08 5 07 5 46 5 42 4 16 612 4 24 6 21 4 51 6 28 4 39 6 56 4 55 C 15 4 39 6 54 506 7 01 - 512 7 07 5 28 7 16 5 39 7 55 7 05 9 20 8 25 10 59 - I russrl(.crlreL) Lichter velde Lot ti-ninicq Ho htii.tr ate Z.4U en V. s*cn Oixiimde Gostkerke A\ ve.ippcile eu: «ie A flinke, rke G h y - «ide Duinkerk, imk. 5 f>2 5 -« 5 Ö5 5 4 i 5 50 G 05 - 7 32 9 3-f Hussel (oank 8 46 iO 55 -- ■w—MH»— -- J j - 4 00 5 58 I IbiinLeike itiek) Gl.yveule Ai.niki rke Vcumu 1 Avcc*«ppcDö Ooslkci kc lüxsi.ude Ecssen ZhiTCU II ndiueiuc Co» Irnitu cq Lichlemlde fienl av. 2 4 4 6 16 8 01 11 18 l I *’>5 9 42 Nieupoi t 1) xiniide <6 1.1 en V, urne Duinkerk»*. 7 00 6 07 7 45 7 36 8 j7 9 <5 9 21 9 26 8 18 9 *>3 8 26 9 42 8 S7 - 8 45 851 10 04 lo 17 ra 10 39 II 08 U. Co, leui.ircq naar Oostende, 4 50 8 08 10 43, 1 14, 4 50, 5 IS, 7 18, Oostendc-Coi tenuiicq, 5 55, 8 <10, 12 23 3 25, 4 20 6 15, 8 10 Coi tem-IJper 7 01 9 10 1 52 5 2!) 7 59 IJpei-C->i-ie>n4 30 7 18 9 5712 17 3 56 6 21 Liclileivelde nuer Kortrijk, 5 22, 8 24, 9 48, 11 36, 1 27, 5 40.7 27, 9 36 Korliijk naar LicliterveMè en Brugga, - 8 05, ll 02, 12 35, 4 25, 6 41,- Bruji'e naai Kortrijk, 7 40, 9 00 10 23 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostendc-Brussel, 5 50, 6 20.7 55, 9 '0 106 11 50, 2 55. 4 24. 5 32 5 58 7 54 8 "8 Duinkerk? naai' Parijs en ’b Diiinkcrke (verlr.) *9 •'i! Atroel»t 2 Amiens o 55 ParijS (aankomst). 5 25 :s evouds Parijs (vertiek) 7 iu Duinkei ke( Aa k). 12 45 Nieuport (stadj-Dixnmde.. 12*0o 1 4b 4 0 Üixniude-Nieuport 2 55 5 i 3 8 2 5 6 12 10 47 6 .16 11 25 7 17 12'3 7 15 12 15 7 22 12 22 7 5u 13 50 7 f2 1243 7 48 12 49 7 55 12 56 8 61 8 09 j 22 Parijs en.u Duinkei ie 5*45 8 09 9 i6 11 03 morg 8 00 1 11 0 00 9 50

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1