I f oeiis<la<> BO October IS89. met ut: post 6 fr. pei- regel. De groote 1< tters gesprek ge lc volgen hul dal heelt. lawijt maken der kiezers Hulde aan ’t ministerie. De stad Vcurne 12 45 I was, en heelt met dezen een gesprek ge een uur en 20 rriinu.en geduurd Dit BLO vers e eerste zittingen weer lieltieui ig schouw spel beleven van een volk dal mei weet’ wat het wil, en van tadeluoze regeer ders die mei meer weien van wat bout pijlen maken. Zeker is tiet dal het met den aamang van den zittijd er zal gaan stuiven. vergelijking met de geestdriftige 1 t van den kor.ing van falie en der. keizer van Oostenrijk. marek zich naar het russisch gezant-1 beidsdiploom. schap begeven, waar de Czaar afgestapt f' L’it de andere landen is we:nig be langrijk nieuws. Voortdurend lieersch onde.i de mogendheden eene groote on rust over de baast waarmede Budand zijne wapei.ingi n en ki ijgstoebei cidselen voortzet, juist als of er een groote oor log op fianden waie. Vandaar een giool wantrouwen bij Oostenrijken Duiiscnlnnd, welke steeds de oogen gevestigd houden op Set vie, i waar «en oproerige geest heeiscbl, die wel tol bui geroot log zou kunnen over slaan en alzoo eetie Bussische tusschen- komst verwekken, tegen welke Oosten rijk én Duitscliland zich zouden vel zetten. Een teil, dat bescholi .vd wordt als niet vteemd zijnde aan de toenadering van Erarikrijk lol Rusland, is het omslag van prins Louis Napoleon, zoon van pi ins Jeioom Bonaparte, als officier in het leger van liajii», om bij de Bussische r uiterij over te gaan. De ONbekwame bekwaam- heidskiezers. Hoe grooter ongelijk de liberalen hebber., hoe meer ze schreeuwen. Dilïs nu weer liet gevat. Wij hebben leeds gemeld dal, ter ge legenheid der wet op de afschaffing der valsche ot zoogezegde bekwaambeids- kiezers van rechtswege, de liberalen in hunne gazetten trachten het volk op te winden om straatlawijd te maken. ue stad Veurne en een 300tal andere Nu met de aanstaande bespreking dier gemeenteraden van het land hebben denk wet in de kamer rekenen zij op woe- adressen aan het ministerie gestemd e zittingen, op rumoer rond het natie- voor de wet die een bijzonder fonds van gedronken op hunne wederzijdsche ge- j paleis en hopen de ontbinding der ka- res millioen heeft imreHeht zondheid en op de vriendschap die bei- fners aldus te bekomen. de vorstenhuizen veieenigt. De Czaar de liberalen schijnen niet ?es millioen heeft ingerichl, om onder de gemeenten verdeeld te worden, in evenredigheid van een frank per in woner, berekend volgens de tienjaav- var. 31 December 1880. Onder bet liberaal ministerie Fiére-, werden de ge meenten gedurig gedwongen nieuwe schoolkosten te smeden, waai in zij maar De Czaur te Eerlijn. De samenkomst van czaai Alexander mot keizer Wdhe.’m te Bei lijn, leeds dikwijls aangekomligd, is thans een vol trokken feil. Donderdag eindelijk heeft de liu$- si.-che keizer voor d* n eeis »-n keer den voel op Duiischen giond gezel srdert de troonbeklimming van W.fhelm.lL Ten 4 me na middag, is hij in. de haven van Kiel aangekomen aan boord van de kei zer lijke yacht Derschawa. Vi ijdag morgen is hij te Berlijn, in de Lehrtestulifl, aan gekomen, waar hij door keizer.Wilhelm en de Duitschef rin.-en ontvangen werd, Wij geven geene bijzondet lieden over die plechtige omvangst. noch.over de feestelijkheden. Alleenlijk doen wij op- meiken dat hel onthaal van den Czaar -'i "J de Berlijnsche bevolking koel was stemmen, maar dan *njgt het de 100 in b radikalen en socialisten tegen 1 Vo'gt het de roekelooze vervolgings- poliü'ek. welke dezo laats’ên begeeren, dan zal de tegenstand in het land nog I gedurig a.ingrocien «n tot binnenland- I scheen well'Chtook wel tot buitenland- sche verwikkelingen aanleiding geven. I Om goed over den loesiand te kunnen I oordeelcn, moet nen de Aanstaande bij- i eenkomst der nieuwe fransche kamer afwacbten. welke den 11 November zal j plaats hebben, en het vilt geenszins te j betwijfelen, of wij zullen van mot de Het Ministerie. Alhoewel hel tegenwoordig ministc rie besloten heeft aan liet bewind ie blijven, om te vermijden dat e.- bij de opening der nieuwe hamei eene minis leriele ki.sts zou omstaan, en dat de huidige ministers de kieziug gemaak hebbende, dus besi in slaat zijn om d- noodtge inlichtingen te geven op de aamaudingen, die bij hel nazien dei volmachten vandumeuwe afgeveeidig den zullen gedaan wirden, heeiï mei reeds merke ijke ministeriele wijzigin gen aangekondtgd. .Men meldde dal Al .M. Tirard voorzitter van den taad za' blijven, en minister v.-m finauiicu wor den. in de plaats van .M. Bouvier. M. Sarrien, van wiens aankomst in het minister ie sedert eemgen tijd spraak was, zou minister van binnenland-c.he zaken worden. M. Ribot zou M Tneveuei als justitie minister vervangen. M. Consiaiis zou voor beluoii’ig to algemeen gouverneur van A ger ie be noemd worden, ter wijl .MM. Bouvier en Thevenet hunne portefeuilles zouden overlaten zonder hoegenaamd r beloo ning. hrjut den Woensdag, omniddr-lijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; mei ue posi 6 fr. Amnmeen ->(i ccniim -n - volgens plaatsruimte. Rcchtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een i? 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fi- het Tób' De Amioueen voor Delgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’[buitenland worden ontvangen door bet Office ih: Plblic.hf 'n'agd denaitraid fC> te Brustel .hen si m ijll in pij BÜNHOMME-RYCKASEYS. drukker mteevei-. Zw:u-*.- \onv ,,n j)t J,> p,^k tnlooren 45 jnaroang. l'ertrckurcn vuu «leu ijzerenweg» 1 Uctabrn* Sol 2 Muvemiuei* ue vursieriuuizuu veieemgi. uo ijzaar wiuar ue iioeraien sctnjneti niet te heeft nog gedronken op de gezondheid willen weten dat verschillige kamerheë- van M. von Bismarck en keizer Wilhelm ren, alg MM. Buis, Faron, Arnould, Har s lijksche optelling van 31 op die van den russischen gezant te sens, Pirmez, enz., ook vijanden waren 1880. Berlijn. der kiezers van rechtswege, der be- Oud™ ‘uei nueraa Vrijdag namiddag heeft M. von Bis- kvyaamheidskiezers zonder bekwaam- Bara-Van Ilumbeeck M. Pirmez, onder andere, bewees in <le kamer dat het stelsel der kiezers van reclrswege strijdig is met de grondwet. Alle Belgen zijn gelijk voor de wet bestaat er een onderzoek voor de eene, ’t moet ook voor de andere beslaatNie mand zou mogen ontslagen zijn. Gelijke rechten en plichten voor iedeièen. Verschillige liberalen deelden deze meening en brachten nog andere redens bij om het stelsel der bekwaamlieids- kiezers te beknibbelen, gelijk bet't ver diende. Wil men nu weten waarom de li beralen zulk helsch lawiji maken we gens de afschaffing der kiezers van rechtswege? Omdat zij door de wet eenen gchèe- len hoop valsche kiezers van liberalen deeg gebakken hadden, welke zij onbe kwaam vinden hei exaam van kiesbe- kwaamheid at te leggen, waartoe zij rullen verplicht zijn, mdien zij kiezer willen blijven. Al hel lawijd der li berale diukpers beteekenl niet anders. Het volgende is er een sprekend be wijs van In bet vooruitzicht der aangekon- I digde wijziging aan de kieswet, waar van er sedert eenigen tijd reeds veel spraak was, bad het gemeentebestuur van Antwerpen vijf honderd stadsbe- dienden die kiezers van rechtswege wa ren, den verleden winter verplicht de lessen der lagere scholen bij te wonen, ten einde hen in staal te stellen met goed gevolg hel kiesexaam af te leggen en aldus het li sreclit te behouden. Na het eindigen der lessen, koos liet bestuur de beste en de bekwaamste uit en deed hen voor bet exaam aanbieden. Zij waren ten getalle van 223. 144 kregen een diploom, de overigen hadden eene buis, en onder die marte laars van een exaam waanneè sommige meer of min geleerde jongens van 13 jaar oud zouden lachen, schitterden 52 ptlitieagenten en 10 officiers van politie. Schrikkelijk nietwaar? Verstaat gij nu, lezers, waarom de liberalen schreeuwen als bezetenen en oproer willen maken als men spreekt van een voorrecht at te schallen dal van een bot ongeleerd mensch eenen kiezer maakt, maar die voor de liberale bazen stemt? Rusland en het Vatikaan. Woensdag zijn de grondslagen eener overeenkomst tusseben Rusland en den II. Stoel geteekend aangaande den toestand van den katholieken godsdienst in Polen. Vijf Bussiche bisschoppen zullen waarschijnlijk door eene bieve der pro paganda benoemd woiden. De konlng van Portugaal. (ht Lissabon komen zeer onrustbaren de lijdingen aan over don gezondheids t<«stand van den koning van Portu gal 1. Dom Pedro is met lamheid geslagen van aan lenden cn zijne dagen zijn ge- teld. I IBeiitenluiuIsche Politiek. Zuoals nij het leeds gezegd hebben, de bailoieriiiigen in Fiank.-ijk hebben ;i«u de vciwau’iimg der Boularigisten, ftiiiiiiig.sgczimlen en Rouaparlisteri niet be u wooid Wel is waar beeft de repu bliek, zoowel in <le ballolëering als in de *e.stc stemming van 22 September, ge- voelige slagen bekomen en zijn velen Later houldmatinen niet gekozen, doch iiuie uteetderi.eid in de kamer is weinig verminderd en de uitslag der kiezingeti s geen zegepraal voor de bestrijders der 1 «publiek. Om tol dien uitslag te komen heeft de republiek voor geene dwangmiddelen, voor geetie .'•chetiding der vrijheid van denkwijze, voor bedreigingen noch om- Kooperij acbtei uitgegaan. De tegenstre vers van l.el rcpublikeinsck gouverne- I metii vtr.vijicn zeds dat op meur dqn <‘».-ne plaats de uiisptaak der stembus is ve< valse t geweest. Wal er van zij, bet hek blijft aan den ouden stijl hangen, dank aart het gebrek aan inrichting en eensgezindheid bij de anli-iepublikeinsche parijen en vooral dank aan bet Boulangismusdat, doorzijn gebiek aan grondbeginselen, vele kon servatieven heeft afgesclir ikt. De ka ner van algeveerdigden is nu s:imengfl»ie!(l uil 57G leden, waaronder 3(>5 re| ublikeinen en 21 i ami-republi keint't-, welke laatste ondervetdecld zijn uit IO'f 1 oniiif.sgezinden, 58 BonapartiY- ten en 49 Boulangiuen. zoodal de repu- blikt itisebe meerderheid 154 mannen sie k zal wezen. Di ;e 10* erderheid zou voldoende zijn voor de ti'pub.'iek om guene rekening te tm eten houden van de tt^enstreving, rtid i> z j wel wezeu'ijk zoo sterk ware al h-'.-ir geuil net doet veronderstellen D. ch men bemeike dal van die meer- d.’i lieid deel maken een honderdtal radi- kafeu en socialir-ten welke in meer dan een geval het minisiei ie vijandig zijn, zoodat dit laatste zeer wijs en behendig •zal moeien te werk gaan, om niet al spoedig door zijne eigene vrienden, met inedcwei king der oppositie, over boord geworpen ie worden. Eene verander ing in de houding van hel fiarisch ministerie is noodzakelijk; doth lang’ welken kant zal het kabinet overhellen 1 .Hel eene gematigde politiek 1 zou misschien een deel der réobtei'zij gunstiger voor hem kunnen hem. 1 ontvangst Op het banket hebben de twee keizers lige zittingen, op zondheid en op de vriendschap die bei- J fners aldus te bekomen rro 5 oo 9 50 0 55 iV 42. 1 <2 12 1 48 3 13 5 24 9 33 tl 48 42 2 00 2 oti 2 II 9 18 2 2/ 2 58 2 46 2 55 3 15 5 40 41'7 5 ',1 .- 1 7 .o 7 10 7 21 7 '-'8 7 40 7 5 Ui erg 5 5u 8 ;i 9 3 11 15 ‘a luuig. b.d 1 UI 9 <3 6 02 1047 G 36 II 25 7 07 12( 5 7 15 12 15 7 22 12 22 7 50 12 50 7 42 1243 7 48 12 49 7 ■•5 12 56 8 01 8 09 22 5 22 5 -8 5 55 i 41 5 5o G 06 7 52 9 54 Bi u.srl (yank 8 46 3 08 5 07 5 46 5 42 - 4 10 6 12 4 21 -6 21 4 31 628 4 39 6 50 4 33 6 4» 4 59 0 54 - 5 60 7 01 - 5 12 7<7 5 58 7 10 5 39 7 55 7 05 9 2U 8 23 10 59 - Duinkerk*, 5 45 8 09 9 ,6 II CS 's tuorg 8 Ou I II 7 45- 9 i' I- 9 16- 9 22- V 27 -- 9 34 9 43 - 9 54 7 59 *0 0» u7 10 H 8 .9 10 25 - A _*e io5i- 8 -.7 II l« - Parijs raai 2 44 6 <6 8 OJ 11 <8 Uumkeike( I GLy I Arhuktrke Vvurnc Arrvippellr Uo.stktriktf Diitnude Eesten Zmi rtn H'Uidtneiue Cuiofuui c<| Licbtei vrlde Geut li LUI I I ör>T - UuniKei k<- ii.tur Parijs en Diiinkri ke (vertr.) .0 41 2 25 5 35 5 25 *m uvonda 7 ,u Ah k). 12 -15 - Nievpolt (fUdj-ihxiu .th*. v2 1 1 0 Öiihiudc* Nicu port r 2 of» 5 i.3 8 21 -"nrirr~~~-mrni—«h zaacvQw m ijll III hu BOXVHOMAlE-HYCKASEYS, drukker uitgevei-. Zwarie Xoiim iisirtiat. 4. Ie Vi-m n-, 4 00 5 58 I Uuiukeike (r.rlrck) 6 60 7 3Ü 7 46 8 j7 8 00 9'5 »uG 9 21 8 11 9 -. 6 8 18 9 35 8-6 9 42 8 57 8 45 8 5 iOi‘4 »o 1 ii 17 1v39 11 08 C>irlcmnri-i| u.nir Oosh-iute. 4 50 8 08 10,15. I 14, 4 50. 5 18, 7 18. Oust.-. (Jr-Ci.'lcmaicif. 5 53, 8 00, 12 23 ■3 i.i, 4 20 15, 8 10 I C..il.»1;-lf|,éi 7 <11 9 10 1 52 5 207 59 IJ; e.-C.riei<il3i> 7 18 9 5712 17 3 566 21 1. ciilrl velde naar Kerll ijk^ 5 22. 8 24, 1 9 48, 11 5G, 1 27, 5 40. 7 27, 9 30. Kórlihk nan:- I iclili-.- velde en Vrii'jee, 8 Oi, 11 02 12 35, 4 25, G 41,- Biii/j;i- uiini' Koitrijk, 7 40, 9 00 10 23 11 «0 12 40 5 05. C 42 Oiisteud. -Briissel. 5 30. 6 20,7 55, 9 10 I 1 06 11 50, 2 55 4 >4 532 5:8 7 34 8 38 I ftf.Ar! (vtrlrrk) ♦»ctti Lu*Utrr vrble t-ui l« tuurt <j U.i||dX4CMiC iti en EvAseii U’l« tkr i k” A v rc-ippello V» Uf IMS A Jiukrrkc ii y Vrhlr ïbililfrk UDï. 11 <5 9 42 7 00 6 07 7 45 A h cch l Au ij.iH (nuukou st). o» ijs (»«tii«k) (Vivupoil) iinudu G»nt en Vrunte Duinkeike. O <»U 1 (i.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1