4 1 1V 44. 45 jaargang. V^ocnsda*» 30 October 1889. BJ litcnlitndMïhe Folltlck. vet ne-. den I)il blad vers viijheid was dood willekeur heer- schle ovèral Wij waren arm, ongelukkig, derd, uiigezogen, bestolen, van werkman al tot de hoogere kias toe, En die dagen hebbende liberalen van Luik gevierd 1 Crispi en het Vatikaan. Ten gevolge der zwetsende en roof den Paus beleedigende redevoering van den ïialiaanschen minister Crispi, alsook Verjaring der fransche revolutie De liberalen van Luik, bijgestaan door broeders en vrienden van andere sleden hebben zondag 20 dezer den honderd sten verjaardag der fansche revolutie gevierd, ot beter gezegd de overlever ing van het prinsdom van Luik aan de plunderingen en verwoestingen der Fransche sans-culotten. Men draaie en keere dat feest gelijk men wil, het is altijd een feest van het landverraad. Fabiy, Bassenge, Michel Selys, enz., zweerden destijds haat aan het konink- dom; en- de groote kopstukken der li berale partij, d’Andrimont, Selys de Longcbamps, Neujean, tot zelfs Fiére- Orban, proklameeren hen liberale helden. Wat was nu over 100 jaar het gevolg van dat landverraad De Gazette van Luik antwoordt De Eranscben behandelden ons als en on- da Huwelijk van dén Griekschen Kroonprins. Zondag laatst heeft te Atl.einn het huwelijk phrtis gehad van den gtiek- schen ei tprins Constantin met de prin ses Sophia van Duitschland, zuster van den Duitschen keizer. [ie personen dit sii h van I heden af voor het jaar 1890, aan den ELK NAAR abonneeren, zullen tot 1 Januari 1890 het blad kosteloos ontvangen inschrijvers van buiten stad kunnen lich abonneeren in de post of bij den brie- "endrajer hunner eind gemeente, aan -f<* tij hel bedrag be talen, waarvoor zij -rene kwitantie ontvangen. He post is dan yehuttden tegehnalig den VELK.NAAK bestel'en. De toestand in Frankiijk. Sinds de laatste kiezingen en herkie zingen, die in Franki ijk plaatshadden, ’■n volkomen ten gunste der repulilikei tien uitvielen, was liet tamelijk stil in dit land van opbruisende, ophoudende ge moederen. Tnans echter, dat de wereldtentoon stelling met rasse schreden bare sluiting nadert en de Eranscben welgemoed een leveinjo van woeling, agitatie en beslom mering te gemoet zien, begint hel al- 'veer te spoken inde tabijke politieke ^•ingen, die als hel ware zoovele verster kingen zijn van de even menigvuldige gezindheden, die de Fransche natie ver deden. Evenals de republikeinen, doen al de Inden der rechterzijde in de fransche ka mer hun best zich lol eene partij te ver- «enigen. Tot dit doel bedt baron Mac- kau, de voorzitter der union des droites, eene bijeenkomst belegd, waartoe 171 monarchisten en Bonapartislen werden oilgcooodigd. De 38 Boulangisten ontvingen geene uiltioodiging, want zij worden niet lot de rechterzijde gerekend. Trouwens de Bqula.igisten zijn bijna allen republikei nen, die voornemens zijn zich bij de ui terste radikale oppositie aan te sluiten. Zóó ten minste boweeren de republikein- 8cbc bladen. De poging van baron Mackau schijnt ♦chter maar slecht tezijn gelukt. Van de 17! leden der rechterzijde, hebben niet meer dan de helft de bijeenkomrt bijge woond. De meeste royalisten hebben de uitnoodiging van de band gewezen, laar zij het baron Mackau en den hertog de Hocbcfaucould niet kunnen vergeven, dat zij hen genoodzaakt hebben samen te gaan mot de Boulangisten. Dit gedeel te weigert daarom zich wedei onder de I vorige leiding te stellen en wil liever eene afzonderlijke partij in do kamer vormen. Dit ontbrak er nog aan. Er zijn nog geone partijen en groepen genoeg in de fiansche kamer. vijanden;- priesters, werklieden schuldigen werden vermoord en guillotieh stond op de peerdenmarkt. Armdó overal; want de werkhuizen waren gesloten; Be kerken geplunderd en vernield. liet papieren geld werd ingevoerd, en onze klinkende munt naat Parijs over gebracht. Buizende fransche gelukzoekers vielen in ons land, en kwamen hier alle plaat sen innemen. Al onze vrijheden werden afgeschaft. De ware God werd door eene lichte kooi, de godin der Rede, vervangen; wij moesten in ’t verborgen bidden en onze kinderen deden heimelijk hunne eerste communie in kelders en op zol ders. Onze werkliê mochten niet meer bij eenkomen, om over hunne gemeenzame belangen te spreken; de persoonlijke om een einde te stellen aan al de on waarheden welke verteld worden, met betrekking lot de inpalmitig der Pauze lijke Staten door.» Victor-Emmanuel, schijnt de 11. Vader besloten te heoben, volgens de aichieven van het Vatikaan, al de diplomatische stukken in ’t licht te geven welke, in dien lijd tusschen Italië, Fjaukrijk, Oostemijk, Duitschland en den H. Stoel werden gewisseld. Deze stukken zullen meer dan een verraad doen uitkomen en.de eerlijkheid van zekere diplomaten in een zonderling dagheut stellen. liviimspriis. 5 Ir. V jaars; met de post 6 fr. Annoncen-Ocentimen per regel.De groote ktteM h:i!il den oeriMiai’. oiiinidik-lijk n fr Een 5' 1b eent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20.fr, het 100. -l„i;r. u. 1~ 'BONHOMME.RyCKASEYS, Vertrekuren vuu den ijx< renweg. 1 October tot Vovemher i i 7ib V 42 Deze gelegenheid Leeft M. Fière-Oi ban, de halve god der liberalen, te baat ge nomen, om op hel banket, tusschen kan nen en glazen gelijk men zegt eene politieke redevoering te houden, waarin hij zoo weinig mogelijk heelt gesproken van de punten waai op duk- trinairen en radikalen verdeeld zijn, utn alleen de katholieke Kerk aan te vallen, en ten slotte zijn misvormd kind;,zijne chinéesche kieswet van 1883, het stel sel der bekwaamiieidskiezers van rechts wege te verdedigen. In die redevoering heeft M. Fiére, gansch zijn leven verzakend, aan de partijgangers der herziening van de Grondwet, eene toegeving gedaan, en verklaard dat hij voor de herziening der Grondwet is, hij die weleer, in volle Kamer, zich tot M. Janson wendende, die deze herziening vroeg, uitriep nooit 1 en plechtig verklaarde dat hij de Grondwet niet zou wijzigen noch in één, noch in twee, noch in drie akten Arme sukkelaar! Om aan de radikalen te behagen en nog ooit eens m»t zijne vrienden aan het bewind te geraken, heelt hij èn verleden, èn vaderlands liefde, èn roem èn eer naar de naam moeten wenschenVelen op zijnen ouderdom zouden het laten steken; M. Fiére wil als hoofd der Belgische geu- zerij sterven, al moest het luid, na zijnen dood, de prooi worden van de socialislsche republiek. Waartoe eene onverzaadbare hoogmoed iemand leiden kan M. Fiére heeft vervolgens het Stelsel der bekwaamheidskiezers van rechtswe ge willen verrechtveërdigen met eene vergelijking te maken tusschen die kie zers en de cijnsbetalende kiezers. Zoo zegde bij Indien dit vermoeden van bekwaam heid een voorrecht is, dan is de cijns nog een gevaarlijker voorrecht. En in dien men het voorrecht der bekwaam heidskiezers moet alschaffen, dan moet men ook hel voorrecht van den cijns af schaffen. Een men heeft een eenvoudig middel gevonden, om het afachuwelijk voorrecht te doen verdwijnen. Men zegt tol de bekwaamheidskiezers van rechts wege Gij zult het exaam afleggen. Die vergelijking werd door de aan wezige liberalen geestdrilig toege juicht, maar niemand bemerkte dat zij afgrijselijk kreupel is. Toen M. Frèro de wet van 1883 voor*, stelde, was dit, volgens de liberale ga zetten, niets anders dan de bijvoeging der Opening van den Duitschen Rijksdag. De opening van den Duitschen Rijks dag lieéli wueiisdag plaat., gehad en na mens den ki'izeiwerd eene belangrijke troonrede vuoigelezen. In deze lioouiedc «telt de keizer, of' lievei vuii Bis niucs in ’s keizers naam vast, dat de vooruitzichten op hel be houd van den vrede, sedeit den laat- sien zittijd, n.ei vei ininde'id, maai veeleer vermeerderd zijn, duór de goede betrek kingen welke Duit»ch!ard onderhoudt, niet a leen met zijns bondgenooten, maar ook met de andere beviiende mogend- bedt n. Deze geruststelling, welke ongetwij feld doelt op het bezoek van den Gzaai van Rusland en beieekent dat dit bezoek gunstige gevolgen moei hebben voor het behoud van den vrede, deze gerust stelling, zéggen wij, zul ongetwijfeld, geheel Europa door, eeiien goeden in druk hebben gemaakt, maar.... jammer dat er altijd een maar moet bij zijn de troonrede beval nog iels anders. Om den vrede te bevestigen en duur zaam te maken moet de Rijksdag weeral nieuwe en ovei groote krijgsuitgaven «temmen; want, zegt de keizer of liever Bismaick, bet i« allean de macht en de slagvaardigheid van Duitschland, welke de steun en do zekere waarborg is van den vrede. Zoodat, als men von Bismarck wil gelooven, het niet de vriendschap maar deschiikis, die don vicde handhaaft. Dat is, men weze er zeker van, eene brooze grondvest, welke al spoedig zal bezwijken, zoodra de eene of andere mo gendheid, die alleen niet tegen Duitsch land is opgewassen, erin gelukken kan zich door bondgenootschappen eene overmacht te verzekeren, welke hem kans geeft om het keizerrijk mei goed gevolg aan te vallen. Daarenboven, aangezien Frankrijk en Duitschland gedurig wedieveren om het grootste en sterkste leger te hebben, waar moet dat naartoe leiden? Onver mijdelijk naar den ondergang van beide landen welke, indien de tegenwoordige toestand nog eenigejaren voortduurt, de beste gewapende maar tevens de armste en meest belaste mogendheden van Europa zullen zijn. liet is te hopen dat de staatsmannen eindelijk zullen inzien dat zij verkeerd handelen met, in *t belang van den vrede, elkander schrik aan te jagen. Vriend schapsbanden zijn sterker dan kontrak- ten en zonder de eerstgenoemde is hel behoud van de vrede letterlijk ónmoge lijk. ■it. .U.HJL!!!.Hg? rlrek 5 00 f. -5 5 22 .1 .-8 5 35 5 41 5 50 6 06 J <2 r 12 1 48 S 13 5 24 9 57 i -f 42 .200 2 1’6 2 II 2 18 2 27 38 ï4<; 2 :.5 313 8 40 417 (.it 7* 4.1 v li< y 2 2 'J 9)34 V 43 ‘J 54 O<12 <1? UI I I u io 2.1 20 lull X.-17 11 18 3 08 5 07 3 46 5 42 4 i(j 0 1-2 421 621 4 31 6 28 4 39 6 50 4 53 6 48 4 59 0 54 5 06 7 01 5 12 7 07 5 28 7 10 5 30 7 55 7 03 0 20 8 23 10 59- Dititikerke m erg 5 50 8 II 9 31 Curtoin-IJij 11 15 1 utorg mo*g. 6 05 4 01 9 <3 12 43 >«vl) 3 o4 7 lu 7 IC 7 21 7 2» 7 40 7 5 7 59 X 3 II i .J± jrji I Duinkerk? uaai'Pui ij* Duiukerke (verb*.) 10 4! Ah echt 2 'J:i Auiiens 5 35 f Parijs (««ttiikointt;. u 25 *a avond» Pat ijs (veriték) 7‘ 10 buinkerke(Aattk). 1'2 45 Nieuport (stad)*l)ixmude« 12 Ou 1 48 4 16 Dixrijudt-Nieiiport o 2 35 5 03 8 24 Ctirtenurcq naar Onkunde. 4 50 8 08 10 45, 1 14, 4 50. 5 18. 7 18, Oostende-Coi teuiarcq, 5 53, 8 00, 12 25 3 25, 4 20 6 15. 8 10 per 7 01 910 1 52 5 29 7 59 Upoi-Cortern4 30 7 18 9 5712 17 3 56 6 21 Lichtervelde naar Koilrijk, 5 22. 8 24f 9 48, 11 36, 1 27, 5 40,7 27, 9 56. Kortiijk naar Lichtervcldc en Brugge, 8 05, 11 02. 12 55, 4 25, 6 41, - Brugge naar Kortrijk, 7 40. 9 00 10 25 11 00 12 40 5 05. 6 42 Oostende-Brussel, 5 30, 6 20,7 55. 9 18 1 06 11 50, 2 55, 4 24. 5 32 5 58 7 54 8 30 ijl»‘.«iel 1-irhltt t-Uf b'IHUI I M Uuttdx u:»uc Zarrrn 1J i uu<le U”vlke« Air -- pp.-llr rm ne A’iuikf.i Lu f;l»Vrltlr I. éj 10-17 6 60 1 7 07 12'.'5 7 1.1 15 15 7 'J'l 12 JU 7 50 IS 30 7 42 12 43 7 4ft 12 49 7 15 12 56 6 01 09 22 7 52 9 6 46 i0 33 1 iluinLri kc 4»hy «.de. i ke 4 ul tic Avtmppelle Ot»Ntk**ike I Duinutie i Z'iircii II .iithiirnie V4 Cui tuinoi c<] LitSilri!de Geut 4.00 ,5’5? 6 bu 7 56 7 46 S >7 3 vu 9 l - b-G 9 21 8 9 20 19 33 aU) 9 42 - Z7 t - - 8 45 84' I0V1 w lu 17 e r P»59 II (18 Biü»vl ((tank Parijs i av. •2 44 6 16 8 01 11 18 Nieuport Daniudé-Grut en V< urne Duinkerke. - 00- r. 6 07 7 43 naai i 5 45 8 09 •■9 iO 11 <13 8 1 11 O OU 9 30

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1