f Woensdag 6 Aovembrr IS89. 45 jaargang. A 45. T'Tj“,0',-K0’l?d*-0- r K In het eerste geval wet Heeds twee jaren I van zijnen -- i en. men weet van ouds wat het voordat land beieekent door eene I sebermd van personen die sick van heden roar het jaar |S!)O, aan den VEI II nto 7 45 9<>l 9 10 »5i y?7 u34 0 45 9 54 0 0* u7 toil 8)0 10 8 50 H'5I 8 '.7 It ’5 bit blad vers< hijnt den Woensdag, onmiddelijk na d'1 graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regcl.be groote letters volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen l fr.-Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'l buitenland worden ontvangen door het Office dePitlicitE, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Jlen schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte NonnenstraaL 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Klappen zijn geene oorden. De liberale gazetten blijven maar al tijd voortzagen tegen de nieuwe door M. Devolder voorgesteld. Dagelijks vinden zij eenen hoop scheldwoorden, valsche aantijgingen, een jammervol geklaag en geween uit om de wet op de afschaffing van valsche en ONbekwame kiezers aan te randen. Zij protesteeren wijds en zijds 1 Zij willen het volk in de straat >oepon en hitsen het lot oproer op. De liberale kopstukken schieeuwen als vermoord, en, volgens hen, zou de konirtg de wet niet mogen teekenenen bekrachtigen. De katholieke gazetten moeten dage lijks oenen hoop papier vol schrijven om al die lilrei ale schijnredens in duigen ie slaan. Nu komen de liberale b'aden met lijsten voor den dag van liberale ver- eenigingen en gemeenteraden des lands, welke protesteeren legen de wel die de ONbekwame bekwaamheidskiezers van lechtswege vei plicht, even als eiken nndeier. sttrvePng, hel kicstxaam te N\ \P> abnnuctreu, sullrh t<>t Januari lidjf) het blad kosteloos onteringen. D-’. inschrijvers ran buiten stad kunnen S'ch abonneeren in de post Of bij den brie- eendra /er hunner stad ef i,e neente, aan wie zij het bedrag la talen, waarvoor zij eene l.oilantie ontvangen De post is dan gehouden regelmatig den VEL’RNAAR te bestel en De gezagvoerders i en voor- i zou den kunnen lijden. Zij hebben het recht i niet ongevoelig te blijven bij den strijd in denwellen de S. aatsbdangen aan de I bc/onderc belangen innig verbonden zijn. De gezaghel b mde s'anden mogen uit het oog niet vei liezen dat deiijk- dommen waarover zij beschikken een nrdere bestemming dan hun persoonlijk genot moeten hebben. Boven alle an ui re maatschappelijke werken, moet de %'crtrekurcn van den ijsEerenwctf» 8 Biovcnilicr 1ÖSO lot 8 Januari 1&9O. liefdadigheid hunne hoofddeugd zijn. Aan de meesters gebiedt Z. H. Leo XIII nooit te vergeten, dat vóór God, de werkman hun broeder is; dal de recht- veerdigheid boven alles moet slaan. De werkman is aan den meester in wiens dienst hij is, een onverpoosd arbeiden verschuldigd, maar de meester moei loon naar werken veileenen. Als tetrein van overeenkomst waarop alle deze gedachten kunnen in, prat ijk gesteld worden en waarop ook de ver- eeniging der wet kersstanden tal ver dediging van aller belangen zullen be- weikt worden, wijst de II. Vader de ambachtsgilden en neringen aan die voorheen de glorie der Staten en het heil der werkende klassen verzekerden. De pauselijke redevoering bevat eeno krachtdadige aanmoediging gericht tot de godsdienstige instellingen en goede werken welke, dezer laatste jaren, in ons land zoo wat overal gesticht wer den. Deze werken vervullen de inzichten van den H. Vader en zijne redevoeiing mogen zij in hunne standregels opne- men. (lopen wij dal de wcorden van den Stadhouder van C.hiislus hier rp aaide de vermenigvuldiging en ontwikkeling der goede werken en godsdienstige in stellingen tot heilzaam gevolg zullen hebben Geene christene mag er onver schillig aan blijven. Vooral na de ?oo en wijze aanbevelingen welke op den stoei van Petrus tot ons zijn Dal de gezaghebbende klassen, mees ters en wetklieden er in zoo groot getal mogelijk aan beantwoorden; dat zij ;de dtad bij het woord voegen. Aan de maar ook jegens anderen. Die plichten i menschen van goeden wil, immers, hier j i j op aarde, vrede ts en rust beloofd ge- w eest do I sel zou peescho verwikkeling. Het is nu. volgens do laatste tijdingen, d it die vrees eciilHi* zou bedaard zijn. Dezer dagen beeft pi in; Ferdinand eene groote reis ondernomen en, in 'i ge heim. verscheidene EuropeescLe bootd- gtéden bezocht. Uit C'insfantinopel wordt gemeld, dat zoodra in- K-..o en de Sobranie of wetgevende Kamer kunnen te vuur en te zwaarde zetten. Het Fransch Ministerie. IL-t fransch ministerie zal zich geheel, zoo; Is het thans is samengesteld, voor de kamets aanbieden. 1): t zal voot lgaan in overleg met hei parlement de zaken ?)11„1UD- des lands te beheeren en aan de afge- ife prins te Sofl i zal teruggekeerd veeidigden al de noodige inlichtingen «tnhratiie of wetgevende Kamer leveren voor bet kiesche werk der gel lijks moet deze waarheid altijd meer en meer verspreid worden. Immers de maa'sc.i app-'bike wanorders groeien en bloeiei roar mate de christene gedach ten vei (lauwen of alnemcn. De gods dienst geeft niét alleen de noodige kraclrer. om ons te beschutten tegen de; talrijke verleidingen en ondeugden die dringende zulk eene groote plaatsruimte in onzen van (,r 2_.. ongelukkigen loet land hebben ingeno- gericht gewoi den. men, maar veils hij is bet eenige ge neesmiddel. i De Godsdienst schrijft ons niet alleen- lijk de plichten voor jegens ons zelven, kSiiitcntiHMfachc (Politick. Alles' ziet wor ruoskbu'ig in do politieke '.veield; alles heli weer naar den vrede over. Spij ig maar, dat wij op d.' firi;.'e w.'peilingen en versier- kin".*!, Ier - ooiv mogendaeden wijzen o’e, "eten uitroepen hoe lang zal 't dur>*. lom <ii dm toost md in Bulgaria, ee.i van de h andputitct) <l< r OoMersche kwc.o'.if. Eet ig" j.oen geieden heersebte <1 i.-r e n jo; ge vorst, prins Alexander vat n, ino d aan een rondboisl g karakter paaide, voo z.cbtig bestuuide, van zijn vo k i.emind weid en met een handvol dappcien zijn laid van de overmacht der a'ti’oi! e: de Serv cis veilosle. Prins Alexander had maart bik bij behaagde niet aan Rusland. Van dan af was zijn ondergang gezworen. On zekeren i- L* 1 gelicht en over de grenzen gebracht. Ir ij -- “'“vrl door zijn volk triomfantelijk ingehaald. Hoe groot wasechter de verbazing van datzelfde volk, men de prins, eenige da gen later, vrijwillig afstand deed van den troon en f land van waar klimming gekomen I..... r..: werd alsdan, door de wetgeving lot vorst gekozen en nam aan. Doch Rus land ontevreden omdat de kiezing zon der zijne iiiscr.henkomst had plaats ge had. weigerde hem als wfrllgen vorst gens hé, k|aarsle b-V(J9 van tc erkennen en de groote mogendheden, I M,,ge echter de Buïgaarsche kwestie zelfs Oostenryk. dat den prins zeer ge- uil (iei) wcg gcl.ui!Tld w^,(Jen> dan ware negen is. volgden zijn voorbeeld. meteen de twistappel verdwenen, die rrnmls twee inimn damt deze toestand ePns oenen wrea len oorlog tnsschen somde de H. Vader op Aan de regeeringen herinnert hij dat het gevaarlijk zou wezen alleen op de stoffelijke macht te steunen om de leer stelsels te overwinnen die haar bcs’aan bedreigen. De zedelijke macht kan alleen de kiemen der'ontbinding versmachten die ziclj. ièn allen kante ver’oonen. \Ve.lnu beslaat er cèn sterkere zede lijke mzchi dan df>2e die bij den Gods dienst te vinden i Van dan af is het de plicht der regelingen de godsdien- slige/Cn verzedelijkende weiken in niets zeUS'TSÏdên^iin^óoVbêeM? I meteen de" ^islap'peï‘verwenen, die »é.-4warsboomPp,. maar ze integendeel nTXtwm arm damt deze toestand ePns eenen wree len oorlog tnsschen aantcmoe ligen en te beschermen. Reeds wm j Ferdinand Rusland van den oenen, Oostenrijk en Opch daarbij ffiogen de regeeringen Tïmr chen troon doch nog ahijd Duitschland van den anderen kant zou zwb „met bepalen P? *- ,J,,n Lrn do vrees dat vroeg of laat kunnen doen uilbersten, om log waarin moeten de misbruiken uuroemn heerscht ooK v00rwen,,. f W(.1||c|)t 0(lk Ila|ie cn Frankrijk zouden komen waaraan de werketsklassen ÏÏnnen dienen voor eene Euro- j gemengeld zijn cn die geheel Europa zoo den kunnen hjdor. ?>j hebben het zal veigaderd zijn, de groote mogend- l digveiklaring van de kiezingen, de heden eenen vorm zouden zoeken, waar- voornaamste bezigheid van den zittijd, op zij zouden overeenkomen, om de te- die, gelijk men weet, den 12“ dezer genwooidige Biilgaaische regeering te 1 -11 erkennen en alzoo den weg zouden be- teiden tol de volledige erkenning van den tegmwoorden zaker.toest.tnd: Volgens een ander gerucht, in de Turkscnte, kiirigen verspieid, zou de Czaar voornemens zijn in de aanslaande lente, ceii bezoek te brengen aan den Sultan van Tuikie. Nogtihs, vo'gens den Weenei korres pondeiil van tien Standunt zou keizer Wilhelm van Duitschland op geen óond- genootschap mei Turkic mogen rekenen, tenzij min z.cii in een diploma'isch stuk uitdfukkelijk te vei binden Tinkie tegen Rusland ie ondersteunen. Welnu, de keizer kan die wibinienis niet aangaan. Overigens, voegt h :t Engelsch blad ci leret hl bij de Sultan weci niet goed wie zijne vijanden en wie zijne vrienden zijn; elite mogendheid heeft zoowat me- degeholpen om den zieken man te plundei en. oorlog, maakte Rusland zich meester van nië en llerzegowina in bewaring. Frank- geopend wordt. De maatschappelijke kwestie. Z. II. Paus Leo XIII heeft, veertien dagen geleden, tot meer dan 2500 ban sche werklieden die eene bedevaart naar home hadden ondernomen, eene betee- kenisvolle redevoering uitgesproken. I i ‘l<i maar duidelijke wooiden, heeft de II. Vader den te volgen weg a.ii'geduid. Zijne redevoering is het programma van al dezen welke willen werken tot de maatschappelijke bevre diging. Niet genoegzaam kan zij over wogen worden. want elkeen zal er voor deel bij vinden.' Niet allcemijk toont Z. 11. Leo XIII den werklieden hunne plichten aan maar herinnert tevens den rijken, mees ters en regeenogen wat de zending is welke zij te vervullen bebhen. .'’jiienlu'ig, die oenen giooten ki ijgs- Kars en Batoum, Oostenrijk kreeg Bos- .iaii een rondbotsi g karakter nië en llerzegowina in bewaring Frank- voo zichng bestuur de. van zijn Hjk bezette Tunis, Engeland nam het 1 eiland Chypra en Italië achtte zich besto len omdat liet niets kreeg. Voor Tuikie dus zijn al de Europee- een onge- sc)l0 mogendheden dieven of medeplich- -1 Mgpn en het gouvernement var>den Sul ,r. ,an nci’h maar ëéne hoop, namelijk nacht werd hij uit zijn bed dat zij onder elkander zullen vechten. gem-.in v-- Zelfs dat zou, onzes inziens, Turkic Hij ontsnapte, keerde weder en werd nog niet redden. Het zou zich bij deeene ian!'i of |)jj dfi andpi.e pailjj aansluiten en zich ofwel bij de overwonnene of bij de zege- pralende partij bevinden. iij.-»....8 In het eersiegeval zou de vet doding teriigkeerde uaar Duttsch- den overwinnaars zeer naiuuiliik schii- hij voor zijne troonsbe- „en; in hei tweede, zou Turkie, als van .........j, i was. zelfs, onder de bescherming Prins Ferdinand van Saksen Koburg bondgenoot blijven 1 Europeesche mogendheid be- J ie worden. De tusschenkomst' Engeland in Egypte levert er overi- ■■■..'.J rrrlrek) 5 00 I 1 DuinLerkv Ghyvelde Adiukerk* Veurne AvecippeJIe Ooslkerku Biiruude Ees*en Z*h rtn Hancfzxeme Co J IcllMI C<] Licit lei idde Gent Brussel (Munk Geut I.irlilur iclde CiirtviDareq UHtidlNrHic barren Eea&en Uix>nud« fpiUkrt kr ^v»*cappell« y< urne ^dinkerke Ijhyvrldr puinkerk, txrt. 5 45 8 00 0 iG 11 05 uior< 8 00 I 11 fl 02 10 47 fl 36 11 2S 7 07 121,3 7 15 12 15 7 23 12 2* 7 50 12 30 7 42 1243 7 48 1240 7 55 13 56 1 «2 i 12 I 48 3 13 5 21 3 08 5 07 5 46 5 42 4 16 6 12 4 24 6 21 4 31 6 28 4 59 «56 - 4 53 6 48 - 4 50 0 54 5 06 7 01 5 12 7 07 5 28 7 16 5 59 7 55 7 05 9 20 8 25 10 59 -- -? I'rutwl («rrlreU) 8 8* 6 51 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 59 Cortemarcq naar Oostende, 4 50 8 08 10 43, 1 14, 4 50. 5 18, 7 18, Oostende-Coitema>cq5 53, 8 00, 12 23 5 25, 4 20 0 15. 8 10 o.) IJpei-Cnrrmn4 3" 7 IS 9 5712 17 3 50 6 21 -L.:.!.Ie naar Ko.trijk, 5 22. 8 24. S 48, 11 36, I 27, 5 40, 7 27, 9 30. Kurliijk hum- l.iohtei veltlo en Bru-ga. 8 05, 11 02 12 55. 4 25, G 41,- Bru {ge na <r Koi trijk, 7 40, 9 00 116,1 11 00 12 40 5 05 0 42 Oniteiule-Bruseel. 5 30, fl 20,7 55. 9 l j 11 00 11 50,2 55, 4 24. 5 52 5 58 7 54 8 Ij e. *5°50 8 11 9 .71 i Corteni-IJpor 7 01 9 10 1 52 5 29 7 59 11 15 I C.- I Lichlervelde 6 vu 1 4 01 9 <3 r n 12 45 9 33 1158 1 42 5 00 2 00 2 11 tl 18 2 27 58 ï40 2 55 3 13 3 40 41'7 4 00 5 58 6 00 7 36 7 46 8 57 8 00 !5 8 ('O 9 21 8 11 9 26 8 18 9 33 8 26 9 42 8 37 8 45 - «52 10 04 10 17 e r> 1 O »)9 11 08 5 25 5 z8 5 36 5 42 8 01 5 ïl 8 09 6 00 22 7 32 9 51 8 46 10 55 IhiinLcrktf nuar Pitrijs en Parye naar Duinker >"<’rg. ar. DuinLrrke (verlr.) 10 4l 2 14 A treek t 2 25 6 iG Aniien4» 5 55 8 01 Pwrij» (aankowfet). 5 25 11 18 nvon4a Pai^i» (YHiltrk) 7 JO Dujiikerkr(Aai k). 12 45 Mm port (stad)-hixni de, 12 Oó 1 48 4 Ifl Diiniiide-S’irüport 2 35 5 05 8 24 11 ('5 9 42 -X'i.-uport Dixniude-G. ut en V< urne DituiLerke. 7 00 0 60 6 07 7 45 9 50 kr»t L- hnttriio vnn 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1