p I 20 November 288$). jaargang. L oensdag I doch he personen die zich van heden af voor het jaar 1890, aan den VEÜR- NAAR abonneeren, zullen tot 1 Januari 1890 het blad kosteloos ontvanyen. De inschrijvers van buiten stad kunnen zich abonneeren in de post of bij den brie vendrager hunner stad o/ gemeente, aan j te mogen gevm aangaande het behoud wie zij het bedrag betalen, waarvoor zij eene kwitantie ontvangen. De post is dan gehouden regelmatig den VELiRNAAR te bestellen. gekleed naar de kamer is gegaan. Inlusschen stellen de Engelsche dag bladen met genoegen vast dal de eerste uihdspr van Engeland, loi dSalisbmy, in schalk de Fonseca,' UBZe portefeuille. Het voorloo’pig gouverne- j den de ministers man» z4l _i i iV vragen aan M. Beernaoït. M Devolder had daarbij stellig ver klaard dal hij, op dien avond, M. Beer- naert niet gezien bad. De opening der Franjehe kamer heeft dinsdag plaats gehad. M. Floquet werd voorzitter gekozen. Acht en twintig Bou- langisten stemden vonr den generaal, die zich ihans te Jersey bevindt en van uit dat eiland een umnifest aan het Fian- sc.'ie volk heelt gezonden. Hel alge meen gevoelen is echter, dat aan dit stuk geen belang moet worden gehecht, zoomin als aan de Boulangislische be longing der kiezers van Montmartre, die Deiouiède en andere afgevaardigden tot aan de brug der Concorde hebben ver gezeld. verschijning van M '1 lu vier, afgevaardig de van ‘t departement l’.AIIier, die volgens zijne belofte, met cenen blauwen kiel geroepen was. i 1 Opstand in Brazilië. De volgende lijdingen, waaraan zich zich niemand vei wachlc, zijn zaterdag laatst door den telegraaf uil de hoofd stad van hel Braziliaausch keizerlijk ge zonden Een opstand, voor doel hebbende het gouvernement omver te werpen en de lepubliek uit re roepen, is uilgeborsten. Hol keizeilijk leger begunstigt den opstand. Hei ministerie beeft zijn ontslag ge geven. Di ie oproei ige soldaten hebben eenon moordaanslag op den baron Ladaris, miuijier van net zeewezen, gepleegd, die érnstig g(kwetst is geweest. Hel ministerie heelt zijn ontslag ge geven. De winkels van Rio de Janeiro zijn IBuitenlanilsclie Politiek. De aandacht van hél publiek is thans hoofdzakelijk gevestigd op de verschil lende landen waar dezer dagen de werk zaamheden der wetgeving zijn hernomen en wel in ’l bijzonder op den Duiischen Rijksdag en de Iransc.he kamer der af gevaardigden. Emsigcmeldc vergadering werd ge opend met eene keizerlijke boodschap, welke door ernicn der ministers werd voorgelezen, lu dit stuk stelde de kei zer vast dat er geene onrustwekkende vooiteeketis bestain, die bet behoud van den vrede zouden bedreigen, maar dat Duitschland in goede betrekkingen leeft met al de grootO mogendheden, Rusland niet uitgezonderd, wiens vorst onlangs den keizer een vrieiidscliapsbe- zoek bracht. Verders weiden een aantal nieuwe wetten aangekondigd, waaronder de betcugelingswet togen de socialisten. De socialistische afgevaardigde Bebel heelt echter, in eene redevoering, doen zien dat de dwangwetten legen de so cialisten de uitbreiding van die sekte niet hebben belet en dat de stemmen welke de socialisten voor den Rijksdag bekomen, sederl een tiental jaren, van honderden tot duilzcnden zijn aange- j gioeiJ. Dal bewijst dat zedclijke en gods dienstige middelen alleen kunnen aan gewend worden tegen bet socialismus, dat ziel) a's een kanker onder de lageie klassen verspreidt en waartegen dwang- wetten weinig of niets vermogen. Maarschalk Theodoro de Fonceca is tot voorloopigen voorzitter aangewezen en een nieuw ministerie is samengesteld, ouder voorzitterschap van den veldmaar- minister zonder F r r f-- I ment heeft de ontbinding der kamer I besloten en den staatsraad afgeschaft. i Dom Pedro was leis, waar men Iv bekendgemaakt. De keizer heeft g woord dat hij maar zal afstBnd doen het geweld. wan Wat vooral de aandacht wekte was de gesloten en de zaken opgeschorst. De ministers zijn gevangen genomen. Het gerucht liep dat de republiek uil- i tuigenissen, gevangen in zijn pa- t het hem zijne afstelling heelt I ben t geant- i voor bladen met genoegen vast dat dc eerste eene onlangs gehouden redevoering, de stelligste verzekeringen heelt gemeend van den Europecsc ien viede. Van eenen anderen kant, wordt de aankomst te Rome gemeld van sir John Limon Simmons, officieele gezant van bel Eugelsch gouvernement bij den H. i Stoel. Sedert twéé eeuwen, is M. Sim mons dé eeisie gezant van Engeland bij liet Vatikaan, die eene oflicieele aan stelling l eeft. Hij is echter geen blijvend gezant, maiir slechts met eene bijzon dere zei ding gelast. W er trék, tt ren op de stelligste wijze -t en Pourbaix, ure, aan het ministerie zij drongen aan om binnen gelaten te worden, daar zij zeg- j belangrijke meedeeliugen te doen hadden, en M. de minister Beer- naert, die gewoon is laat te werken, heeft hen ontvangen. Aan den deurwaar der hadden zij verklaard dat zij ook aan bet ministerie van justicie (bij M Devol- der gebeld hadden, doch niemand de hadden gevonden. Op de vragen of er nog niemand bij M. Beernaert geweest is, of er nog ie mand gebeld heeft, antwoordden portier en deurwaarder, dat er niemand meer geweest is. En nogtans voegen zij er bij niemand, zelfs de minister niet, kan in krU ,-yï i - 1 i Wat nu dc kwestie van oorlog of vrede aangaat, Sommige Eogelscbe bla den beweeren dat Rusland zoowel in Armenië als in Bulgarie, onlusten zoekt te verwekken, om daarna eene geleger.- h»id van tuaschenkomst te vinden, In hoeverre die beweermg gegrond is, valt moeilijk te beslissen. Het is im mers van ouds gekend dat de Engel sche bladen er gedurig op uit zijn om Ruslands politiek verdacht te maken in de oogen der andere mogendheden, omdat deze des te gemakkelijker partij voor Engeland zouden trekken in zijne moeilijkheden met Rusland in Indie. Daarom achten wij het beter de ge beurtenissen af te wachten, dan ons nut teloos bang te maken voor hel geschrijf der Eugelsche bladen, die schier dage lijks eene nieuwe oorlogsbedieigiifg uit vinden, zoo doende de onrust onder houden en het vertrouwen beletten in de gemoederen terug ie keeren, heigeen aan handel, nijverheid en landbouw hoogst noodloitig is en slechts tol voor deel strekt van ééne soort van menseben, namelijk de beursspeculanten. D.t bldd v- r: isijut den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tr. ’.sjaars; met de post volgens plaatsruimte. Rcehlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. i>e Anitoneen voor lielgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en M. n schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uiige ...i O fr. Aunoncen 20 centimen per regel.De groote letters Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitE, Magdalenastraat, 46, te Brussel. •ver. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Die stellige verklaringen konden bij de liberale pers niet opwegen tegen de zoogezeidebekentenissen van mouchards: de liberale gazetten toonden meer be trouwen in deze laalsten, er. beschuldig- '4"" s van gelogen te hebben. Nu is in eens de kaart gekeerd, de gc- woensdag namiddag voor assisenhof te Bergen gehoord, heb- ten volle bewezen, dat de bescbul- digingen tegen de ministers ingébracht, eei looze leugens waren. 1 De poi lier en de deurwaarder van het Eene depeche van den 17 dezer uit l ministerie van financiën weiden onder Rio-de Janeiro meldt dat dom Pedro II eed, ondervraagd over het bezoek van in den morgend naar Europa vertrokkeR Coussaeit en Pourbaix, in den avond van is. f 21 Mei. Het voorlopig bestuur heeft een mani- Beiden hebben c,. fest uitgegeven waarin de monarchie verklaard dat Coussaert vervallen wordt verklaard. omtrent -II 4/2 ure De twee opslókers der omwenteling 1 zijn komen bellen; zijn maarschalk de Fonseca, voor het L... leger, en konter-admiraal Vander Kolk, j den dat zij voor het zeewezen. De opstand is ont staan in het leger. Deooizaak van den oproer is tweeër- lei. Men heelt ten eerste de militaire kwestie, ontstaan ten gevolge van eene i tamelijk strenge straf, die aan een aamal officieren werd opgelegd en die, lijdelijke verbanning van generaal de Fonseca, hel huidige omwentelingshoofd, naar Coyabre voor gevolg had, en ten tweede, moet, tot schande der bescha ving gezegd worden', dal de afschaffing der slavernij misschien wel den voor- „,v.uauu, zeus ue minister niet, kan in naamstee, stoot aan de beweging heeft het ministerie binnen, zonder dat wij gegeven, het weten. Te Niéuw-York 13 men van gevoelen, 1 Dus is de veiklaring van Coussaert dat dat de planters die zich in hunne valsch? belangen getroffen gevoelden doorbet Zooals zij door de liberale gazetten vrijmaken der slaven, onderduims méé- meegedceld is, ja. doen en misschein wel opgeslookt heb- Coussaert, woensdag namiddag door hen. bet assisenhof ondervraagd, heeft alles ,fl,in bekend. Hij zegt dat men zijne verklaring Het ministerie geween I Sedert maanden reeds vallen de libe- tegen de onnauwkeurigheden bevat in rale bladen van alle soort, groote en het verslag welk men ervan had opge- kleinen, op de onbeschofstc wijze de maakt: men deed, verklaarde hij, mij aan,om- geheel andere dingen zeggen, dan die op zeker oogenblik den welke ik gezegd had. .v...;.. J-.- Is dat niet overtuigend genoeg? Het is dus nu duidelijk, door de ver klaring van al de persoonen in de zaak betrokken, bewezen dat MM. Beernaert en Devolder in dc kamer enkel de waar heid, mets dan de waarheid gezegd heb ben, co de liberale dagbladen, om ben te beschuldigen, hebben zich enkel ge steund op onnauwkeurige en zelfs ver- Alles wat er van dit proces overblijft, is dat de bestierders der openbare veilig heid Gautier en Notcheirs, zoowel hi t gerecht als het land hebben misleid tm i het doel hei gouvernement in moeiliju- vau financiën, zijn zij een gehoor gaan heden lo brengen. c En wie bediende zich van die eeriiko middelen om zijne eerzucht te voldoen Niemand andere dan de liberaler., met Bara en Janson aan hel hoofd, doktrinai- f I soort, groote en ministers Beernaert en Devolder dat de eerste mouebard Pourbaix, die nu voor de assi- sen van Henegauw terechtstaat, ont- vangembeelt. Zij wilden daaruit besluiten dat bel ministerie in gevolgde betrekking stond met de mouchards, dat het deze betaalde om onlusten te verwekken in de koler.- bassijns, om dan later er te kunnen op roemen <lat zij do 01 de hersteld hadden. --r - Men horrinnerl zich do uitlegging welke valschte stukken MM. Bee.naert en Devolder in de kamer gegeven hadden van dit bezoek. Pour- baix en zijn gezel hebben vruchteloos gebeld aan bet ministerie van justicie Dan, licht bemerkende in het ministerie s I Ecssen Zurren d.tfidznrms Cortemarcq Lielitfi velde Gent 61rt 7 4'.— 10 -- 2.» - 9 7 V34 9 iS 'J M V vl r> 23 5 -.-8 5 36 5 42 5 51 6 06 7 32 9 34 3 40 0 55 4 16 0 12 4 24 6 21 4 31 6 28 4 39 6 36 4 53 6 48 4 59 6 54 500 701 5 12 7 i>7 5 28 7 16 5 59 7 55 7 05 9 20 825 1059 - ’a merg. 5 50 8 II 9 31 11 15 muf. 'e morg. 6 05 4 01 9 03 12 45 I(vvrlrek) Lu J> ter v cU.’ti Coi teuiarrq U;i<nlz.«e:ne &HCII A«ise» Hitin i lo öu-tkrrk.. V uii.h '‘h. kerke (,tt srl.lt- n lulerl V* 5 6.U 7 iv 7 16 7 21 7 28 7 40 7 5* 7 SP 8 07 Jo ;r 8 9;o •8 26 1! «tak. 8 «W 11 Ihiinktn ke (vertrek) Ghy Aninktrke ’ïm tic A recappeJIe OoHlkerke Ihxinur/e I Duiukcrke (verb 10 41 I A (recht 2 25 Amiens -5 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’a .»vondB Paiijs (vertrek) 7 10 Duinke: ke(Aank). 12 45 Hf - Nienpcrt (stad)-Dixinude, 12 00 (48 4 lü Dixmude-Nieupört o 2 35 5 03 8 24 *T. 2 4 4 6 16 8 01 11 18 ar. II 05 9 42 Mieuporl Dixnnulo-Gent en V< urne Duinkerkc. 7 00 6 07 7 45 F7 -”“F> I 9 33 5 58 1158 6 00 7 30 ’■12 —7 16 8 57 2 00 8 00 9 15 2 06 8 06 9 21 2 11 8 JI 9 26 18 8 18 933 227 —826 9 42 58 2 <46 2 55 3 15 3 40 4< 7 -nmai, „m 11 iiiBHiii^u —■■i.ii IM «TUT t VBMIIIII II1U ff l<MyT.iH'll,|i,lliy »rITIT I'—DUmBMai <lcn ijascrenweg* 3 jNTovcuibcr tot Januari 1890. c(». rt>ek) 6 02 1047 3 08 5 07 l Duinke;ke naar Parijs eu Parijs naar Duinkerke Corte 6 36 11 25 5 46 5 42 i 7 07 12 03 5 00 7 15 12 15 7 22 12 22 7 50 1250 7 42 12 43 7 48 1249 7 55 12 56 8 01 102 8 09 1 12 22 I 48 3 13 524 Cortemarcq naar Oostende, 4 50 8 08 10 43, 1 14, 4 5C, 5 18, 7 18, Oosb-nde-Carlemarcq, 5 53, 8 00, 12 23 3 25, 4 20 6 15, 8 10 Corlem-IJper 7 01 9 10 1 52 5 29 7 59 Ijper-Cortcni4 30 7 18 9 5712 17 3 56 6 2. l.ichletvelde naai- Kortrijk, 5 22. 8 2 4 S 48. 11 36, 1 27, 5 40, 7 27, 9 36. Kortlijk naar Lichtervetde en Bruggo, 8 05, 11 02 12 35, 4 25, 6 41,- Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 11 Oq 11 00 12 40 5 05, 6 42 I Oostende-Brussel. 5 30, 20,7 55. 9 (1 I 11 06 11 50, 2 55, 4 24. 5 52 5 58 7 34 8 15 ■gemwwaa. 6 00 7 46 8 00 8 06 8)1 8 18 8 26 8 57 8 45 8 5.» 10 04 10 17 a. 1059 11 08 Bruasel (aank 5 45 8 09 9 16 11 03 8 00 1 11 0 00 9 50

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1