I 1 5 oo volgens uiteongegaan ar me den en de kwalen kosten veroordeeld. i liijnt d<‘ii \Voeii;d.!g. onruiddelijk 45 jaargang. iV 48. ging als opstokend agent. van de landverhuizing '4 2.7 November 1.889. Do jusiiiie heeft eenvoudig het oor deel bekrachtigd, sedeit lang door de openbare meenmg uitgespioken, ver- oordceling van de Openbare Veiligheid, eenigste oorzaak van al water gebeurd is, en die de door haar gespeelde rol willen verhei gen beeft, hetgeen het schandaal harer houding nog vermeerderd neeft. Weid Pourbaix veroordeeld, de Open- werk te vinden in de steden. E ndelijk moeten wij al de gehuwde of ongeuawde werklieden aamaden zich op dezen oogenblik naar Buenos-Ay es niet te begeven. Er bestaai geen kans van te gelukken. Thans zijn talrijke we kstakingen volop in gang, en is de prijs der eetwaren aanzienlijk vermeer derd. Verleden jaar nog kon een huis gezin zich de tioodige levensmiddelen aankoopen voor 75 centavos (3 tr. 75 cent daags. Heden zijn haar ter nau- weiri'od twee piasters (10 frank) vol doende, h Ifs mot een dagloon van due piasters (15 fr zal een gehuwd werk ma i z ch met groote moeite het dage-» lijksch brood kunnen aanschaften Zonder twijfel zal deze krisis maar lijdelijk zijn, maar tegenwooidig moe ten wij hei nalen dat de werklieden te Buenos-Ayres maar ellende vinden. Overigens wij kunnen al onze waar schuwingen in eene enkele samenvat ten indien iemand wil uitwijken, dat bij beginne zich tot de St. Raphaels Vereeniging te wenden, ’l Is het beste dat hij te doen heeft, wil hij pijnlijke teleurstellingen voorkomen. zich de eer dezer omwenteling toe- sciirijft, mag dan ook de schande dra gen daaibij den openlijken steun der slavendrijvers aanvaard te hebben, op gevaar af door hare ondersteuners ge dwongen te worden de slavernij, die schande der negentiende eeuw, in de nieuwe republiek herin te.moeten voe ren. Ook aan keizer dom Pedro, die den naam heelt een wijsgeer te zijn en vee! in Europa heeft gereisd, zal deze gebeur tenis tot eene les verstrekken, welke hij, ongelukkiglijk, zelve wellicht niet meer zal kunnen benuttigen, daar het hoogst waarschijnlijk is dat hij, reeds gevor derd in ouderdom en ziokelijk zijnde, persoonlijk niet meer zal regeeren. Mo gen echter de vorsten, welke nog op den troon zitten en in zijne omstandig heden verkeeren, zich die les ten nutte maken Dom Pedro was, in den vollen zin des wooids, een toegevende vorst, die zoo weinig mogelijk regeerde. Hij gaf den vrijen teugel aan de vrijmetselai ij en, alhoewel zelve tot den katholieken godsdienst behoorende, liet hij toe dat deze sekte eene woedende vervolging inspande legen de oide der Jesuieten en tegen de katholieke geestelijkheid. Dom Pedro was hetgeen de liberalen eenen verlichten vorst noemen, die voet voor voet de plaats ruimde voor de eiseben der vrijmetselarij; een van d.e vorsten, in één woord welke de hevig ste republiekeinen met het koninkdom zouden vei zoenen, indien zulk» moge lijk ware. Welnu, waartoe hebben al zijne toe gevingen aan de partij der omwente ling gediend? Tol niets anders dan om lijnen eigenen val en de aankomst der republiek te verhaasten. Zaak Pourbaix. liet proces Pourbaix is voor de assi sen van I staande de schitterende pleidooi van advokaat Englebiennc, is Pourbaix to 2 1 ertrek»i«‘cu van ijzesx ïmrg,. —3 ^be personen die zich van heden af voor het jaar 1890, aan den VEUR NAAR abonneercu, sullen lot 1 Januari 1 «890 hel blad kosteloos ontvalleen. De inschrijvers van buiten stad kunnen zich abo.ineeren in de post of bij den brie- rendratjer hunner stad gemeente, aan wie zij hel bedrag betalen, waarvoor zij eene kwitantie ontvangen. De post is dan gehouden regelmatig den V'EURNAAR te bestelen. Qiuitenlnndscliv Politiek. Een keizer afgezet. De Europeesche politiek is vooi ee- nige dagen in den schaduw gesteld, door du vei bazende tijding van de al danking, zonder slag ot stoot, van dom Pedro, keizer van Brazilië. Hoe die oiillrooning zoo gemakkelijk is kunnen geschieden, wordt uitgelegd door de omstandighei 1 dat de opstand door bet garnizoen van Rio de Janeiro zelve is bewerkt geworden, garnizoen dal 6000 man sterk is, terwijl het ge- hecle leger slechts 10.000 man telt en de overige 4000 soldaten, in kleine groepjes, over geheel bet keizerrijk ver spreid, onmogelijk konden bijeengroe pen worden om tegenstand te bieden. Daarbij was keizer dom Pedro op den oogenblik der uitbersting van den op stand, van zijne hooldstad afwezig. Naar llio omboden, teelt de keizer zich naar zijn paleis begeven, alwaar tem werd aangezegd dat hij van den lioon vervallen was en dat hel tot niets zou dienen zich daartegen te verzetten. Daarop beeft de keizer het besluit geno men naar Europa te vertrekken en is in derdaad, scheep gegaan op eene stoom boot, dio hem naar Portugal moest ovorbrengen. Het voorloopig bewind, aan wiens hoofd generaal Da Fonseca staat en wiens ministerie uit oflicieren en dag- bfadschi ijvers is samengesteld, heeft zich verbonden den keizer voortdurend zijne jaai wedde of burgerlijke lijst uit te betalen Wal nu de ooi zaken dezer plotselinge tmwc: teling betreft, deze zijn twee- derlei De eerste is de diepe misnoegd heid van hel leger over de minachting van welke bet, zoo het schijnt, hel voorwerp was van wege het ministerie cn de burgerlijke overheid. De tweede ecli.ei, welke de hoofd mannen der beweging minder tot eere strekt, is de ontevredenheid onder de koflli’plmiers verwekt, door de afschaf fing der slavernij, welke prinses Isa bella, gravin d Eu, dochter des keizers, in de afwezigheid van dezen laatste, doch met zijne toe> temming, heeft doen uitvaardigen. De liberale en republiekeinsche partij, welke zich overal voor de partij van licht en beschaving uiigeeft en welke bare Vei ligheid, met Gauthier de Rasse en Notelleirs aan liet hoofd, werd letter lijk verpletterd. Ja, de m innen der Veilig heid zijn de wate veroordeelden, en Mer Janson, de demokraat, was daar de verdediger van. leugens der liberale gazetten vernietigd 1 heeft, denken zij iu de zaak Nieter een nieuw fchanduat tegen de ministers tc vinden. De schrijvelaars welke de verdediging van Gammer de Rasse, den verklikker, op zich namen, kiezen nu de partij var. Nieter. Dat heet men logiek zijn in eerloos heid Werk tot bescherming der landverhuizers. Wij hebben de. volgende mededeeiiog - van de Si. Rapbaëlsvereeni- m <h- rmnimrH In<chriivineH>rijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen -20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. - Rechtere SZsShngcn 1 fr. J Een N' 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ::f Annuncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Ofi-.ce oePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. - M n w.|||ijtl in h|j bonHOMME-RYCKASEYS. drukker Zwi.h- Nmimmstraal. 4. h- Veurne, en in de Postkaniooren. •Mjvemfuèr XSüO ivt Januari l»Oö. Senaat. De a'getneone bespreking der «et op ue lamivernuizing moet volstrekt aan (‘en vrouwen- en kinderemt'heid is al de huisgezinnen atgeraden worden woensdag geëindigd Er waren talrijke wijzigingen voorgesield, die echter allén zijn vet vorpen, en de wet is aangeno men zoo als zij door de kamer is ge stemd geweest De senaat is vei volgens uitemgegaan tot nadere bijeemoeping. Ceclliafeesten bij de Mclcmar en. dit vonnis is getroffen; maar wei M. i de advokaat Janson, die als burger- te vertrekken. In de steden is het leven van oen vader niet gmio-gzaam betaald om hem I toe te la'mi vrouw en kiuders ie oudei I houden Daarenboven vinden de ge buvv ie weik'ieden moeilijk werk. Hei plaatsen van de werklieden die enkel de vlaamsctie laai machtig zijn, ts insgelijks zeer moeilijk. Bij gebrek aan ’l spaanscb te kunnen spreken moet men ten minste het t ansch. Let duitsch, het engelsch of liet italiaansch kennen om Geslagen op het terrein Paurbaix, hebben de liberale gazetten wtér een ander thema gevonden. Een ambtenaar van het ministerie. M. Georges Nieter, vroeger bijzondere se- kretaris van een minister, ihans opziener van schoone kunsten, is beschuldigd van geheime stukken-van ons land ont- vreemd en geleverd te hebben aan hel iranscl) blad la Nouvelle Revue en van geld ontvangen te hebben van eenen aannemer der Mnnsforten. M. Nieter werd gedaagd om als getuige voorden onderzoeksiechter ie verschijnen. Over eeoige dagen werd bij voor zes maanden in zijn ambt opgeschorst; hij heeft goed gevonden het land te oiilvluclucn. Nu bet proces Pourbaix de laster en advokaat Englebiennc, is Pourbaix to 2 Landverhuizers n. jaar gevangen 100 Ir. boei veroordec d om zich aan de nieuwe lucut ioo als zijn medebeschuldigde Ruti- nen, zijn de bettevoor het bewaicn van dynamiet, j noodlot.ig ze aan de noodwendighe- Hij is vrijgesproken van de beschuldi- 1 ■- 1 L..2 i..^ „i..- De burger-i blootstellen is eenen waren moord be- lijke partij werd afgewezen en tot de gaan. kosten veroordeeld. I De mii ijke nuisgezinm Niet Pourbaix is het die't meest door de eciiigc bioodwinner is, moeten zieti insgelijks ontvangen g’f’K Wij zijn in state eenige raadgevingen I te geven aan de werklieden die begee j ren zich naar do Republiek Aigeutina te i begeven j be landverhuizing moet volstrekt De zeereis, het vei blijf in hei Huis der ...2,en den langdurigen tijd ‘_-..t te gewen- kindors volstrekt Ue Kamer. De kamer heeft geheel de week be steed aan de bespreking van hei wets ontwerp betreffende de graden voor het hooger onderwijs en hel program der examen in de hoogescbolea. De bespreking is nog weinig gevor derd. Veel wordt er gespioken voor en tegen de herstelling van liet graduaat in letteren vooraleer in de hooge.iciiool aangenomen te worden. Men vóórziet da deze beraadslaging nog wel ten ministe geheel deze weck zal duien. De ta!i ijke huisgezinnen wier vader is, moeten zich is wel wachten naar Argentina lijke partij tegen Pourbaix optrad, en zeer duur en wordt het werk ganscb in duigen is geslagen. .r liil bl;>(l 9 30 >1 u3k. 1 wwni ii wr«wirifc» w bumwi t. to 7 45 9 J 9 16 y .'J t> 7 ■J 5 4 94 7 I OS 1 12 1 18 3 13 5 21 5 5» 7 30 8 57 y '5 9 21 9 26 935 9 42 9 3-5 11 58 1 42 2 00 2 CO 2 I I 2 18 2 38 1'1 5 5 5 M 4 07 5 95 3 :8 5 '0 5 42 ■1 51 6 00 9 i 5 12 43 ^«Satti'S» *m laorg. 5 50 8 II 9 31 II 15 UuinLeiku (v< rlrekj Ghpelile Adinlu rke Veurn* A.eicippelie Oost kerke IHxinud* Kesscu Z«iren IlntOucnie Co) lum.i cq Licliler.i hie Gent 3 98 5 97 5 46 5 42 4 16 6 12 4 21 6 21 4 31 6 28 4 89 6 56 453 6 48 4 59 6 54 5 06 7 01 5 12 7 o7 5 58 7 16 5 39 7 55 7 05 9 20 8 23 10 59 6 02 10 1' c Z"> 11 2.5 7 07 is»"’ 7 15 12 l.i 7 22 12 22 7 30 15 50 7 .12 1243 7 48 12 49 7 55 12 56 8 0| 8 09 •S 22 7 52 9 51 Brussel (««nt- 8 0 O‘> 3 35 6 51 7 10 7 16 7 SI 7 2» 7 40 7 5 7 79 x 7 >0 11 8 <0 10 X 26 I" 51 8 .>7 1 18 a<n•lflww<acg8»*i i;u;nkcjk naar Puiijs sir Ouinketke (ve-rlr.) W 41 AbecUt 2 25 Amiens 35 Parijs (aankomst). 5 25 avonds Pa'ij? (‘vertrek) 7 10 Uuwko-keJ Am.k). 12 45 N leu port (stadj-llixmude, 12 00 1 48 4 16 ll'Xniude-Nieiiport n. 2 35 5 03 8 ‘24 4 30 8 08 i 10 45. I 14, 4 50, 5 18. 7 18, Oosteiide-Cm lemaicq, 5 53, 8 00, 12 23 I 3 25, 4 20 6 15, 8 10 Curtem-IJpe) 7 01 9 10 1 52 8 39 7 59 lJ|,er-C'>rieu>4 3» 7 1“ 9 5712 17 3 56 6 2 i.ichlervelde naar Kortrijk, 5 22. 4 9 48, 11 36. I 27, 5 40, 7 "7. 9 36 Korhijk. naar Liclitcrveldr t n Brugge, 8 O.v. 11 02 12 55, 4 ‘25, 6 41, - Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 11 0 11 00 .2 40 5 05. 6 42 Onstende-Bnissel. 5 30, 6 20. 7 55 9 1 1 06 H 5' 2 55 4 24.5 52 5 8 7 34815 1-LUaW i riKscl (vertrok/ bent hterveldo t.Qi Uinarcq 1lh i dx.tr ui o fcsrren lyiiei» Ijixiuu H (V ■tkfi k* Avec.|>|><.|).- ytut uc (A|;vvmth-e -- ï,j 1^, P i ïi i 6 00 7 46 00 8(6 8 1 I 8 18 8 *0 8 37 8 45 8 5! 10 04 Il) 17 r r v J II 30 1 I 08 - i - Duinkerko Curleniaieq nair Oostende, t »n XU 1 X t kzx 5 45 8 09 9 i6 11 03 laorg 8 00 I II De fecstclijklieden welke bij c Mclomanen plaats bad ter gelegenheid van Ste. .ilia, zijn ti. de best ord. afgeloopen en volkot”. n luk', tic Ons, bij plaatsgebrek, cc- r volledig v rslag te kunnen geven en ons te moeten bep.il: met een lort overzicht der feesten. Zondag, i n het concert, was er veel volk j -r. won) aig; een zeer groot getal e<.re._ rewden de feetun m t hunne tcgeriw< ordigneid, :n zij hebben voorzeker de uren die zij cr overv. he ben, niet beklaagd. Hoewel alle stukken op eene keurige mani r i p uitgevoera geweest, moeten wij negta - een. zo.i lere melding maken van het n u w groot stuk Martha, dat, me.tegenstaande zij e ir. heid, voortkomen, e u i ie nr nigvi digc rende- ri.-.g van toon, maat en nuancen, op ne mees terlijke wijze wierd u.;g voerd tu m-ziekanten weuschen wi) ér hert:, r. profici-.t over W.j kunnen ook niet nalaten van '.nze bette 'ukwensc ingen aan te bieden aan M. G. Parijs naar 2 44 6 16 8 01 11 IS 11 <’5 8 00 O j 9 42 III 4 01 Viquport Dixniude Gent en V, unie Uuinkeike. 7 00 O i'O 6 07 7 45 --- --- >ni.-j,'.i,<iiiisu «llj^uiaucu u Bergen geëindigd. Nieit'geu- j die mindeij uige kiuders hebben. G-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1