i h 'U ja organ**. Woensdag IS December ISSfL Oil blud-'v.i het centrum, denkt bij Avondfeest te Fumes. echte klaar- door het slem- Zondag laatst, op reize zijnde in een der lian.sclie departementen, hadden wij hei overgroot genoegen in de stad Fumes aan eene vlaamscbe leeste tegen woordig te zijn. j Het deed waarlijk deugd aan ons her- te van te zien dat onze tnoedehaal a'zoö bij den vreemde in eere wordt gehou den. Wij hoorden er twee vlaamsche koor- eii in de Kamer doorslaande weerlegd geweest, maar dal is al boter aan de galg. De liberale drukpers moet aan hare gapers doen gelooven dat de ministers schurken zijn en daarom wil zij aan het zelfde been blijven knagen en dagelijks hare valscho beschuldigingen herhalen. Daat om hebben de liberale volksver- tegenwooi digers in de Kamer tegen hei dagorde van vertrouwen gestemd; daar om gaan de liberale gazenen vootl met hunne uitvallen, alhoewel noch volks- vertegenwooidigers, noch de liberale schrijvers aan de plichligheid der mi~ nisters gelooven. Twee ttherale leden der Kamer hebben openlijk verklaard wal de anderen slechts durven denken en moeten tegenspreken, ofschoon zij in dezelfde overtuiging deelen. MM. Lam bert en de Macar hebben immers in de Kamer gezegd dat iij niet gelooven in de plichtigheid van het ministeriel Die verklaring is de verrechtveerdi- gir.g van het dagorde van vertrouwen welk met 76 stemmen tegen 34 (libera len) werd aangenomen; zij is de veroor- deeling en het brandmerk der liberalen, en maakt ook alle verdere betwisting met de liberale papieren nutteloos. gaan aanklagen. 'inze liberalen, die onverzoenlijke vijanden der mouchards zijn in den boogsten hemel over dien maatregel en wenscheG niets. beteis dan hem in Bel gië te zien toepassen. En in de kamer buldert men tegen hot ministerie der mouchards! Kwakzalvers! g i niiUcniainSHche Politiek, terwijl er, op dei dan vroeger gesproken wordt over lu Frankrijk ook staat de sociale kwestie op den voorgrond. Dezer dagen werl da.ir in de Kamer der afgevaardig den een voorstel gedaan, strekkende tot hel verleenen van een krediet voor de ondersteuning der werkstakingen. Dat voorstel werd, wel is waar, nu nog verworpen, doch hei groot getal stemmen, welke het bekwam, is ge schikt om te 1 vermoeden u_. Lilaralo Vrijheid. M. Thcvenct, minister van justicie in Frankrijk, heelt aan de procureurs-gene- raal eenen omzendbrief gezonden, om de sermoenen der priesters te doen be spieden die de toepassing der nieuwe krijgswet op de geestelijkheid zouden beknibbelen. De overtreders zullen voor de recht banken vervolgd worden, doch vooreerst zal men hun straften van opschorsing of afschaffing van jaarwedde moeten opleg gen, volgens de crnsiigheid der taal, welke zij in den predikstoel zullen ge voerd hebben. Voorlaan zal dus in iedere kerk, onder r ankri’k de werkstakin- 1 houden, maar ze zijn integendeel van zin kingoverbet wetsontwerp op het hoOgflf? d,',en(rerJi\..i,|An ondersteund worden, i te blijven voorwagen over het ministerie onderwijs voortgezet'. gen officieel zullen ondersteun f|oi. Donderdag, na de stemming Van de begrooting van finantien, ging de kütfléf over tot de bespreking van het köntlfl- gent van ’t leger. Te dezer gelegenheid ia M. d’Oultremont weer op zijn stokpeerd* je gesprongen om te vragen wanneer men hem den persoonlijken mtlitairöü dienst zal geven. Maar M. Woeste heeft hem geantwoord dat er nog veel water naar de zee zal loopen eer hij dien koS- telijken droom zal zien verwezenlijketi In de volgende zitting heelt de gene* raai Jacmart ook den persoonlijken dienst geeischt. De minister van oorlog heeft aan de kamer herinnerd dat zijné eigene dekwijze over den persoonlijken dienst gekend is, doch dat het gouverne ment in die zaak, zijne volle vr ijheid vaft handelen wil behouden. erl. ek.iren m ‘■i*"*;”"' niet min dan behoudsgezinder) en wélks aan de min- -- - dat, onder de Engelscheu zelve, emkeer iu de nnrtnhtfrA (fenkwiizi komen en dal er eindelijk, aan het al te - schicden, dank aan de heldhaftige zelf opoffering van IFc I&umcr. De beraadslagingen onzer volksver tegenwoordigers zijn tot de gewone kalmte tctuggekeeid. Dinsdag heeft de kamer de bespre- Dj viees dus, niet herkozen te wor den. zal weldra vele republickaanscbe algevaai digden oveihaien om, eene tweede maal te stemmen voor het kre diet tot ondersteuning der werkstakin gen, hetwelk zij de eerste maal ver worpen hebben. Engeland zit voortdurend met de lor- sebe kwestie op den nek, waarop bet ministerie Sulisbuiy geenen duim breed wil loegeveri. Alles voorspelt nogians J. een omkeer iu de openbare denkwijze zal komen en dat er eindelijk, aan bei al te lang verdrukte Ierland, recht zal ge- J ■- 1 de leiders der lersche beweging in hel Parlement. In Busland hoort men minder dan vroeger' van ‘iet mhilismus spreken en schijnt de Czaar thans vrij te mogen adem balen. Doch hij schijnt ook van die vrijheid misbruik te maken, om de arme katholieke Polen van hunne taal en van bunnen godsdienst te berooven. Polen is thans wel hel meest verdrukte land van den geheelen aardbodem. Terwijl Busland met geweld hel eene deel Bus- sisch en schismatiek wil maken, houdt Duitschland zich bezig met het andere deel te verpruisen en hel protestantis- mus op te dringen. De straf der weder- spannigen is, in het eerstgonoemdde land, de verbanning naar Siberie en in het andere de uitdrijving. En de gouver nementen van beide landen zijn verwon derd dal hunne macht door mhilismus en socialismus wordt ondermijnd, om eens, wellicht vroeger dan men denkt, met groot gedruisch in duigen te vallen. Het kleine Nederland alleen heeft dezer dagen blijken van echte klaar ziende politiek gegeven men eener onderwijswet, welke ieder een bevredigt en waarvan de vrijheid de grondslag is. Liberalen en behoudsge zinde!) hebben samengewerkt aan de stemming van die wet, welke mag aan- 'i een voorbeeld van vrijheid cn vooruitgang, bier zoowel a's elders, moeten beschaamd blijven. Zc gaan voortzagen. Een -ieder weet thans hoe deerlijk het schandig spel door de liberalen in de Kamer tegen het ministerie gespeeld, mislukt is. Zoowel in het proces van Bergen als in de Kamer zijn zij plat ge le doen nadenken en laat klopt geweest en nogtars willen de libe- dat Lef niet lang meer zal rale gazetten den bek in de pluimen niet Kiezing te Leuven. De kiezing voor eenen plaatsvervanger van M. Delcour, staatsminister en volks vertegenwoordiger van Leuven, is vast gesteld op 26 December. Donderdag heeft de katholieke kiêS- vereeniging van Leuven M. De TrooZ, provinciale raadsheer, als kandidaat voor deze kiezing gekozen. De liberalen die voortdurend blijvenbe- weeren dat het land in zijne diepste grondvesten geschokt en de politiek van het ministerie eu het ministerie zelf doof heel het land veroordeeld is, zullen mi door den strijd dien zij zullen aangaan, de gelegenheid hebben door feiten den walg te bewijzen, die, volgens zij zeg gen, overal tegen het gouvernement etl de katholieken bestaat. Wij zullen den 26 dezer zien wat het kiezerskorps denkt van de beweeringen der libeiale pers en of hel land inder daad tiet huidig ministerie wil omver werpen. Onze overtuiging, integendeel is, dat de katholieke partij zegepralend uil den strijd zal komen, dat de liberalen eene bet sermoen, een mouchard zitten, die j felle pandoering zullen krijgen, en hun de woorden van den predikant zal op- i kandidaat M Vital Decoster, advokaatert teekenen, om hem voor het gerecht te -j schepen te Leuven, het slachtoffer zijner j partijgenoten zal wezen. hijut mm Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - inschrijvingsprijs 5 fr. ’sjaars; met de post Ir. - Annoncen 20 centimen P7 resel.De grootóTetteH volgens pbutsruimle. - R.-cblei lijke éerhersfellingen 1 fr. - Een N' lp cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I>e Annoncen voor lietgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland u-or^n,ontvangen door het Office dePublicitë, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Menmhiijtlin iuj BONHOMME-RYCKA.SEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnensiraat. 4. te Veurne, en 111 de l’osikantooren. 3 .«oveuibci* tut S? Januari fl «tei uan vroegci recht, zijn de werkstakers kiezers, en zoo beweeren zij, overtuigd zijn van de vrede of oorlog, vinden wij nel niet on- moeten de algeveerdigden, die tegen de schuldige samenspanning der ministers belangiijk eer.s na te gaau boe de ver- otliciele ondersteuning der werkstakin- 1 Beeriiaert en Devolder met mouchards schillende mogendheden zich tegenover geii hebben gestemd, niet langer op en agentei.-jpstokeis. fiutinc binneiilandsche aangclegendtie- hunne stern rekenen in de kiezingen. f Die beschuldigingen zijn te Bergen d< n bevinden. - - I In Duitschland doel bet sociahsmus suieleu vooruitgang. Het behoudsgezind blad Das Volk maakt de beieketiiug der arrondissementen welktin de aanstaan de rijksdagkiezingen. »uor de tegen woordige meei derheid zullen vei toren gaan en schat dit getal op 38 mandaten van iiatioimal-liberalen, derheid zullen overgaan. in de gouvernementele kringen is men overtuigd dal de gouvernemenlspartij bare meerderheid zal verliezen. Elf man daten zullen overgaan tol de socialisten en de 27 andere zullen verdeeld worden tus.'Clien de progressisten, het centrum, de Polen en de Wellen. Zooals men ziet wordt door Das Volk een groot aandeel van den koek toege kend aan de socialisten, welke langza merhand eene macht worden, waarmede von Bismarck of zijne opvolgers zullen moeten afrckcncu. Aan wien de schuld? Aan niemand andeiö dan aan Bismarck zelve, die, door zijnen Kulturkampf, door dn ver zwakking van bet godsdienstig gevoel het socialismus iu d'hand heeft gewerkt. Thans nóg, alhoewel hij door de ge beurtenissen geleeid cn in den grond •geen vrijdenker is,ondersteunt Bismarck de politiek van den lialiaanschen minis- iri Crispi. den grootsten’vijand van het Pausdom cn An den katholieken gods dienst. Ewr.ige'jarcn geleden nogtans, name lijk in den rijksdag van 1881-1882, voorspelde hij zelve waar de Italiaansche politiek naartoe ging en zegde onder andere Dc weg. dien Italië sedert twintig jmen heeft afgelegd, is zichtbaar en even klaar kan men zien waar die weg naartoe loopt. Van ministerie tot ministerie helt dal land meer en meer naar dc linkerzij over, zoo dal bet gee- neu duim verder meer hellen kan zonder in de republiek tc vallen. Sédeit dien is Crispi eerste minister geworden cn Bismaick is zijn vriend cn bondgenoot. Zou de kanselier eene okciiiujiu nieuwe keikvervolging m zijn schild loond ”W0|.den als voeren en denkt bij alzoo bet steeds sterker wordend socialismus tc heteuge- wa^rvoor de gl.oöl lm? - 9 42 5 00 taak. <6 1 02 1 12 1 48 3 15 5 21 fi' 0 53 1! Ó8 42 2 00 2 06 2 11 2 18 2 27 2 58 2 48 9 55 5 I -5 5 40 4 07 5 25 5 18 5 36 5 42 5 51 6 OG l'ruMel («erlrrk C.èHt kVliUr »rble tiirtciuarvq Utuc ...e im e Zal rr-i Keilen II ItnuJa (lo.tkei ke eciipprlla Vein ue Adiiikci te Gbyxrkle Duinkerk. Ouinkerke (vertrek) j Gliy>"l<l« Acmkerke I Veurne Arecappêlle Oost kerke Uiimude Fessen Zenen lindi.icnio Corteniaieq Lirlilii vrtde Gent Brussel (tank.) 5.18 5 07 5 40 .142 4 Ki 0 12 4 24 6 21 4 51 6 28 4 59 6 36 4 55 6 4.1 4 59 6 54 5 66 7 01 5 12 7 6 7 - 5 28 7 10 5 39 7 55 7 0 9 20 8 25 10 50 - mi „.nb-n Jo nmrtai ?ii nnw «hoos i Woensdag heelt de vergadering iti geheime zitting haar budget gestemd, even als de b-gooting der apenbare schuld en der ontvangsten en uitgaven voor order. 6 S6 H 7 07 12 95 7 15 12 15 7 22 12 22 7 30 1230 7 42 12 45 7 48 12 49 7 55 12 56 8 01 8 09 22 7 32 9 34 8 40 10 55 I 2D echte vrijheidsliefde en verdraagzaam- «IMUI vw.-j-, ‘Ie bluffers over -- JJÜndierkv naar Parijs «n Duinkeike (>Ftlr.) 10 it 2 44 5 45 Aticcht 2 O 16 8 09 Amiens 35 8 01 0 i6 Parijs (aankomst). 5 25 1118 II 05 Avonda ’a a<. 'a lüorg *a morg. Pa>y» («eitick) 7 Hi II 05 8 00 Uuinkerke(Aahk). 12 45 9 42 1 11 Meupurl üixiiiuilo Gent en Vcuine Duinkerke. Nirupnit (£tud;-l)ii>utid«, 7 00 0 00 12 00 l 48 4 10 6 07 IHxmude-Nieuport o 7 45 9 50 2 35 5 03 8 24 G10 3 3'. 7 45 - 1 9"1- 7 lu 9 16- 7 |6 9 -'4 - - 7 21 9 -7- 7 28 934 -- 7 40 9 45 Ti. 9 54 7 59 0 02 8 07 10 11 - 8 iy 10 - 8 26 10 51- 8 57 1118 Cortemarcq na«r Oostende, 4 50 OS 10 45, 1 14, 4 50. 5 18, 7 3, Oostende-Cortemaicq, 5 53, 8 60, 19 95 3 25, 4 20 6 15, 8 10 Coitem-IJper7 OJ 9 10 1 52 5 20 7 59 IJper-Corteni4 30 7 1* 9 5712 17 3 30 t, Lichlervelde naar Kflrtrijk, 5 92, 8 94 9 48, 11 36. 1 27, 5 40, 7 27, 9 3tL Koihijk paar l.icldervelde <-n Bruaga, 8 O.j, I! 02 12 35, 4 25, 6 41, Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 11 00 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel, 5 30, 0 20,755, 9 11 11 06 11 5o, 2 55, 4 24. 5 52 5 r.R 7 318 15 5 58 GVO 7 36 7 40 S57 8 00 9’5 I 8(6 9 21 8 I 9 26 8 18 9 33 8=6 9 42 8 37 - 8 45 8 5* 1001 10 17 1039 11 08 Psi i.i i «ar üuiiikorke j»r. «v. uic>rg. 2 41 5 45 5 50 616 8 V9 8 11 8 61 9 i '6 9 31 11 18 11 05 11 15 1 i *05 6 05 4 01 9 63 0 12 45

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1889 | | pagina 1