i l H' j ,lr'1 Kd“r s,ampe” da‘•"'S'bj heid zou kunnen worden. de graan markt. drukker uitgever. tl zijn leger. Even als 1890 ot 91 DE r S Januari 4 O'* jaargang, r» 44 7 M ai a» 7 to 7 5 7 39 Woensdag LOTGEVALLEN E ZR 2VE _A. INT, (Ie Vei volg.) 5 14 .1 s5 5 9 '•ïüi“',., rust we rzin van een schaap, dat zich in het slachthuis geleid ziet, waar het bloed bij slroomen vloeit. Genade! barmhartig heid, mijne heerenriep hij, op de kntëen vallende. Zwijg, en denk wat u gezegd is! fluis terde meu hem in hel oor,en eene gespierde band dwong hem op te staan. Jozef voelde opnieuw den konden loop eener pistool op zijn voorhoofd en liet zich, bijna niet in staat oiu een stap te doen, door zijn gelei der voorttrekken. Zooveel hij meiken kon, leidde uien hem eerst over een bestrate plein, vervolgens werd er eene duur ge opend, en ecu zijner geleiders zegde brm dteigend en gebiedend zet de voeten neer en spreek niet! Bij ’t eerste woord, dat er ontsnapt, zijt gij een kind des doods. Houdt gij u stil, dan, zeg ik nog eet s, zal de zaak zich spoedig opklaren. Men wil u geen kwaad doen, maar integendeel voor uw eigen welzijn zorgen; Vooinit dus. Stom en sidderend gehoorzaamde de voerman, en liet iicil geduldig leiden, eet st een bout-n trap op, die onder zijne voeten kraakte, vei volg-ns et n langen gang- door/ en eindelijk door een vertrek, dat een vro lijk in den haard knappend vuur aange- n >t uitbreiding van zijn leger. Even als Pruissen, Frankrijk., Rusland en Oosten rijk, wil deze monarchie zich recht hou den met zich te omringen door forten en muren van kanonnen en bajonetten. Buiten Europa is alleen de groote om wenteling van Brazilië on de verdwij ning van het stamhuis van Braganee, een feil van beteekenis en tevens eene strenge verwittiging voor alle vorsten, die er wat flauw en kracbtdadtgloos bij vallen, wanneer hel er op aankomt den opstand, die geesel der volken, bij zijne geboorte te versmachten, en het socia- lismus in hun land laten voortwoekeren als schadeloos onkruid. Onder oogpunt van beschaving is het verloopen jaar zeer vruchtbaar geweest. Stanley de groote aardrijkskundige navorscher en Emin Pacha dien hij zoo moedig ging opzoeken, zijn met eenen schat ontdekkingen behouden te Zanzi bar aangekomen. Eerstgenoemde zal binnen kort Europa bezoeken en aan zijne talrijke bewonderaars de schatten zijner kennissen mededeelen. De slavenhandel wordt langs alle zij den besprongen, en dank zij het moe dig optreden van kardinaal Lavigerie, en het kongres door Koning Leopold II, met dit doel te Brussel bijeengeroepen, zal de Afrikaansche neger welhaast van den geesel der slavernij verlost zijn. Ziedaar in korte woorden, de voor naamste punten welke, gedurende T af- geloopenjaar op staatkundig en tnensch- hevend gebied, vielen aan stippen. Laat ons hopen dat de Voorzienigheid ons, tot welzijn van allen en tot bevor dering van handel en nijverheid, ge durende 1890, evenveel rust en vrede zal laten genieten als binst het verlóo- darinisschien wel i deur stampen dal booren vergaan. Gedurende maanden werd er ook ge sproken van den troonafstand van koning Milan van Servie, van zijn e ecbtschei ding met koningin Nathalia en van de aanstelling, als koning van Servie, van den jongen voisi Alexander. De reizen des keizers van Duilschland in Italië, Oostenrijk, Turkije en Grieken land gaven ook aanleiding tot allerhande gissingen en veronderstellingen van po- litiek.cn aard, even als hei bezoek des Czaars te Berlijn. Oostenrijk, eu llongarie voeren in hun midden nog immer den strijd der natio naliteit. In het eerste land steekt de Duitsche partij dreigend den kop op, terwijl in bel tweede, de Tchekon voor hunne laai, bunnen landaard en hunne onafhankelijkheid eenen .wezenlijken reuzenstrijd! voeren; ook Bobemen be gint op bare beurt tiaar zeltregeering to snakken. Mel de home rule partij in Ierland is hel daar of omtrent gesteld gelijk ver- ieder, jaar. Hebben de lerschemannen al hel moge'-ijk gedaan en zijn zij er dan ook in gelukt, een aantal hunner partij gangers naar het parlement te zenden, tocli moei men bekennen, dalereene sooil vau verslapping is te bespeuren Lij tie grootste massa van bet lersclie volk dat vermoeid en alge nat een beter lol schijnt af le wachten door tusschen- komst der Voorzienigheid. fialie, dit groote rijk waarvan de re geerders dagelijks hel bewijs geven dat zij er een handje van hebben om eene ganschc natie op den boord van den afgrond der bankroet te brengen, ver spilt jaailijks meet en meer geld aan de naam verwarmde. Zoo kwam men achter eenvolgens door uog onderscheidene ver trekken en gangen, tot op het laatst, aan den voet van eenen steenen trap eene duur werd ontgrendeld en Jozef weder onder de opene lucht kwam. Daarop voerde men hem andermaal over een plein, en eindelijk door twee vertrekken, waarvan de deuren zorg vuldig achter hem gesloten werden. Hij bevond zich nu in eene kamer, waar eeno weldadige warmte hem tcgensloeg; bij hoorde eenige personen mst gesmoorde stem spreken en een hunner, die een stoel achter hem neerzette, zeggen Gij kunt nu gaan zitten, goede vriend. Luister, begon toen eene andera stem, gij zijt in handen van menschen, die u.ver- wurgen en uw lijk aan den eenen kant brengen kunnen, zonder dat er een haan over kraait. Wij zijn goed gewaperiden, desnoods, tot alles besloten. Evenwel zal u volstrekt geen leed geschieden, als gij niet dwaas gehoeg zijl, om bet voorstel, dat zeer verstandig, zeer aanneemlijk en van groot voordeel voor u is af te wijzen. Zeg dus spoedig wat gij verkiest. WomiT VOOIiTGEZET. 5 38 Iluinlcilc 9 pijn, welke de tusschen zijne •nR’ W|0J,g,.n |ja| d„n ongclukkigen ^foorzaakip, werd weldra ondrngelijk,- elko ”'-ot van den wagen deed zijnen mond 'ueJen; |jjj ^on njcl nalaten hard le kla- b l tn P°°nde te stamelen, zoodat de on- j ^-endc medelijden krteg en vroeg, of hel v.‘n* erg pijnigde, eu hem Jan eindelijk n den b.iI bevrijdde. De arme voerman bijna verstikt; hij hijgde eenige oogen- o"*kc.) naar da lucht, en was buiten staal ecn woord te spreken. U Wees stil, en laat geen wcord hooren, uj ‘slt rde men hem toe. Ik zal u de prop loei e" Inoncl lale"» ais gij geen gerucht nlf) y l,} maken, wij zijn spoedig waar wijzijn bliki ^breeowt gij dan zal men u oogen- ,j*eHjk eeuwig tot zwijgen brengen. u files werd op een vasten, bedaarden Vcr.rrkur^ - 7 rr, 12 56 HtiiCcnliiticItiche Politiek. De algemeene politieke toe- ^fand. Tnans dat wij de twaa f op Waanden van 1889 achter der. nig heb- ben, zal het onze lezers niet onaatige- traain zijn, in vluchtige trekker., de kor- ,e bescbrtjv ng te bekomen ven den toe stand waarin de Europee.*c!if,e politiek i'uh bevindt op I Jarmaii 189(1 Wij zullen beginnen met vooraf te verklaren. dar, voor Jden oogenblik, pene nakende gevaren de iu>t, deerde en vrede van Europa bedieigen. (><- Engelsch-I’oitugeesclie kwestie, du rot nog toe ligr te vonken, maar wel ke binnen kon wel zal uitgebrand geia- k< n, veroorzaakte veel geschrijf en go- wiijf in de Europee, che bladen, doch leveide nooit eenen oogenblik erns ig gevaar op. Fiankrijk, het groote land der ga- blijft men voortdurend onderling «cbande en naadeel der een volk dat zich la grande a noemt. t-ii llians misschien wel t. hebben de republiekein- Irewnidmanneti tegen de anti re loon en in zuivere la t! gezegd; kennelijk scheen de spreker zijne gewone stem te veranderen. I Hel rijitrig roldeop slicht gebaande zij wegen voort, de grond was bard bevrozen, en dit vermeerderde het schokken en stoo’ ten. Van lieverlede was de voerman ecu weinig bedaard, alhoewel zijne verslagen-' heid nog groot bleef. Wat wilde men van hem*Tol wat einde had men hem opge- licht Hij kon volstrekt tol geen eenigszins waarschijnlijk vermoed n komen, toen eene gedachte hem ijskoud op het hert viel. Kon- I den onder de menigte balen en kisten op I zijne kar, er misschien o«k geweest zijn, die zilverwerk, gciuunl geld of andere dingen I van waarde bevatten, welke men h.-m thans l afnam en om wille waarvan hem nu de dood te wachten stond, waardoor men alle ont- I dekking wilde verhoedsn? Waartoe anders i toch zou men hem, den armen duivel, die I njet3 bezat en niets verloor, op eene zoo 1 geheimzinnige en ruwe wijze ontvoeren* Hij had intuischen geen tijd, om mol zichzelten I te rad» le gaan, want de wagen hield eens- I klaps stil; men maakte de strikken los, I waarmede zijne voekn gebonden waren, en gebood hem te gaan; hij gehoorzaamde zijn Ziedaar een raadsel dat moeilijk 1 wester wind en «aat m d De Ooslersche kwestie beetlook ineer dan ecus hel bange tog naar die zijde van Euiopa doen richlen. Meer dan eens, zijn daar zwarte don- dei wolken in de hoogte gestegen als eene zware rookkolom, maar die geluk kiglijk door de nooiderwinden werden vei dreven en zich voor enkele stonden fioveu het thans gelukkig lerend Bulgariê «amenpakten. Rusland toonde, even als vroeger, hoezeer Int den wezenlijk gtlukkig.n toestand van die kleine natie benijdt. Nog onlangs schooi de machtige Czaar allee Russen in vuur er vlam bij bet ver nemen dat de stuks der Bulgaarsche Ju FiankrtjK, nei g.ov.v --leenin» ter beurs van Buda Pe.-th be- pets, blijft men voortdui end onderling nevens de Russische zouden gekwo eerd ktakeeleu tot schande en naadeel der worden. f.iatn van ecu volk dat zich la grande Bulgarië met prins Ferdinand, die een natr-n noemt. knappe vorst schijnt te zijn aan zijnhoofd, .\.-g altijd, en thans misschien wel stoort zich niet aan die vciontw.iaidigdè nicei Jan ooit, hebben de republiekcin- protestalien en doet stilvoon zonder om- scf.e bewitidinantipii tegen de anti re z en; terwijl Turkije reeds .«p, genoeg puf.l <k< ii;eii, die dagelijks aangioeicn heeft met de Kieia.-ien die ondeiduini’s 'eng -vuige Jer verbazende geldverkwis- gesieund en aangemoedigd worden door tuigen vv.inr.ian bei kabinet Tiiaid zich de Giieketi en zelfs docr Engeland die onophoudend over'evcrt, te kampen. beider, maar eene gelegenheid zoeken W.-l is waar hebben de laatste we'- om Turkije te kunnen pluimen, gevel,-.le kiczingen volkomen bewezen Voor denoogenblik 's echter de op l.il it- pan ij van generaal Boulanger roer ol het eiland Kreta volkomen ge niet -e duchten is, en dat mag gezegd demp', en Griekenland begin: den mói d woi.ien, dat de generaal voorlangen op le geven ooit .'iel seboone eiland m tijd van het politiek we-eldtootnu I zal zijn bezit te kiijgen. Etigelmid van zij verwijderd blijven maai toch groeit hel nen kant ziende, dat hem, zelfs niet on getal der vijanden van de lepubliek der een menschlievend voorwendsel uieike ijk tui gelegenheid niet zal gegeven worden Li lïank't nk’moei en zal verar.deting tel haar van den groolen Tmk te pluk- fcomen, maar zal hel in 1800 of 91 ken, hangt zijne zeden naar den zuid- i-.vinr-oriis 5 fr.’xjaars;:met de post fr. Annoncen 20 centimen per règel.De groote letter» f-il bUd v i itiijnl <!- n Wo n dug. onmiddehjk na de graanmarkt. - P.‘<. X' 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. volg, ns idaulsmnnte. - Re. ht.-i lijke rl;ei slellmg- n Hr. ra -,i„;u»jB)k/ morden onlranqen door net Office nEPcnLiciTE, Maqdalenastraat, 46, te Brussel. lie Am "neen .oor Beljie (ter uitzundei imj der launderen en f mr.i - -,kk,.i-iiitm-ver. Zwarte Noinumsiruai, 4. le Veurne, en in ue PoslKanlooren. M- n hujltin bij HONHOMME-RYCKASEYS, <hukmi k en weinig I 1 tanden hem f°_* Martin S «fnnuari tiol 3fi Maart 1 i *05 9 42 MUM 857 V 15 ‘j ai 'J 9 53 9 la 5 45 7 51 9 19 11 Ki 1X1 't 4.’ 1 o4> a o a ii 2 IX 2 27 a '»x 2 4'} 4 <'7 1 >2 1 12 I IX 3 >3 521 C IC 9’’’ j A-hriKrie I Vvtin.u I A,«MppeU<J OoklkeiKu Uiirin.d* Ers.en Z.rtci. ll.iiilrirnie Cvi tru.ui l.u'hkrt ld« Guit IIr u.set (aai.k VAN EEN 3 08 .5 07 3 46 5 42 4 l(i 0 >a 4 21 t, 21 4 31 6 28 4 39 6 36 4 53 6 4a 4 59 <1 54 5 06 7 o; 5 12 7i'7 5 28 7 16 5 39 7 55 7 05 9 SO 8 25 10 5'J- 9 7 9 51 - 9 43 ■9 .'.4 O VJ F «7 |O -4 ,9 IV 25 •_>6 |<iSI 8 57 11 IX 5 KI s :o 5 42 5 51 6 00 7 32 9 31 8 40 10 35 ft jO 8 01 9 31 10 57 uiorgmoif 6 05 4 01 9(3 d 12 45 CurlfltnaVCq na»r Ousteuile, 4 50 11 10 49, 1 14, 1 53, 5 18. 1 IS, Oustende-Corte.niuctf, 5 53, 8 19, 12 25 3 25, 4 22 G 15, 8 10 Cartem-IJper 7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 I Jpei--Corlein4 ft 7 18 9 5712 1 33 5(1 0 ?j I.ichtervelde uaar Kortrijk, 5 22, 8 24 9 48, 11 50, I 27, 5 40, 7 27, 9 86. Kortlijk naar l.ichtervel.ie en Brugge, 8 O.‘>, 11 02, 12 55, 4 25, 6 41, 9 0S Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 21 11 00 12 40 5 05, 42 Oosten<Ie-Brus«l, 5 30, 0 20,7 52. 9 00 II 06 11 50, 2 55, 4 24. 5 52 5 58 7 34 8 43 '•h»e "■krik 8 taal. 1109 7 56 Gl.y.eUIn 7 46 - - 1 8 00 8 i <1 8 11 8 18 8 8.77 8 45 85'105 IU 17 10 39 II (8 c 36 I -5 7 V7 !2«3 2 15 12 U 7 22 l^-J 7 50 U3Ü 7 42 19 45 7 18 I*’9 8 1 e 1 ‘Ji t- - ‘<•4 ti'u. ”1 Duiokcike Huur Pu rij** «rn. Duinkerks (vertr.) 10 4! Atrecüt 2 '.6 Aiaiens 5 35 PurijS (uuiilüiufit). 5 2*5 u vo n Ao Pa»ija (viiitjrk) 7 iü 11 05 Duntkeike(Aat k). 12 13 9 42 1 13 Nieujjort Ilixmiirie-Gvnt en Vt urne Dtiinkerke. Niruporl (&tad)-ï):xiüu<le. 7 00 0 OJ 12 OU 1 48 4 10 U.xuimle- Nieupot t nt> I 2 35 5 05 24 0 50 PatiJ» r.uar UuixkcrLe t T, -t 2 44 - 6 1(1 8 01 II K 7 00 6 07 7 45 L

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1