ftir 2. Woensdag Jainïkörj 1890. 4Öe joar|jang? I Men schrijft in bij BONHOMME~RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. QSuitcnlaittluctic Pvlitipk. I DE LOTGEVALLEN van een es Amcrikq pf op de eilanden, bijvoorbeeld yroeg (|e pnbekeiidez jozje! schudde het hoofdZot) ik rajj dan overzee naar J)el |and der wilde» laten h,rengen? vioeg jijj. Zwijg, riep deanderpf en denk na ovej? tje vraag die ik u 'gedaan lieb. De gevangene antwoordde niets, maar slqol met machteloos woede devpisten, toen bil weder ge^linddoikt werd. Hebt g;j niet verstaan, w?t ik n heb voorgesl.eld vroeg de onbekende. Wij tul len onze handelwijze niet naar uwe verkie zing inrichion. reken daar gerust op. Gij hebt nog drie minuten gedenktijd om ons uw hesluit te doen kennen. Wij zullen geen woprd meer spreken, maar ’tu enkel joggen ajs die drie ininpte» om ziju. Geeft gij dau liet antwoord niet, dal wij van p vei wach ten, dan jagen wij u dadelijk drie kogels door d<p kop, en Jnnnep een kwartier ligt gij onder den grond, zonder dat er iemand iets van weel Niets kan uw lot veranderen dan eene bepaalds inwilliging. Eene korte stilte volgde, hei koude zypef stond Jozef pp het voorhoofd. $,o/tirf- voohfCE/^r» en stond lp eerbiedigen, jal Igter m»ete» blijken. |n alle geval ja er mets vqpr- handen dpt YPPr den oogenhljk van aard zij groote pnrpst in tp boezemen. Moge de politiek, qvenqls de <f influ enza p pljijij zaplitaarilig bljjven! Afgent|nar Dpzer dagen hebben wij een vlug- sphrift ontvangen over de vlaamsch- Nedprlandsche volksplantingen in Ar- geptina. Eene maatschappij, f.a Agricultora genaamd, is te fluenpr-Ayres in SJen yeizoekt pus den volgenden arti kel uit de Qazetle ugn Brugge, over te drukken Dopd van Eerw. Heer De MguIg. Wij en kunnen niet palaten nog eenigO woorden te zeggen over het overlijden van de» eerw heer. De Rfonie. Die daod bréngt een aplilbaar huis i» de roywe en zal eene groote en algemeens drpefheid verwekken bij zijne talrijke vrien den. Eerw. heer De Monie wierd te Houssa- laere geboren den 28 van hooimaand' 1816. Hij heeft leerair der dichtcrschole ge- geweest in ’t kleit) seminarie zijner g> hoör- lestad, daarna onderpastor van 8. Gillis eu later leeraap van godsdienst ju 's rijks oi}- derwjjzeressenscholp te Brugge. ’t Was oen ootmoedige, godvruchtige, milddadige priestei, met klaar verstand, diepgrondige ktpnjssen en allerveerdigste penne. Men mag ?eggep dat bij altijd gereed sloijd oi|i alle groote wei ken t vaijcn en en met wooij en ifaad te bevorderen. ll«t werk dep zending n, der yiaamsche zeijdingcn vooral, nam hjj nauw tor herten; het fiuis van S. 1/air.frrechis \yoliiwe kan getjjigen yval het ipel zijn afsleryen yerjièst 'ijs de eerw. hepjr pp Moniè. diëten vpordeele der afrika.iji che zenflipgej) da brieven ui’wif van zijnen gewi-ze» leerling en beminden vri' nd, E. P. Vyncke zaliger. 'I Was hij ook' die ove>j car voor de Ga- zaden yoor den landbouw. |n elke kolonie zal eene kerk ge bouwd worden; vqor ppyoedipgen on derwijs der kinders js pok gezorgd. Voor alle vprejere ipiichtiflgpn wende men zjcl) naijr den yertegenwpprdiger der mmjtsphappij La Agfieullofa jn Bel gië en llplland Camille II. Mark hal, te Bloemendaele, bij Btuggp. (2e Vei volg.) - .‘e:cf was te zeer ojilsfeld. om zoodadelijk t kunnen antwoorden. Zijne handen waren og altijd gcijooden, en zijne o»gen geblind doekt. In eepo smeekende houding hief hij de armen omhoog en vroeg. Wat willen de heeren dat ik doen zal? Zweer eerst bij God den almachtige, die u schiep en de berchikker v?» ,uw lot is, dat gij, als wij u Jevepd van.hier late» gaan, nooit en aan niem?nd, hel moge wezen wie wil, ontdekken zult wat u dezui avond ge beurd is of nog gebeuren kan Zweer, dat gij nooit eene poging zult .(Jorn, om te ont dekken, wijt tiwe schakers zijn, of waar gij a tegenwoordig bevindt wat u txyerigeps {én i nooit zou gelukken; dat gij nooit onder- j yoUen bedektep.. zoek zult doen naar hetgeen u thans vreemd <?n bedenkelijk voorkomt. Wilt gij dat bo- 2y,'eeren moeder van dep legpnwpoidigen keizer Wilhelm |l, is te Herlijn overleden, lie) overlijden dezer vorstin woidt toegpr schreven gan de Influenza, die te genwoordig overal heerspbt. Er is bijna geen vorsiephujs in Epropa waarvan niet Jiet eenp of het ppdete lid aan de heerschepde ziekte lijdt. Zop brengt de influenza ons ypn bet eene ui- l torste naar hel andere, 'lis tp zeggen van Duitschlpnd paar flpaoje, plyvaar piet pe- I ne oude keizerin maar een vieijarige ko? JPpHen pn plichten van Jurkijp ning door de ziekte is aangetast, terwijl zijne moeder, de kopipginriegeples, pief eene ministeriele kiisis op den hals zit, welke eene moeilijk te ontweren klpa schijnt (e wezen. Ook lord Salisbury, de eprste minister van Engeland, is door de modeziekte niet gespaard gebleyep. Ijlen bewpprt zelfs dal deze hem zou appgezet zijn door de lelegrajptppp vpn den pngelgcben ge zant te Lissabon, die hem slecht nieuws mededeelde over hel geschil tusschen {Engeland en portegaal ppgerezen aan gaande hel bezjt van epnen streep grond in Afrika. Vandaar <jpt dp pndeijiaiide- lingen voor deze kwestie eene tamelijke groole vertraging hebben ondergaan. Hopen wij dal tr.lusschen de gemoe deren vpn weerszijden zullen bedaren, en dat er van geheel de zaak nicis kwaads zal voorlkpmen. In Frankrijk schijnt de ziekte zpnder invloed te zijn op de staatsmannen. De kerkvervolging gaat pr baipn ouden gang, dc verkwistingen insgelijks en als nieuwjaarskoek, belooft de heer Bouvier, minister van financiën, aan de gelukkige Franschen eene leening van 200 mil- liocn, cn rJllipenon pieuwe belastingen. de machtigste en rijkste eigenaars der gansche republiek. Zjj hebben voor dqel het stichten van christer.e volksplantin gen, bestaande alleenlijk uit deugdzame huisgezinnen en gerangschikt volgens hunne nationaliteit, en hun gedacht is geenszins een grqpt getal landverhui- juist aan den trekker lag, zag onze vriend ee» kostelijke ring. Hoe heetgij, en wie ?ijt eij? vroeg de vreezeliike man. Mjin paam is Jozef Martin, antwoord de deze." vijf-en-d.criig iaar opd; in dienstbij de heeren Auger, pafohd en G1’, vyel bp- kend tel Bprdeauk. Wie'hebt gji lot ouders? vroeg de ,qn.- bekenfle. Mijne ouders zjjn, reeds lapg dood, zegde Jozef. Hebt gij broeders of zusters? Neen, ik was de eenige zoon. Hoevee) yvint gij zboaj ij) de jpaapd? ging de vrager voort. - yijf-en-twiptig frank ofptrerp, hernam Jozef. Z.oudt gjj wel lust hebben penen dienst aap le nemen, waarbij gij vier gouden louis maandelijks verdienen kunt, zonder dat gij er veel werk voor behoeft te doet.? Wel waarom niet? zegde Jozef. Vier 1 gouden louis in de maand zijn niet le ver- U.V.. gma.den; doel? ik wil zc niet anders dan op Een van de .vier, hield e£n pistool Of /q- eene eerlijke wijze verdienen. j' e» I Eq'J^s n daa^bi; hetz^jW?/ öi gij in £en wijsvinger van den onbekende, die Frankrijk oï éigens anders .verdiént? in gesloipn Lpbhcn. tonde), bereid om ernstig te werkeq en delwijze in strijd te vplnerden; ook aan huisgezinnen wier Dit blad ver.-chijnt den Woensdag, oniniddelijk na de graanpiarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de pos) 6 ij-. zppioncen 2Q centimen per regej.De groot? leflers volgens plaatsruimte. flecljlei lijke êfir||pj ste|lingen 1 fr. pep fir lo cent. Al'zomlei lijke npmniers voor artikels, enz. 2Ö fr. hét 1Ü0'. De Aimoiicfii voor Belgie (Ier ]ut-iom!eii)iij der Vlaanderen) en 'l buitenland worden ontvangen door het Office i>ePurlicitE, Magdalenastraat, 46, te Brussel. I Van oorlogsgevaar, noch tusschen Keizerin AugPSta ypn Duitsphland, §US,?PÉ en Óo jenrijk noch tusschen weduwe van keizer Wilhelm I en gipof- t l’ra,Okrjjk en Duitochland wordt er voor den oogenhlik niet gesproken, Rusland echter begint zich de zaken van Bulga- rie aan tc trekken en protesteert legen de aanveerding der Bulgaarsche leenjng op de ofliciëele kyvoteeripgdei W’eenen-i zer3 naar Amerika te" trekken, maar scho beurs pn tpgen de toekenning der enkelijk ht;n'ne hulp en bescherming te Bil; i irsj i spoorwegen pis waqr- bprg aan fle Wepnenscbo bankhuizen welke die lepning g Rusland acht die handelwijze papt het traktpat van Berlijn, dat de KQst: stelt, ten opzichte der spoorwegen vpn Bplgarie, dat t.oph piapr pen yassapl ygp Turkije is. Dit laatste heeft flp kansy,’aargenpmen pm in eenen omzendbrief aan dp mo gendheden zijne rechten op de vpssgsl- staten onder zijn gebied pp njepw te doen gelden pn sphijnt min of meer on dersteuning van 'Vege puilsphlam) en Engeland te genieten. Of Engeland opk bereid zal zijn pip dp rechten van Turkije op Egijpte pp tijd gemakkeljj’ __i i pc Agficultoig verkoopt gp credipl perceeleh grond van 25 hectaren ten minste, ep mep heeft zes jaren lijd om dp volledige som lp betalen, zonder l men H ten 100 kprling. Daarenboven Blijft dc landverhuizer vrij van alle cqn- tribulien gedurende 10 jaren. De maat schappij zal ook aan de huisgezinnen die bel begeeren, fle noodige eetwaren en levensmiddelen verschieten tot 250 pesos, kosteloos harp magazijnen ten dienste stellen, pm gedurende fle tyvee E.ene mamscmippij, Agricuuora eprste jaren de oogstvruchten in 't droog genaamd, is te Buenpr-Ayres in 1889 i J ‘u gesticht met een kapitaal van 10 mil- geld, weikdieren, landgeluig Hoen dqllars. Dc stichters bphoqrei) tot i Vertrrkiircq ven jlen Uzcrenweg. Jaimaii tot 3fl JVBpart I verleunen aan goede en katholieke bpisr gpzinnen (ten minste 30Ö0 Ir. bezil- bereid om ernstig te yyerkep en Ipden te mirijk zijn om in hel yaderjand nog een treffelijk bestaan te yinden. pe colqnien dezer maatschappij zijn gelegen in de provincie Enlrc-Rios, departement Yillaguay, welke nog maar 250,000 inwoners lelt. De grond is overal goed ep bekwaam, en do land bouw vereispht .er nog duizenden pm de maalsche wejflen in allerbeste plpeg- lanU te herscheppen. IJet klimaat js er zeer prachtig en gezond. De spaansche taal wordt er gesproken, maar deze die een weinig fransch kur;$»n, leeren dijt jk. Do Agficufforg verkoopt gp credipt perceeleh grond van 25 hectaren ten minste, en mep heeft zes jaren lijd om dp volledige som lp betalen, zonder intrpst; op epmptante betalingen geniet men P ten 10fl kprling. Daarenboven Blijft de landverhuizer vrij van alle cqn- tribulien gedurende !0 jaren. De maat schappij zal ook aan de huisgezinnen levensmiddelen verschieten tot 250 Fvsm3, kosteloos hare magazijnen ten dienste stellen, pm gedurende fle tyvee eerste jaren dé oogstvruchten in 't droog le steken, en verkoopt,doch met gpreed en mate riaal ypor hel bouwen van bjiizen, pn dp De gevangene zyve,sg stil, tol dat hij ach ter zijnen rug den Jiaap eener pistool hooide pverpajen, en fle vrager hem loeriep In ’shekels naam, als gij sterven wilt, flai'uw eigen schuld. i Ik wil... ik wil immers d,en eed dosn I Sjameldë hij; Kniel dan peer; en leg .de hand op den Bijbel, riep <Jp .onbekende. Jozel viel op de kpjcjen neer, liet ijine hand op hel boek leggen, en herbaalde van woord tot w.ooib den eed, flieg inén hem v.coi zegde. Hier, p werd hem dep blinddoek afgummen, en dé voerman zag, dal hjj in eepe niet groote kamer geprac.hi was. Overal in het rond had aen bëddelakens legen d,e wanflen opgebangen, om elk spoor te ver bergen, dat t.oj eeu wederherkeuuen van de plaats, waar pjj zich bevond, eenicen draad in de handen geven kon. E' ne enkele, sitp- pele kaars verlichtte, of liever, wierp eetiig licht in het vertrek Voor hem stonden vier personen njet paar.kers spar het aapge^icfit, i in Jange mantels gehuld, die Jien tot de den bedeptpp. ?.et die doodelijk on j’.eld was, (gericht; r i (SKA Geut Ifichtcrvcldo €ort«!Uiarct| -£ MITCH i.tssen a rutjt’e Oof ikerke As reap p»-He Veurne A di tt kerk e G hy velde 'a tuurg. 6 00 01 9 31 10 57 mor,. 6 05 4 01 9 (3 5» ft 12 45 5 08 5 07 3 40 5 42 4 10 0 It! 42} (iSl 4 3l 6 26 4 39 6 36 4 53 6 4s 4 59 0 54 5 00 7 01 - 5 12 7 07 - 5 2}j 7 10 5 39 7 5'5 7 05 9 20 8 23 10 59- Pnuici (vertrek) 5 35 7 45 - 11 58 0 54 7 10 9 10-2 ÓO 7 40 9 22-2 03 7 21 9-7-2 11 7 28 H34-2 18 7 40 9 43 - 2 27 7 51 9 54 2 38 2 46 2 55 3)5 34) 4 07 Duiirkeike naar Pai ijs en ’w worg, fiuin^ei J-e vtrli fO 41 AU echt 2’26 Aliens *5 35 darijs* («gnkomst). 5 25 t ayonda Parijs (yertrek) 7 10 Dtnukej ke(Aank). 12 13 Nieuport (stad)-Diymucic, 12.00 1 48 4 1G Uixmudc-Nicuport 2 35 5 03 8 24 8 01 8 ]U 8 22 7 32 9 34 Brussel (aank.) 8 46 1 0 55 - -■■■ Cortenmrcfl naar Oosteuijp, 4 50 8 11 10 49, 1 14, 4 53. 5 18, 7 18. 0<^teiidc-C<>i teniai cq, 5 53, 8 üS. 12 53 S 25, 4 22 6 15, 8 10 Corteni-IJper 7 01 9 10 1 51 5 29 7 53 I4per-Corlem12»7.18 95712 1 53 50 6 Lichlciveldc naar Kortrijk, 5 22. 8 24 p 48, 11 30, I 27, 5 40, 7 27 9 56. Kortlijk naar JJchlervehle en Jrurge, 8 05,1102,12 35, 4 25,6 41, 0 29 Brugje naar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 3i 11 DO 12 40 5 05, 0 42 Oostende-Brussel, 5 50, 0 20,7 52, 9 11 06 11 50, 2 55, 424. 5 32 5 58 7 54 8 40 ^gü»L—l'f, Duinkerke (ftrtrek) Ghyvcldc Adinkfjrkfj Vcurne AtecuppeBe Ooslkerkp Diimuije Fessen Zorren Bitndiutwp Cortcniui cq Liehtervelde Gent Rl—I II— If IJ I IJ- 5 58 6 Oü 7 30 1 42 7 10 8 57 - x- 8 00 9 15 8 efl 9 21 8 t 9 20 8 18 933 8 36 9-(2 8 37 8 45 8 51 10 05 r 10 17 10 39 r n» H 08 j 'Jty IA ..ij....t. i .".ju1»1 - 6 (4 1047 C 36 11 25 7 0? 12 93 5 00 7 15 12 ;5 7 22 f222 5 14 7 30 12 30 5 23 7 42 12 43 5 19 7 40 1249 5 30 7 55 12 56 5 42 8 01 1 64 5 51 8 10 I 12 0 06 a 22 1 18 3 13 521 5 45 7 51 9 i9 It (.0 worg 8 00 1 15 0 03 9 50 610 90)- 9 ifi- 9 22 - M34 9 43 9 54 7 59 0 02 8r07 10 1 8 19 10 --’ 5 8 20 10 5! Duinkerk, mk. 8 57 1118 '■jjI 'l"U.L.l «IJA'J Parijs naar Duiukerke. 2 44 0 16 8 01 II 25 l i *05 xT_ 9 42 Nieuuorl Üixniude-Gnit er; Vturne Puinkerk». 1 r i y Q0 A A‘k A 6 07 7 45 1 48 5 03 f.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1