1 Woensdag 22 Januari 1890, 40^ jaargang. 'fe zametj ontzetting Joze met voel i.ypeite nugenp g’t yolgeiid,’ Charleroi, 3 le Jbtrin, 3 te Soignies, 2 te Atb, G le Bergen 4 te Doornik en 3te Yeryiers. Mei wal werkzaamheid kpnnen onzp DE LOTGEVALLEN \7 O ERM A ET GJe Vervolg.) aan stukken cn wierp hem in de zee, om er geen spoor mi er van le laten overblijver). Deze man heette 'fribaut; hij was achter- i. ook een nen, de meerderheid versterken en.hel tijdvak van politieken vrede, waai van dal gewoonlijk hel grootste getal hpi land thans geniet, bevesf'gen. volgende Gept, Veryierg, Boichworm, Charleroi, koppelaai geweest, cii 'en voel, toen Jo;el’s ontvoerders hém.voorstel di r, tegen gó< de betaling, den gebondih streek minder ve'rvolging Je duchten had. VYOJWT yOpRTGEZ^Jj Men schrijft tn bij BONHOMME-BÏCKASEYS, drinker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, le Veurne, en in de Poslkanlooren. Ten hoogst.? genomen, zou de hui dige katholieke meerderheid lp! zeven- i stemmen verminderen, indien, tegen alle mogelijkheid, de liberalen in al de arrondissementen zegepralend uil den stiijd kwamen. Maar zij rekenen op den oproer om hun doel ie bereiken. Het is dus noodig dat de kaïbqleiken een wakend oog hou den en maatregelen nemen, om hunne gelederen niet te laten verminderen en den godsdienstoorlog te vermijden waar aan de kiezingen van 188} gelpkkiglijk pen einde gesteld hebben. Indien de liberalen de kans hebben 12 zetels te veroveren, kunnen de katho lieken, van bunnen kant, hunne tegen strevers in talrijker plaatsen bedt eigen en voor 29 zetels strijd leveren, nament- Eene stem uit den vreemde. Dezer dagen drukte het beroemd blad de Times een lioofdartike) ovpr net Bel- ip tot het besluit kwam dat de polbiek van ons katholiek ministerie buitensporig reaitionnair is, en dat de liberale niin- derbejd der kantor met volle recht en plicht eene krachtdadige oppositie daar legen ypeit. pat was olie in de lant van de libera le sehrijvelaars die zich in hunne hemd- heid eener kal naar den anderen boek van het vertrek. Met een geweldigen vuistslag yelde hjj cep der mannen, doch tuimelde cp hetzelfde oogenblik, dooreenen zwaren slag op het hoofd, IjéwusleJOQS jiaajt dezen ppdvr. Toen hij w< dor tot zijne kennis kwam, zag hij zich in oenen voor hem zoo vreem den toes'and verplaatst, dat bij aanvankelijk geloofde, dat, al wat hij beleefd had, slechts een dtoom was geweest. Hij lag in eene kleine kooi, nanyveljjks zoo ruim, dat bij er zich omdraaien en óprechten kon. Hij voel de zich zwak, gepijnigd en had het hoold met doeken t inwond n. Boven zijn hoofd was er veel beweging en geraas. Aan Jiet hoofdeinde van zijn bed was eene kleine raam, waardoor een spaaizaaiu Jicht binjicn- s.cheen. Bij richtte hel hoofd op, zag ui', en i taald; met d zen brief ontvangt gij .ojitdi kte cénc wijde watervlakte, die zien tol j som, die u in staal stel' 1 ii; de veile uiisliekte, en wapri.n de ?9n siph lu ider spiegelde. E n kwaïtier daarm J k TT M .W.T w r, w. ksmen aan zijne legerstede, ei; i:,f> met De kiezingen van 1890. Hel ingetreden jaar zal een jaar van Kiezingen wezen, In Mei aanstaand wordt de helft van de piovineia e it-den d s lands vernieuwd, en in octpber de heeft der gemeenteraden. pen 10 Juni hebben de regpln atige wetgevende kiezingen plaats in de wetgevende kiezingen plaats volgende provinciën Oost Vlaanderen. In de arrondis sementen Aalst, Audenaarde, Dender- monde, Eecloo, Gent en St. Nikolaas. 1 Limburg.In de arrondissementen lijk: 1 zetel te Gent, 2 te Boei, 5 te Hasselt, Maeseyck en Tongeren. pl9 'J •-o-:--a Luik. la de aiiondisspmentcp i Boichworm (Waiemme), Hoei, Luik en Veryiers. Henegomv. In de airpnuissemen- vrienden versphjllige plaatsen bijwip- teii Aih, Bergen, Charleroi, Doornik, Soignies en fhpin. T Is in deze provin cie leden dei linkerzij gekozen wordt, Deze 19 arrondissementen kiezen le lamen 69 vcitegenwooidigers, waarvan voor het oogenplik 38 liberalen en 31 [<jitho|ieken, pe libeialen veinzende hoop te voeden niet de meerderheid omver te wei pen, maar toch dezckc mwkplrjk te verjpin-. deren, om dan, door den ecrien of an deren middel door hen alleen gebruikt, cenen ommekeer in den toestand le vei wekken, en zich var. het bewind mees'ei te maken. Maar aannemende hetgenn echter niet kat) noch zal gebmea dat al dp kiezingen ten vooideele der liberaler) uitvallen, de katholieke meerderheid i? daardoor nog niet verdwenen; want om deze laatste in minderheid te brengen, is eene verplaatsing van öO stemmen van noode. Welnu, al de zetels welke De nieuwe Encycliek Z. H. Leo XIII heeft woensdag eene nieuwe encycliek algekondigd, did de liberalen co'alle vijanden der Kei k weer van woede dq?l knarsetanden. De Paus behandelt, ijl dit meestel lijk ge wrocht, in verhevene taal geschreven, de plichten der katholieken a|s burgers. Hij bewijst daarin dat het welzijn der volkeren afhangt van de beoefening dfil’ kristelijke deugden, en dal hel de plicht der kristenen is, eerst en vooral la gehoorzamen aan de wetten en vos schriften der Kerk. handel en nijverheid te niet, dat alles om zich dooi hunne naburen piet in krijgsmaclit te laten avertreUen. 'Nieuwe geweeien, buskruit zonder In Frankrijk hebben eenige katholieke afgevaardigden, lekeniug houdende van bet feit dat hel land zich, dpor de laat ste kiezingen, ten gunste van den repu- bhekeinschen regeeringsvornj heeft ver klaard, bet voornemen opgeval eene katholieke partij samen te stellen, welke zich bij dien regeeringsvorm aansluit. Deze partij zou, bijgevolg, afzien van alle verdere koningsgezinde prppa- gande, om zich uitsluitend toe te wijoeji aan de verdediging der katholieke be langen Zij zou reeds zestig tpl luchtig aanhangers telle:;. Volgens een Fransch blad zou in Por tugal eene repjbliekeinsche beweging op T uitbeisten staan. Iemand die Por tugal in den grond kent, zegt dat blad, verzekert ons dal de toestand van het leger en vooral van hel geschut zepr slecht is. Hel ware niet te verwonderen, voegt hjj erbij, dat ei weldra in Bonugal ge beurtenissen voorvielen,gelijkd:e welke in Brazilië hebben plaats gehad. De re-r publiekeinsche denkbeelden winnen veld te Lissabon en le Porto. Men moet zich eerlang aan gewichtige gebeurtenissen verwachten. De jonge koning van Spanje die, in stervensgevaar heelt verkeerd, tenger volge der influenza, mag thans als genezen beschouwd worden. T Js een heugelijk nieuws voor Spanje, daar de ppilij van den oproer slechts bel over lijden van hei koninklijk kind atwaehlie, om hel sein lot eene algemeene omwen teling le geven. de liberalen aan de katholieken ernstig- I giscli gojjvertjpment, waarin de schrijve lijk kunnen betwisten, bepalen zich jjij 1- 7 zetels. i 2 8 2 zetpls. lijk geraadpleegd geworden. Ook is Tur- j kij ten opzichte van Butgarie zeer wel-1 willend ge.-temd -len-hef’ ware met ge- i tien makkelijk hot yam stemming te doen rook, mélinite, ecrasite zijn oveial apn yerandprei). de dagorde; koitom men legt hel pan boord alsof morgen geheel Europa moest uitgemoord worden, dat alles, als men 't wil gelooven, in T belang yar. den vrede. k blad vcr.-A hiiut den Woensdag, ■.vumiddelijk na d<> graanmarkt. Inschi ijvingsprijs. 5 fr. '^jaars: met d.e pos; G fr. Annoiicen 20 centimen per regel.Dé groote letters volgens plaatsruimte. Rcchl. ilijk< c(:rh<Tst<aling< p 1 fr. Een A'r lö cent. AfzomL i-Iijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 400. Oe Annoncen uuur Ilelgie f/t’r uitzmidei niij der Vlacnderen) en ’êbudenland worden entvejujen docr het Office imPmiitcnÉ, Magdalendstraat, 46, te Brussel. nSullcn|anilgc||e PolilieH» Veel is er deze week geschreven over het gfesobil iiïs*efien Engeland er. Por tugal, aangaande bet bezit van zekere Alriknansche streek. Engeland, wetende dal Lel sterker is dan Portugal, dreigde mei het zenden zijner vlooi naar Lissa bon, indien dit laatste land zich niet gedwee aan zijne eisebep onderwierp. Vandaar grooie opschudding te Lissa bon, vijandige betoogingen tegen Enge land en bestorming van hel Jïngelsph kensulaat. Het geschil schijnt eindelijk in der minne te zullen vereffend worden. Intus? sclien heelt de vreemde drukpers, zelfs de Italiaansche, zich rpetdezaak be-, moeid en de houding vpn Engeland eene sliuikrooverspolitiek genoemd. Dit woord klinkt zeer zonderling in den mond der Italianen, die den Paus van zijne Stalen hebben beroofd. Indien er ooit eene strpikrooverspoliliek 'terd gevolgd, dan was hel wel door Viktor- Emmanuel, tegenover Puis IX. Deze laatste, immers, had al het goede recht, dn koning van Italië, enkel de brutale macht voor zich. Van dien kant is dus weeral geene ourlogverwikkeling meer te vreezen. Ook elders schijnen voor den oogenblik geene zwarte punten aan den gezichtein der te zijn. En nogtans, wie fcan er ver nauwen hebben in het behoud van den vrede, als men ziel welke ontzaglijke OGriogtoebereidselen dooi al de mogend heden worden gemaakt. Nooit werd er meer van vied® ge- .*-piuken dan in |88*). De tentoonsieling tan Pm ijs weid een feest van vrede genaamd; de ielzen van keizer Wilhelm van Duilscbland werden ondei nomen in ’t belang van den vrede; hel bezoek van den Ezaar van Busland le Berlijn was een ontegenspiekeliik bewijs yan tien vrede. I|et drievoudig verbond verze kerde den vrede en zelfs de aapwe? zigheid van minister Crispi aan 't be wind iu Italië, weid voor eene waarborg van den viede gehouden. ,En nog nooit is er meer, dan iu het afgeloopen jaar, gewei kt geworden om de legers te vermeerderen, d j oorlogs tuigen te verbeieren. versterkingen le j bouwen, nieuwe moordtuigen uil le vinden. Al de landen hoopen op verschrikke lijke wijze hunne staatsschuld op, doen De tijding welke wij over acht dagen mededeelden, als zou Turkije ccnen j omzendbrief aan de mogendheden ge- j stuurd hebben, aangaande de Bulgaqr- sche leening, word thans gelogenstiaft. IJet gouvernement van den Sultan is door dal van Bulgarie erkend en behqoi- mij. Ik begon al te vreezen dat gij het zoo gewisse dood. 'Zijl gij e.h'er verstandig I gelukkiger zijn, dun toni gij nog in p I I! »«i I ai r. r\n bontje Adèlet die over drie dagen i jl de ha- i Tpenjozif, die g- Inkkign xvijjee, m zijne ven val) Bordeaux liep, om paar Gap Fran jeugd naar de sphool gejiyecjit wajs# dezei <;iis op- Sl-Domingo koers ie zetten, Jk blief met moeite ontcijferd had, rukte d) weet niet hoe cn waarom gij hier aan boord i andere hem dien uit de hanJ. scheurde hem fill I .lx Z' K fr 1L lll.xf I.nn I t I 1.. I Zijne verwarring, onrust cn ontzetting hemmen hem alle kracht om te deuk<n, te spreken, zijnen toestand te overwegen. Daar hoorde hij op ecus den haan t enor pis? tooi spannen, voelde het koude ijzer van den tromp aan zijn oor. De zucht lot zelfbehoud entwaakle in hem, Ik wil dan ook buiten Frankrijk levep alj gij dat verlang’, zejdejiij; eyentwel zou ik geerne welt n waarom Gij zijt een dwaze, zegde de onbeken de; eeuc stconde later nog, en gij waajt verloren g- wers’. Door rekken, trikkpn en wringen, was liet den voeiuian eindelijk gelukt, het touw los le krijgen, waarmede zijne handen ge bonden waun. Meteen kraeht'gen schok maakte hij zich viij, rukte den blinddoek ypor (le oogen on sprong met de vlug bij uwe kennis? gij kameraad; dat yeili-.ugt een 1 den. Wat wij u beloofd hebben zult gij inluzsch.en van uwpp eed le b eken; laat u nooit een woord van al hel gebeulde ont- vullen, en wacht u bovenal nooit naar Frankrijk terug te koeren. Bij den eersten v slap dien gij aan land doet, wacht g eene t £1 om in heerlijk en fatsoenlijk b’staan le yin- kwam e n man van yveip'g inn-mienl poor- I gncgi’ld elke'maand ontvangen. Wacht groote oogen en teejkens van veibpasdhcid aan, Aha riep hij, gij zijt eindelijk weder lotwoortaun i ar- ii moede l iefde1. Hou.! u dit voor gez gl. jeugd naai de's,c|;ooi geweest waj> deze i ver niet zoudl gebracht hebben. Waar ben ik dan? vroeg de voerman. - Aan boord yan'dm drijmaster La ven van Bordeaux liep, om paar Gap Fran <;iis op- St-Domingo koers i.e. zeilen. zijl gebracht, maar, ern man, dien ik niet ken, heifi mij, voor dal wij onder zeil gin gen, opgedragen u dezen zak en deze pa- f.*wuu., ...j pieren fer hand testdlen, zoodra gij weer emvjlget,., smokkelaar, soldaat, c,.k u l>ij uw volle b’wuslzijn waart. tijd lyng i.oovc', kroeghouder, doodgraver. De zak bevatte twee honderd gouden paardi nko.oper en koppelaai gewei st, Louis m uit dm brief, met eene kracht ge i stond juist-met de poljcie niet op-den bes’ mannelijke hand geselt teven;- cnicijii-rde i J Joze uni veel i.npeite nagenp g ’t yolgend-i V LTWe overvaart 'nxar Sl-Doin.ngo is be- J n rir de kolonie le vergezüllei 1 'j eene ’’j dekolonie daar, i.auwkmii$ het oog Ie houden "Tri- nis r. d ui beslondép die hel daglicht seh A UK f VAN EEN r nn t< r J/ii; n In vnrnn’z Ztil iz»|; l)lj hf'Iïl t(3 blijven, cp hem gedurende z'ijn vei b ijf al ba ut'bemer kte wei, dat l’ij deze gcsciiudè nis red ')i bestonden die hel daglicht seh vv dm; ook wasbij de man nie' die de. nauw-- gezetheid van geweten le ver dieet, en liii haastte zich dus jieï voorstel aan ie ncmeii' U... -II. I I .1,1.1 AJ M-n.». -■ II. ..II.!. I ^—W.,11 llll.r i I L— asMuur rnn--• ^jimiSBwnTrTrrMWiwiiiTiriir~>i - -T - 1 U HUVlt, U1U V'TT. U-ÖU11 ul* vur. TTUOUIJ ui; UIJll UiU', 11 IC Ut gezetheid van geweten le ver dreef, haastte zich dus jieï voorstel aan te nemen' te meer, daar hij ónder die vreemde heajel~

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1