x7 I I A J 1 1/ I ii P I Dil blad verschijnt den Woensdag, oniniddelijk Inschrijvingsprijs. 5 fr.’’sj:iais; met tie post G fr. Annoncen 20 cenlimen per regeLDe groole letters Sedert eenige dagen is er in de druk van gers van het Pausdom te zitten. DE LOTGEVALLEN 50 Veile Carolus. 51 Vetmeesch Pieter. 52 Waeyaert Camiel. 53 Warmoes Edouard. 54 Zoete Lucien. Aosté, broeder van konitig Humbert, ten i. De overledene is als eene ware christen gestorven, na de Sakra- Men meldt dat M. Casimir Lumberman de liberalemssociatie heeft laten welen 4 113 128 142 418 127 IN' 4. 8 V; oetisdug 29 Januari echter de tusschenkomst der soldaten noudtg, da:ir niet een van de drie vrij willig zijne bank wilde verlaten. Onnoo- dig te zeggen dat deze uitdrijving met van Portugal opgerezen, en hetwelk aan dit laatste land een ministerie heeft ge kost. Alhoewel het nieuw Porlugeesch 1 j-v-x ri n I r\ tr i r\ tiAnlrlAAnI zl nm> o irt I rxf I «A rv r) te zullen in stand houden, t zichtbaar dat Portugal voor Engeland de j vlag zal moeten strijken. Engeland is immers het sterkste en het recht van den sterkste is tegenwooidig de zegel der Europeesche politiek. 178 147 108 104 17G 409 4G3 156 450 59 126 93 77 433 65 91 41 7G 158 138 148 124 168 172 71 55 114 436 GG 47 83 90 99 444 407 135 9G 162 179 101 73 80 84 33 81 164 32 159 58 drongen. Verplanten wij on? nu voor em:grr oog-m- bliki-n in den lij 1, die d beschrevene schik king ongeveer twee in. amJen voorafging. De markies de Luueray. de rij e en van Chevanceri. kwam van het ontbijt, en begaf zich in zijn 3 tn van dag lol dag at, ijl nieuwe ge- die eindelijk geheel ver -- Avondfeeste bij de katholieke Bekwaamheidskiezers. Leve NiéupoortNienpoort tor ever! De tooneelafdeeling van het Davids- fouds van Nieupooit heeft Zondag laatst bij de Bekwaamheidskiezers eene avond- teesle komen geven, waarvan wij langen lijd nog het geheugen zullen bewaren. Spelers, proficiat Wij hadden van uwe handigheid reeds hooi en spreken, maar gij licht vei re oveitroffen wat wij van u verwachtende waren, .la, uil ganscher iterte wenschen wij u geloken proficiat! De lot dien wij u toezwaaien is van uwen kant wel ver diend en van onzen kant rechtzinnig en welgemeend. In uw laatste stukje zoogt gij Heeft du kluchtspel u bevallen t na de graanmarkt. I. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr io cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 f'r. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Oeitce dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Normenstraat, 4, te Veurne., en in de Postkanlooren. 1 Abeele Milo. 2 Allaeys Carolus. 3 Alleweireld Isidoor. 4 Bieswal Pedro. 5 Bosschey Eduard. -44 Boudeweel Hendrik. 7 Bril Alfons. 8 Brys Cyrille. 9 Caslelein Jozef. 10 Caylan Gustaaf. 11 Cordier Arthur. 12 Debackere August. 13 Debaensl Albetic. 44 Debuysere Alfons. 15 Declercq Alfons. 46 Decletcq Auguslus-Karel. 17 Declercq August Marie. 18 Decroos Joannes. 19 Dedullc Carolus. 20 Dehouck Hendrik. 21 Declerck Francies. 22 Deroo Arscnius. 23 Deschodt Desiié. 24 Donsc August 25 Duforet Gustaaf. 26 Durnon Hendrik. 27 D’ipon Hendiik. 28 Fcutry Hendiik. 29 Goens Hendiik. 30 llaerinck Jozef. 32 Houck Michiel. 33 Kcstelool (lector. 34 Labyl Hendrik. 35 Labaeye Arthur. 36 Lucidarme Ft ancies. 37 Mossiaen Emiel. 38 Minne Allied. 39 Moerman Gustaaf. 40 Montaigne Fracties. 41 Monthé Arscnius. 42 Puyenbroeck Etienne. 43 Sarrazyn Caiolus. 44 Sarrazyn Emiel. 45 Suwier Pieter. 46 Terlinck Prosper. 47 Vandenbussche August. 48 Vandevtlde Achiel. 49 Vandcveldo At thut keuren, waarbij de gemeenteraad van Parijs een hulpgeld aan de werkstakers heeft loegekend. Daarop zijn de Boulangislen recht ge sprongen, verklarende dat zij dien kerel daar niet zouden laten spreken. M. Deroulède en na hem iwce andere Boulangislen, werden niet alleen tot de orde geroepen, maar daarenboven tijde- lijk uil de kamer gesloten. Om deze laatste straf ten uitvoet te brengen Jozef was eerlang weder hersteld, en een der voornaamste handelshuizen k< rde zich den tijd met de matioozen de be hulpzane hand te beden, waardoor hij wel dra de genegenheid van al I et scheepsvolk verwierf. Vlug en moedig, was hij de noodige handgreep spoedig meester, en on derscheidde zich vooral in eenen storm, die het schip op de hoogte van Portorico over viel en hetzelve in groot gevaar bracht. Eindelijk kwam men te St. Domingo aan, dat loenmaal in het jaar 1776, de lijvste kolonie was. Toen de gewezen voerman zich onder dezen altijd helderen hemel in het bezit van eene som zag, welke bij nooit, de pol cu b diénden verloren hunnen tij4, zelfs niet in den droom had durven I vei langde hij zijnen vrachtwagen of de worden, voor de kiezing van twee sena tors, in vervanging van M. de Bruges, overleden, ca M. de Namur, ontslag gever. kabinet, om eeoige brieven te schrijven, toen een bedeiride hem kwam zeggen, dat een vreemd fr-er heul in dringende aan gelegenheden verlangde te spreken. De mar kies wikkelde zch in zijnen slaapj ipöh, en liet den vreemd ling binnen komen. Deze was een klein leelijk man met een onbe schaamd gez.chl en lev ndige, doordrin gende oog-n, w- ius geh. t.-le wezen op het eerste aanzien sluwheid en gierigheid verried Onderdanige dienaar, heer markies de Lauzeray; ik hoop u Itch niet veel te storen Ik ben Antoine Elrossare, procu reur te Angtuème, en koem u spreken over eene hoogst gewichtige zaak. Wat is uw verlangen, Mijnheer? ant woordde de markies op koelen, hoogen toon; want de onbeschaamde vertrouwelijk heid van den indringer ergerde hem. Deze liet zich daardoor echter niet van zijn stuk bréngen, nam zonder uilnooiï'ging een stoel, en zette zich tegenover den markies neder. Vergun dat k plaats neme, heer mar kies De zaak, <l(e mij tot u breng', z il wel zoo schielijk niet afgedaan zijn. Maak het zoo kort mogelijk, was het gemelij antwoord. Wordt voortgezet. Italië, dal nog altijd bukt onder de opperheerschappij van minister Crispi en alwaar de vrijmetselarij haren haal en vervolgingszucht den vrijen teugel geeft, zag deze week den hertog van af te rekenen en er, zooniet geheele, dan i '”v~’ dalen »i,x l k n i n menton der stervenden te hebben ont vangen. Zoning Humbert, die bij bel sterfbed aanwezig was, moet tuttere overwegingen gemaakt hebben op dit I christelijk verscheiden, in vergelijking met de vervolgingen welke dc katho lieke Kerk en haar zienlijk Opperhoofd, de Paus, mei zijne toestemming van zijn gouvernement te lijden hebben. Wie weet of hij niet een oogenblik ge wen» dit heeft slechts het log van Aoste te zijn en daar op dat sterfbed te lig gen in plaats van, als koning van Italië, Buttcnlandsclie I’olil lek. De verschillende gouvernementen heb ben thans de handen vol werk met hun ne binnenlandsche aangelegenheden. In Duilschland maken de partijen zich gereed tol den kiesstrijd voor den Piijks- dan. Voor de eerste maal zal het man daat, in deze kiezing verkregen, eenen duur van vijf jaren hebben. Alles voor spelt dat de socialisten, dank aan hel al gemeen stemrecht, niewe zetels zullen bijwinnen en dat wel ten nadeele der nationaal-liberalen, de partij van Bis marck. Hel katholiek centrum in Duitschland, onder de wakkere leiding van den 78ja- rigen en immer moedvellen dr Wind- horst, heeft reeds zijn kiesmanifest inde i wereld gezonden. Dit manifest is eene duidelijke en openbare belijdenis der godsdienstige grondbeginsels, welke het centrum tegenover de verschillende partijen in den Bijksdag veidedigt en mei welke helden ijzeren kanselier reeds in verscheidene gevallen verplicht heetl Aaituimk* Militie. Nummers heden getrokken door.de jongelingen van Veurne die aan de loting hebben moeten deel nemen. Hel laagste nummer was 32; het hoogste 179 1890. 4 O jaa rga ng» In de franschc Kamer der afgevaar digden heeft verledene week eene woe lige, ja stormachtige zitting plaats ge had. M. Jofftin, die door de Kamet geko zene van Parijs (omschrijving Belleville) is verklaard, alhoewel in de kiezing generaal Boulanger met 3000 stemmen meerderheid op nem zegepraalde, wilde het woord nemen om de stemming af te i op den troon der beroovers en vervol- I gers van hel Pausdom te zitten. (ie Vervolg.) Eene hevige hersenontsteking was het gevolg van de wonde geweest, die Jozef dien morgend had ontvangen, en hem eenigo dagen in eenen staat van bewusteloosheid had doen dooi brengen. Eenige aderlatingen en zorgvuldige geneeskundige verpleging in eene eenzame woning aan de oevers van de Gironde, hadden hem nochtans spoedig zoover gebrach', dat hij zonder levensge vaar kon worden ingescheept en nog be wusteloos werd hij in den nacht aan boord van de Bonne Adele g< bracht, wier kapitein niet aarzelde, legen goede betaling, een reiziger op te nemen die, naar het heette, op bevel des ministers mar de koloniën werd gezonden. De kapitein had alleen met Tribuut lo doen, en deze was slim genoeg, om alle vragen, waarop hij zelf geen vol doende antwoord geven kon, onbeantwoord te laten. toch gedeeltelijke voldoening aan te geven. KIESKRONIJK. Een koninklijk besluit van 24 Januari meldt dat, vermits de burggraaf de Na mur d’EzIée zijn ontslag als senator kotni te geven, de kiezers van Namen was QP dinsdag 4 Februati bijeen geroepen de lersche kwestie slapen, om zich uil sluitend bezig te houden met hel ge schil lusschen zijne regeering en die dat hij voortaan haren kandidaat tiief i meer zal wezen. Is dat nu een definitie. i besluit van aftreding?Velen hopenneent M. Lambert is een mar. met karakter en ministerie verklaart de eer wan het land indien bij zich als onafhankelijke aan - toch is hel kiezarskerps moest voorstellen zou hij al de kansen hebben om le gelukken. M. Pirraez die verwonderd is over ’t besluit van M. Lambert, heeft tol hier toe niets over een besluit aangaande zijl ne verwijdering uit de kamer laten blij ken. M. Sabatier integendeel heeft hel vast besluit genomen het politiek leven te verlaten. Deaftreding dezertwee volksvertegen woordigers zal aan de liberale partij eep merkelijk deel hater krachten doen ver liezen, en integendeel eene goede wind in de katholieke bewarende zeilen doen blazen. eenen wtderzijdschen vloed van scheld- en smaadwoorden gepaard ging. j F Ziedaar een nieuw voorbee'd van pers spraak van he?besluit door3libe- fijne beschaving, dal ons rechtstreeks rale volksvertegenwoordigers van Cbar- utl Parijs, de hoofdstad der beschaafde leroi genomen van zich uil het politiek weteld wordt over gemaakt! I leven te verwijderen, of beter, van met de aanstaande wetgevende kiezing geene Engeland laat, voor den oogenblik, kandidatuur meer te aanveetdan. van Gup Franc.r s, waren uiibetaaid geworden. Jozefs onverklaarbaar verdwiji en baarde in dm ganschen omtrek een lévendig opzien ’t Voertuig was voor eene herberg gevonden, waar de paarden uil vrije beweging waren blijven staan; van dc vracht was geer strooi- fialin gestolen Hebzucht kor; w.l niet de beweegreden der ontvoering van eenen arm-n drommel zijn, die slechts eenig ko pergeld in den zak had. De nm-poringen van het gerecht bleven zonder eentg gevolg, d.i rechterlijke ambtenaren, de gendarmen en i i i i i ij hopen, 1 en hor genaamd geen spoor van e- irige mis 'te daad kwam aan dm dag. De sterkste geesten slechte wegen niet weder terug bij schikte van hel tand twijfelden er nauwelijks meer zich rustig in zijn lot, cu vergat fret plan, i aan. of de voet mm was door den duivel dat hij aanvankelijk had opgeval, om ten grhraid, en dit geloof vond alg-inetnen in- spijir; van alle gevaren, naar Frankrijk te- girg- lutusrch.-u nam de behngstcllmg rug te koeren. Hij trad, ev.-n als zijn vriend zijn lot v 4 Trtbaul, als opzichter- eener plantagre in beurtenissrn dienst, kreeg negers onder zijne orders, en 1- dacht nauwelijks meer aan hel onverklaar- j baar voorval, dat hem uit het vaderland zoo geheimzin» g had weggemkt. Hij had hetzelve wellicht gehe -1 vergi-len, indien, I de Ir-loofde vier gouden Louis hem niet ge- vermogende de bezitter regeld elke maand, door’ tusschenkomst van on VAN EEN v. V "•I, -J&rrsssw-isl Getr okken nummer- riT 1111 II I J I III1T- - '~llf ■Wll—lllllll IIM ■IIIMailMMMmBI MMaMMMlB.M.JUtMMBMMMWMnn BMMBMBMMMrMYnrTri rr~gT~-rm -'I ■ITTIIIII 31 Harteel Camilius. ■■■■■BMnMMW.ii iiiiw 'UTTf i mI"n -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1