Nr 5. jaargang. Woensdag 5 Februari 1890. ministerie, nu opslaande uit hunne be- cialislen, door den Duitscbeu Rijksdag, na DE LOTGEVALLEN naar haalde een pak Worm voortgezeg onmiddelijk eenen cproer te doen uit bersten en. in geval van welgelukken, den beklad over de algemeene veront waardiging der bevolking tegen hel Gedurende de ziekte van den jongen koning van Spanje, die thans gelukkig lijk geheel hersteld is, maakten de te publiekeinen zich gereed om, in geval wot den, ten stad huize, te beginnen van heden lol 19 Februai i aanstaande, dat elke vraag Scht iftelijk moet gedaan zijn, vergezeld van den geboorteakt des kan didaats en vermelden 1° Detaal(fratt$ch vlaamsch of duiisch) in welke de kandi daat voornemens is bet examen af te leggen, en 2° of hij op de hem aan te duiden dagteekening het examen ’smor- gens of ’savónds wen cal te ondergaan. De kandidaten die wenschen het exaam ’szondags af te leggen, kunnen dat in hetzelfde vei zoek ui’drukkeu, waarbij zij hunneinschrijvingaanvragen. Er zal zooveel mogelijk van dat verlan gen rekening gehouden worden Veurne, den 1 Februari 1390. De Burgemeester eu Schepenen, 0. DE UAENE. Bij bevel Do Sekrelaris, CH. VANLIGHTERVELDE. 1749 stem. 1762 1499 •1561 alle woerden, waarvan bij zich bedienen wil w-l overdacln. en in zijn geheugen mds den ganseden loep van hei g sp ek vooraf berekend heelt. Toen hij ten cimte wis, ves tigde hij zijna doordringende oogen op den markies, die voor het haardvuur stond, en -hem ook met stekende blikken b.schouwde. Heer piokoreur, begon eindelijk de mat kies op een mulder hoogen loon dan te voren, ik weet niet, of gij tot ondersteuning van eene zoo zon iet huge bewering tenigen schijngiond kunt aanvoenn; naar het is stout van u, opzulken loon met mij te spre ken. Gij zij' n chtsgeleerde m moei w :leh, dat ik klachten tegen u kan inbrengen, daar gij mij op eene zoo bednegelijke wijze geld atpnrsen wilt. Is h< b u nog geen woord van geld ge sproken, heer markies! hernam Biossato intusschen; klaag mij gerust aan, daag mij gerust voor ’igerecht het zekere daarvan voor u zal zijn, dat gij titel en landgoederen verliezen zult. Onbeschaamde! gij waagt het dus on der mijn <-.igen dak te dreigen. Ik dtcig volstrekt niet, heer markies, ik zeg de waai heid, sp’ak Brossaic met vastheid. trouwen. De maikies ,r«bikte zich zwijgend den wenscli.des lastigen indringers. niaarde aangt legt nheden, dm wij af te doen Zoo, luistee dan wat ik u te zeggen heb, en wat ik wenschte, dal gij zonder bitterheid en onstuiiu gheid aanhoort: Gij gelooft hel recht leln bb n om ren titel vm markies de Lauzeray te voeren, gij meent verder aansptaak te hebben op h.-l bezit van dit schoone goed; maar ik zeg u, dat het zoo niet is, dat gij recht hebt tol hel eene zoo min als tot het andere. Ellendeling rbp de markies, van woede verbltekend, en den ndvokaat van het hoofd tot de voeten beziende. Reeds hief hij di n aim op, om hem bij de borst te. gtijpen, toen deze op e<nma..l nep Waag liet niet, heer maikies, mij aan te taken, of i u van meerdere lichaamskracht tegin mij te I bedienen; elke slag, die gij mij toebrengt, -----j waant u zelven groot en macht g; maar een de buitenlandsche staatkunde beeft ge- Onmiddelijk na deze stemming, welke den rijkskanselier onaangenaam moei getroffen hehben, is de zittijd gesloten verklaard en de Rijksdag, ten einde van zijn mandaat gekomen, is uheengegaan. De keizer beeft, in persoon, de sluilings- ledc uitgesproken. Daarop gaat nu de kiessliijd begin nen en von Bismaikdie, tijdens de be raadslaging, gezwegen heeft, gaat nu vooruit treden om zijne politiek van be teugeling voor de kiezers te verdedigen. Alzoo zal de socialistenwet hel vraag punt woiden dat de kandidaten dtr Kartel- of van de gouvernemenlspaitij scheidt van die der verschillende groe pen, welke de oppositie, m.iai zooals men zie', in sommige gevallende meer derheid uitmaken. Blijft nu te zien of de niiuwe kinzin gen. die eenen Rijksdag van vijf jaien ga; n samenstellen, een getal partijgan gets aan von Bismarik zuilen geven, groot genoeg om den .steun te kunnen missen van de vrije behoudsgezinde!), steun welke hem tol alsnu was toege zegd, doch die hem bij de stemming ■over de socialistenwet is ontvallen. Alles doel het tegendeel voorzien. N et dat de vrije bi houd: gi zii.den talrijker dan vroeger uil den strijd zullen komen, doch men verwacht, met vee! leden zoo het schijnt, dat van den eenen kant de socialisten en van den andeien kant liet centrum zullen versterkt worden en dal wei ten nadeele der nationaal libera len. deeenige partij die altijd en in alle omstandigheden getrouw de bevelen van von Bismarck ontvangt en uitvoert. (5c Vervolg.) Het goed Lauzen y bn ngl u jaarlijks zoo bij de 120,000 livrei» up, niet waar, heei matkies? vioig Bn-ssan-, n haalde een pak papieren uit zi,n zak te vooischijn dio hij bedaard losmaakte. Wat duivel gaat u dat aan? vroeg de markies met evenveel toorn als vei hazing; het goed is immers niet ie koop. Ik geloof mij in mijne schatting niet vergist te hebben, aniwomdde Brossare met koelheid, zonder z'ch aan driften bevreem ding van den hoogen heer te stooren. Mijnheer, ix weel waai lijk niet, of gij wel bij uwe gezonde hersens zij', riep de tnaikie.-; ga dadelijk over tol de zaak die v bier bieng’, of verschoon mij van uwe tegenwooidigheid. Onze zaak, heer maikies, is zoo haas tig niet afgedaan, als gij u misschien wel voorstel», hervatte Brossare met onverzelle- dwelming; ‘gebaren die zelfde schrij- vers zich nu onnoozel. De katholieken, zeggen zij, waren zeker van de zege praal. De liberalen wisten wel dal zij zouden verliezen; zij betrachten alleen de meerderheid van den katholieken kandidaat zoo kléin mogelijk te maken. He Haiuer. Donderdag zijn in de kamer de laatste artikels van liet wetsontwerp op het hooger onderwijs gestemd geworden. De tweede stemming is lot Dinsdag aanstaande verschoven Vrijdag is bet wetsontwerp op de veeartsenij en het landbouwonderwijs aangenomen. De kaïuei heeft ook de kiezing van Dinaut goedgekeurd. Mijnheer de Uitgever, Op Zondag 26 Januari lest, beeft alhier plaats gehad de algeiueem j larlijksche ver gadering voor de rekening der maatschappij De Vmmische, Broederbond, opgericht deu 25 December 1885, en bij koninklijk be» sluit erkend den 12 Augusti 1888. In deze vergadering wierd er verslag ge daan over den toestand der maatschappij. Deze tO' stand is uitnemende voldoende, dank aan de welwillende medehulp van staat en provincie, alsook aan eeuige wel denkende eereleden, maar bijzonderlijk dank aan den Almogenden God en aan de bescherming van den patroon der maat schappij den H. Joseph, die ons zoo won derlijk bewaaid h bben van ziekten; ik zeg wonderlijk want op 75 led< n zijn er in 1889 slechts 98 dagen ziekte betaald geweest, en sedert iwee jaren heeft ei geen een s:e: ('ge val plaats gehad. De leden moeten maar 10 c nliemen per w<ek betaler, en in geval vanzitkii» hebben zij eenen trank daags en de zorg n van ge neesheer, alsook de kosten van apotheker; ook is hel gioolelijks te verwonderen dal het getal leden niet rapp r is aat'gegroeid. ik geloof dat er to> nu loj geene ziekten g' noeg hebben geweest om de voorde.-len te doen uilkomen. Nu bieden er zich verschei dene nieuwe led. n aan, waarscl ij ili„k door de schuld van d'Jnfluenza, d e zich wat doet gevoelen; maar nu dat wij h >t voreischte re servefonds van duizend frank b'reikt heb ben, mogen wij de hoop koesteren van stand te zullen houden. lijke kot lblue igheid. Het zou mij zeer leed wezen, als rk u iets zegde, of ids di ed, wat u beledigei d’of ongepast n ocht vooi komen; ht bbetrijn van het uiterste belang. Vergun mij dus, dal ik ze u op de wijze voordraag, die mij het metst gepast voorkom'. Mij dunkt, genadige heer De pioktir' ur gafzich alle noeite om be daard ie schijnen, maar zijne handen beef den en zijne stem was onz- ter. Mijnheer, viel de mat kies ongeduldig uil, als het geldzak' n zijn van wat aaru ook, zult gij beter dien met mijn rentmeester, dan met rpij te spreken Ik weet zekerlijk tjiet, of gij mij in .waai heid iets te zeggen hebt; maar dit weel ik, dat gij de acht.ng niet kent, die men eei.au man van mijm-n stand verschuldigd is. Pak uwe papieren en laat mij met rust. j De markies strekte den aim uit, om de j kan ik u honderdvoudig betaald zetten. Gij belkooid te vatten, maar de prokuieur waant u zelven groot en machtig; maar een sprong haastig op en hield zijne hand tegen, woord van mij, cn gijverla.it uw kasteel, Slechts een enkel woord nog, genadige heer, riep hij; ik zal u een wooid zeggen, dat uwe driften zekei doel bedaren en u be weegt mij met geduld en bedaardheid te aanhöortn j', dal u ze f-begeerig zal maken naar hetgeen ik u heb toe te ver- 'Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de jmst 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De grewle letters volgens plaatsruimte. Recbteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office nEPuBLicnÈ, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Mm schrijtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoren. ftliiiteiilaiidsetie Politiek. vat: overlijden van den kleinen vorst, De verwerping der wel legen de so- j is bet merkwaardigste feil dal deze week republiek uit'te roepen. De genezing Ju L.u;.u..iu..d-ui.u i.uu.. u- vao “el VOISkelrjk kind heefi deze plan- kenmei kt. T Is het recht van uitdrijving, tien verijdeld, en thans bepalen de re- inrichting te Barcelona, van een mon- sterbanket, waarmede zij, op li Fe- bruaii den veijaardag van de uitroeping der eetste republiek schikken te vieren. Intusschen is M. Sagasta, hoofd van bel liberaal ministerie, erin gelukt door de Cortes hel algemeen stemrecht te doen stemmen, het krachtigste middel om de republiekeinen den weg te banen. Zoo is ook eldeis, zoowel als in Spanje, de liberale partij de voorloopster van de republiek en het socialismus. -- - Klezing te Dinant» In de kiezing welke woensdag leDinant heelt plaats gehad, voor eenen volks vertegenwoordiger, in vervanging van wijlen M. den graat de Ltedekeike, is &I. de Monipeilier, de kandidaat ih-r katholieken, gekozen met 253 stem men metrd rfreid op 1191 aanw:zige ki'zes. De lilmrale-radikale k ndid.iat M de baron Seiys Longchamps. onder- sieiiud doo de libeiaie oude pruiken, bekwam 463 stemmen. Sinds jaren was er geene kiezing ge weest voor moeiie hadden gedaan zegepi alen; ook is katholieken der te schitterender. Alle tnoge.ijke invloeden gazetten, mani festen. omzendbrieven, voordrachten, meetuigen. geld, enz. werden in 't ar- ioiidisM'ment bij hoopen verspreid, in een would gausch de hel hadden de liue.iali i; tri uiimter hulp geroepen om den uiomt tan hunnen kandidaat te ver- zekei it Woiiiui) zij. riepen zij vóór de kiezing in koor, Lei was uit en amen met het ouwaardig ministerie, en dn moest zijn ontslag'’geven en de koning moest Kie^examen. de katneis ontbinden, en ongetwijfeld kwamen de liberalen aan het bewind. liet kollegic Kan Buigemeester en En thans, na hunne davering, de libe- Schepenen der stad Veume, maakt zijne rale schrij e aars die i lemen papier had- ingezetenen bekend dat de aanvragen den beklad over de algemeene veionl- otn inschrijving voor het examen van kiesbekwaambeid zullen aangenomen En daarvoor hebben ze waarlijk geene moeite gespaard. De uitslag dezer kiezing is een stellig bewijs dat hel land steeds hetzelfde be trouwen heeft in het ministerie, ondanks den laster en de leugens der liberalen. gij wordt van al uw onrechtmatig bezit be roofd, e i woidt aan de vtiach ing der we reld prijs gegeven, en aan dr schande van een oi.tei rep i.proces blootgesteld. De prokureur sprak ditina.tl op dei; em- s'igen, welberaden loon eens mans, dio Kiezing te Xanien. Gister heeft aldaar de kiezing plaats gehad voor twee senatois, in vei vau- ging van M. de Bruge.% overleden, enM. den burggraaf de Namur d’Elzée, on.- slaggever. Daar ook was de strijd zeer hevig, en hel zijn nogmaals de katho lieken die zegepralen. Ziehier den uitslag Getal stemmers. 3347 M. Moncheui, kath. kand. M. Pmeurs-Tei wagne, td. M. Sleurs, liberale kand. M. Borgnet, id. Na Leuven, volgde Diuaut en Dinaiii volgt Namen; dus drie achter eenvolgende vei plelteiiugeu die lange aan de fibbeu der vcibroederde welke de liberalen zoo veel libeialen zullen hangen. om te kunnen de uitdag voor de 4A<.< E Uü>n r«a VAN EEK v.„,. ;IV. ,w„, door von Bismarck geeischc en gewei- i publiekeinsche kopstukken zich bij de geid door het centrum (de katholieke partij) en verscheidene andere partijen (waaronder natuurlijk de socialistische zelve,) dat de ooizaak dezer verwerping is geweest.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1