1 Nr G. 1 Woensdag 8 2 Februari 8890. Dit blad vmchiint den Woensdag, onmiddelijk DE LOTGEVALLEN Een achtbaar, publiek vervulde de breede gildezaal. Ook in Holland heeft de minister van kolorien, ten gevolge eener ongunstige stemming in de tweede Kamer, zijn ont slag gegeven. Zoo bel schijnt zou ge heel bel ministerie van zin zijn den mi nister van koloniën in zijne aftreding te volgen. Bij de Melomanen. Om er in te blijven, was 't weerom feeste Zondagavond, bij de Meloma nen. en 'k moge, ter hunner eere er vrijelijk hijvoegen ’t was de perel der I winterfeesten ons tot hieitoe opgediend. Een achtbaar, uitgelezen en tahijk en publiek vervulde de breede gildezaal. i Als wij gespeelde overloopen, die- Dus weg met den godsdienst! »is nen. *ij 1 s?oorisle blomtje op te vesten n nn i hm* o dor mn7ip.knnlpn vvn hacn tan dat huwelijk zorgvuldig verbo'gen, omdat hij de gramschap van zijn vader vreesde. Voldoende bewijsstukken, die ik in handen heb, pleiten nochtans voor de weltelijka geldigheid van dit huwelijk. Zijne vrouw schonk hem een zoon, en hij zelt overleed eenige maand-.n later, tengevolge van een val van zijn paard. Zijne weduwe waagde het niet, zich aan de vijandschap eener mach tige familie bloot te stellen, die hij het hof gr makkelijk een bevel lot opsluiting tegen haar had kunnm verkrijgen. Zij nam de vlucht naar den omlrek van Bordeaux, nam de mam van Martin aan, en leefde met haar zoon, vergelen en ai moedig, tot zij einde lijk bezweek. Deze vrouw is nu dood; maai de zoon, de rechtmatige eigenaar dor bat ting, de eigenlijke markies de Lruzeray, is nog in leven, heeft lang zijne meerderjartg- h id bereikt, en kan, zoodra ik wil, daar ik zijp vei blijf en zijnen naam ken, ieder oogenblik legen u optreden. Dat alles klinkt volmaakt als een roman, en is een samenweefsel van bedrog en schurkerij, sprak de markies; maar ook toegegeven zelfs, dat al die daadzaken, welke gij aanhaalt, waar zijn, zoo zijn mijne rech- Tijdingen uit Rome stellen den gelde- meest al geestelijken. Loreinen kiest 4 kfin fnpclnnrl von linlin nn ->nrrn nnr» ..tl.. priesters ook zijn nu de kandidaten. I legg' De kandidaten die wenseben het exaam ’szondags af te leggen, kunnen dat in hetzelfde verzoek uitdrukken, waarbij zij hunneinschrijvingaanvragen. Er zal zooveel mogelijk van dal verlan gen rekening gehouden worden. Veurne, den 1 Februari 1890. De Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. Bij bevel Do Sekretaris, CH. VANL1CI1TERVELDE. ren stei ven, zoo zou de bezitting van Lauzo- r>y én onderhoorigheden den tweeden zoon Victor Philippe de Lauzeray bevallen. Mocht echter ook deze ongehuwd ot zonder kinde ren sterven, alsdan moest hel geheel over gaan op de erven van Mana- Hortense d’Ar seny. d-; nicht van den inaikies, onder voorwaarde, dat zij d-n naam de Lauzeray aannemen zou. Francois-Ennuiuël nam de goederen zijns vaders in bezit; op zijn twin tigste j sar was hij dragonder-kapitein, en sneuvelde in den slag van Rnn-llies; zijn titel en zijne bezittingen vielen nu aan Vic- tor-Philippe toe, die later in het huwelijk trad n twee kinderen had. Die stierven beide, riep de markies, die deze uiteenzetting met koortsachtige spanning had aanhoord. ,t na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De greote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'l buitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONEOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Ja, an'woordde Brossare, maar een van hen liet nakomelingen achter; Uw vader, Hertog d’Arseny, de zoon van Maria Hor- tense, aanvaardde in 1754 het bezit van het goed Lauzeray, alhoewel hij er vol strekt geené aarie a.msp aak op had. Wilt gij d.m bewieren, mijnheer, dal er nóg wcliclijke afstammeling- n van Victor Philippe de Liuzeray in leven zijn? vroeg de markies met een schijnbaar onge- loovig lachje, doch inderdaad met ecu zeer beklemd hert. Ja, mijnheer, die lev n nog, en ik kan het u bewijzen, hernam de prosureur, Vidor Philippe stierf in het jaar 1756 en overleefde zijne beide-kinderen; zijne doch ter Adelaide we:d, gelijk gij weel, veertien dagen voor hare bruiloft mel.den burggraaf de Medières, door eene heete koorts wegge nomen; maar zijn zoon Albert de Lauzeray trouwde in 1741. Dat is niet waar, mijnheer; dat is schandelijk gelogen. Dal is, helaas! maar al te waar,althans voor o, heer marlde-, zei de procureur. Albert trouwde heimelijk dc dochter van den rentmeester zijns v iders, een jong, even bevallig als deugdzaam rneisj-, dat hij ten toch verzekerd en onaautas'baar, krach- hartstochtelijk lief had. Hij hield overigens I tens het recht van verjaiing. (Wordt voortg. In Pruisen is von Bismaick als minis ter van koophandel en nijvei beid afge treden, en vrijheer baron von Berlepsch is als dusdanig in zijne plaa's benoemd. Dat is de gebeurtenis waarmêe de Duit- sche bladen nu veel bezig zijn. De benoeming van eenen nieuwen handclsminister in Pruisen, is eene zaak die inderdaad haar belang beeft. Bis- bedieningen, minister van handel; maar l en nijverheid be troffen, werden in een ander mimisterie afgedaan, en men kon eraan twijfelen of er in Pruisen waarlijk een handelsminis- terie bestond. De keus van baron von Berlepsch is tevens een bewijs, dal Pruisen van zin is de sociale wetgeving krachtig door te drijven. Ki es examen. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne, maakt zijne ingezetenen bekend dat de aanvragen om inschrijving voor hel examen van kiesbekwaamheid zullen aangenomen worden, ten stadhuize, te beginnen van heden tot 19 Februari aanstaande, dal elke vraag schriftelijk, moet gedaan zijn, vergezeld van den geboorteakl des kan didaats en vermelden 1“ De taal (Iransch vlaamsch of duilscb) in welke de kandi- daat voornemens is het examen af te jen, en 2° of hij op de hem aan to duiden dagteekening het examen ’smor- ’t Is hetgeen wij zoo dikwijls tot onze lezers gezegd hebben, en ’t is daarom dat de geuzenpers ons altijd «lasteraars» heeft genoemd, en noglans, gelijk men uit bovenstaande regelen ziet, is ge heel de geuzeupolitiek legen den gods dienst gericht, en hel is eene misdaad, voor eenen waren liberaal, naar de kerk te gaan en zijne kinderen gods dienstig te laten opvoeden. Waarom durft men dal niet rechtuit zeggen aan iedereen? met de naderende kiezingen voor den Rijksdag, 'l Zijn vergaderingen en mee tings, ’tzijn artikels in gazetten en schrif ten, ’tzijn redevoeringen en betoogen; imineis, ’lis kiezing ie wege, en men maakt gereedschap. In het Rijkslaiid, dal is in de veroverde gewesten Elzas en Loreinen, zijn de kandidaten wederom De markies knikte toestemmend. De pro cureur baalde een papier uit den zak en begon te lezen De markies Francois Louis de Lauze j iar 1695, hij liet twee nog j 'Ugdig-n leeftijd ach'er, in testament, waarbij hij zijne gozament- lijke bezittingen aan zijnen oudst- n zoon Francois Emmanuel en diens wettige af stammelingen vermaakte. Mocht deze oud ste zoon nochtans vroeger of zonder kinde- pon ctuivon vaa tzx«i zlr. iT Hoewel koke:.de van woede, bedwong de (5ü Vei volg.) Uwe bezittingen komen een ander toe, v.iens r< chlen ouder zijn dan de uwe. Gij uioogt Wt.l gal tegen mij spuwen, maar gij zijl lo» h in mijne handen. I mark'es zich nog in zoover, dat hij met be vende lippen antwoordde Goed, mijnheer, alleen omdat ik overtuigd ben dal gij een dwaas zijl, wil ik aanhooren, wat gij mij te zeggen heb'. Spreek dus mijnheer, maar maak het kort. Heer markies, begon Brossare, na ander maal plaats genomen te hebben, ik ver- trouwue mijn eigen geheugen niet genoeg, oin mij in cer.e zaak van zooveel gewicht g' heel op deszclfs getrouwheid Ie verlaten daarom heb ik de geheele zaak beknopt en zoo duidelijk mogelijk op papier gebracht. Met uw welnemen, zal ik de eer hebben het voor te lezen nen wij 't schoonste blomtje op te vesten n TT, ^JSU,C,1SI;.”,s op ’t herte der muziekanten. Wij hadden de leus van het hbciahsmus gewotden, ^ed gedacht van hen> maar z’ hebben ’t dien avond nog vetre verie oveitrof- i lijken toestand van Italië en zijne aan den Paus ontroofde hoofdstad in een akelig daglicht. De inwoners zijn onder de belastingen verpletterd, de aange slagene keikelijke goederen zijn ver kwist en het te kort in de Staatskas groeit nog maar gedurig aan. De stad Rome, van haren kant, heeft, na het stedelijk domein, ten bedrage van 17 millioen, verkwist te hebben, met mil- lioenen en millioenen schulden ge maakt, welke zij thans op den rug wil- len leggen van het gouvernement, dat zelve tol over de ooien in de kiot zit. Intusschen lebben er openlijke repu- bliekeins ihe beloogingen plaats, welke het koningdom in zijn bestaan bedrei gen, terwijl bet gouvernement te zwak j is om ze te verbieden, te meer daar lijk alle andere burgers werken voor i ^*’SPL hoofd van het ministerie, zelve een overtuigde republiekein is, die zich slechts uit heerschzucht in dienst des konings heeft begeven. Zoo wordt Italië en zijn vorstenhuis zichtbaar gestraft voor zijne euveldaden jegens den Vader der geloovigen. Hiiitrnlaiirlsciie Politick* In de kansche kamer, van algeveer- digden heelt eene belangwekkende be- - raadslaging plaats gehad over de hou- ding der geestelijkheid ten opzichte der kiezingen. ’t Was bij gelegenheid der bespreking van de kiezing van M. Sa- bouiaud, afgeveerdigde van Fontenay. Het bureel besloot tot ongeldigverkla- ring, wegens zoogezegde bemoeiing der geestelijkheid met de kiezing. Dit heeft aan Mgr. Freppel, bisschop en afgeveerdigde van Angers, gelegen heid gegeven om met zijne welbekende welsprekendheid klaar en duidelijk het onbetwistbaar recht te doen uitkomen van de geestelijkheid in zaak van kie zingen. Buiten zijne priesterlijke be dieningen, zei Mgr. Freppel, mag de priester met alle weltelijke middels ge- r den kandidaat dien bij den voorkeur geeft. In zijne bediening, dat is meest op den preekstoel, mag en moet hij, als het er op aankomt, aan de geloovigen den plicht voorhouden dien zij hebben van hunne stem te geven aan voorstan ders van godsdienst en vaderland, en ze uit gewetensplicht te weigeren aan vijanden, derzelve. Alleenlijk moet hij hem zorgvuldig onthouden van alle persoonlijkheden. Met stukken in de band loogde de wel sprekende bisschop hoe de geestelijk heid deftig en ongehinderd dezehan- delwijs volgt in alle koninkrijken en republieken van Europa en Amerika, overal waar vrije volkeren hun eigen marek was wel, benevens at zijne andere bestier kiezen. de dingen die handel LI leden; d?t waren alle vier pi iesters, er. i Elzas kiest vijf leden; daaronder waren drie priesters, die ook weer kandidaat zijn. Dal is, voor de twee gewesten, 7 priesters op de 9 leden. De leus van ’t liberalismus. De strekking der liberale partij is klaar en duidelijk uitgedi ukt in de vol gende regelen, in den Journal de Gand verschenen De lijd der liberale kandidaten, die naar de mis gaan, is voorbij. En men begint, zoo wat overal, aan de poli- tieke mannen, die gaarne bulderen tegen de aanmatigingen der geeste- lijkheid en tegen de eerlooze J gemecntérecretaris overheersching van den priester te vragen dat zij wat minder zouden don- deren in hunne redevoeringen en wat meer logiek zijn in hunne daden. n Indien zij, na uiigevailen ie hebben tegen de verderfelijke leeiingen der Kerk zich bereid toonen den kutccliir- mus aan hunne kinderen te leeren en hun de eerste communie op te dringen, noemt bet publiek ben kluchtspelers maakt zich gereed hen den rug toe te keeren. De dagbladen van Parijs hebben dezer dagen veel gesproken van eene minis- lerieele krisis, welke zou op handen zijn. Er bestaat, zoo het schijnt, oneenig- heid tusschen den minister Constans en M. Tirard, hoofd van het ministerie, en bet zou Je eerste zijn die den laalsten zou verdringen. Thans is dit gevaar voor het oogenblik uit den weg geruimd. I j Alle partijen in Duitshland, zijn bezig goed gedacht van hen, maar z’ hebben 't fen. Gezien keurigheid, gepastheid, lijn gewaarwording en gevoeligheid waar mee zij al hunne stukken, en bijzonder lijk ’t moeilijk doch prachtig Mas cotte, hebben uitgevoeid, moeten wij hier luidop en preusch getuigen dat zij voor niemand den duim moeten leggen en dat de liberale luiiers van Ceciüa ten allen stonde mogen komen horken 'tls ongelooflijk hoeveel weg in den vooruit gang zij hebben afgeleid in korten tijd. Dit is te danken aan 't eeregierig- heidsgevoelen en de goêwillighe'.d der heeren muziekanten; aan T kundig en wijs beleid van hunnen bestierder en aan de edele zelfsopoffering van bunnen toegenegen voorzitter. Proficia', mannen! Altijd maar voorbit met iever en moed. Achter ’t muziek komt de stad Loo te te bei de, met de heeieu Croigny en Devisschere. - VAN EEN ■»~5w*-a^aiLa«Muaigg 46“ jaargang. Een koninklijk besluit van den 7 febr. verleent het Burgerkruis van s* klas aan M. Ch. Poucliele, te Leysele, voor bewezene dienswn gedurende meer dan 35 jaar. VïOCt Will Ixi/lxir»» rl n rx rA z4 .i.A.inn (ItlïfL gens of ’savonds weruchl te ondergaan. EE-O®» w J1 y -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1