I V< ornseDij» V 7. 46" jaarj^nn Imchiijvinp-prijs. 5 fr. 'sjaurs;. met <h- pos! 6 fr. Annonce» 20 centimen per regel.De groote letters bil blad vi Wordt voortgezèt. 19 FrbniJirj aangewezen weg, doch ik beveel u de uit- hel aan hen ie onderwerpen. Vanjaar komen strijden voort, vveike DE LOTGEVALLEN firn))' dc beimherligheid Gods en de genade van I I i eener ten opJctne van de Kerk, aan welke wq liet oust ei lelijk leven onzer ziel de goederen dei ziel te vei kiezen boven die van bel lichaam, en de plichten jegens God zijn heiliger van amd dan landloopérs, die lot Jozef Martin’s oplich ting de behulpzame hand geleend baduea, een zekere Kou logo e, ook bijgenaamd, Gi- bart, werd, teroorzake van diefstal met in braak en bedreiging van moord, na reeds herhaalde tuchtingen, bij vonnis van hst parlement van Bmdeawx,-tot de st at des doods veroordeeld. V6ó.' zijne t r ht. tel- ling legde, hij bij den g< «.-lelijke de" gevan gems eene volledige biecht af; h t zonden.- regis'er was lang en onder and-re kwun daarin ook een»: beschrijving van den rol welken hij bij ne ontvoering van den b kenden voerman zeide gesp i.-ld lo hebben. Dn gold enne misdaad, welke nog maakt, en nil dien hoofde spoorde de ges- t< lijke zijnen biechteling aan, om, in togen- wooidigheid der rechters, ceno g: h ele De inensch kan alleen zijn opperste geluk vinden in God. De oogen tot God verhellen en zich geheel en al naar Hem richten, flat is de hoogste wet van 's menschen leven. Gcene lichamelijke beweging of poging kan ons nader tol God brei.gen; dit kan alleen gebeuie i door de wélken der ziel de kennis van God en de liefde tot God God is de eerste en en de waarheid ui a! de det: en nan de deugd gelegenneid geven, haren moed te doen blijken. Twee rrrachlen siaan tegenover elkander en geven te- gensnijdigé hevelen Ónmogelijk aan heide i te gelijk te ge: ooizamen nie mand kan twee meesters dienen. Aan wien zat num de voorkeurgeven? De twijfel is niet loegelaten. liet ware eenc- misdaad z'ch te "villen onttrek ken aan de gehoorzaamheid welke me1) God verschuldigd is, om aan de menschen te behagen; de wetten van Christus té overlieden om aan de magistraten le ge- hooi zamen, ouder voorwendsel dat mep de rechten der burgerlijke orde eerbie digt het is beter aan God te gehooiz inien mijnheer, herna.n Brossare;. hij was pas I de heer markies zijne prachtige hoeve Mo- deze deelde aan niemand de daadzaken me de, die ik u daareven verhaalde,: omdat zij vreesde haar kind daardoor aan gevaarlijke vervolgingen bloot te stellen. Een zeer zon dcrling toeval hoeft mij op het spoor van dit geheim gibracht, en ik heb mij alle moeite g»g ven, om hel tot op de geringste omstandigheden na te ontsluieren^ c> bo ven allen twijfel tcverhiffm. Buiten ons beiden, mijnheer, weet intusschen geen levende ziel iels hoegenaamd, van al h?t- g--cn ik de eer h» b u daar mede te declen. Gij meet toestemmen, vervolgde d; procureur, dat ik mij minder gemakkelijk bad kunnen laten te vreden stellen gij be grijpt ook dal ik eeniga aanspraak op uwe erkentelijkheid heb, en ik iwijf-1 niet, .of ij zult mij voortaan behandelen als een uwer b sle vrienden. Overigens, de bovennatuurlijke liefde voor de Kerk en de natuurlijke liefde voor hei viideiland komen uit hetzelfde eeuwig grondbeginsel vooit. Beide hebben God voor maker en voor eersten oorsprong, waai uit volgi dat er tus- schen de plichten welke zij opleggen gcene tegenstrijdigheid kan bestaan. Het gebéurt niettemin dat soimijdsde eisciien.vau den slaat j’ gmis den burger in strijd zijn met die van den god-dieusl jegens, de» christen. Deze betwistingen komen hieruit voort dal de politieke overheden het heilig gezag der Kerk beschouwen als niet be staande, otwel zien het recht aai matigen |l'. r- opper hoofd met volle macht voor zending i. (7c Vervolg.) - Met vttlof, mijnheer, met verlof; ik lub thm Willijn van die veijaring uiterst nat ••kfur‘g <m tol op den minuut toe, uit- k» tid, wij moeten neg echt jaren en vijf ma uiI n verder zijn, voor dat do wet n op dié punsi aanspraak to» kent, H markies z 'oeg, maar schr.k en angst stonden op zijn gelaat le lezen, en geen misdadiger, die reeds op Let schavot staat, kan meer lij-in dan hij op dit ©ogenblik, Lu s'cr wel loc, mijnheer, vervolgde Brossare na eene wijl, op een zoetsappige», troos'cnden toon: ik duid het n g‘-ensz;ns ten kwade, dat gij wapen en titels van het huis Lnuzeray aangenomen en u in het be zit van lijke goederen gesteld hebt. Gij dcedt te goeder trouw en hadl deovertui- gng, dat gij slechts naamt wat u lo> kwam; maar T is zekeilijk hard, ik sten het loc, om r-o eensklaps van het toppunt van rijk dom en geluk te moeten afdalen, om mis schien aan zorg en ellende te worden bloot gesteld. Wij moeten dus de middelen zoeken waar zij te vimleu zijn, ’lis te zeggen in hel bijzonder leven en j der maatschappelijke inrichting, dc grondbeginsels en gebiuiken van hel christendom hei stellen. Dn is het eenig middel om ons te verlossen van de kwa Jen die op ons drukken en de gevaren te voorkomen die ons bedreigen. IH. Aan de katholieken zijn, in dezen toe stand, grootere ei labijkere plichten opgelegd dan aan de menschen die in ons geloof sieclrt onderi icht ot aan zijne leeungeu gentel vieemd zijn Zij vooral moet zich verzetten tegen de hooge; aan genaaide wano> ders. De inensch die, zooals hei zijn plicht en van de groote verzwakking van bet christen geloot, zijn de al te dikwijls herhaalde iieiuedigiugcn welke men den godsdienst m vollen dag en onder de die jegens de menschen. oogen van I e. pubbek aandoel; beieedi- 1 n- gingen y.i'lk»-, m eene eeuw die meer de godsdienstige belangen waai deerde le gcemm pi ijze zouden gedoogd gewor den zijn. De inachl is dc eenige waarborg ge wei den van de openbare orde en rust; doch nieis is zwakker dan de macht, wanneer zij met steunt op den gods dienst. Zij verwekt slavernij in plaats van gehoorzaamheid en bevat in zich- zelve de kiemen van groote. .omwenle linger). Reeds heeft dc tegenwoordige eeuw groote gedenkweerdige rampen ondergaan en nel is met zeker dat er geenedergelijke meer le vreezen zijn. lijdenis af le leggen van 'tgeen hij te >i»z n aanzijn berichten kon, welke verkl- mg zelve in all", bij de wet voorgescii e>r>e vormen, gedaan werd en le boek gcbrai: 1 Dit alles kon niet zoo heimelijk den, of er mó si iets van aan an le en let oore komen. daardoor zelve onderworpen aan de i Kei k, zijne moeder, en wordt hd van oppei sic-waarheid ue grootste en heiligsie- maatschappij, is alleen voed.-.i l voor j welze de Paus van Rome onder be; versland Hij is de vu'maakte i edig- Jesus-G iristus, haar onzichtbaar I is, bet christen geloof omhelsd heeft, is 1 dan aan de menschen. Vervolg en einde Woensdag. Leid en bei opperste goed, naar be’welk alleen de wi: kan welk hij zie i doebna ig kan lich en middel van de deugd. 1‘- Het materialisme on de goddeloosheid i en opgevoed zijn, hebben Lel menschdom in den bekla- 1 goede burger niet vreest voor zijn va- gensw-aardigsien staat van verval gc- Herland- de dood te trotseeren, met nog bracht, wat het geluk det zielen betreft, i veel grootere reden, moeten de chrtsie- Men kan bijna zeggen, dat boe meer ncn met degelijke gevoelens bezield zijn Gij zult mij toch toegeven, dat het 1 hoogst zondérlijk is, dat die zoon tot nu toe zou gewacht hi.bbcn. Lijnt den Woviis<lag. onniiddelijk na d»‘ graanmarkt. - I j volgens plaatsruiinir. Reehti'i lijke i‘crh»,rsh,lling',n I fr. Em Nr la cmt. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het ÏÖO. LV Anwncen vaar Brlgie ter uitzondering der Vlaanderen’ en 'tbuitenland warden ontvangen door het Oi-hcf. i)ePcömc.itf., Wagdalenastraat, 4G, te Brussel. Mm si lnr.it .n t>ij BONIiOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonuenstraat. 4, le Veurne, - n m de Posikantooren. ertee omzichtigheid aan, om u zelven niei te vjrradên Eené maand hier was iedereen in den Hij weel volstrekt niets van zijn geluk, I g'anscheri omtrek ten hoogste veibiasd, dat viei j irm oud, loon zijne moeder sliert, en rans, met veestapel, land ei alle verdere aanhoorigheden, n.m den proknrenr int Angofêiné’ in koop had afgestaan. De’próku eïtr verbond z ch met sloule, welberaden mannen, en door hen was hel dat, ónder medewerking van d m markies, ónze at ‘«e Joz f M n tiii opgelicht en, gelijk wij w’fhaald hebben, aan zijn vaderland ontsch”urd en ovei zee oj) een eilard ge- 'biacht werd. i JOANNES JÜSl.PHtiS FAICT bui muri uuua r»i i*v vu,. - - j - --- den H aposlulischen stoel, Bi schop van j rondjjinJiem opeengeiioopi worden. Brugge', hnisprelaal van Z. B. den Paus e-’ assistent bij den Pauselijkcii Hoon, met het H. pallium vereerd, aan de geestelijkheid en de geloovigen ran ons b.sduin, zaligheid en ïe^cn. Zeer Lieve Broeders Op den oogenbïik dat Wij u, ter ge ligenheid van den Vasten, onze heider- lijke onde lichting gingen toesturen, h< bhen Wij eenen omzendbrief ontvan gen van Onzen Heiligen Vader, Paus Leo X H, handelende over de voornaam sle plichtea der christenen Aans onds hebben Wij dit mcikweerdig stuk door bladerd; en allés wekt Ons aan om ti iielzelf, zonder uits.el ter kennis le bren gen. Luistert dan, Z. L. IL, naar de woorden van ouzen afgemeenen Opper herder, den onfaalbaren Stadhouder van J»!sus Christus, mol al den eet bied en li>rrzanndicid, die u eigen zijn. De plaatsruimte, waarover wij in ons blad beschikken, laai ons niet toe dit hoogst merkwaardig dokumeiit, dal niet misder dan negen groote kolom men druks beslaat, in zijn geheel mede te deden.. Wij zullen echter hieronder trachten een zoo getrouw mogelijk uittreksel te geven, dat onze lezers bekend zal maken met dén hoofd-inhoud van het uitge breid schrifi, waarin de II. Vader aan dc geloovigen hunne plichten alc Chris tenen en als burgers voorhoudt. I. De 11. Vader begint met vast te stel len dat het eene noodzakelijkheid is, welke dagelijk klaarder uilschijnt, te rug le keeren lol de kristene 'grondbe ginsels, en cr geheel zijn leven, alsook de zeden en de instelling»'!' de. volke ren naar te schikken. De verachting Bijvoegsel aan de schikkingen voor den Vasten van 18S0. Overwegende dat ens land, gedurende den winlrr is beproefd geweest door eenc kwaal, die.een groot d el der bevolking ge- 11off-n heeft; d>t alhoewel men veihop-.n mag dal die kwaal b n einde ga men nog- tans bekennen moet d it zij, bij meest allen u e zij heeft aangela-i, eene in ikelijke ver zwakking heeft nagelaten, welke bijzond-re toegevendheid verd ent, c.) gebruik imk-n- devan de mach', hun door de vaderlijke bezorgdheid van Z. II. op 3) J muar. laatst leden vergund, <1 B.sschopp.m vin R'Igi'-, op 11 dez -r le M chi len vi.rgidcid, h. bbe» vastgesleld als volgi I. Hel gebod van den Vasten is in onze bisdomnnn opgeschors', g-'durende den aanstaanden Vasten. II. Het g bod van vl c.hderving b nmn denz'-lfden lijd is gelijkelijk opgeschorst, ter uitzondering van As-chen-voensd-.ig, en van den vrijdag van i dere week. Nogians blijft het vei boden, zelf- des Zond gs, op denzelfden maal ijd vl-m ch en vis. h in eten. III. Het gebruik van in. Ik en b >1 r is 'oegelaten, op ;>1 de dag> n v. n dv-n V;.s n. IV. Het gebruik van 'ieien is geoorloofd, zelfs meermaals diags, aile dag-, Assc.bcn- woensdag en Göedvnv: ijdag uitgenomen. V. Het blijft verbodiui, btiueii de Zonda gen, meer dan ei n- daags 'vléèsch te eten. VI. Uet gebod van drijmii.d tJnzs Vader en iL’cc.s' gegroet en cens de Akten tc bid den, iederen dag dat men vle-sch o -t, b'ijft bestem. Men kan z ch nogtar.s van dezen plicht om 1 ian, mits o me almons volgens dezer grondbeginselen beeft zulke groote kvvalen voortgebracht, dat geen redelijk mensch, zonder smartelijke» angst de tegenwoordige beproevingen kan on- derstaan noch zonder vrees de toekomst te gernoet zien. De lotbestemming van den mensch is te verheven om zijn geluk te doen be staan in de aardsche goederen en ge- nocgei.s, welke door den vooruitgang gans3b stoffelijke beschaving, hei slotlelijk welzijn aaugroeil hoe nicer hel welzijn der zielen vermindert. Klare bewijzen van de vermindering verschuldigd zijn; want het is redelijk waaronder zelfs zijne Zeven jaren gir>g°n voorbij. Een der kon opwekken, ver.angeiï en tot hel- i heeft te besturen. bij Indien nu de natuurlijke wel ons be- i voelt met voorliefde en zelfopoffering hei land te beminnen waar wij geboren lot zooverre dal een t voor zijn va- voor, ons Anioinc Brossare had het g^hecle vraag- I misschien gedeeltelijs kon worden g wd^e- stuk zoo scherpzinnig en km lblo d-g b.i raamd, dit het ten volle gelukte. Htj vond middelen en wegen, om de bez tting n, die hij op deze wijze verworvin I a l, gedurig te vergroolen en in weerde te ooen lijz-m; hij werd daardoor als een m n van in.loed eu gewicht, wiens scburkachirge bedui ven- heid geèn mensch verniöêöde.' L sle vrienden. De markies dc Lnuz-’i ay vei viel in eene Ik kan nog altijd niet gelooven dat diepe zwaarmoedigheid, waaruit niets hem dit alles waar zijn zou, zei de markies. kon opwekken, en i Overtuig u i'adaarvan Langs dan gezondheid gevoelig leed. 5 A Vïib'LJ iM-n i inwMinwBi-wiiTrjwnprrr 4 VAX EEN Diaciu V'VIU. i u. Ml* yjMMA rx.'cuanu, «Vl'u r¥'i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1