I f •I ‘I 1V Maart 1890. oetisthig 46“ jaargang. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk De Flandre Idérale, een der gematigd- i veerdigdeder Marne, dieondersekreiaris geweest i» in het ministerie Floquet. Derde Winterfeeste bij de katholieke Bekwaamheidskiezers. ft TJ 12 45 klauwen te krijgen om het des te ge- makkelijker naar hunne willekeur te beheerschen. Zij spieken van vrijheid, en de Grond- waar de katholieken kunnen voerdeel uit I trekken. trens uwe kinderen in hunne hard m, 1 i tol dat de kiezers wederom klaar zien in hun spel en ze aan de deure zetten. De bijzonderste punten welke in het nieuw liberaal programma s’aan zijn Algemeen stemrecht, schooldwang, en soldatendwang. Spreker onderzoekt welke de gevol gen zouden zijn van hel algemeen stem recht. In Belgie bestaan er drie partijen kaïholieken, liberalen en socialisten. Door bet algemeen stemrecht zou eene dezer drie partijen aan het hoold ko men. Zijn bel katholieken ol liberalen; dan is het maar gelijk nu, en waarom een geheel land in rep en roer stellen die geen verandering in den Staat bij brengt? Zijn het de socialisten die zouden aankomen? Ilewe!, in deze veronders’el- ling is hel land, is de stad te beklagen die door zulke mannen bestuurd wordt. Vernietiging van alle gezag, oorlog aan al wat boven hen is, verplettering van burger en edelman, vervolging van Kerk en Godsdienst, daar is hel doelwit der socialistsche leering. Over eenige dagen schreef het socia- zullen zij hunnen geest en hun herte naar bunnen zin vormen, ze hunne val- sche leeringen ingieten en zich geheel en gansch er van meester maken. En komt niet uit met te zeggen dat is tegen de Grondwet; de liberalen en kennen geene grondwet, wanneer zij de katholieken kunnen vervolgen. Wanneer uwe kinderen, alzoo ver draaid en verleerd, wederom in uwe banden zullen komen, vreezen de libe ralen nog dat zij, onder den zaligen in vloed van vader en moeder, hen zouden kunnen ontsnappen; dan zullen zij zor gen dat de soldatendwang voor eenigen lijd ze aan uwe zorgen onttrekt, om in het verpestende kazerneleven hunne wel begonnen opvoeding te gaan vol trekken. Ja, ze weten wel genoeg dat losbandigheid en zedeloosheid de beste vormers zijn van liberalen, en daarom is hun doel aan de kinders een oi d.nwijs geven zonder God ot gods ienst, onder wijs dat natuurlijk tol zulke gevolgen moet leiden; en om alles te bekronen de opkomerdejongeling in slechte en on- zedelijkc kazernen ops’uibn. Eik voor zijn lot, roept men. Nog eens, welke voordeclen zijn er daaraan vast. Zullen de werkmansk nlers min ver plicht zijn dan nu van als soldaat op te trekken. Wel zekerlijk neen. Voor hen is dus noch voor- noch nadeel; de zaken blijven dezelfde. En de kinder der burgers! Deze zul len te midden hunner studiën, te middetr hel leeren vaneen bedrijf, hunne studiën en hun bedrijf moeten verlaten om sol daatje te gaan spelen, en hunne toekomst en hun leven verin ijzeld zijn. Waar is dan het voordeel van den persoonlijken dienstplicht? Ten an deren, uit d<npeisoonlijkon dienstplicht velgt natuurlijk tiet alleman soldaat. Komen de liberalen wedei aan’tbewind, in korten tijd mogen wij ons aan die cadeautjes verwachten. De liberalen beroepen hen ook nog op de vaderlandsliefde, om hunnen hatelij ker) soldatendwang te verrechtveerdigen. Maar de vaderlandsliefde bestaat niet met een jaar of twee in de kazernen en in hel kamp over te brengen, maar wel met zijn vaderland als geitouwe burger te eeren en te dienen, en het zooveel geluk en voorspoed mogelijk te ver schaffen. Hieruit blijkt dat de liberalen die listenblad De Vooruit, bet volgende Klerikalen, beeft; welhaast zullen wij machtig genoeg zijn om uwe keiken te komen onteeren, uwe priesters te vetjagen cn van op den predikstoel onze leering te verkondigen. Or.noo- dig te zeggen dat zulke schanddaden door vele andere zouden gevolgd wor den. Hel algemeen stemrecht heeft nog een ander nadeel. De politieke twist die nu reeds zoo hevig woedt, en vele huisgezinnen enfamilienvaneen scheurt, zou dan heerschen tot op de kleinste dorpen cn twist en tweedracht brengen, waar nu orde, vrede en eendracht is, Willen de liberalen het algemeen stem recht, T en is niets uit liefde voor het volk, of om het meer recht en vrijheid te geven, neen Bet tegenwoordig kie zerskorps wil van de liberalen niet meer en zij zoeken iels nieuws, om aan T hoofd te geraken. Zij en onderzoeken niet of het den lande zal voor- of na- deelig zijn; aan het scbotelke geraken om hunne zakken te vullen, dat is bet eenigstè wat zij begeeren. Vei laten van de tegenwoordige kie zers die hen in de laatste stemmingen van Leuven, Dinanl en Namen zoo deer lijk mishandeld hebben, vormen zij een plan om de toekomst aan hen te verze- stueds de woorden vrijheid en recht op zij te bekomen door de lippen hebben, niets anders beoogen I dan het volk door dwang onder hunne I en waarheden, met geheel en al te kun- 1 nen mededeclen, maar ze ineen koit 1 verslag verminkt cn onvolledig te moe ten wedergeven. M. Van Nes.e heeft ons getoond wat dal do tegenwoordige liberalen willen, welk hun programma is, hoe zij tegen de vrijheid zijn, wanneer de katholieken er voordeel uit trekken, en ons de aan stotelijkheid van hunne leerstelsels i doen zien. Biiltcnlandsche Politiek. De kiezingen in Duitschland. De uitslag der kiezingen voor den Rijksdag is thans bekend. Hel is eene wezenlijke verplettering der gouverne mentele, Bismarcksgczinde meerderheid door de partijen der oppositie en vooral der socialisten. De hoogmoed en de verachting welke de nationaal-liberalcn en conservatieve protostaiufcn vroegertegenover de katho lieken aan de» dag legden, is sedert de lampvolle kiezing van 20 februari ver anderd in eene smeekende houding. Thans roepen zij tot bel cenlium, ge lijk de Apostelan in hun schipke, door cenen storm bcdieigd, lot den Zaligma ker Hepen Red ons, wij vergaan Zij die hel socialismus in hunnen boe zem hebben verwarmd en gekoesterd ameeken nu de katholieken hen bij te staan tegen het altoos klimmende socialismus. Welke les voor de liberalen van alle standen Zij zijn het die aan hel socia lismus den weg banen; zij zijn bet die vernietigen, afbreken, bederven en ver giftigen; zij zijn hel die, in hunnen voor spoed, met eenen spottender) glimlach op de lippen het beslaan van het socialismus schenen te loochenen. Thans gelooven dc Duilsche liberalen aan het socialismus, en ’lis tot die zelfde katho- j lieken, wier godsdienst zij in hunne domme verwaandheid gepoogd hebben te vernietigen, dat zij nu smeekend de hand uitsteken. Zonder de katholieken zouden de socialisten nu reeds meester zijn in Duitschland. Overal waar het liberalis- mus vroeger almachtig was steekt het socialismus dreigend den kop op, en overal waar het libeialismus heerschte, wappert thans de roode vlag Rn do li beralen zijn nu i bra jht, en nogtans is de schuld van de Vertrekuren van den ijzerenweg. 9 «latnuari tot 31 Maart 1990. Hel liberalismus, is een gedacht, een droom. De katholiek van heden is dezelfde als dc katholiek van over 50 jaar, is nog de katholiek van de vorige eeu wen. En waarom? Omdat de katholie ken de waarheid, hel recht en de recht- veerdigheid verdedigen die onverander- lijk zijn. De liberalen van heden cn zijn de li beralen niet meer van over 20 jaar en geheel en al verschillig bij de liberalen van ’t jaar 30. Hel liberaal programma dat wij zelve reeds hebben zien verandcien, komt nu eene herziening te ondergaan sedeil M. Janson liet hoold dier partij gewor denis, en diij bijzondere punten wer den er ingeschreven. Na een tiental jaren is een liberaal programma versleten, het volk en wil er niet meer van, en om de buigers wederom aan hunnen kant te brengen, trachten zij hen te oveihalen, met alle Hei katholicismus is eene waarheid, verwonderd over de eene wezentlijkheid. vruchten welke hun werk heeft voortge- j bra dit, en nogtans is de schuld van de verwoestingen door het socialismus aan gericht, aan niemand anders te wijten dan aan hen die tien jaren lang het geloof hebben vervolgd, den priester uit de school gejaagd, den pastoor uit de kerk verbannen. Nu vragen zij een bondgenootschap van de vtiendenderorde. Dit is er hoogst noodig tegenover den vooruitgang var. het socialismus. Doch het liberalismus is geene partij van oide, zoo min in Duitschland als in Belgie en elders. Hel is integendeel chic partij van vernieling. Een nieuwe Minister. In Ft ankiijk heelt M. Constans, minister van binnenlandsche zaken, zijn ontslag genomen. Hij scheen sinds lang hel ministerie beu te zijn, omdat bij niet voorz.t'er van hel kabinet kon worden, en hij beeft een geschil met minister Tirard te baat gtfnomen cm er van door te trekken. Zijn opvolger is M. Bourgeois, afge- keren en dn hopen den schooldwang. ledctecn zal verplicht zijn zijne kin deren naar scliole te zenden; en wate het daarmee al, men zou hei wellicht als eene weldaad mogen aanzien. Maar zoo zuilen onze liberalen de zaken draaien wel die ons GO jaren voorspoed heeft en keeren, dat men door scholen zal g.-schonken, noemen zij eene fopperij, verstaan niet alle scholen, zoowel vrije omdat zij te veel viijheden bevat als andere, maar de liberale scholen slach van schoone en ronkende woor- alléén. den, zooals Vrijheid, Recht, Gelijkheid; j na graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Recbt<-ilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Ile Annoncen voor Ltelgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in tie Postkantooren. VOORDRACHT. Met waar genoegen bestatigen wij dat dc winterfeesten, boe talrijk zij ook van dezen winter geweest zijn, eiken keer door oen talrijk cn uitgelezen gezelschap wierden bijgewoond. De Mclomanen hebben deze feesle met hei uitvoeren van eenige hunnei keuiig- ste stukken geopend. Van langs om lie ver hooien wij ons toonkundig genoot schap; ’tis onzeggelijk welken giooten voortgang hel doet in de muziekala kunst, en de heeren voorzitter en be- stieider en muziekanten verdienen den ineesten lot en dank voor den onvermoei- baren ijver welken zij aan den dag leg gen tot vooruitgang in de kunste. Het was Mijnheer Jules Van Nesto, advokaat te Brugge, die onze uilnoodi- I ging aanveerd had, en die eene voor- dracht kwam geven over de politiek van Janson. Wat spijt hel mij toch, deze schoone voordracht met hare diepgrondige lessen AR O 03 9 50 -urn- Pa rij* 2 44 G 16 8 01 11 25 rruMel (vertrek) Geul iriehtervelde Cortenisrcq lliindtaeuie jarren Kissen |)ixmu<le (jostkei ko Avecappelle yewrne A<liukel^o Qhyvetile 11 58 1 4'2 2 00 2 06 2 11 2 18 2 27 2 38 2 40 2 55 3 13 5 40 4 07 5 58 7 36 8 57 9 15 9 21 9 26 9 33 9 42 5 00 5 14 5 25 5 .9 5 36 5 42 5 51 6 06 1 02 1 12 I 48 3 13 5 24 naar 5 45 7 54 9 i9 11 C6 *a inorg 8 00 1 13 Duinkerke. *6'oO 8 01 9 51 10 57 ’s morg, 6 05 4 01 Iluinkerke. 9 03 6 (4 10 47 6 36 11 25 7 07 12 05 7 15 12 15 7 22 12 22 7 30 12 30 7 42 12 43 7 48 1249 7 55 12 56 8 01 8 10 8 22 7 32 9 34 Brussel (aank.) 8 46 1 0 55 Duinkeike (vertrek) Ghy veldo Ad in kerke Veurne A.ecappellc Uüstkerke Dixniude Eessen Zurren llandzaeme Cortemai e<{ Liebtervelde Gent 6 00 7 46 8 00 8 06 8 11 8 18 8 26 8 57 8 45 8 52 10 05 a «a 10 17 a. 1039 a 11 08 3 08 5 07 5 46 5 42 4 16 612 4 24 6 21 4 31 6 28 4 59 656 4 55 6 48 4 59 6 54 5 06 7 01 5 12 7 07 5 28 7 16 5 39 7 35 7 05 9 20 8 23 10 59 - Duinkerks naar Parijs en Duinkerke (vertr.) 10 41 Atreclit 2 26 Amiens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 *b avonds Parijs (vertrek) 7 10 11 05 I)uitikerke(Aank). 12 15 9 42 Nieuport Dixinude-Gent en V( urne Nieuport (stad)-Dixmude, 7 00 12 00 l 48 4 16 6 07 Dixmude-Nieuport t 7 45 2 35 5 03 8 24 Cortemarcq n»ar Oosh n-le. 4 50 8 11 10 49, 1 14, 4 55. 5 18, 7 18 Oostende-Corlema cq, 5 55, 8 69, 12 23 5 25, 4 22 6 15, 8 10 Corteni-IJper 7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJpei-Corlcm4 2) 7 18 9 57 12 15 556 620 Lichlervckle naar Kortrijk, 5 22. 8 24 9 48, 11 56, 1 27, 5 40, 7 27, 9 36 Kortijjk naar Liclitervehle <-n Brugge, 8 05, 11 02, 12 55, 4 25, 6 41, 9 05 Bi u.’ge nnar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 21 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostcnde-Brussel, 5 30, 6 20, 7 52. 9 00 11 06 11 50, 2 55, 4 24.552 5 r.8 7 54 8 45 - 616 535 7 45 6 51 9 01 7 10 9 16 7 16 9 22 7 21 9'-'7 7 28 9 34 7 40 9 43 7 51 9 54 7 59 10 02 8 07 10 1t 8 19 10 25 u_j826 1051 puinkerk, taak. 8 57 tl 18

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1