DE MOLENAARSTER. ifluart Bfft). 10. I 46“ jaarga»*». I liet Paviljoen. Nu dat de herstellingswerken aan hel 1 42 g ;.i I *05 er een kn chl aan de hiove oirb-ak, mijn- Franse'en aldaar een kustgrondgebied tooid en een deel xan hel timmerwerk en laa's wild.i de koning xan Dahomey ze vetd ijvert, d >ch zijne troepen onder gingen een b’oedige nederlaag. Nu zul lende Franschen het geheelc tijk van den wilden t n wreeden koning over weldigen. Hit z tu eene v-e daad vooi de beschaving zijn, want de nieuwt koning van Dahomey zou, getrouw aan de overlever ngen van zijn land, op he. punt zijn 5,000 krijgsgevang! n te slacht otteren om zijne troonbeklimming leeste lijk te vieren. -()~(-)- De vader van Clement was een flinke pachter en de rijkste man van zijn dorp, dal men La Bastie noemde; hij bezat eene pachthoeve, die tegen een boomrijken heu vel lag, goede weiden met cut! verzeker ie opbrengst, goed bebouwde velden en eentge roeden bosch, dat om de licit j ircn gekapt werd en vervolgen?, als rechte hoorntjes, w(èr dapper opgroeide. Op de hoeve werden er ossen vet ge niest; voor de nielkci ij waren twee koeien voldoende, en de arbeiders die den luim gehad hebben tens van meester te verande ren, kwamen weer spoedig naar dezen Ici ng, want hij was toegevender en gomakkelijker dan eenig ander. Clement’s vader was een braaf man van vijftig jaar, niet cenc gezonde kleur, een slim uilerlijk, een lach op de lippen, en een rechtschapen gemoed. Zonder inhalig te zijn, ging hij alles ter degc na, hij was niet gierig, maar hij nam zijne zaken ter batte. .Men zag hem gaarne in La Bastie, omdat hij liefdadig was;en boeren die hel n el ééns werden,kozen hem dikwijls lot selte dsiu.an, Builcnliiiitliüchc Politiek. Het Fransch ministerie dat d m hertog van Orleans heelt doen aanhouden en vetooi deden lol twee jat en gevang, en dal hem lafhartig gevangen houdt, in plaats van hem terug over de gt onzen te brengen, uil vires voor de misdadigers der commune, aan we ke bel, even laf hartig, genade heelt geschonken, dtaagl reeds de straf van zijne kleinmoedige handeling. Ter gelegenheid der benoeming van «enen hoogen magistraal, zeggen de eenen, van de bijl'eding van Frankrijk tot de konteiencie van Berlijn, zeggen de anderen, is er tusscheü de ministers een geschil ontstaan, dal de aftreding Frankrijk is voornemens hel konink rijk Dahomey him.en te palmen en te voegen bij zijne alrikaansche bezittingen aan Porto-Novo. Heeds lang bezaten de A te Woensdag I l'av j icn in vollen gang zijn, achten wij van den heer Constans ministet van bin- nenlaiid-clic zaken, vooi gevolg heeft gehad. Wel is waar is die minister aanstonds vei vangen geworden dooi M. Bourgeois, zijnen k.ibim'isoversti doch mi eene onderviaging in de Kamer heeJi eene stemming v; n vertrouwen plaats gehad, waarbij het ministerie slechts eene zwak ke meet dn heid heelt bekomen. Maar dondeidag heeft het fransch mi nisterie eene zegepraal behaald, bij de ondervraging op de kwestie der deel neming van Frankrijk aan de conferentie van liet werkte Berlijn, bijeengroepen door keizer Willem van Duitscbland. De Kamer heeft met 480 stemmen tegen 4, de dagorde gestemd, en de minister van buiienlandsche zaken genoot de eer van eene hartclijke betooging. ui gevoeld. In 1449 en 1450 wirJ het sli ooien dak door een schaliën dak ver vangen. Hel gebouw was voorzien van een bulfoit, welks spd prijkte met eenen draak; twee andere spillen droegen me lden vaanijis gelijkmede de vooije van den toren, iet wijl vier mindere diaken boven de kleine dakvensters zich op hunne spil bewogen. Met den lijd zijn nu die spillen van den toren èndiaak èn vaantjes verdwe nen. liet gebouw is van rooden en witten baksteen en de buitenwerken waren voltooid in 1452. In 14G0 werden du vensters voorzien van koperen traliën. Boven de ingangdeur (tegenwoordig de achterdeur} was een leeuw algebeeld. in steen gehouwen door Jan Brekcbolle. Zoohaast bet nieuw gebouw bewoon, baar was, heelt hel magistraal, ten jare 1454, aan hertog Philip van Burgonje verzocht om er zijne vergaderingen te houden, dejustitie aldaer uut te oefenen, miugaeders om hun out stadthuys met eenige deene renlekens de sladt toebe- oo endc, te mogen vercoopen, om daer door ten deele de penningen, lol beta- linge van het gekochte buys te vinden ende oock van de schulden die sij ge- maeckt hadden ter oorsaecke vaoden geseyden bon. De hertog stond bel vet zoek toe bij brief van 16 Augusti 1457. Het oude stadhuis wierd dan een? heiberg de Kroon, genaamd welke in 1647 door hel fransch garnizoen weid afgebroken. Men bevond weldra dat bet nieuw stadhuis te klein was; om hel eene be hoorlijke grootltle geven, kocht bet magistraal aan den geno inden Veyse, voor de som van een honderf ponden grooten een groot huis ten oosten er aanpalende. Men brak hel al en bel stadhuis werd aan die zijde vergroot en gebouwd met hardsteen uit Brabanl. De aanbesteding had plaats den 8 Maan 1528. Hel oudste gedeeTe weid in 1525 hersteld met eiken balken komende uit het boscli van Weslvleteren. Men bouwde bet nieuw gedeelte in 1530, doch hel timmerwerk was in 1536 nog niet voltooid. Slechts een fijt! vain van 72 jaren werd dit nieuw stadbuis vo'gens zijne oorspronkelijke bestem ming gebruikt. Na de vereei.iging der stad en der kastelnij, in 1586, veiliet het stedelijk magistraat het geböti.v, waar bet tot daartoe de stad had be stuurd, en vestigde zich in dat welk be den nog lol beheer der stad dien!. Het voormalige stadhuis veranderde herhaaldelijk van bestemming. In 161.3 was het bewoond door de weduwe van den gouverneur der stad, en in 1655 was het verpacht aan Olivier Pype. Da stallen werden later in woningen ver anderd, welke de verlenging uiïmakea van ,t Paviljoenstraa je. In 1659 vestigde genoemde Pype ziih, op ’t verzoek van’t magist: a it, in den Noble, en ”i oude stadhuis werd eero herberg met uithangbord den Gouden Appel. In 1665 diende het tot verblijf van den sergeant-majoor des Spaanschen regiments te Veurne in bezetting, doch de herberg werd in 1669 door W Hem Parquet heropend. In 1693 opnrewbe trokken dour eenen der hooldoff teren van de bezetting, diende het in 1697, benevens de vleeschfiuizen (nu s'ads- fchouwburg) en andere openbare ge bouwen om een deel der troep m le l er- bergen, en sedert dit tijdstip staat het bekend onder de benaming van Paviljoen. Vertrekuren v;.n den ijatcrenweg. «Banuari lot 31 NI aart -—0rn r> 58 1 13 een dikke, vrolijke jongen, die van geenc andere toekomst dan h 'l vaderlijke eifdeel droomde, en geen verblijf aang nuncr dm de pachthoeve vond. Stdeil zijne krug komst, was Clement gch el en al veian- derd. De i ijgschomen en den gioven frak van zijnen vader verin deinen hem boven mat»; hij beweerde dal L-'l buitediv n pro zaïsch en zon Ier eenig afwis .el ng war, en te vergeefs zocht hij o n zich hiên de hel- diun i), waarvan de lijdschrifu n en ro mans, waarop hij ing-ieekend had, ver melden. zijnen zoon go d te vestig-n, en hiertoe had 1 n ix n am 1.1. 1 I....II i op twinliejarigen leehij w. duwe nen i was. De molen der weduwe lag ni< t vet re van de p ;eh'hO"'.'.*. 'i Was een liet, wil, net raolentj', dit onder d gmem- lakken van eene groep wil genbootii' n, :|1 ij i a.m 't malen was. De moleiiaaister was blond, hef en stijf hoofdig’, -'Ü had v-el zo.-g voor haarlijn Moulins beslaat. Echter verontrustte de min entende hou ding van zijnen zoon den goeden man wel een gz iK Met smart bemerkte hij den v. fc-z n, den b m het veldwerk en de poëzij vin het huiselijk lev, n, de beste van ahe poêzij n, inboezemde. Den zwarten frik stond hij hem gaarne toe, wijl hij dacht dal, al maken de kl ieren d n man niet. deze hem echter achting kon dioove. wer- ven; doch het hinderde h-mi dit, wannei r bi.wK'mmdj eü droeg n.'-ue s'.-im-mï's un er een kn chl aan de hoeve on b.-ak, mijn- de .^z.id aan bare kleine vo ij s. Zij was f hper Cleai'ut 7ijn n na; mei jiiilrok, oio allerliefst, wanneer ze, des avonds aan h.»:e j z 111zijnen arbnd ie bdaslen. deur gez ten, d" knechten op oenen loon i (Wordt voorlgezel). en zijne uitspraak was z^ndor hooger be roep. Ik gdoof zelfs dat er sprake was geweest hem tot burgemeester d -r gemeente te be- noemtn; doch dit had hij geweigerd, en zedig voorgewend dat hij niet geloerd ge neeg was om zoo’n gewichtig ambt Ie bi kierden. Voor ik verder ga is h dunkt mij, goed, dat ik u c r.-t zegge wie Clement zelf' was. Cleim ni was wel en deugdelijk twint'g jiar op ’t punt een-ea iwintig te worden; en mjchl.hij’t vergc'en hebben dan zouden zijne gewoone raadslie len h m wel hieraan herinnerd hebben; wij zi.l en u weldra zeggen waarom. Het was een groote, len gore, blceke jong"n, aüijd in 't zwart ge kleed, en dien de buren mijnheer Clemen1 noemden, terwijl zij z.ijn'm vader, eenvou dig, vader Estival beitelden. Vader Estival had zijnen zoon mar de kostschool gezonden, en hem eene opvoe ding do?n geven. In deze zaak had de g.jcd man, wiens blik gewoonlijk zeker en wiens versland zoo gezond was, d m vei keerden weg ingeslagen, en d t bemerkte hij spoe- dig. Voor zijn vertrek mar Nevers, waar hij zijne studiën voltooid had, was Clement het niet overbodig hier de bijzonderhe den te hei halen welke wij die-aangaende o er ujd in ons blad hebben medege deeld. Pauwel lleindiyckx sclmjlt in zijne Jaarboeken, dal liet magistraat der stad Vein ne, bevindende dat tuinlieden s’adt- ofte schepenhuys oud ende rót was, van cleen gei iel, bovendics dat het in geen goeden siatidt sloot,» besloot in 1445 een nieuw te bouwen op eene geschikter pinets. Dit eerste wethuis stond alsdan recht over de Viscbmarkt, tussclten het Cioohestraetken (nu Oraioriestraat) en de llandboogstiaat. De vischmarkt werd tol in 1157 gehouden onder een afdak op de plek gronds waar thans vijl nieuwe huizen zijn opgericht. Hel magistraat kocht aan den poor ter Cnristiaan Veyse een groot door hem bewoond huis, dat op den noordoost hoek der markt gelegen was, hel welk afgebroken werd, om er hel nieuw wet huis te bouwen. Reeds i-i hetzelfde jaar 1445 was liet metsel en dakwerk vol Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mol de post 6 fr. Antimieen 20 cenlimen per regel.De groole etters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Ejtn N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. bet !00. De Annoncen voor Belyie (ïer uiltondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Omc.E iihPciii.icuï:, Magdalenaidraal, 46, te Beimel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooreu. b.’knordc, dien zij te vergeefs s reng zocfcl te doen schijnen. Wanneer vader Estival voorbij d n molen ging, lachte hij in zijnen vu st, en wreef z'ch de hand n, fluisterende Wal een fijn bakkesje, wat een lief viojwlji zal ik tqt schoon lochicr krijgen! En verder, daar vader Es'ival, vóór alles, grondeigemar was, wierp bij een gretige» blik op den grond, die bij den meien br- i hondn en zijn eig'ir lom raakr en z*gdc I bij z'.ch zdven Mijn zoon Chimenl zat eenmaal hel schoonste goed hebben, dit er Vader Estival had er al ijd aan gedacht I van i>. e:se lot Nevers en van Cl.mecy lot bij hel oog pp een niclrje Jaien vallen, dat t van ee molenaar, den lijksten uil den omlrek, de p ;(-;bihO"'.’e, DE V (rek) 5 00 0 0J 9 50 2 5.1 I I'ru.irl (vertrek) Gent Du-hlr; vchle Curl< nitu-eq UjiuU.ietnc Zaï-rcn E essen Diinnule Ouslkei l>n A(ec>i|>|n:lle ui ne A<Ii>iL<-i'Le (Jiyvehh* II 5» 2 00 2 0<i 2 II 2 18 2 27 2 58 5 14 5 23 5 -.9 5 '.6 5 42 5 51 O 06 1 <>2 I 12 I 48 5 13 5 21 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 5. 2 55 5 15 49 4 07 8 57 9 15 9 21 9 2G 9.55 9 42 6 05 4 01 9 <5 12 45 *B BV. 2 44 16 8 01 11 25 9 42 lluiiikerke (ver Gliyiehle AOiuLerke Xeurue Arccuppelle üuslkerke Diiinude Ecssen Zal ren (I ..ndiaeine (5n lentarerj l.ichtci 1 i-hlr G ent 6 <4 10 47 6 56 II 25 7 07 12 05 7 15 12 15 7 22 12 22 7 30 12 50 7 42 12 43 7 48 12 49 7 55 12 56 8 i 1 8 1 v S3 7 32 9 54 llimsel (aaiik 8 46 10 55 Cortemrcreq ntmOosh-nde, 4 50 811 49, I W, 4 5 1$, 7 IK Oo^h*titk*>Corieihu.c<|r5 hi), 00, 12^5 3 25,-4 22 G 15, 8 la CorFem-rJpei 7 01 10 1 5I 5 «0 7*5'9 Mper-f,<>rtem4 2 7 IW7 12t5 35«0£0 Lichlencïde naar Koitxijk, i-« 22. 8 24 S 48, H 3Gr I -7, 5 4Q; 7 *7. 9 36 Korfiijk naar i.ü liïervrl»?»- ^r?<tjget 8 On, I I 02 12 35, 4 2.7f G 41 0 (5 Brugge »aa> Kwinjk, 7 40, ‘W W 5! n 00 12 40 5 05. G 4* Ooslende-Brnssel, 5 30, G 2Ü. 7 52, 9 09 10ft 11 50, 2 55, 4 ‘24.5 52 5 58 7 318 45 Duinkeikc naar Pat ijs en UlOlg. Duiukerkc (u:rtr.) 10 41 Atrerbl J 26 Actions 3 35 Pari’s (aankomst)5 25 nvouda I’aiijs (verlink) 7 10 lluiukerl.e(Ani.k). 12 15 Nieupin (stadj-Dixinude, 12 00 l 48 4 16 It.xniu Ic-Nieuport - i 5 05 8 24 1L- 6 On 7 36 7 46 8 OU 8 (16 8 1! 8 18 8 26 8 57 •2 46 0— 8 45 8 52 10 05 iO 17 10.59 11 08 5 45 54 9 19 II (G •ri >.0.1 g. 8 00 N6-njM.il Dixinuite-Gcnl r» Viun.e Duiiikcrke. 6 o; 7 45 I’uiiji. i.aar Duinkerke aioij-, 6 00 8 91 9 31 10 57 616 5 35 7 45 9 01 9 1G 9 22 9 27 9 34 9 45 9 54 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 Ouinkrrk. uni. 8 57 11 18 3 08 5 07 3 46 5 42 4 16 6 12 4 24 6 21 4 51 6 28 4 59 6 56 4 55 6 t -> 4 59 01.4 5 06 7 01 5 12 7 07 5 28 7 16 5 59 7 55 7 0. 9 20 8 25 10 59 1 XI >aii I. >.i- I a tent 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1