DE MOLENAARSTER. 19 Maart 1899. 49 jaargang. Woensdag T.sehijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centime» per regel.De groote letter* o oo en om aan de veree- progressisten het De Duitsclie Rijksdag. De volledige uitslag der Duitsclie nigde socialisten en progressisten het hoofd te bieden. Geen wonder dan dat de katholieken, eens het voorwerp van I len, daar een groot deel 5 oo Dit blad vei Nog niet. Dan is 't in orde. Vaarwel Roosje.. weldra zult ge een bezoek van uwen neef krijgen. Goed! nu reeds? Wanneer mijn gras goed is, maai ik het; dan wacht ik den winter niet af. Wel! ge zijl allerliefst! sprak de go- kwetste molenaarster. Hebt ge mij dan niet gezegd dat ge oud wordt? Roosje antwoordde niet dadelijk; doch wierp zich om den hals van den pachter, en zegde, hem met den vinger dreigende Drommels, zoo ge niet een bejaard man waart Vader Estival liep vrolijk wig, als of hij aan den molen zijne vijftig jtren tegen de twintig verruild had, waarover zich de molenaarster beklaagde. Bij den ingang der hoeve ontmoette hij Clement. Deze was, even als elke held uit een echten roman, ernstig en bleek. Hij sprak zijnen veder met een plechlstatigen groet aan, d;e den goeden man viij wat te denken gaf Vader, zegde hij, ik zocht u juist. En ik ook, antwoordde de pachter. Ik heb met u te prat<n.... Juist als ik. Maar, voegde vader Esli- kiezingen is thans gekend. De nationaal- In Duitschïar.d is de lang besproken liberale partij bestaande vroeger^ uit 98 aftreding van kanselier von Bismarck «cn voltrokken feil. M. Bismarck heeft zijn ontslag van kanselier van bet keizerrijk aangeboden cn de keizer heeft het reeds aanveeid. In Hongarie heeft de minister-voor- ziitcr Tisza het bewind verlaten, en is In Italië Leeft minister Crispi in de kamer eer.e groote vernedering onder gaan. De voorzitter der kamer M. Bian- tot wien hij gezegd had dat hij in de kamer niet meer mou ko men zoolang deze er als voorzitter zetel de, had zijn ontslag gegeven, doch Crispi werd gedwongen zelve de niet Kom! antwoordde zij met een glim lach, meent ge dat Nu! dal is mijne denkwijze en die van menig ander. Men hooit dat nog al eens in La Bastie mompelen. Men babbelt zoo veel, die dorpelingen zijn zulke praters, oom.... Ja; was beier dat men niel zoo bab belde. Kom! hernam R<o-je met een aller liefst mondje, diarimè hindert men toch niemand, met tc zeggen dal ik er lief uilzie. Gij zijl weduwe, nicht. Eilaas! zuchte Roosje, op ccn bijzon der treurigen toon. Wanneer ge eens hertrouwen mocht... Daar denk ik aan, fluisterde zij naïef. Wal denkt ge van uwen neef? Van Clement? Ja, zegde vader Estiva) met de oogen knippende. Hm! sprak Roosje,dal is een.... mijn heer.... Zoudt ge liever willen dat hij meer boer was? Dat hangt er van af.... maar.... Vader Estival wreef zich de handen. Dat maar bevalt me, zegde hij. Ik In b geen ja gezegd, oom. Hebt ge dan neen gezegd De koning van Holland. Berichten uit den Haag melden dat Willem 111, koning van Holland, weer ei nstig ziek is en dat de koningin zijne sponde niel verlaat. Men is op het aan staande einde van dien grijzen vorst voorbereid. Zal de wet De Volder gestemd worden? Dal is de vraag die dikwijls gesteld wordtIedereen begird eraan te twijfe- Binnen’andsche zaken, M. Constans. cheri, Justicie cn eerediensten, M. Fallièies; Buitcnlandsche zaken, M. Ribot; Financiën, M. Bouvier; Zeewezen, M. Barbey; Openbaar onderwijs, M. Bourgeois; Landbouw, M. Develle; Handel, Roche; Openbare werken, M. Yves Guyot, Van het vorig kabinet Tirard zijn dus slechts vier ministers vertrokken, Tirard 'zelf, Spuller, Tiiévenet en Faye. Van de vier hoeken der wereld blaast de wind ongunstig: in meest al de lan den zijn de kabinetten aan het wankelen. leden, zal in den nieuwen Rijksdag nog slechts 40 leden tellen. De konservaüe- ven en vrijkonservalieven zijn vermin derd, zoo dal de Bismarcksgezinde par tijen 89 zetels verloren hebben. Deze zijn gewonnen, deels door de progressisten, deels door de socialisten, 1 van den zittijd reeds verloopën is en nog geen spraak is van de wei op de bekwaamheidskie- zers. Zou minister De Volder dan toch de pijp aan Marten geven en zijn wetsont werp in de doos steken om zekere be langen van vrienden en vijanden te be hagen Zal het onrecht blijven de bovenhand houden? Men is aan den kant der liberalen bang van die wet voor de pinnen te ziett komen, omdat men weet dal dit hun genadeslag is. Maar aan den kant der katholieken, wat denkt men daai Zullen onze mannen nog langer toegeven aan eenen handvol lawijdmakers, daar zooveel duizenden en duizenden kiezers nog in dezen zittijd de wet De Volder willen gestemd zien, ja zelfs meer, met toepassing op de aan staande kiezingen! ’t Is billijk en réchtveerdig Inderdaad, waarom die bevoordeeligde kiezers van rechtswege; waarom die ón- rcchtveerdigheid tegenover een groot deel der bevolking? Is het zoo dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet? Naïef waren wij, toen wij dachten dat bet katholiek ministerie de gelijkheid der Belgen zou doen herleven’ En het verledene? Het liberaal ministerie doet het anders: hel leeft niet, maar werkt. Als het aan T bewind is, knoeit het wellen en beslui ten allen ten voordeele zijner kliek. En wanneer het land moede is van uitgebuit en verdrukt te worden, dan stelt het zij- en hoop in een katholiek ministerie. Udele hoop Wij hebben geleefd, zegde M. Malou, val er bij, die Clement’s doel meende te raden, en wien het, in dit geval, niet be rouwde dal zijn zoon den eersten stap deed, laat ons dus met u beginnen wat wit ge? Clement nam eene hoogst belangwek kende, melodramatische houding aan Vader, zegde hij, ’i is morgen de eerste november. Allerheiligen, zegde de pachter, en uw geboot ledeg, Clement. Dat wilde ik u juist zeggen, vader. Ge wordt nu een en twintig jaar.... Ja, vader. Een leeftijd waarop een jongeling zich gewoonlijk vestigt. Daar dacht ik aan, vader. Flink zoo, fluisterde vader Estival. Vader, ging Clement voort, ge weet dal gij mij rekenschap van mijner moeder erfdeel schuldig zijl? Die plotselinge aanmaning was vader Estival hoogst onwelkom; echter antwoordde hij met kalmte Dat weet ik, jongen, en morgen ben ik u zestig duizend franks schuldig een knap duitje, dat verzeker ik u. O! zegde Clement, ik waag alleen den interest. Hm! bromde vader Estival, dien zult ge hier niet geheel veiteeren. (Wordt voort.). Buitcnlandsehe Politiek. Ministeriele krisis in Frankrijk. Ten gevolge eener ongunstige stem ming in den senaat uitgebracht bij de bespreking van het turksch-fransch han- delsverdrag, welke stemming eene volle dige alkeering daarstelde van de politiek van M. Tirard in die kwestie, heeft de minister voorzitter zijn ontslag aan presi dent Carnot aangeboden, en vervolgens dat van zijne kollegas. De voorzitter der republiek beeft M. de Freycinet gelast met de samenstelling van een nieuw ministerie. j 1 Ziehier hcedii nieuw ministerie her- niet meer zeer vast in zijnen zetel, bakken is Voorzitter van den raad en minister •van oorlog, M. de Freycinet; (le vervolg) Ev< nlwe! verloor de goede man hierdoor zijnen eetlust niet, en rekende bij te veel op zijn vaderlijk gezag, en misschien ook een j beetje op de lieve molenaarster, om zijnen zij, tol hiertoe, in den Rijksdag blijken hebben gegeven, is er echter borg vooi dat zij, in den voorspoed als in den tegenspoed, immer onafhankelijk zullen blijven en recht en billijkheid boven alles zullen stellen. Alzoo gaat de katho lieke zaak, in het protestantsche en door hel socialismus ondermijnde Duilschland, eene schitterende toekomst te gemoet. De nieuwe Rijksdag is bijeengeroe pen tegen 15 April aanstaande. Het is van nu af bijna zeker dal de voorzitter dier machtige wetgevende vergadering uit de rangen van bet centium zal geko zen worden en bijgevolg een katholiek zal zijn. jongt n tol gezonder denkbeelden terug te 1 brengen. Hij ging dus op zekeren morgend tegen acht ure, terwijl zijne knechten ontbeten, naar den molen op weg, waar het jonge wecuwlje voor een’ kleinen spiegel hare blonde liaircn te vlechten zat; en, na dat zij hem eenen stoel had aangeboden, zegde zij Dag, oom Estival; maar ga toch zit ten! Daarop ging bij T gesprek op de volgende v ijze aan Maar, nicht Roosje, hoe oud zijt gij toch wel? Ik, oom, o! ik ben al oud, al heel oud... zegde zij met eene ccquellerie, die men moeilijk bij eene doipsschoone zqu gezocht hebben; ik ben twintig jaar! Nu, zegde de pachter, met dien ouder dom zou ik mij wel te vreden kunnen stel len. Gij zij: allerliefst, Roosje.... 1 door eenen anderen liberaal vervangen, deels door het katholiek Centrum dat -- i -t- - - - - L l K JAJ v I zvz-l s. <1 t j i i optreden. Te Constantinopel zijn de betrekkin gen van den giooi vizir Kiamil pacha en Vertrekuren van tien ijKercnweg;. «ïanuari tot :£fl blaart l nu In Servie zal ook een nieuw kabinet 106 leden in den Rijksdag heeft, deels door minder belangrijke partijen. Door deze veranderingen is het cen trum de talrijkste partij in den Rijksdag aanveerding van dit ontslag voor te stel len. Biancheri nam dus weer plaats op den voorzitierszetel, onder de luidruch tige toejuichingen der kamer. Men merk te op dat Crispi daarbij niet aanwezig was cn slechts later gekomen is. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Beltjie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland morden ontvangen door het Office dePdulicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Postkanlooren. niet. Het beslaan van bet ministerie j de hatelijkste vervolging, thans door Taafle is voor het oogenblik wel nog het Duitsch gouvernement gevleid niet bedreigd, maar men vreest voor gestreeld worden. De wijsheid ’waarvan eene verplaatsing der meerderheid. In Spanje zit minister Sagasta ook al den minister van financier: Agop-pacha geworden en de eenige waarop von Bis- zoo gespannen dat het omslag van dezen niarek. steunen kan, laatsten eiken dag te gemoet wordt gezien. Weenen zelf ontsnapt aan de krisis niet. F 9 50 n l I 02 1 12 1 18 3 13 521 5 3'. 0 .1 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 5i 5 58 7 50 8 57 9 15 9 21 9 2C 9 53 9 42 11 58 1 42 2 00 2 1'6 2 II 2 18 2 27 2 58 2 46 2 55 3 15 3 40 4 07 2 44 6 16 8 01 11 25 I i-, Jj.LJ!2..'.MLg”ii—WW— Duinkeike (vertrek) Ghyv ehle Aillni.* i ke Veurue Avecappelle Oostkerke Divrnude Eessen Zurren Hiiiiihueme Co> teinarcq Lichtervelde Gent 6 16 7 45 91'! 9 16 9 22 9 27 9 34 9 43 9 54 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 8 57 11 18 3 08 5 07 3 46 5 42 4 16 6 12 4 24 6 21 4 31 6 28 4 39 6 36 4 53 6 48 4 59 (1 54 5 06 7 01 - 5 12 7 07 - 5 28 7 16 5 39 7 55 705 9 20 8 23 10 59 - 5 14 5 23 5 :9 5 36 5 42 5 51 6 06 7 52 9 31 Brussel (aank.) 8 46 10 55 Frussel (vertrek) ftent htervcl»’? Vort» mm Handzneine Zirrcn Bessen Dixmude t kei kc Avccappt Ho V’urne ftflinkci ke Ghyvoldc 1) uiukerk. 6 00 7 46 8 60 81'6 8 11 8 18 8 26 8 37 8 45 8 52 10 05 «o 10 17 10 39 11 08 I 6 (4 1047 6 36 11 25 7 67 12 63 7 15 12 15 7 22 12 22 7 50 12 30 7 42 1243 7 48 12 49 7 55 12 56 8 (.1 8 19 8 12 Parijs nour Duinkerks. 5 45 7 5i 9 19 11 66 ’s morg. 8 69 1 13 morg, 6 60 8 01 9 51 10 57 itiurg. 6 V5 4 01 V« urne Duiiikerke. 9 1.3 n 12 45 üuinkerke naar Parijs en ’b uiurg. Duinkerk? (verlr.) 10 4! Atrecht 2 26 A miens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’s avonds Parijs (vertrek) 7 10 11 05 Duinkerke(Aauk). 12 13 9 42 Nieuport Dixinucle-Gent en Nieupnrt (stad)-DixRiuile, 7 00 12 00 1 48 4 16 6 07 Détmude-Nieuport n» 7 45 2 35 5 03 8 24 Corteinaicq naar Oostende, 4 50 8 11 10 49, 1 14, 4 55, 5 18. 7 18 Oostende-Corleinaicq, 5 53 8 69, 12 23 3 25, 4 22 6 15, 8 10 Curtem-IJper 7 01 9 10 1 51 529^59 IJper-Coriein4 20 7 18 9 57 12 15 356 620 Lichtervelde naar Kerlrijk, 5 22 8 24 9 48, II 36, I 27, 5 40, 7 27, 9 36' Kortlijk naar Lichtervelde en Brugge. 8 05, 11 02, 12 35, 4 25, 6 41, 9 Brugge naar Kortrijk, 7 40 900 10 0» 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Bruasel, 5 50, 6 20,7 52, 9 00 11 06 11 50, 2 55, 4 24.5 52 5 58 7 54 8 43 11 2

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1