DE MOLENAARSTER. S'1”15'"'hii kom' en,;“'uv j Eilaaser verliep een j iar, en de artne I pachter zag aan den horizon niets opdigtm dan de voideringea eener menigte .‘chuld cischérs. Hij betaalde zonder een wcacd te zeggen, betaalde zonder ophouden, want CL modi was meester van zijn vermogen; doch nu en dan ging hij naar de mol.naar- ster, rn z> gde lol haar i I Pi' 13. 2 April 58?»O. Woensdag i r-w»- is I In de wachtzaal der statie, die prach tig was bevlagd, lagen bergen, luikers en kronen die allen voor den kanselier bestemd win en. Von Bismarck en zijne echtgenoote hebben van elk een minzaam afscheid genomen en de trein is ten 5 40 ver- liokket). Btiltenhutdiiclio Politick. Ontslag van von Bismarck. Er komt mee- en meer licht over het onverwacht ontslag van prins von Bis marck, dal aan sommigen de vrees voor oenen ooi log heeft ingeboezemd, alsol hij, de man wiens politiek de oorlogen met Denemark, Oostenrijk en Frankrijk heeft veroorzaakt, de man die de ont- rooving dei Kerkelijke Siaten aan den Paus heelt mogelijk gemaakt, eene waarborg ware van 't behoud van den vi ede. Klaar en duidelijk ziet men thans dal keizei Wilhelm II een van die doortas- open rijtuig. Zijne vrouw zal in een lende karakters is, welke door zichzel ven willen handelen en geenen leidsman dulden, een sooil van Napoleon I, min de oorlog en heerscbzucl.t, hopen wij. Plannen van keizer Wilhelm. Keizer Wilhelm wil niet alleen de bin neulandsche, maar ook de buiterland- >chft politiek naar zijne goesting leiden en besturen. Hij wil het socialismus. met zachte middelen te keer gaan, in plaats van met geweld en aan de werklieden de Vertrek van von Bismarck. Von Bismarck heeft zondag Berlijn veria en. Hij begaf zich naar de statie in nn.n t-titnicr Ztinp vrnntu 7üt in ppq tweede rijtuig. Vrijdag was hij eene kroon gaan nedei leggen op het graf van keizer Wil- helm 1 en zaterdag heelt hij af.cheid ge- b De opvolger van Mgr. de Haerno. Binnen de maand zal er moeten over gegaan worden tot de kiezing van eenen volksvertegenwoordiger van Kortrijk, in vervanging van Mgr. de Haerne. Eenige dagbladen drukken den wensch uit dat Kortrijk de eer blijve behouden een geestelijke als afgeveerdigde naar do Kamer te zenden. Het is zeker niet te veel dal één pries ter in de wetgevende kamer zetele, waar meer dan eens godsgeleerde punten lo bespreken gebracht worden door de li beralen, die er zooveel van kennen als eene koe van horlogiemaken, en dooreen priester met bevoegdheid en talent kun nen wederlegd worden. In Vlaanderen zijn talenivolle vlaamsche priesters, uit stekende schrijvers, die mei eer in do kamer zouden schitteren. Vele buitenkiezers en zelfs vele kie zers van het arrondissement zouden willen dat de overlevering van 1830 voortgezet worde. Toen mieken een twaalftal priesters deel van hel nationaal kongres, en deze voldeden zoo goed aan hunne kiezers dat zij later als kamerle den wierden behouden. Men spreekt reeds van verscheidena geestelijken die eene eervolle plaats in de Kamer zouden bekieeden. Een brief wisselaar van den Courrier de Bruxelles beeft reeds herbaalde malen Mgr. Car- tuyvels, den machtigen kanselredenaar, hooien noemen; men zou dien beroem den spreker willen zien plaats nemen in onze voornaamste beraadslagende vergadering, waar hij immers sedert lang had moeten zetelen. Doch anderen doen bemerken dat hij vreemd is aan bet arrondissement; maar men kan Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddeliik na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 Ir. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoilcen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in Lij BON HOMMlü-RYCKASBYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. eene dame uit do De Jeugd. Meer dan ooit klaagt men in onze da gen over de verwildering der jeugd, doch men denkt er bijna niet aan om de bron van liet kwaad op te sporen en het voortzetten ervan tegen te wei ken. Heeds het kwijad op het gebied der lichamelijke opvoeding aan den eenen kant, het vertroetelen en verweekelijken aan de andere zijde, de omeinheid, do zware arbeid en de ongezonde voeding wreken zich ontzettend. Hoe kan de door genot en zinnelijk heid verwelkte jongeling met de harde werkelijkheid vrede hebben, en hoe kan de werkman, wiens krachten voor den lijd verspild zijn en in wiens lichaam de kiem der leering reeds is ontslaan, zijne Buitengewone Zittijd. Volgens den Courrier de Bruxelles, is het voortaan zeker dat, onraiddelijk na de wetgevende kiezingen van Juni aan staande, een koninklijk besluit de Ka mers in buiteogéwonen zittijd zal bijeen roepen. Deze zullen, na over de geldig heid der kiezingen geoordeeld te hebben, een wetsontwerp op de voorzienings- kassen te bespreken krijgen. Deze zittijd zal drie of vier weken du ren. Hel is ook mogelijk dat men, binst zijnen duur, als gevolg van de konferen- cie van Berlijn, verschillende wetsont werpen van maatschappelijk belang zal voorstellen. nomen van de keizerlijke familie. Toen hij naar de statie reed verdron gen zich duizenden personen in de stra ten rond zijn rijtuig en juichten hem geestdriftig toe. Aan de vensters der huizen krioelde bet van menschen die gedurig met den zakdoek wuifden. De rijtuigen konden met moeite vooruit. Al de ministers, hel diplomatisch korps, de hooge ambtenaars van hel I Hof en den Staat woonden het vertrek j bij van den grijzen kanselier. In delmiitmkimlscheaangelegenheden ;ijit politiek vreedzaam, en men set rijt: l,cm zelfs hm voornemen toe bin- u< ti kon aan al de Duiisehc gezanten bij de I .u» opce.-clie hoven een protokol te zenden, waardoor al de Staten zullen uiigenoodigd worden om hunne bewape ningen niet meer voort te zetten. De jonge keizer zal daarenboven voorstellen j dat al de landen een Europeesch vredes- Men vergeel maar al te dikw’ijls dal reinheid, eenvoudige voeding, versche lucht, luchtige kleeding, eene harde legerstede, matige verhardingen licha melijke arbeid, belangrijke middelen eener goede opvoeding uitmaken. Tot zooverre verzuimden zekere on- ders hieromtrent hunne plichten dat de wet zich met de zaak eindelijk heeft moeten bezig houden en zwaren fabriek- of veldai beid verbieden aan zeer jonge kinderen. Woi dt in vele huisgezinnen hel lichaam der kleinen op de nauwkeurigste wijze verpleegd, dikwijls blijft de geestelijke veronachtzaamd. En toch is de invloed op den geest ook in de jeugd van onschatbare betee- kenis. De slechte kiem in de kinderjaren gelegd, kan bij latere opvoeding onder drukt, maar niet ten volle uitgeroeid worden. k het kind op zekeren leeftijd geko men, dan krijgt het nieuwen opvoedings- geleider. Voor bezorgde ouders is het eene plicht en dat kan niet genoeg herhaald worden hunne kinders verwijdeid te houden vanal wal niet in betrekking is met hunne kindeijaren. Twee belangrijke zaken in de huiselij ke opvoeding zijn hel dienstpersoneel en de lezing. De slechtewoorden en daden toch van dienstboden komen als een vergifti ge dauw neder op de ziel van 't kind. Men weet ook welke ontzettende ge volgen het lezen van zekere romans, boe ken en nieuwsbladen kan na zich slepen. Eindelijk moeten de kinderen van alle onbetamelijk gezelschap verwijdeid blij ven en slechts omgang hebben met kleinen wier opvoeding niets te wen- seben laat. Wij zegden zooeven dat de wet niet onverschillig blijft omtrent de lichame lijke opvoeding der kinderen; weldra, gelooven wij. zal zij zich insgelijks met de geestelijke opvoeding moeten bezig houden, deze laatste den armen toegan kelijk maken en de ouders die dezelve vei waarloozen, dwingen hunne kinders een zekeren graad van geleerdheid te doen verkrijgen. --- b sluit nemen. g-'leekend. - p. s is dat gij verdrag zouden teekenen, en deverbind- tenis aangaan, in geval van geschillen, zich e ouderwet pen aaneen scheids- gei echt De Staat die. ondanks dit verdrag, dril Euiopeeschen vrede zou stooren, zou in inteidikt gesteld en gestraft wor den dooi een leger, bestaande uit troe pen van al de Sutien van den vredesbond. Zijn tweede ontwerp is de wet af te schaffen, waardoor de getalsterkte van het.duitsche leger voor zeven jaren lang vilstgcsteld is Dit ware, de eeuwige vrede en hel geluk der volkeren onder alle opzichten. Moest Wilhelm II dit ontwerp ten uit voer brengen, dan zou hij eenen roem voldoening geven waarop zij recht heb ben. I Voorstel van algemeen© ontwapening. -(•)~( )- (3e vervolg) Clement rilde van trots, doch hij vond tevens, dat Roo ja inderdaad schoon was. 0<k hi h ik uwen va<ie>* hiervan over- ftigd, en ge h bi mij veel te denken. Hij verzet zu il niei uitei tegen uw vrrtiek. Achnich', wal zijl gegoed! Clerun' i. te de h-nd der mol naaister, die ter zijde meesmuilde - Du j^rgen is recht doir, wanrucr hij ’z ch vei brcldi, da! die d mes ut de >iad t'hoonci zijn oan de u.uknaarsler der fiaslie. D< n veig> nder. morgrnd vertrok Clement n g;z<I:chip van een vrij haveleozen kerel, •en outkn schoolkameraad, die te Parijs slechte schdd- rshidien maakte, m zijn hoofd op hoi had gebnchl met op zijn suc- v 8 ‘e roemen. Na Glemends vertrek, smolt vader Estival tls een kind in tranen w. g. Wees bedaaid, oom, zegde hem do verwerven grooter dan die der Alexan- dagelijksche bezigheden verrichten? ders, der Cesars en der Napoleons. Gansch de wereld zou zijnen lof zingen en in het hart van elke moeder zou hij eene plaats hebben. Eindelijk, in zijne betrekking met den Paus en met de katholieken zou hij eenen geheel anderen weg inslaan dan tot hiertoe door von Bismarck werd ge volgd. vragen, had hem behooihjk zijn afscheid gegeven. To<n kwam de ontgoocheling aan. Op zekeren.dag brgon Clement te bedenken, dat Parijs en het kunstenaarsleven ook hunne, doornen hebben, en daatom herin nerde bij zich het lieve kopje der molenaar ster, en verder do smarir lijke omhelz.ng van zijnen ouden vader, die bij zijn vertrek weende. Ongelukkigerwijze gelijkt Paiijsaan dn doolhof van Grein, men kouit er slecht met den Ariadnedraad uit, en eene vrouw alleen b»zit hiervan het kluwen. Het kluwen kwam niet, en Clement bleef te Pat ijs ronddolen, van de eene teleurstelling in de andere, toen op zekeren morgend de biievenbeslel- lei hem den volgenden brief bracht Waarde neef! Ik ben ren-en-lwintig j ar. ik word oud en zal eindelijk een I Binnen acht dagm trouw ik. Raad tens met wien? i Ik geef Let u in honderd maal te ra- i den.... Ik word uwe stiif noeder, on huw 1 met vader Estival. Hij is een en vijftig Ziet ge wel, dat hij niet terugkomt? Geduldantwoordde zij, met minder z kei he d dan vroeg r. Hetgeen niet belette, dat vader Estival in diepe droefenis verviel, en binnen weinige, maanden wel tien jaar oudei scheen. j Na verloop van eenige maanden, waren Clements schulden tot een bedr; g van der tig duizend francs geklommen. Wat het schild ren betreft, hierin had hij niet vele vorderingen gemaakt. De jury der Louvre had de schilderij geweigerd, die Clement v®or de tentoonstelling bestemde; zijne zoogenaamde vrienden plunderden I hem als de raven, en c-- ,i„ grootö wereld, wier hand hij had durven jaar, dat is zoo. maar hij is zoo frisch als >i eene roos, >n nog zoo kras als eene raei- n boom. We zijn buren; de pichthoevo en molen vereeaigd, zullen een fraai goed uitmak n. o Ik noodig u op mijne bruiloft. Zoo ge o r. eds ene schoonc Parisische dame mocht gehuwd hebben, breng ze dan mede; wa n zullen haar zoo gced mogelijtc ontvangen. Wij zijn slechts boeren, doch we kennea onze wereld. Uwe aanslaande stiefmoeder, Roosje, i) P. S. Uw vader wilde ni’t dat ik tl sclnaref, wijl hij zegde dat eene boeren- bruiloft een heerke als gij niet veel ver- mak m kan; doch ik dacht dat gij n et Irotsch waait, en do onze wel met uwe tegenwoordigheid zoudt willen vereeren. Het kontrakl wordt aanstaanden zondag A propos, daar ’t mog-^ijk otn geld verlegen zijl, wijt het leven te Parijs veel geld kost, zend ik u duizend franks omdat ge zonder uitstel a zoude! komen. (Wordt voordzet)» lllll i II IHI,'IIML1ULLMIIIJI1ITWIW.AI*II. 46" jaargang. -,1,1 m - l:: L- i j-1 - uw- - Een koninklijk besluit keurt de statuten goed der maitschapp j van on lerlinecn bijstand de Vereenigdc Kustbewooners te Oostduyr.kcrke.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1