J i 1' ÈI 23 April 189®. 16. 1 jaargang. Woensdag ■uifjagj Uit blad verschijnt den .Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groot®.letters Arrond Doornik. MM. Crombez, Bara, Garbonelle en Delonla.ne (1 ba- Charleroi, weid de begiooting van bin- gcnopg beeft doen kennen, zoowel in Arrond. Soignios. MM. Paternos- ster, Scoumannc en Thiriar (liberalen), onder de I voor de werklieden, bet levert de sclio- ooi 9 16 9 ‘22 9 27 9 34 9 45 nieuwbakken regeeringsvorm vóórspellen. Hei voorlopig bewind bandelier dienstig onderwijs in de staatsscholen afgesebaft en men aarzelt niet de geeste lijkheid alle moeilijkheden aan te doen; eer bel eenjaar verder is, zal, indien de ontworpen grond wel aangenomen wordt, de toestand der kloosteiorden aldaar volstrekt ónmogelijk zijn. Overigens er is spraak ai de kloostergoederen aan te slaan. Ziedaar waai men met de vrijmetse laars leerstelsels naar toe gaat. Eer. andere briefwisselaar zegt dat de zakeiitoestand allerdroevigst is; de faini- lien verlaten hel land om te ontsnappen aan den burgeroorlog die onvermijdelijk staat om uit te bersten. Om maar een on volledig gedacht te geven van den slech- ten staat der openbaie zaken, is het genoeg te zeggen dat den 10 Maart II. meer dan zestig soldaten, onder verschil-, lige voorwendsels zijn yjroordee.d om opgebangen te worden; men verte* dat een groot getal militairen zijn ingescheepl geworden en in volle zee versmoord zijn, pp bevel van den dictator. :Die zeilde mannen die, over eenigen tijd schandelijk hunnen keizer van zijnen troon hebben geworpen en uil hel land gedreven, .zouden hem nu met alle ge weld willen leiugrocpen. De minisleis zijn gestadig in oneen gheid en drie hunner komen hun ontslag te geven. Jr> eene beraadslaging tusseben de ministers en hel oppernootd der republiek, ging ■deze laatste zoo ver de müristei s met de dood te bedreigen, indien zij nog den schijn namen hem te widen verlaten. De gouverneurs der oude provinciën kunnen bet slechts een .paar weken o.p hunnen posl voihcuden de kuiperijen •van den dicta oren zijne ministers, en de slechte gestemdheid van hel volkje ver plichten hen van hunne bedieningen te laten varen. ■Gelukkige Republiek’.... belastingen van M. Graux, het heeft de krijgslasten verhoogd, hel benoemt katholieken tot de openbaie ambten, katholieken die aan den Paus gehoorza men en bijgevolg de Grondwet onder- inijnen kortom, bel ministerie heeft noch ondernemingsgeest, noch richting, noch kracht om wederstand te bieden... Ziedaar den inhoud van die redevoe ring door de liberalen met zooveel on geduld afgewacht, als het sein tot <<n aanval, bet vademecum van den snijd en den onderpand van de zegepraal! Onnoodig te zeggen dat de kathoüe- ket^de aanvallen der liberalen niet on- Arrond. Thuin. MM. Gigot, An spach en G. Warocque (liberalen). Provincie Limbmg. 5 volksver- len over aan de kerk, bet behoudt al de tegenwoordigers. Arrond. Hasselt. MM. J. Tbonisse.l en baron de Pitteurs Hiegaeits. (katho lieken). Arrond. Maeseyck. M. Ilelieputte. (katholiek). Arrond. Tongeren. MM. Ridder O. Sc' aetzen en F. Meyers (katlolieken). Provincie Lui!;. 17 volksviriegeti- wootdigets. Arrond. Hoci. MM. Baron de Ma- cai en Jcs, Warnanl (liberalen). Arrond. Luik. MM. Fiè.e-Orban, Dupont, Jules Warnanl, Neujean, lians- sens, Jamme, Magis, Neef en Flecbet (liberalen). Buitentandsehe PolUidk. W er.kmansbetooging. De hootdzaak der algemeenepoliliek-is tegenwoordig de toekomende belonging van 1 Mei. Binst den tijd der wereldten toonstelling van'Parijs hielden de socia listen en werkersgenooischappen van alle landen vei leden jaar een groot kon- gies, waarin btsloten wierd op l Mei 1890 in de hoofdstad van ieder land eene zoo groote beiooging mogelijk te doen, inet tiet doelwit van den werktijd te biengen op <uht uren daags. Dit is hun eisch. 4)p I Mei mocht nieve s gewrocht worden, en men moest in gioul getal -door de ztiiileu wandelen, de eenheiden macht van bel werkvolk .alzoo openbaar toogen.-en samen hunne eisclien vreed- zaam aanbieden aan de wetlelijke over heden. Het was vooral te Parijs, Londen, ■Btplijn en Weenen dal men wilde indruk maken door die revue van het gr&ole wei kei sieger. Zal die beiooging lukken? De gouver nementen van Frankrijk, Duitschland en 'Oostenrijk schijnen vast besloten te zijn d en dag .geeue geruchtmakende beloo- ging of wandeling door de stralen te gedoogon. Alle maatregels zijn te dien ■opzichte genomen, en zoo het schijnt hebben de socialisten van Parijs reeds .nlgezien van het voornemen eenen op tocht te houden. Zij zullen in verschillige zalen vergaderen en eene deputatie naar den president der republiek zenden. Ie Londen zullen zij eene monstormeeting in de opetie lucht houden. Wat er te Gent, Brussel, Charleroi en -elders zal gebeuren, is nog niet gekend. Bismarcks opvolger. Bij de heropening van den Prui- sisehen Landdag, welke dinsdag beeft plaatsgehad, heeft generaal Caprivi, de nieuwe* i ijkskansélier, bel woord ge nome o. En zijne redevoering heeft men ge leerd dal de eigenlijke opvolger, van Bis marck, als hoofdleider der Duiische politiek, generaal Caprivi niet is maar wel keizer Wilhelm zelve, 'l Is hetgeen de spreker deed uitschijnen, toen hij zegde dat de jonge keizer zich reeds bet land als in den vreemde, om dezen gciust te stellen die zouden kun nen vroezen dal Duitschland door het aftreden van von Bismarck, zich aan eene onzekere en wisselvallige .poliiiak beeft blootgesteld. liet Vrljmetselaarsgezag in Brazilië. Een r<ersoon die reeds jaren in Brazi lië vei blijft, schrijft over den staat van zaken in de nieuwe Braziliaansche repu bliek een aantal bijzonderheden die niet veel-gunde voor de toekomst van den nieuwbakken regeeringsvortn in dilcijk lie lAamer. De Kamer heelt dinsdag hare werk zaamheden hernomen. Na de goedkeu ring der kiezing van M. Philippot te ncnlandscbe zaken en openbaar onder wijs aangenomen, zonder dat een enkel lid der linkerzij het woord v oeg om de uitvoering der schoolwel te beknib belen. Vóór de Paaschvacancieo schreeuw- I den de liberalen dal zij veel te zeggen hadden en dal de meerderheid hen be lette te spreken, en nu hebben zij bewe- io.'i dat zij niets te zeggen hadden. Vervolgens begon de bespreking van bet budget van jsstitie, welke aanleiding heeft gegeven tot politieke redevoer.n gen. M. Bara opende hel vuur. Volgens M. Bara leven wij onder 'het slechtsie en onbekwaamste gouverne ment dat ooit beslaan heeft, terwijl de liberale partij al de gaven en goede hoe maar kan bet -Carlier en S tiers (liberalen). Arrond. Charleroi. MM. Sabatier, Lambert, Groul, Gilliaux, Philippot (liberalen), baren Drion en Noel (kdhö- als <et*n echte dwingeland; reeds is het gods- danigheden heelt welke men uitdenken. Bij roemde er op dal ver scheidene liberale wetten door hem ge maakt, «onder de katholieken niet afge schaft zjjn of nooit zullen afgeschaft worden. Vervolgens beknibbelde bij vooral de benoemingen in de rechter lijke oi de, terwijl iedereen weet dat niemand in die 1 enoemingen partijdiger is geweest dan M. Bara zelve, en gelijk M. Woeste het zegde, niemand minder dan bij bet recht heeft over parlijbcnoe- mingen te spieken. M. Janson, die vergeten had over het reeds gestemde budget van onderwijs bet woord te nemen, vond nu dat de officiële scholen geheel en al naar den ,zin der liberalen zouden moeten zijn, lis te zeggen vijandig aan den gods dienst der bevolking; zijne redevoering verschilde in niets van die van M. Bara ’t was eene -echte papenvreterij. Hij eindigde met de alledaagsche woorden, waai mede reeds honderden politieke redevoeringen gesloten werden Het land zal ourdeelen Welnu ja, bet land zal >i den 10 Juni oordeolen, gelijk hel u in 1884, 1886 en 1888 geoordeeld heeft, en nadat vonnis kunt ge dan nog tegen alle klaarblijke lijke waarheid bewecren Jat het land met u is. Na M. Janson trad M. Frère op om de lang verwachte groote ledevoering te doen, welke twee zittingen heeft inge nomen. M. Fi'ère sprak dus, en sprak over alles, behalve over den toestand waarin de liberalen zich bevinden tegenover onze nationale instellingen. Er heelt niets aan ontbroken, zelfs niet de herhaling van het beruchte gij liegt dat hem I den-eeuwigen haat van Al. Guillciy op I den hals heeft gehaald. Ditmaal was volgens plaatsruimte. Hechtcilijke wi horstelliirgen 1 fr. Een Nr 18 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. ‘20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en buitenland worden ontvangen door het Office dePubi-Icite, Magdalenastraal, 46, te Brussel. 'Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in Je Poslkantooren. Vertrekuren van den ijxerenweg. i Arpil iot 55 8 heid is op geenen blauwen steen goval- ken. Om het ministerie te bestrijden, heeft M. Fibre niets i maar enkel herhaald wal de liberale ga zetten, jaar in, jaar uit, op de daken schreeuwen. Het gouvernement s.aal voogdij van M. Woeste; het doet niets beantwoord hebben gelaten. In de zitting van gister, moest M. Beernaerl hel woord nemen om te ant woorden op verschillende aanvallen der linkerzij tegen de algemeene politiek van bel gouvernement. Kiezingen. 'Er zullen dit jaar in het land kiezingen plaats hebben voor de vernieuwing van de belli der kamer van volksvertcgest- woordigeis, van den provincialen iaad en van den gemeenteraad. Volgens de wet moeten de provincial» j kiezingen plaats hebben Jen vierden zondag van Mei. De kiezers zullen dus bijeengeroepen worden op den 25 mei, dat is op Sinxendag. ■De kantons van West Vlaanderen wiec raadsleden aan herkiezing onderworpen zijn, zijn de volgende Atdoye, Dixmude, Ghistel, «Hooglede Meessen, Moeskroen, üostroosebeke, Oostende, Thiell, Thourout, Veurne en Wervick. Dinsdag 10 Juni hebben de kiezingen plaats voor de kamer van volksvertegen woordigers, De arrondissementen die aan deze stemming moeten deel nemen, zijn die der provinciën Ilenegotiw, Limburg Luik en Oost-Vlaanderen. Er zijn 69 leden der kamer te kiezen. Ziehier, voor elk arrondissement, de namen der leden wier mandaat ten einde is Provincie Henegouw. 25 volks vertegenwoordigers. Arrondissement Ath. MM. F. Durien en graat Oswald De Kerel h >ve de Den- terghem (liberalen). I Arrond. Beigen.MM. Sainclelette, Lescart, Hardy, llouzeau de Lehaie, tot M. Beetnaeil gericht, en die grof- i heid is op geenen blauwen steen geval- i len, en M. Fibre heeft «ze moeten intrek-' beken). nieuws uitgevonden, ralen). '016 S 00 1 1 02 1 12 I 48 5 13 524 11 38 1 42 2 00 2 06 2 11 2 18 2 27 2 38 ‘2 46 ‘2 55 3 15 3 40 4 07 5 ‘25 5 29 5 36 ‘2 44 6 16 8 01 11 ‘25 11 o5 O 42 en 7 00 6 07 7 45 Gent bivhlvrvrhle ‘tairtaniMreq Hundiaeine Zuren Hessen xnnide ’ustkerkc Avecapptdle V uj iie Adiiikerke G hy velde G iimkei k. Duinkerke Gliy telde Adinkerke Veurtie Atemppelle Oostkerko Dixmude Eessen -Zarren Ihmdzueme Cortetnarcq ;l.ichlerv«lde Gent Brussel (verlrtk) 535 7 45 «tl !H .7 10 7 16 7 ‘21 7 ‘28 7 40 7 51 9 54 ’,7 59 10 02 8 07 1 0 11 8 19 10 25 8 26 10 51 8 57 11 18 3 08 5 07 5 46 5’42 4160 12 4 ‘24 -6.21 4 31 6 28 4-5» G5C 4 53 6 48 4 59 054 5-06 7 01 - 5 12 .7 07 - 5 28 7 16 5 39 .7 53 .7 05 9 ‘20 8 25 10 5'J- ■Cortcmnrcq nitai Oo<ten<Ic, 4 50 8 It 10 49, I 14, 4 55, 5 18, 7 18 Oostimde-Cortemuieq, 5 53, 8 09, 12 23 5 25, 4 22 6 15, 8 10 Gurlem-Uper 7 01910 151 5 29 *59 I Jper-Coriimi 1 20 7 .18 9 57 12 15 356 6 20 Lichlervetde num- Koilrijk, 5 22, 8'24 9 48, 11 56, 1 ‘27, 5 40, 7 ‘27, 9 36 Korhijk uaur Liclitiu »el<le «ju Bpuj^e, 8 Oh, II 02? 12 55, 4 23,6 41, 9 12 Brugge naar'Kortrijk, 7 40, 9 00 10 03 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel, 5 50, 6 ‘20. 7 52 9 04 II 06 11 50, 2 55, 4 24.532 5 58 7 34 S 30 Duinkerke naar Parijs >B inurg. Duinkerke (vertr,) 10 4! AM relit 2 Amiens -5 •Parus («-tunkomst). 5 25 *4 aVOU'ÏB Pa lijs (-verbek) 7 >0 'Oiiinkerke(Aaiik). 12 '15 Nwupurt tide'Geilt 1 Nieupuit (stfid)-Dixintitle, 12 00 48 4 Hi llixniude-iNieiiport «n 2 55 5 05 8 24 C M 1047 6 36 11 25 7 07 12 03 7 15 12 15 7 2‘2 12 22 5 14 7 30 12 30 7 42 1243 7 48 12 49 7 55 12 56 5 42 8 01 5 51 8 <10 .6 <06 8 22 7 52 9 34 Brussel (aank.) 8 46 10 55 5 45 7 54 9 19 11 16 'g IMOZg 8 00 1 13 Vuiuie Duinkerks. 0 00 9 53 Parijs naar Duinkerke. •a inorg. 6 UO 8 91 9 51 10 57 ’sixnorg. (I 65 4 01 9 <3 S) 12 45 on 5 r>8 6 00 7 36 7 46 8 37 O 00 9 15 8 1’6 9 21 811 9 26 8 18 933 8 26 9 42 8 37 8 45 8 52 10 05 do 17 1059 11 08 -*us«uiJKiaesa wowriMP—-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1