l« 4G3 jaargang. Nr~17. Woensdag 30 April I stand de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 centimcn per regel.De groote letters Niettemin heeft M. Frère eene poging gedaan om aan M. Beernaert een weder antwoord te geven, met begeleiding van uitroepingen door MM. Bara, Scouman- hij met nadruk, terwijl op zijn gelaat een lick van verwondering, maar ook van af keuring te lezen was. Welja, waarom n:et, Ivo? hernam ik. Er is schaduw onder den peerenboom, en die k. nnen we toch haast met in 't land Hij schudde be. hoofd Maar hebt ge dan daar lang gezeten? hernam hij weder. Wat is het dan toch? liep ik met klim mende belangstelling. Mijnheer, riep Ivo, daar zal geen Oos- teiider, geen Maiiakerker, ja geen mensch Ier wereld vertoeven, die de plaats goed kent, want die grond is vervloektJa, ja, vervloekt, mijnheer. Verwonderd staarde ik hem in 'l gezicht, Mijnheer, riep hxj toen luid, daar zijn schrikkelijse dingen gebeurd. Er ligt een vloek op die plek; en daarom blijft iedereen er van daan, en houdt niemand er zich op; *pdat de vloek niet ook over hem zou komen. Maar vertel mij dan eens, wat er ge beurd is, vroeg ik. Och, mijnheer, ging hij op smeeken den toon voort, het gebeurt mij zoo weinig, dat ik mijne beminde en haren ouden vader avond gezegd te hebben. Heerlijk! zeide hij met een vriende- lijken wedergroet. Wel, kapiiein, hoe zond; ge ’t vinden om met mij eene las thee le drinken? Dan konden wij van avond eens wat Vêrlrotiwe» lijk met elkander babbelen en tegen clkati- dei op rooken? Baai heb .k wel ooien naar, Mijnheer, anlwordde de oude. Ik zal hel eens aan mij ne vrouw gaan vragen, en dan kom ik bij til Met deze woorden ging hij de kamer in, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na volgens plaatsruimte. Rechterlijke êeiherstellingen 1 fr. Een Nr'15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 100. De Annoncen vuur Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-BYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Poslkantooren. de kapitein mij gevolgd, en niet lang daarna kwam de meid met hel Ik zette thee, en weldra zaten wij als oude vrienden tegenover elkaar. Zijne vraag, waar ik van daag geweest was, bracht mij ongezocht op het pont, vlfl waar zijn verhaal zou moeten uilgaaa. Ik verhaalde hem alles, tol op tiet gesprek met Ivo den badman. Aha! riep de kapitein lachend, dat i« wcèr zoo’ n st ikje dal hij, óm los te komen, mij op den hals schuift. (Wordt voortgezet.) I^cclitcrlijk^ lu'onljk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heelt de volgende veroordeehngen uitge sproken Zitting van 10 April. Hosten Theoficf, werkman te Woumen, 15 dagen gevang, voor vernieling van afsluitingen, en 10 frank boet, voor smaad en mch’gedruis. Vermote Karei, werkman te Vlasloo, 8 dagen gevang, voor slagen. Flitser August, werkman te N’ieuport, 8 dagen geva ig, voor slagen. Stekelorum Jules, dienstbode, en Cal* leeuw Eduard, werkman, beide le West» vleleren, elk 26 trank boet, voer slagen. Zitting van 11 April. Danneel Serafma werkster te Oostduynkerke, 4 maanden ge vang. voor gekwahfi erde diefte, en 9 maal 15 dagen gevang, voor enkele dieften. Rathe Serafin, werkman,en Geryl Rochus, landbouwers te Oostduynkerke, elk 15 fr. boet, voor slagen. Decan P'et-rr,. rondleurder te Nieuport, 7 dagen gevang en 3 maandep ter beschik king van hel staatsbestuur, voor land loop'rij. I>c Hamer. In de zitting van woensdag heeft M. Beernaert geantwoord op de redevoe ring in twee vorige zittingen door M. Frère uitgesproken. Hij was kort, dui delijk, afdoende, krachtig en levendig. Voet voor voel M. Frère volgende, heeft hij hel pijnlijk opgebouwd stelsel van laster en verdachtmaking var. den Luikschcn vertegenwoordiger in duigen geworpen. Na aangetoond te hebben hoe de li beralen machteloos zijn, om buiten den godsdiensthaat en de geusclie schijn heiligheid, een program van samenwer king te vinden, heeft M. Beernaert de hatelijke persoonlijkheden, waarvan M. Frère misbruik maakt, krachtig ge schandvlekt. Vervolgens heeft hij de linkerzij uit- genoodigd hel spel van laffe zinspelin gen over de zaak Nieter (4) te laten varen en eene recbistreeksche ondervraging te doen. •Over de militaire kwestie en andere meermaals besprokene punter., beeft M. Beernaert verzonden naar zijne dikwijls herhaalde, vroegere verklaringen. Doch over den geldolijken toestand heeft bij uitleggingen gegeven welke zoo duidelijk en zoo beslissend zijn, dat de liberale pers zich wel zal wachten er iets van aan hare lezers mede tc deelen. Ook heeft M. Frère, in zijn wederant woord, dat potje slillekcns gedekt gelaten. Spreker heeft ook aangeloond dat het vergunningsrecht op de nieuwe herber gen is gestemd geworden, zonder tegen stand van wege de liberalen; dat de Be Vereenigde Liberalen. Fit wat mengelmoes de liberale partij I is samengesteld is ongelooflijk, alle man vindt plaats in hare rangen. Buiten de logiegasteii, joden, commu nards, socialisten, anarchisten en repu blikeinen, versterken hare rangen nog •altijd aan met overloopers verraders, en andere Nieters en Mondions. Om die verschillende klassen van aanhangers, die klaar het onzedelijk der Belgische liberale partij doen uit- schijhen,niet alle afzonderlijk te moeten noemen, beeft men den tilel uitgevon den van k Vereenigde Liberalen 1 Zij die welen wat volkje daar onder d en tiie.l verborgen zit, nijpen den neus eens kan opzoeken laat mij vandaag met rust. Wacht, ging hij voort, terwijl hij de hand op zijn voorhoofd legde; Gij woont bij kapitein Verstolk? Jongens, ja, die weel de geschiedenis van den Slrandlooper op zijn duimtje, want hij was een vriend van paboon Wachtendonk. De oude heeft nog wel eens een uur ken tijd over. Als ge 1 er hem naar vraagt, dan hoort gij de ge- 1 schiedenis zoo uitvoerig als gij maar kunt verlangen Wees nu niet kwaad op mij! Goeden avond. i En met deze woorden ijlde hij voort, en terwijl ik den gang door naar den trap slapte, liet mij slaan. Zotte jongen, dacht ik, zag hem nog poosje na, toen hij zoo vlug doorslapte, en mijnen kapitein aan het vertellen lo bren- ÖE STRANDLOOPER. )- Hoe hel kwam weel ik niet, maar ik deed I!'ijn best, om voor dit vreemde verschijnsel e|i g'T.oegzamen grond le vinden, en toch fffDg het niet. Hel was mij em raadsel, en ‘k verlangde naar de oplossing- loen de peu aboom zijne lange schaduw 1 p,,ds naar hel oosten begon te werpen, be- ROn ik eindelijk aan naar huis gaan te den- mol hel vaste voornemen om de eerste honing de b sle aan le doen, teneinde daar 11; oplossing van dit raadsel te vernemen. Dn behoefde echter niet, want onderweg tdmoelte ik nijn wakkeren badman Ivo, nen knappen jongm. Hij kwam uil de stad, goede kennissen te b -zoeken, die hier woonden. Na den wedeizijdsch -n groet, knoopte ik - 11 praatje aan, en kwam al spoedig met mijne vraag voor den dag. Hebt ge daar gezeten, mijnheer? vroeg I zal zijne belangen niet in I der partij die louter uil misdaad, lafheid en anti-godsdienstigheid beslaat, om tiet naar den afgrond te leiden. Neen, het kiezerskoips dal den 10 Juni zal le spreken hebben, zal stemmen voor de vrienden van het huidig minis terie, dat rust, vooruitgang en welvaart aan ons duurbaar Vaderland schenkt. De kiezers zullen in Juni ter stemming gaan onder den kreet Weg met de Vereenigde Liberalen handen geven werklieden, die van de belasting op ne> Neulean en kousoorten. Uitgenoodigd om het program dar; linkerzij te doen kennen, om "te zeggen wat de linkerzij zou doen, indien zij terug aan 't bevVind moest komen, gal hij voor antwoord Zwijgen is onver* beterlijk Ons program, zegde grrroote staats man, onder de toejuichingen van geheel de linkerzij, is 1° Lkre meerderheid omver te werpen; 2° Uw ministerie te doen vallen. Daar alle goede dingen in drie be staan, moest hij erbij gevoegd hebben 3° Ons in uwe plaats le zetten. Maar ’t en zal den 10 Juni niet zijn; wel integendeel 1 Priésterlijke benoemingen. Zijne Hoogw. de Bisschop van BiUggfl heeft benoemd lot bestierder der. Geestschool te Kortrijk. M. Let'oeye, professor van Grammatica in ‘t collegia van Veurne. M. Alb. Van Liere, professor der 2" fransche klas, tot professor van Gramma tica, en tot professor der 2“ fransche klas, M. Alfons Atneele, diaken in hel Seminarie. - toe Pij het uitspreken van dien titel en laieii er een puach achter volgen. Rotter partij is er niet, en alle slraf- br.ie daden vinden bij btlar goedkeuring “!:>t de uitvoerders ervan bescherming; mi b.-wijs de Pcltzecs, de Cadignan's de l-ngeibeens en vele andere. Het is dan ook niet te verwonderen dat •'Ie weinige deftige liberalen, welke die partij in do Senaat en Kamer vertegen- woordigen, er stillekens van onder trek ken, zich ie deftig achtende zulke rotte I •onzedige partij te vertegenwoordigen. Zoo meldt men weer bel altreden van menige liberale volksvertegenwoordi gers; men mag met reden zeggen dat de ’'enige liberale vertegenwoordigers die nog in de Kamer zetelen, echte O’s zijn, mannen zonder kennissen, bel zij gelijk op welk gebied. Ook Bara en Janson, de huidige bazen, der Belgische liberale partij heb ben van beide karden kandidaten in overvloed om kamerlid te worden; men nmg zeggen dat zij commis-voyageurs geworden zijn in kandidaten. Daar wordt niet gezien naar de be kwaamheid of kennissen om kandidaat te worden moet men enkelijk kunnen 1 epen niet de 1‘upen en die dat het hardste kan schreeuwen, wordt door de twee hoogergemelde meesters aanbe volen. En hel is aan zulke kerels dal de libe- !alèu hopen door hel kiezerskorps het bestuur des lands te zien toeverrou wen Maar hei is hel kiezerskorps beleedi- 3”n, er enkel aan te denken. Neen, neen, het Belgisch kiezerskorps *s niet rijp voor zulke bedot veilheid; hel hunne woning ontslagen zijn, daardoor hun kiesrecht niet zullen verliezen; dat M. Frère in 1886 eenen banvloek tegen de radikalen uilsprak en dat hij zich nu door M. Jaitson op sleeptouw laat ne men; dat, vo'g ms de bekentenis van M. Frère, de overgroote meerderheid van het land ja, zelfs de meeiderheid der liberale partijkatholiek is en dat, niettemin, M. Fiére beweert dat de offi- cieele scholen uitsluitend liberaal moeten zijn en dat men maar katholieken tot de openbare ambten mag benoemen, voor zooveel die katholieken liberaal zijn! Hij toonde verder aan dat de Syllabus hoegenaamd de verkleefdheid der katho lieken aan de Grondwet niet hindert, dat het de katholieken niet zijn die de herziening vragen, maar wel do liberalen, Bara inbegrepen, die maar wachten naar eene voldoende meerder heid om ze te stemmen. De minister heeft geëindigd met uit leggingen te geven over den Congo en geantwoord op de beweering van M. Fiére, als zou het gouvernement in die zaak niet recht in zijne schoenen gaan. De koning, door de liberalen van eigenbaatzucht beschuldigd, beeft dui delijk te kennen gegeven dal alles wat hij in die zaak behartigt, het belang is van Belgie. Z. M. is voornemens don Congo aan aan Belgie te schenken. De daad waar over het tegenwoordig gouvernement zich het meest zal beroemen zegde M. Beernaert zal zijn Z. M. geholpen te hebben, om ons eene prachtige kolonie le schenken. Van de leening waarover de liberale bladen gesproken hebben, is er in ’t ge heel geene spraak. Als het gouverne ment den koning ter hulp komt zal het rechtstreeks zijn en het zal klare en onbewimpelde voorstellen aan de Kamer voorleggen. Daarmede was M. Fiére, ook op dit punt, den mond gestopt. De redevoering van M. Beernaert werd door de rechterzij en de Brussel- sche bank geestdriftig toegejuiclit. i die tot mijne kamer leidde, een Spoedig was de kapitein en i 2 J 1 spoede mij huiswaarts, vast besloten, om ihee-servies. mijnen kapitein aan het vertellen lo bren- I gen, al zou hel ik weel niet wal kosten. Op den Dam, waarover mijn teiugweg lag, werd ik echler nog door goede kennis sen opgehouden, en eerst met de schemering kwam ik le huis» Toen ik binnentrad, kwam Verstolk mij tegen ra: t het pijpje in den mond, een kort aarden pijpje, zooals de zeeliën die gaarne rooken. Smakt het? vroeg ik, na hem goeden 7! Si rsrr IWH1—L1-I II ~Mii———r irnrn n i i i n Ti~nir r i IIIMM n—r-MM—rwamxMwat J I ■’■■I» wiiMiii iimiiii i i i i I i—'yjjHiii.»—ii ,i (i) Bij koninklijk besluit van 26 April is M. Georges Nieter, die inspektcur van schoone kun sten was benoemd, bij besluit van 18 Februari 1889, van die bediening afgesteld. -E«n verhaal uit de duinen der Noordzee, noon W. O. V.\.\ Horn. 1‘ vervolg. 1-' l t l. ..1 l n 1 <1 o y/I n/ATT* U 1 V -w-n,ijiin tn iii TnTTrrrn-1--r—

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1