s I p N 18. Woeiisdaff 7 Mei 1890. Edmond VAN IIEJE Raphael DESPOT,. 46“ jaargang. do graanmarkt. Ii schrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters dagen Ie voren had doen in hechtenis ’savonds gesloten worden. KATHOLIEK KIESVERBOND VAN VEURNE. 1 1/ tochten in verschillige nijverhcidscen- Hums van hei Walenland, zijn op zekere plaatsen gioolsch geweest. De meeste stoeten waren verscheidene duizenden te mogen mannen s eek en zeer ordentelijk. In de i was de werkstaking zoo goed als volledig; overal belooging zelfde ondankbaarheid als onze minis ters i e oonde. Ondertusschen werd het rechterlijk onderzoek tegen hem voort gezet, en in afwachting, schorste mi nister De Volder hem in zijne bediening op. Dezer dagen werd iiij eindelijk in beschuldiging gesteld en ten gevolge, bij koninklijk besluit, van zijn ambt ont heven. Zondag heeft de Katholieke Kring van Veurne in algemeene vergadering tot kandidaten voor de provinciale kiezing van 25 dezer uitgeroepen de heeren en uittiedende leden. beletten hunne makkers het werk voort te zetten. In de fabrieken werden do deuren icgestampt, de vensters verbrij zeld en andere wanordelijkheJen ge pleegd. Overal moeten de Hoepen tus- schenkomer. om de benden uiteen te drijven. Voortaan moeten te Roubaais en Zaak Nieter. Sedert eenigen tijd weèrgalmt het in ons land over 't gene men de zaak Nieter heet. Hel is ons onmogelijk die zaak vol ledig ie behandelen, de plaatsruimte waarover wij in ons blad beschikken, laat bet niet loc. Doch wij zullen trach ten, ze zoo kort bondig mogelijk, aan onze geachte lezers ter kennis te bren gen. Zekere heer Nieter, door M. Jacobs, toen bij minister van’t inwendige was, als zijn bezondere sekretaris aangesteld, en later door M. Thonissen tot bestier der der schoone kunsten bevorderd, wordt beschuldigd van staatspapieren ontvreemd te hebben en deze dan ten geheele of ten deele, door tusseben- komst van zekeren Maurel of Mondion in eene tianscbe uitgave La Nouvelle Revue te hebben doen afkondigen. Eenigc maanden geleden werd eene nieuwstijding verspreid die veel op schudding verooizaakte. Zekere Maurel of Mondion deed in La Nouvelle Revue afkondigingen dat onze koning een ver bond met Duitschland tegen Frankrijk bad gesloten. Dal onwaarschijnlijk nieuws werd zoo krachtdadig gelogen straft, dal hel voor alle beredend mensch onbetwistbaar scheen dat deze berichten van tenen bedrieger of zinnelooze uit gingen. Mondion hield er de volkomen echt heid van staande, en als een bewijs dal er wezenlijk geheime stukken uit de Belgische ministerien in zijne handen berustend waren, liet bij twee oflicieele verslagen van den hertog d’Ursel, als dan gouverneur van Henegauw, in 't licht geven. Deze stukken hadden hoegenaamd geen belickking met een duitsch verbond; maar hoe waren zij in zijn bezit geraakt?... Een onderzoek wtid ingespannen en inderdaad zij wa ren uit bet ministerie verdwenen. Het gerecht bemoeide zich met de zaak en eene ernstige verdenking viel op Nieter. Zoodra Nieter vrruam dal bij verdacht was, poetste hij de plaat naai Parijs, alwaar hij, zoo zekere dagbladen het verhalen, eenen kunstschilder die hem tafel cn inwoning had verschaft, met de - -- Werkmaiisbetoogiiig van I Mei. Zoo als hel was aangekondigd, heb ben de socialisten en vverkmansgenoot- schappen op Donderdag 1 Mei, in al de handels- en nijverheidssteden van Euro pa en Ameiika, eene werkmansbetooging met optochten en meetingen willen in- richten, met bet doelwit van den weik- lijd op actii uren daags te brengen. Men bad gevreesd dal hei in de meeste i van Europa bijzonder rumoerig zou geweest zijn, maar de regeeringen hadden overal zulke ui.ge breide maatregelen genomen, dat bel gevaar voor ernstige t ustvei stooringen i was. Ie I arijs rekende men op de kracht- den omtrek de herbergen ten 9 uren -'“'<1 van den minister Constans, ’savonds gesloten worden. het ministerie zouden aan T daglicht die de leiders der anarchisten eenige i Vertrekuren van <tcn ijzerenweg. i Arpil <«t :>4 Mei AMitS. brengen enz., enz. Doch >1. Beernaert vei klaarde even nemen. De minister wist dal de markies luid dat het ministerie niet te vreezen had van de voorzegde boosaatdige out- 1 met hel dtukken van oproerige prokla- B“"> -*•" --- - - - -- ming hunner beweikers zullen uitvallen. werklieden uit te deelen, doch M. Con- aanbouden. Ook te Marseille, waar er groote gisting onder de werklieden heerschte, zijn eenige bekende leiders der anarchisten uil voorzorg achter de grendels gezet geweest. I Te Weenen en in Duitschland was Dank aan de goede maatregelen door de regeeringen genomen, is de 1 Mei voorbijgegaan zonder dal er erge rust- slooruissen te betreuren zijn geweest. Die dag is veel rustiger voorbijgegaan dan menigeen gehoopt had. In Frank- iijk, Duitschland, Italië, Engek.nl, in ten woord, schier overal is de groote betoogingsdag der socialisten rustig afgeloopeu. la Belgie hebben geene de minste wano delijkheden plaatsgehad. De op- De Morés en zijne vrienden bezig waren hullingen, die zegde hij, tot bescha- maliën, om deze den 1 Mei onder de Neen, onze ministers hebben niets te stans vooikwam het en deed hen allen vreezen; want wanneer er volledig licht in deze zaak zal gebracht zijn, zal men zien welke hatelijke komedie de libera len er in gespeeld hebben. En hellicht begint reeds te schemeren... Ja, dan zal men zien hoe de liberalen I zich overal in de minisleiien weten te i men zoo gerust niet, alhoewel de regce- mit den judaspen- ringen baar best hadden gedaan om de ning op zekere karakierlooze lieden we- burgers zooveel mogelijk gerust te ten invloed uit te oefenen en hoe zij er stellen. dan partij weten uit ie trekken om onze zoo eerlijke, deftige en bekwame minis- Iers te beliegen en te belasteien. En dal is de rol die gespeeld wordt door hen die zich als de wreckers der openbare zedelijkheid aanstellen! Door zulke zoo lage als verachtelijke middelen zou het liberalismus hel be wind willen terug veroveren. Waarlijk men moet machteloos zijn op t politiek terrein, men moet tegen de zoo vaderlaudsche handelwijze' onzer ministers niets ernstigs weien in ie brengen om hen door kwaadspreke.ij en laster te moeten bekampen Maar het land ziet van heden af reeds klaar genoeg in deze zoo verachtelijke komedie, Nieter die, ondanks men hem na zijne vlucht openbaarlijk meet dan eene schelmerij ten laste legde, geene de I minste protestatie liet hooien, begon j eensklaps brieven aan de liberale dag bladen ie schrijven. Voegen wij er ter loops bij dal alhoe wel Nieter de gunsteling was van twee katholieke ministers, hij gestadig de heste betrekkingen met de liberale dag bladschrijvers onderhield. Van beschuldigde werd hij beschul diger, koos M. Janson tot'zijn vertrou weling en verdediger en eischic dat men hem voor T gerecht zou dagen. Daar en daar alleen zou hij zich verant- wooiden De onderzoeksrechter van Brussel, na te vergeefs beproefd te hebben, hem te Parijs een vet hoor te doen ondergaan, verzocht hem zich, onder voorbehou- ding dat men hem niet zou aanhouden, naar Biussel te begeven. Nieier kwam, maar weigeide alle uitleggingen te ge ven, eerst aan den rechter en later aan den heer minister. Men vraagt zich af, hoe Nieter, zoo bang bij de eerste verdenking, e«ns klaps zoo stoutmoedig was geworden. Ziehier waarschijnlijk de uitlegging ervan. Mondion zond aan M. Janson, de advokaal van Nieter, de twee verslagen van den hertog d’Ursel, met de verkla ring Jat deze hem behandigd waren door eenen persoon die bij met wilde veriaden. Nu, altijd had men Nieter voor dien persoon aanzien, en stelde die ver klaring hem dan soms met geiusi? Voegen wij bier nog bij dal Mondion den stiel van bespieder uitoefende te gen rijke betaling. Hij drong de voornaamste gezelschap pen en huisgezinnen binnen om er alles te onderscheppen en dan, mits duim kruid, over te brieven. Vernam hij niets, hij wisi dan toch ’i eene ol ’i andere ie verzinnen. Alles doet veronderstellen dal Nieter hem behulpzaam is geweest en dan ook her t', meègcleki... En dat heel men del- lige lieden En hel zijn juist deze werklieden die 12 uren daags werken, die den I Mei op hunnen post bleven de koolmijncrs, die slechts 8 uren drags werken, hiel- kerijen onder bun waar daglicht gesteld den be!ooging voor hel achiurenwerk’ Om uitneming te maken, hebben er mei den vinger l aanwijzen en aan dezen die mei hen uit Fiankrijk plaatsgegrepen, politieke berekeningen aanspanden, zal niets anders dan oneer en schande te beurt vallen Te Parijs heefi do gewapende macht moeten gebruik maken van den blanken sabel om de werkstakers uiteen te drij ven E: werden een honderdtal personen gekwetst. Vrijdag avond reeds had alles aldaar zijnen gewonen gang hernomen, t In ’iNoorden beeft het gespookt. Te Roubaais, Tourkonje, Croix, Roneq en omliggende, is op den ruslig algcloopen dag van 1 Mei eene beweging gevolgd, waaraan zich niemand had verwacht. De weikstaking was er algemeen. Troepen waren er heen gezonden om de orde te i handhaven. De werkstakers zijn thans ten getalle van meer dan 100,000, zij foefelen, hoe zij er Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na l n volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een *Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 100. Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Post kantoeren. Op deze zaak hebben de liberalen dan 1 grcoie steden ook geweldig gebouwd. De ongehooid- i sle beschuldigingen weiden in de Ka mer en in de liberale diukpcrs tegen onze katholieke ministers uttgebraakt. gevaar voor ernstige Luid Heien de liberalen hooien dat de merkelijk verminderd onlslolene stukken ernstige zaken, I zwaarwichtige beschuldigingen tegen dadigheid ellendige als oin 1 voorzeggen, dat hel kiezerskorps op 25 koolmijnstreken Mei en 10 Juni aanslaande zijne groote L ’J roede zal in banden nemen om de li- zonder stöornis, alleen de meiaalwer- beralen andermaal eene meesterlijke kers van het geslicht Cockerill werkten, geeseling toe te dienen... En wie zou durven beweren dat het niet wel ver diend zal wezen! Immers alsdan zullen de loogenaars ontmaskerd cn de sebur- 1 zijn. Men zal dan de dieven van de staatspapieren meiden vinger kunnen botsingen te Parijs cn in'mooi den van de werkstaking f 5 00 5 14 5 23 5 29 5 36 5 42 5 51 6 00 O 00 9 50 616 7 45 9 0! 9 16 9 22 9 27 9 34 9 43 9 54 11 58 1 42 2 00 2 06 2 II 2 18 2 27 2 38 2 46 2 55 3 15 3 40 407 1 02 1 12 1 48 3 13 5 24 5 45 7 54 9 19 11 C6 ’s morg 8 09 1 15 2 41 6 16 8 01 11 25 av. 1) 05 9 42 en 7 00 6 07 7 45 f'russcl (vertrek) Cent Inrhtervelde Cot temureq Hamliaeine Zirren lessen Dixmude Oustkerke Avecappelle V vurnu Adinkerke Chyvclde M DuiiAerke (vertrek) Ghyvelile Admkerke Veurne Arec.ppelle Ooslkerkü llixiuude Lessen Zurreii llundzaenie Cortemurcq Lichtervelde Gent 3 08 5 07 5 46 5 42 4 16 6 12 4 24 6 2) 431 6 28 4 39 6 56 4 53 6 48 4 59 054 5 06 7 01 512 7 07 - 5 28 7 16 5 39 7 55 7 05 9 20 8 23 10 59 - Cortemarcq naai Oostende, 4 50 8 11 '0 49, 1 14, 4 55, 5 18, 7 18 Oostende-Coi temarcq, 5 55. 8 09, 1223 5 25, 4 22 6 15, 8 10 Cortem-IJper 7 01 9 10 1 515 29 7.59 I Jper-Corieni4 20 7 18 9 57 12 15 350 620 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 22. 8 24 9 48, 11 36, 1 27, 5 40, 7 27, 9 36 Korliijk naar Lichtervelde en Bru-ge, 8 05, II 02, 12 55, 4 25, 6 41, fi 12 Brugge naar Korlrijk, 7 40, 9 00 10 03 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brnssel, 5 30, 6 20,7 52, 9 04 II 06 11 50,2 55, 4 24.5 52 5 58 7 34 8 30 6 04 1047 6 36 11 25 7 07 12 05 7 15 12 15 7 22 12 22 7 30 12 30 7 42 12 43 7 48 12 49 7 55 12 56 8 61 8 10 8 22 7 32 9 34 Brussel (aank.) 8 46 i 0 55 Parijs naar Üuinkerke. ’bluorg. 6 oo 8 01 9 31 10 57 *6 raorg. 6 65 4 01 V. urne Duinkerke. 9 <3 n n 12 45 5 38 6 .‘>4 7 10 7 16 7 2) 7 28 7 40 7 51 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 buinkerk. amk. 8 57 11 )8 t Duinkeike naar Paiijs en Worg. D Jnkerke (vertr.) IÜ 4! Aticcht 2 2G Amiens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’6 avonds Parijs (vertrek) 7 10 Duiukerke(Aai.k). 12 15 Nieuport Dixmude-Gent Nieuport (stad)-Dixmude, 12 00 1 48 4 10 Dixmude-Nieuport o D 2 35 5 05 8 24 i* n 5 58 6 00 7 36 7 46 8 57 8 00 9 15 8 06 9 21 8 11 9 26 8 18 9 33 8 26 9 42 8 37 8 45 8 52 10 05 on 10 17 10 39 11 08

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1