f M I - no- 46'! jaargang. :9. VA oensdag 14 Mei 18SK). de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters gelukken bij al de vreemde regeeringen verledene weck bezin met de bespreking der begroetingen van het loopend jaar. j In de zitting van 6 dezer heeft onze (Wordt voortgezet.) men 7 on deze werken, doch volgens inlichtin- van Veurne dïükïë de o'eriuiging uit dal hij er zal in Üians..1d2 gelukken bij al de vreemde regeeringen i hel vertrouwen in de standvastigheid van de vredespolitiek te versterken. HJc Kamers. die jc scheepvaai t De Senaat en de kamer hielden zich - aanzienlijk, maar noodzakeiijk. j Vreder sprak M. de Coninck nog over i bolevhandcl, Kieskronijk. Ondanks den eproep van het Adver- vertenlie blad om zijne vrienden tot den strijd op te wekken en te doen ontwa ken uil den slaap waarin ze gedompeld liggen, geven de liberalen nog geen T minste teeken van leven om den 25 dezer tegen MM. Despot en Van Ilee op tc komen. Voor dc vijfde maal zuilen de Veurn- sche liberalen den strijd ontvluchten, overtuigd zijnde dat zij voor de vijfde maal eene duchtige klopping zouden krijgen. Het Advertentie blad schreef eens dat eene partij die niet worstelt, als dood moet aanzien worden. Gezien de gedurige onthouding dier grrrroote partij, zou men geneigd zijn te gelooven dal het Advertentie-blad gelijk heeft, dat de liberale partij in hel arron dissement geen invloed meer heeft, dat ze plat is, en als dood moet aanzien worden. goeie kois kreeg en daaraan b zweek. Vrouw Lize'jzoo heette zij, had een kind, Jan je. en gezonden, koapp- n j n- gon. J-.tnmer, dal zij in de opvoeding v.in den kl iuen deugniet viij wal Ie korl schooi. De jongen kon al do n wat bij wilde, en hoe stout hij soms ook was, zij zesde altijd maar Och, ’lis c. n arm we sj en senator baron de Coninck in den Senaat den beer minister De Bruyn bedankt omdat hij voldoening heeft gegeven aan vervuld der’ arrondiescmenlen Veurne cn Dixmude, aangaande hel maken eener visschers vaartuigen dienst nam,' doch Int meest bij een zeker rijk man,die patroon cn kapitein Iegelijk was. Deze heette Wachlen- donek en voerde eene b'ik, die algemeen in den mam stond als de beste zeiler van Oostende cn hel beste schip van de gansche hav-m. patioon Wachiendonck was een rechte zeebonk, op zijn zeemans gesproken; een echie pi kbroek, die Int op vasteland even min kon uilhouden als een schelvisch. Soms bleef hij een geheel jaar van huis wan', als bij eene vracht naar Liverpool had en hij vond daar, nadat deze g'lost was, eene lading voor RioJm iro, dan nam hij die in en z, ilde er heen; vond hij er daar weer eene voor Biem n, welnu dan ging hij ook naar Bremen, in om van daar weer verder te gaan, al was ’i ook naai Kanion, dal hijg énkel cn alben van eene nieuwe lading at; en daarbij dicht bij er niet aan, om naar Oostende L rug te keeren. Hij was een rijk man gewoiden, doch bij kon er maar niet toe komen om zijne wel vaart in rust te genieten. Als bij geen zee water onder zijne beeueii had, was bij onge lukkig n onuitstaanbaar. Voor zijn volk was bij een goed heer; zij werden goed I vlotkom ter haven van Nieuport. Hij dankte hem ook voor de belofte die de minister in de kamer deed de kwestie der verbinding van Rousselaere met den Yser bij middel der Handzaeme- vaart te doen bestudeeren. Dan heeft bij de werken uit te voeren aan de vaart van Veurne naar Duinkerke den minister aanbevolen. Men heeft over Onze 100,000 koolmijners hebben dien dag 400,000 fr. verloren, weg ge- wo pen met niets te doen, en men telt nu dat zij daarenboven 100 tol 200,000 fr. hebben verteerd. Alzoo voor minst een half miljoen verlies, en het zou niet te verwonderen zijn dat dil cijfer dobbel moest worden gerekend. En wat heeft men er bijgewonnen Niemendalle. Het is niet op die manier dat men het arbeiders vraagpunt zal oplossen; zij stooten naar de revolutie, die ten hunnen voordeele, maar altijd (en nadeele van den werkman zal zijn. Hij, die aanzet lot werkstakingen, begaat eene oneerlijke daad jegens den werkman, en in plaats van zijnen toe stand te verbeteren, maakt hij dezen ge durig slechter. gericht hebben. Hij ging de wanorde brengen in den spoorwegdienst en een stelsel van gewetensdwang inrichten. Welnu, M. Janson heelt vastgesteld dat van dat alles niets gebleken is waar te zijn, CU dat die maatregel den minister tol ccte strekt. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na g.. j --O I - volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. -0 fr. het 100. De HOHceu voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ftbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. iMi ii schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Wertrcktircn van «len ijzei’enwejs,. d As’jiïi Hot IS tl Mei fiSJSJS. Btiitenlamlsclie l’olitiek. In Erankrijk schijnt men zich ook al niet veel meer met ijdele woorden te la ten paaien, en dal is de oorzaak waarom hei Boulangisinus nu in eens uitgestor is. Men hetfi ingezien dat geheel bet program van hel Boulangismus enkel bestond uit woorden Leve de herzie ning der grondwet Leve Boulanger Daarmee echter voert men niets uil en de kiezers hebben zich dan ook lang- ’arneihand afgezonderd van den gene- 'aal, die niét eens zijn eigen vel durft wagen cn vei kiest rustig op bet 'engelsch iland Jersey te blijven zitten, dan gelijk ^•ipoleoti eene aanlanding in Frankrijk te doen De laat te kiezingen voor den gemeen teraad van Parijs hebben hel Bou'angis- musden genadeslag toegebracht. Gene raal Boulanger, die al de vei wachtingen zijner painjgangers teleur gesteld beeft, blijf' tol het ballingschap veroordeeld cn z:jne m Jeweïkers liggen overhoop. Men mag dus bel Boulangismus, dat nooit ernstig is geweest en anders niet Was dan een gedommel van oude tonnen als dood en begraven aanzien, on Bou langer zelf zal ons voorkomen als een spook uit lang vervlogenc lijden Men zou zeggen dat de, jonge hertog V;|n Oilcans dood en begraven is, en t°ch zit hij nog altijd vooil te Clervaux '"het gciang. Eenige omstandigheden hebben belet van hem te sp'ekeo hel altreden van von Bismarck, de reis van dun vooi z:iiei der lianscherepubliek naar t-orsika, de lf mei dag, dat zijn al dingen die de gemoederen hebben bezig ge houden.'en alzoo bleef de gevangene Clervaux in den vei geclbock. t Is de stad Nieuport en ^den wensen* heeft evenwel wonderbaar, ingozien den fian- schen aard, hoe er van dien jongen ban- betaald en kregen volop toeten. Zij zouden ook voor hem door ecu vuur geloopen heb ben. Niettegenstaande was hij m zijne betrekking als kap tein en in hel handhaven van orde cn rechtvaardigheid vreeselijk streng. Hier b n ik Koning! placht hij wel te zeggeii, en alleen God de lleei staal bovi.n mij. Oud, r het scheepsvolk van patioon Wachtendonck, zoo als hij in de wandeling h etle, bevond zich ook Jan, de matroos, die dat huis bewoonde on in eig.mdom be zat. Zijne vrouw, een knap wijf, die onder- -i haar glaasje j p dronk als bij, en om hare zucht tot b ibbe- pü grooler werd, b 'gen het rondzwervende Het eenige meldensweerdige feu dat de vischteelt, over den bolevhandel, zich bij de bespreking van bet budget i over (je kaasmakerij, over bet inrichten der ijzerenwegen heeft voorgedaan is de eener algemeone verzekering voorliet hulde door M. Janson gebracht aan de Vce, dat om gezondheidsredenen wordt hervormingen van minister Van den Pee- afgemaakt, en over de vervalscbing der reboom betreffende de zondagrust. Men weel welke lievige aanvallen de liberale moet hem wat zacht behandelen! Maakte hij het ech er al te bont, dan ver loor zij haai geduld en liet hem het harde eind touw zoo duchtig voelen, dal hij weg liep en dikwijls eerst na vele dagen lenig kwam. Dun kon zij hem wéér boven alle male fl'kflcoien, en zoo liepen gehoorzaam heid en tucht geheel en al in ’t niet. Waar de jong'n zich dan in al dien tijd ophid l, dat wist niemmd, en men kon niets van uit h m kiijgen. Om hem iets te laten leeren, daaraan dacht moeder in het mins e niet, en d arvoor was er toen hier lusschen Inar glaasje jenever zoo goed jn ’t ];ind ook niet zeer goed gezorgd. Toen len wijd en zijd beiocmd was, hield in huis leven hem goed te bevallen, zoo dat hij 't uu de boel goed in orde, i-n wie weet of de b i- j en Jan op eenen schconen dag wel in zijn de luidjes niet een aardig du je hadden hoof'd kri ez, om ecus voor eene maand op overgelegd, 'oen Jan in Nieuw Orkans do e.-ne landieis uit Ie gaan, en zich bij ge- brek a?n andere hulpmiddelen met bedelen te ond rhouden; en zulke reisjes duurden som ijds wel eens maanden acb'eroen. Zij «e moeder was dan diep ongelukkig, maar d .t ging allemaal wtèr over als de dagdief ie huis kwam. STRANDLOOP£R. 2" vei volg. Ma?r gij zijl dan ook juist bij de rechte. Gij n t echler ni'“t gaan d< nk-n, dat ik 11 ta-ne plezierige geschied'nis vertellen zal. En <l -ii valt er nog zeer veel bij na te den- L' n. Maar ik w.l nu geene preek voor u houden, en z.d kortweg beginnen. Gij zijl dan bij de itiï nei van hel huis in de duinen geweest, Mijnheer, cn hus i: t zijne ligging bekend. Die ruïen is 11 ei oud, want voor omstreeks vijftig j iren ":‘s zij nog bewoond, hot wel iedereen er b-'vn rei ds ver van daan bleef. Maat zoo is h -i niet al'ij.l g- woest. b. h 1> dikwijls hooien spreken van drn l|jd. (oen daar een lev. eden huisgezin Wooihb- tevreden, zeg ik, al was hel niet v.in de welvarendste. De m in vias, ids cone uitzondering op de h'.woners van den omtrek, zeeman, d'e nu t-'ens op koopvaardij schepen, dan eens op eetwaren. Hij dankte den heer minister eene toelage gegeven te hebben aan de gazellen daarvoor tegen den minister huishoudkundige school van Merckem, i en eindigde met te vragen of er geen middel ware om de trainrijtuigen op zulke wijze in te richten dat het publiek er niet meer langs den zijkant, maar langs den lenglckant in kunne. -- Uc fl' Mei. De 1 meidag moet dus voortaan een dag zijn van betooging, een verloren dag voor wei kraan en kapitaal. De i Belgen, die altijd de Frap.schen nadoen, hebben niet gewerkt en zijn hierin min der wijs geweest dan de Duitschers, die over 'net algemeen werkten. den spoorwegdienst schen prins niet meer gesproken wordt. Men zou waarlijk zeggen dat Frankrijk op geene andere en betere toekomst meer rekent en maar schikt voor te sukkelen, als ware hel met de republiek Marianne getrouwd. De keizer van Duilschland heeft per- soonlijkden Duitschen Rijksdag geopend met eene redevoering waarin hij ver- I eenige jaren kredieten toegestaan vooi klaarde d u al zijne werken het behoud van den viede voor doel hebben. Hij Kcn van stedelijk bestuur er allermoeilijkst geworden, en die wer ken zouden niet zeer kostelijk vallen. Er zijn ook nog werken uit te voeren aan de vaart van Yper naar den Yser; er bestaat daar eene slijkophooping die t en de aflossing der wateren belet. Het werk is niet zeer r ta___ l\Tr f b' A t'....,, 1 .olii i-n numnwnw VAAi» nvtilzrJc nm G)A F» liol 4 AA KJ I 6 07 7 45 0 00 9 50 J 02 1 12 1 48 3 t3 5 21 1) 58 1 42 2 00 2uö 2 It 2 18 2 27 2 38 2 40 2 55 3 13 3 40 4 07 5 45 7 54 9 19 11 06 ’a morg. 00 1 13 6 16 7 15 901 9 16 9 22 9 -7 9 34 9 47 9 54 •V 5 00 5 14 5 23 5 29 5 36 5 42 5 51 6 06 Duinkerke (vcrliek) Ghy velde Adtnkerke Veurne Aveca ppelle Ooslkerke Dixmude Eessen Zarrcn llundzaeme Cortcinarcq Lichtervelde Gent Brussel (aank.) i russel (vt rlrek) Gent Lichter veh'c t'oi tamar< q uandzaeme 11 'Xiintde ike i ke A vt<h»ppelic ‘unie Adinket ke <;hy velde l> iuketk. unk. 3 08 5 07 3 46 5 42 4 16 6 12 4 24 6 21 4 31 6 28 4 39 6 56 4 53 6 48 459 6 54 5 06 7 01 5 12 7 07 - 5 28 7 16 5 39 7 55 7 03 9 20 8 23 10 59- Cortemarcq naai Oostende, 4 50 8 11 10 49, 1 14, 4 55, 5 18, 7 18 Oostende-Cortemaicq, 5 53, 8 09, 12 23 3 25, 4 22 6 15, 8 10 Cortem-IJper 7 01 9 10 1 51 5 29 7-59 Uper-Cortem4 20 7 18 9 57 12 15 356 620 Lichtervelde naar Kot Irijk, 5 22, 8 24 9 48, 11 36, 1 27, 5 40, 7 27, 9 36 Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge, 8 05, II 02, 12 35, 4 25, 6 41, 9 12 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 03 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel, 5 50, 6 20,7 52, 9 04 11 06 11 50,2 55, 4 21.5 52 5 58 7 34 8 50 i 6 I 7 U) 7 16 7 21 7 28 7 40 7 51 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 8 ,7 11 18 Duinkeike naar Parijs en ’b uiorg. Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Auiieus 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’a avonds Parijs (vertiek) 7 10 Duinkerke(Aai k). 12 15 Nieuport (stad)>Dixmude, 12 00 1 48 4 16 Dixmude-Nieuport o 2 55 5 03 8 24 ft ft» 6 00 7 36 7 46 8 00 8 06 8 11 8 18 8 26 8 37 8 45 852 1005 10 17 n» 10 39 11 08 6 14 1047 6 36 11 25 7 07 12 03 7 15 12 15 7 22 12 22 7 30 12 30 7 42 1243 7 48 1249 7 55 12 56 8 01 8 10 8 22 7 32 9 34 8 4610 55 E«u vcL-hnal uit de duinen der Noordzee, nonii W. O. Van Hohn. Parijs naar Duinkerke. 'a av. av. 'b morg. 2 44 5 45 6 UO 6 16 7 51 8 01 8 01 9 19 9 31 11 25 11 06 10 57 'sar, ’a morg. ’a morg. 11 05 8 00 6 05 9 42 1 13 4 01 Nieuport Dixiiiutlc-Gent en Vt urne Duinkerke. -„A <J l3 V ft 12 45 5 58 8..7 9 15 9 21 9 26 9 33 9 42 V. -■

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1