2! Mei 1890. V 20. I 4(Je jaargang^ Woensdag incur veiij, want de voogd ko’ste de gegrondo vermordi’Ds dal hij hem zeven ook b.csk - Ion had. Och ja, ging kapi!e:n Verstolk. ia cone korte poos, weder voort, zoo zien wjj, hoe het kwaad z ch uilbreidi, wanneer bl niet behoorlijk in bedwang gehouden wordt. Jan was niet zonder aanleg; dat bleek uit zijn open, Ir Ider oog. Wat had er niet uit ba td kunnen grot ij m, als zijne eerste op voeding niet vei'va u'loosd was geweest! Maar hoe was dit ook mogelijk bij Jan7 bij zoo’n kregelen, eigmiz nnigen dengn et? Zijne niO' der kon hem noch door ondcr- richt, noch door voorbeeld het noodigsle 1 'eren, want ik heb u gezegd, wie zij was. En toen zij stierf, toen was er in't geheel geen denken meer aan. Van God wist bij niets in eene goede school was hij nooit geweest; bidden had zijne i uwe moeder hem ock niet g'T-cid. Zoo stond hij daar, zorder éenigon st u ia dize wereld, waar de ver zoeking tol nei kwr.de zoo groot is, cn de omgang nu l b d.'laars, l.n.iloopers, d; ;-- dieven en schurken, du: hij op cc groc e wegr-n, in de nauwe steal, n en in de g'- vangi-nis had lepten k"n;.«n, w.«s waarlijk niet geschikt om de kiem van béte'ft din gen, die nog in zijne ziel mocht huisvesterg Ie ontwikkelen, of werkz.aamte houden. (Wordt voortgezet), inzicht te kennen geeft de onrechtveer- j herstellen. vervaardigd, vergruist al het, nietig Deze welwillende woorden zijn aan de wormgeschrijf I’ ote. tr.niscbe diukpers niet ontsnapt; ii est al de bladen van de heivormings- DE STRANDLOOPER. 3* vervolg. Wel klaagde zij aan goede vritnden haren >.ood over den jongen, maar dat hielp niets. Als hij weg was, verdronk zij haar in den I never, en ondermijndc daardoor hare ge zondheid zoodanig, dal zij spoedig Un grave ging. De knaap kicegccn voogd en hel hu:s werd'verkucht. De voogd deed hem bij een zeilenmaker; dal is ongoed baantje in cenc zeestad, Mijnheer, en geelt elk d.n kost, die zijne hsu'en maar belieft uil te steken; maar voor Jantje had het twee lastige zij den, die hem cr spoedig een afkeer in deden kiijgen; het vereischt namelijk zwaren ar beid en houdt de menrehen in huis. En zoo gebeurde het, dat hij op zekeren worgend uil en weg geloopen was. Zijn meester zeide. hel aan den voogd en deze gaf hem aan bij de policie, die alles in het werk stelde om den rekel terug te vinden, maar te vergeefs. Hij was weg en bleef weg. Vele jaren verliepen er, en geen mensch kwam iels van den kleinen landlooper le Crispi in den tabak. Het vrijmetselaars-gouvernement dat Italië bestuurt, zit tegenwoordig in slechte lakens en hel kraam van minister Crispi staal oin in duigen te val'en. De stad Rome staal voor een bankroet van verscheidene millioenen, indien het gouvernement haar niet spoedig ter hulp komt. Doch het gouvernement zit zelve in de krot. Immers er zitten liberalen aan de kas en overal waar dal het geval is ontbreekt het gewoonlijk aan duimkruid. i Crispi weet dus geen ander middel om de stad Rome ter hulp le komen, dan zich hel monopool van de fosloorsteks- ken3 toe te eigenen en daaruit de noodige milioenen te slaan. Maar... het gouvernement bezit reeds het monopool van den tabak en zie, dat is eene vuile historie. Zekere Lemmi, een oud-veroordeelde Kram che jood, is oppermeester van de haliaansche vrij- j en heeft bijgevolg alle gezag op de ministers die in de logie zijne ondergeschikten zijn. Daarvan nu heeft zelfs met die welke niet altijd zeer Lemmi gebruik, ol liever misbruik ge- I maakt om zich als uitsluitenden leveraar weest zijn/ en hij is erin gelukt door van den tabak aan het gouvernement te doen aanstellen en de Staatskas voor een tiental millioen te bestelen. Reeds vroe ger had hij, op dezelfde schurftige wijze, zich de vergunning van eenen ijzeren weg doen toekennen, welke men hem nadien, voor groot geld, heelt moeten aikoopen. 'i Is geen klerikaal maar de radi- kale afgevaardigde linbriani die dal rozenpo ja in volle Kamer heeft ontstopt. Men kan denken met wat neus minister Crispi stond en hoe de kamei leden den hunnen moesten vasthouden. Onze libe rale bladen, die van Crispi eenen held en afgod maken, voor wieii zij dagelijks wierook b:a iden, zijn waai lijk met vies. Frankrijk. In Frankrijk hebben drie gedeeltelijke kieziugen piaals gehad. Alle drie zijn ten vooideele der ouveidraagzame repu- bliekeinsche partij uitgevallen. De katho lieken zijn in Fiankrijk nochtans talrijk ge, oeg om eene wezenlijke macht uit ie maken, indien ze maar kiachtdadig de handen wilden ineenslaan en alzieo van hunne verdeeldheden over regeciings vorm, rechten op den troon, enz. Dal zij zich spiegelen aan hel Duitsche Centrum hetwelk, door zijne eendracht cn kloeke wilskracht, de wet geeft in het piqtestantsche Dnitschland. Hiezingen. Eindelijk 1 De libeialep zuilen niet ont waken voor den grirooien strijd! De l'...d vers* hijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 iï. Annoncen 20 centimen per regel.De grocte letter» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. -- Een Nr c*nt. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Annoncen voor Belgie (ler uitzondering der Vlaanderen] en 'tbuitenland worden ontvangen door het Qffice dePublicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-BYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte Nimnenslraat. 4. te Veurne, en in de Poslkantooren. Vertrekuren wan den ijzerenweg» i tot tfift Jllei 1ÖO®. blauwen ontvluchten voor de vijfde maal den strijd. Waarom? ’t Adverknlieblad antwoordt Onze liberale vrienden zijn niet ge negen in de huidige omstandigheden den strijd voorde aanstaande provinciale kiezingen aan te gaan, omdat de groote meerderheid der buitenkiezers onder hun pastoors dwang geknield liggen. Het Adverteniie blad zal ons toelaten daarover van een gansch ander gedacht te zijn. De builenkiezor ligt zoo min als wie ook onder den dwang van den piies- ter. De priester is de tegenstrever, de be- sli ijder van het liberalismus. Hij waar schuwt het volk tegen zijne ongods dienstige en onheilvolle leerstelsels en belet a dus dal velen door de valsche leeringzoudo.ii bedrogen worden. Daarom vallen de libeiale bladen tegen hem uit gelijk helhonden en houden niet op hem allerhande beschimpingen, beleedigin- gen en lasteringen naar hel hoofd te slingeren, en zij overladen hem mot hoon en smaad. De eerste plicht van den priester is het volk te onderwijzen, en warneer do politiekers zich roet de godsdienstige zaken bemoeien, de priester mag niet onverschillig blijven; hij moet, indiei; hij zijn geweten wd getrouw zijn, zijne zending naar geweien wil volbrengen, zich uit al zijne kracht en niEcht tegen de tegenslt(?vers, of’ liever tegen de vijanden van den godsdienst verzetten. Zoolang het liberalismus den gods dienst zal bes rijden, zal het voor den priester eene gewetensplicht wezen zich met de politiek te bemoeien, en aan dio plicht kan de priester niet 'e kort blij ven zonder zich aan de zw:a ste niein- eedigheid schuldig te n aken. Men moet bekennen dat nog nooit een Paus zijne «ol van geestelijken vorst aller katholieken, met meer lakt, meer weert! igheid cn zei Is mag men er onbewimpeld bijvoegen, met ineeron- a partijdigheid heelt vervuld, dan deze grijzaard. die door gansch de wereld wordt geëerbiedigd. Hij bezit de groo- te kunst den godsdienst en zelfs den II. Stoel niet alleen builen en boven den sfijd der partijen, maar ook wel boven den haai en den nationalen na- iev,.r der volkeren te plaatsen, waarin vernemen; toen hij op zekeren dag weder to Oostende aankwam, doch in eerum toestand, dto maar al te zeer de noodzakelijkheid deed gevoelen, om hem op eene andere en z, kere manier ergens le bezorgen. Kapitein en patoon Wachlendonck was toen juist na vele ja t en afzijns weder b.n- nengeloopen. Tot hem wende zich de voogd en en verhaalde alles tot in de kleinste bij zonderheden. Waarom vertelt gij mij dat, baas Van S; nlen? vroeg hij den voogd. Ik wilde a vragen, antwoordde deze, om Jan als scheepsjongen aan boord van d. n Neptunus (zoo heette zijn schip) op te nemen, want op zoo’n manier kan er alleen aan zijn vagebouden-leven een einde komcr. Dan moet hij op het sch p blijven en wer ken, en ’t zal voor hem eene waarachfge uiliedding zijn. Ik zie wel, zeide Wachlendonck, dat ik met den schavuit ook eene tuchtroede moet aan boord nemen; maar gij hebt gelijk, baas Van Santen, ’t is het eenige mid del om hrm manier, n le leeren. Breng hem morgen bij mij, want overmorgen reeds licht ik het anker om naar Boston te ver trekken. Als ik eenigszins kan, zal ik hem om zijn goed gedrag n et zoo licht in de nog op de lijst zeilen. 1 gevangenis z«i. Dal was eene blijde tijding voor den ar- Naar allen schijn was het wegens die men toch zoo gemakkelijk cn soms buiten zijne weet wordt medegesleept. i me'selaiij Hij het ft voortreffelijke betrekkic- gen onderhouden met republieken, zelfs met uie wcikc uier ainjd tcci vriendelijk jegens Hemen de Kerk^ge- j zijne diplomatische kennissen en zijn persoonlijk gezag, goede betrekkin- gen tot stand te brengen met de ket- tersche gouvernementen en die thans met Leo XIII op goeden, vriendschap- pelijken voet leven. Een dergelijk, naar de natuur geschil- men baas Van San m, die genoeg met den jongen m de war zal. Hij gaf nu den vag-bond, in phia's van zijno verscheutde lompen, een Hagelnieuw pakj en vertelde hem toen onbewimpeld, wat er met hetn gebeuren zou. Jan luisterde aandachtig toe, en zeide toen, terwijl hij hem met vaste blikken aanslaarde D. t bevalt mij. Als ik er geen zin in had, zoudt gij mij er nooit toe k'ijg^n. Dit zeide nij zoo vast en nadrukkrlijk, dal zijn icogi m stilte God dankte, dal de jongen er zm voor h id. Was dii zoo niet geweest, dan zou hij wel wcêr op den loop ij i gegaan, en de 1 >ng gepijnigde Voogd nad hem toch nooit kun nen houden, want «Je snoek was m'g-'e' d in streken, en zou hem, in weer',,il v.m <le grootste waakzaanih'id, ong-twijfeld tub b n welen tr ontsnappen. lal een ge over ijlde wooid. n, die den jong n waren ont vallen, had baas Van Suilen opgmankt, dal hij te Aken een gernnn. n dj.i m de ge vangenis gezéten h d Waarom dit had plaats gehad, verried hij echter nooit Maar zoo veel is ten minste z »er, dat men ir mand StaatL uiullg: Overwicht. Leo XIII en de protestantsche pers. Toen de II. Vader, eenige dagen ge leden, de Duitsche pelgrims in het Vati- kaan ontving, richtte hij zich tot hen in zeer welwillende bewoordingen, die te vens hoogst vleiend waren voor den jorgen keizer Wilhelm, die eene goede b--iti schijnt betreden le zijn en niet a! een voornemens is de maatscbappelij- kestien pogen op te lossen, maar bet (ligheden legen de*!!. Kerk gepleegd, te derd portret, doorprotestantschebanden J en gewrijf van Belgische en Frar.sche goddelooze schrijvers en plaatst den II. Vader aan het hoofd der g. zii.de partij spreken in zeerj gunstige vorsten van gansch de wereld. I wooidingen over den II. Vader. Ziehier in welke bewoordingen de i Journal de Genève z’.ch over de toespraak t van den II. Vader en ook wel over dezes wijze van regeering uitlaai Het Zwitseisch blad, na, wij weten niet op welke redenen het zijne bewee- ngen staal', gezegd te hebben dal Leo XIII persoonlijk meer naar Frankrijk 'iverhell dan naar Duitschland, maakt de volgende overwegingen I 'izr 0 00 9 50 nat 7 00 0 07 7 45 5 00 5 14 5 45 7 54 •J 19 11 CO 9 (.3 A 12 45 It 58 42 2 00 2 0(5 2 11 2 IM 2 27 2 38 2 40 2 55 3 13 3 40 4 07 5 29 5 30 5 42 5 51 0 00 1 02 1 12 1 18 3 13 5 24 «n 2 *C 3 35 5 25 avonds 7 10 901 9 IB 9 22 9 :7 9 34 9 43 9 51 7 59 10 02 8 07 10 11 "8 .9 10 25 8 20 10 51 8 ..7 II I» 5 08 5 07 3 40 5 42 4 10 6 12 4 24 6 21 4 31 6 28 4 39 6 36 4 53 0 48 459 6 54 5 06 7 01 5 12 7 07 - 5 28 7 16 5 59 7 55 7 05 9 20 8 25 10 59 - fru'sel (»crlrtM G.- l.irt.h r«< ide Cu 11» n>un*i II i r jt 'Z. *rixi. K< H.u 9 >A. (luctke.ke 8 iecup|h 1|« 4 on.e 4<li|ik«:l Gt. JV.-Mr. 0 ii.kt-rk CIG 531 7 45 6 M 7 10 7 10 7 21 7 28 7 40 7 51 Cortemarcq naar Oostende, 4 50 8 11 10 49, 1 14, 4 55. 5 18, 7 18 Oo?.teude-Curtemar«T, 5 55, 8 09, 1323 5 25, 4 22 6 15, 8 iv Corlem-IJper 7 01 9 10 1 51 5 29 7/59 IJper-Coricm4 20 7 18 9 57 12 15 056 62) Lichtervelde naar Korlrijk, 5 22. 8 94 9 48, 11 56, 1 27, 5 40, 7 27, 9 56 Korhijk naar Lichtervelde ni Bru.-p-o, 8 05; 11 02. 12 35, 4 25, 6 41, 9 12 Brugge naar Kortlijk, 7 40, 9 00 10 03 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostcnde-Brussel, 5 50, 6 20,7 52. 9 04 11 06 11 50,2 55, 4 24.5 32 5 38 7 34 8 3U --- «J -I-- - - K«u verbaal uit do duinen der Noordzee, ooon W. O. Van Horn. -(-)Z( 6 C4 10 47 6 3G 11 25 7 07 12 03 7 15 52 15 7 22 12 22 7 30 1230 5 23 7 42 12 43 7 48 12 49 7 55 12 56 8 01 8 10 8 22 7 32 931 Brussul (aank 8 46 1 0 55 n n 5 58 6 00 7 36 8 57 9 15 9 21 9 26 9 33 Duir.ke.ke naar Pui ijs Wuinkerke (iertr.) 10 4! Atrecht A uilens Parijs (aankomst). Pui ijs (vertrek) Duinkerkc(Aai.k). 12 13 Nicnport (sta<l)-Uiimi>.le, 12 00 1 48 4 16 Uuniude-Nieuport 2 35 5 03 8 24 -I W—fi I -- Duinkerke (vertrek) Gby velde Adinkerke Vetlrrie Avecappélle ÜfMlkerkc Dtxmude Eessen Zurren llandzaeme Corternarcq Lichlervt-Ide Gent 2 H O 16 01 11 25 11 *03 9 42 Nieuport Dixniude-Gent en Vein no Duinkerke. 7 46 8 00 8(16 8 11 8 18 8 26 9 42 8 57 8 45 85/ 1005 10 17 10 .39 ft ft 11 08 Pnrijs naar Duinkerlte. 9 &o. merg. 6 UO. 8 01 9 31 10 57 ’b merg, ’amoig. 8 00 6 05 1 15 4 01

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1