Y I ïj H Provinciale Kiezingen. 28 Mei 88». 4&e jaargang. T Woensdag 1 «ie graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centnnen per regel.De groote letters kandidaten. De liberalen hebben voor de vijlde hoofde het strijdperk te komen. bij, zal zon Namen. Beauraing. Een uittredend liberaal en een katholiek (nieuw lid) gekozen. Balloleering tusscben twee katholieken. Ciney. De katholieken met groote meerderheid herkozen, zoo ook tel).nam 580 •135 3G 581 281 26 255 253 Zondag hebben in de negen pro vinciën des lands de kiezingen plaats gehad voor de vernieuwing van de bcllt Luxemburg. De katholieken hebben te Virton niet gestreden, en de liberalen onthielden zich te Sibret, Laroehe en Paliseul. Bastogne. Strijd. De katholieken winnen met 250 stemmen meerderheid. Te Dm buy, Etalle, Fauvillers en Wel- lin zijn de katholieken herkozen, lo Neufchateau winnen zij twee zetels, en te Marche zijn de uiitredende liberalen herkozen. Kiezing te Veurne. Ingeschreven kiezers. Aanwezige, Nietige briefjes, M. Raphael Despot, M. Edmund Van Hee, Tweede bureel Ingeschreven kiezers, Aanwezige, Nietige briefjes, Dedde bureel. Ingeschreven kiezers, al de provinciën waar zij de meerder heid hadden, hebben zij dezelve LJ. den. kozen. TeSoignies zijn twee liberalen her kozen. Balloteeiiiog tusscben een libe raal en een katholiek. Te Thuin verliezen de katholieken eene plaats. Limburg.- Ti! Bilsen, Brée, Herck-dr-stad en te Looz zijn de katholieken herkozen zon der tegenkaming. Te Maeseyck winnende katholieken. St. Truiden. Vier katholieken zijn heikozen, 1 is door een liberaal vervan gen. Balloleering tusschcn een liberaal en oen katholiek. S chen-Sussen-Boliée. De kalhoy eken herkozen. 505 147 0 Ir. deze twee bureelen vereenigd be kwam M. R. Despot 239 M. Edm. Van Heo, 234 MM. Despot en Van Ilee, zijn dus ge kozen wegeizijds met 494 en 487 stemmen. Deze kiezing is afgeloopen gelijk wij bet vooizien hadden; dewijl er geen tegenkanting wa; en ter oorzaak van den Hoogdag van Sinxen, zijn vele buiten kiezers t’huis gebleven, waarvan hel grootste gedeelte voorzeker hunne stem aan de uiitredende leden zouden gege ven hebben. Slechts zeer weinige en dan nog ge matigde liberalen, hebben aan de stem ming deel genomen; vandaar waarschijn- en ongeldige Antwerpen. Twaalf kantons moesten hunne raads- heeren herkiezen. De raad bestond uit 70 leden, waarvan 21 liberalen en 49 katholieken. Te Antwerpen was een lid te kiezen, in de plaats van M. Piy, overleden, die zonder strijd vervangen is door M. Rel- sin, liberaal. De liberalen hebben zich onthouden te Eeckeren, Santhoven, Boom, Turnhout, Hoogstraeien, Moll en Westerloo. Al de uiitredende katholieken zijn herkozen. Er was strijd tegen de katholieken te Brecht, Gontich, Mechelen en Lier. Brecht. Ecu onafhankelijke flamin gant stelde zich tegen de twee aftreden de leden. Deze laatste zijn herkozen met G15 en 531 stemmen, terwijl bun tegen strever er maar 352 kreeg. Contich. 0° drie uiitredende leden zegepralen mol 855,8 43 en 8 43 stem men. De drie liberale kandidaten bekwamen 207, 207 en 204 stemmen. Mechelen. De katholieke lijst zege praalt met 200 stemmen meerderheid. Lier. Stemmers 1613 De drie ka tholieken bekomen 1003, 997 en 947 stemmen; De liberale kandidaat G24. Oost Vlaanderen. De katholieken zijn zonder strijd her kozen te Audenaerde, Geerardsbergen, Herzeele, Hoorebeke Ste Marie, Neder- brakel, Ninove, Sottegbem, [lamme, Lo- keren, Temsche, Sl Nikolaas, Wetleren en Zele. Er was strijd te Aelst, Dendermonde en Ronse. In de twee eerste kantons zijn de katholieken herkozen, en te Ronse zegepralen de aftredende liberalen. Luik. Geen strijd te Warcmme, Hoei en Verviers, waar de liberalen herkozen zijn. Te Ferrières en Landen zijn de katholieken zonder strijd herkozen. Te Fleron verliezen de katholieken eene plaats en te Uéron winnen zij er eene. Hollognc-aux-Pierres, 5 liberalen ge kozen. Nandrin, 2 liberalen en 1 katholiek zonder tegenkanting herkozen. Luik. Strijd tusschen een liberaal, een katholiek en een socialist. De libe raal zegepraalt. Seraing. De liberalen herkozen. Spa. Balloleering. Slavelol. Een katholiek en een liberaal herkozen. Braband. De raad telt 89 leden, waaronder 28 katholieken. 36 leden, waai van 12 ka- tboliiek.cn moesten herkozen worden. iir was geen sn ijd te Brussel 14leden), Thienen (3), Gehappe (2) en Wavre (3), waar al de liberale kandidaten gekozen zijn. De liberalen hebben niet gestreden te Haecbt (2), Aerschot (2). Assctre (3) en Wolverlhem (2). Er was strijd le Leuven. Hal, Diesi, Zout-Lecuw en Perwez. Lewen.(Hid te kiezen). Stemmers, 5638. M. Lints, liberaal, bekomt 2758, M. Debecker, katholiek, 2394, M. Meu- lemans, socialist. 286. Balloleering. Zont Leeiuv. De uiitredende katho liek is herkozen met 51 stemmen meer derheid. Hal. Katholiek gekozen m 10 ste nmen meerderheid, Perwez. Een liberaal door een ka tholiek vervangen. l)fest. Balló'ïccring tusschen de 2 aftredende katholieken en twee liberale lin, gekozen zonder strijd, in vervan ging der twee liberale uiitredende leden MM. Demeester en Glorie. Mootseele. MM. Devos, uiitredend lid, 333 en Debrie, 311Er was strijd tusschen twee katholieken. M. Vansteen- brugge, uiitredend lid, bekwam 284 stemmen op 616 aanwezige kiezers. Moesereen MM. Del Fosse en Mul- liez, uittredende leden. De liberale kan didaat M. Vanoosterwyck, bekwam slechts 108 stemmen op 807 aanwezige kiezers. Oostroosebeke.MM. Baron Bethune en B. Verhaeghe, uiitredende leden. Oostende. MM. Janssens en Jean, aftredende leden. Deze twee zijn de eenige liberalen van den raad, die be staat uit 71 leden. Passchendaele. M. Begerem. Geen strijd. Thielt, MM. Demeulenaere en Loontjes, uittredende leden. Thourout. MM. Claeys, Van Out- ryve, Van Galoen, uiitredende leden, en Vandewalle, in vervanging van M. Ker- vyn, arrondissemenis-commissaris be noemd te Brugge. IFiJind-.MM. Verhaeghe en Van- elslande, uiitredende leden. West-Vlaanderen. Zie hier den uitslag in de provinciën De liberalen hebben niet gestreden te Biugge, Passchendaele, Ardoye, Ghistcl, Tliieil, Tnourout, Moorseele, Oostroose- beke, Veurne, Hooglede, Meessen, Wer- vick cn Koririjk. Zijn gekozen Ardoye. MM Vandenbussche en A. Tnibaut de Boesinghe, uiitredende le den. Brugge. M. Sinihbe-Pavot, in ver vanging vaa M. Vandenbou, ovetlcden. Dixmude. MM. De Grombiiigge, 829 stemmen; R. De Groote, 895, uit tredende leden, on B. Baert, 801, in vervanging van M. Vermeesch, overle den M. Vandenweghe, oud notarisklerk, bekwam 425 stemmen. Ghislel. MM. De Crombrugge en Vauderbeyde, uil.redende leden. Hooglede. MM. Delaey en Van Gal leen, uiitredende leden. Kortrijk. MM. Soudan, Toye en Vandenpeereboom, uiitredende leden, Liehaert, Laudas cnVerhteghc, in ver vanging van M. J. Liebaert, nu volksver tegenwoordiger, en MM. Goucke en Du mu I ié. Meessen MM. Bruneel en Taeve Henegauw. De liberalen zijn zonder strijd geko zen te Antoing, Beaumont, Binche, Charleroi, Chimay, Fontaine l Evêque, Lens, Bergen, Quevaucamps en Tem- plenve. Te Geiles, winnen de katholieken. 2 plaatsen. Te Frasnes zegepralen de katholieken. Hun tegenstrever bekwam maar 310 stemmen op 859. Te Lessen winnen dc katholieken 2 plaatsen. Te Palurages zijn de liberalen her- Een Fransch afgevaardigd, M. Dreyfus, beeft een tileld De nou ontzaglijken weerklank zal hebben, uil hooide van zijn onderwerp, dal alle har ten beangstigt. In de eerste hoofdstakken bewijst .1. ze jeil |ust niet meer gevoelen in Dreyfus dpt het verlies van Elzas-Lot- haiingenaan Fi ankrijk zijne veiligheid heeft ontnomen en dat de wapeningen welke Duitsch'and aan Frankrijk oplegl, voor dit laatste eene «orzaak van onder gang zijn. M. Dreyfus kent maar één middel om dien toestand te keer te gaan en dal is de ooi log. de onmiddeiijke oorlog 1 Alleen de wil door de zegepraal op gelegd kan aan Frankrijk bel in 1870 verloren grondgebeid teruggeven. Eene vreedzame teruggave is een droombeeld! M. Dreyfus acht dai de oogenblik om oorlog te voeren gekomen is, na vooraf' de teruggave der verlorene piovincien gevraagd en eene weigering bekomen te hebben. Hij rekent op de tusschen- komst van Rusland ten voordeele van Frankrijk en vei klaart dat zelfs zon der die tjsscheiikomsl Fiankrijkin s aai is het hoofd te bieden aan DuiUch- land, Oostenrijk en Italië. Hopen wij dal dit vlugschrift slechts hei werk is van eenen van di ift overloo penden Franschman en dal hel geene ernstige gevolgen zal hebben. Staatkundig Ovcrxieht» Duitschland. Gewapende vrede. Verledene week heeft men in dea Duilschen Rijksdag opnieuw beraads laagd over de vermeerdering van het Duiische leger. De Keizer heeft, in zijne troonrede, die vermeerdering aangekondigd, niet als een maatregel legen een nakend ge vaar van oorlog, maar als een middel om den vrede te behouden. Verscheidene leden van den Rijksdag hebben de nieuwe krijgslasten bestreden; de meerderheid nochtans zal de gevraag de vermeerdering niet durven weigeren Waarom Uit vrees van, in geval van ooi log, de schuld le zijn van Duitsch- lands neerlaag. Maarschalk von Moltke heeft op zijne beurt liet woord genomen om de leger- vermeeidering le verdedigen. Zijne re- devooring was echter niet zoo gerust stellend als die van den Keizer. vl"?',tZ'i’e'or-Oa Mel eene soorl van schrikaanjaging Nietige hriefjes, sprak de oude krijgsman van de ont zaglijke oorlogstoebereidselen, die over al gemaakt worden. Niet haastig, zegde hij, zal men den oorlog verklaren. Mis dadig zou hij zijn die de lonl aan t vuur zou sicken, want de oorlog die zou uit bersten, zou de moorddadigste zijn dien men ooit heeft beleefd. En welk middel beveelt men aan om die mooiderij te voorkomen? De gedu- ige vermeerdering der krijgsmacht Frankrijk. Noodzakelijke oorlog. Dezelfde wapening cn versterkingen, welke men in Duitschland noodig acht omEuiopaden vredeop leleggen,aanziel i men in Frankrijk als een middel om den H ,^;l üQl J wlUe <»oi hg onvermijdelijk te maken. blief keus. vlugschrift geschreven, ge- [iaa, aan y]ai.Ieri gegeven. In het loodzakelijke oorlog, dat eenen |jaill0I1 en hel arrondissement, gelijk len andere in geheel het vlaainsche land, is hunne partij zoodanig vervallen en bij de bevolkingen in onmin gevallen, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na c n volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een'Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het ïÓO. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenlgnd worden ontvangen door het Office hePublicitè, Magdalen astraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Venrne, en m de Postkantooren. der provinciale raden. In het algemeen genomen is de uit slag voordeelig geweest aan de kalbo- lickeu, die meest al hunne plaatsen hebben behouden en verschillige be langrijke zegepralen hebben behaald. In behou- t- fWRwr^’wn’tiri'MirrrM EeIISTF. BUREEL. 'xT

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1