«I De wetgevende kiezingen. I I jaargang. ZEGEPRAAL-ki-KATIIOLIEKEN Woensdag 11 Juni 1890. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters Geen strijd. u. Geen strijd. 656 -1920 1 292 Geen sti ijd. 1155 Gigot, .u GG2 1457 107G u. II. zeide Jan Katholieken Gekozen Begerem, u. de llcmptinne, n. 848 Liefmans, 919 Bcrnacye, 919 Snocck, 1496 -1516 1804 1789 Devaux, Rigaux, 733 619 598 De Deine, Bróquet, Hecq, 4384 Baron d’Espierres, 1384 De vier liberalen zijn gekozen. 3938 3898 3879 3910 3907 3926 3883 3875 855 835 1533 1520 1509 1475 1534 1515 507 546 688 655 2398 2260 Drion, n. Noël, u Misonne, r I Goblet, 217 Loslever, u. 1820 Gros fits, Gekozen De vier liberalen. Niet herkozen M. Loslever, katholiek. BORGWORM (Waremme). Gekozen Ancion, u. Cartuyvels, u. In de kamer heeft een socialist het gouvernement ondervraagd over deze 387 1795 1751 Losseau, De katholieken winnen hier eencn zetel. AALST. (4 leden) Gekozen De Sadcleer, u 4’an Wambekc.ti. 1420 'eiIn ugghc, 1457 Scoumanne, u. Thiriar, u. THUIN (3 leden). de Caraman, 1119 Anspach, u. Derbaix, Ranselol, vrijstelling. Hij viel de regeering he'ig aan voor dit bewijs van zwakheid. M. Freycinet antwoordde dat de Republiek sterk genoeg is om edelmoedig te zijn, en vraagde de dagorde, die met groote meerderheid gestemd werd. In Rusland. Er is nog altijd kwestie dat von Giers, rijkskanselier van Rusland, de man die naast von Bisma-ck de hoogste rol in de Europeesche diplomatie vervulde, vrij willig zijn ontslag zal geven en door graaf Lobanoff vervangen worden. Dit aftreden zou voor de Donau-vorstendom- men en voor Oostenrijk van hel hoogste gewicht zijn, daar Lobanoff geheel an- Duitschland uitgestrekt en het daar geleerd had. De patroon overla: dde den joncen met weldaden, do bemanning van den Neptunus EEKLOO. (1 lid). J. Kervyn, u. 483 Geen strijd. SINT N1COLAAS. (3 leden). Raemdonck, u. 563 Geen strijd. Verwilghen, u. Van Naemen, u. in grappen maken; wie echter in de ziel van den knaap had kannen lezen, zou niettemin onder d il fraaije vertoon van vriendelijk heid. een diep geworleldon haat tegen den i zoo wel verdiend had en de opsluiting, i 1 i 1 J- 1. V hoek van zijn boosaardig hart, koesterde Gister hebben in vier provinciën de i kiezingen plaats gehad voor de vernieu- I wing van de helft der kamer van volks vertegenwoordigers. De kamer was samengesteld uit 96 katholieke leden en 42 liberalen; 69 le den waren aan herkiezing onderwor pen 38 liberalen en 31 katholieken. De uitlredende leden zijn geteekend met eene u. Ziehier de volledige lijst der kandi daten van de beide paitijen. De namen der nieuwe leden zijn in italique gedrukt. Oost-Vlaanderen. GENT. (8 leden) Libehai.iin Luik. LUIK (9 leden). Geen strijd. Dupont, u. Pl^phpt u Frère-Órb'an, u. -1603 Hanssens, w. Magis, ii. Neujean, u. Neef Ortan, u. Warnant, w. Jamme, u, IIOE1 (2 leden). Gekozen de Macar, u. Warnant, w. 4411 4382 De SmetdeNaeyer, u. 4399 Ecmaii, n. Fiévë, ti. Van Gleemputte, u. Vercruysse, u. y, 4386 4367 4373 4354 4355 Auger-Vincent, B.ieitsoen, Gallier, Debast, Fiédéricq, Lippens, it. Mechelynck, Van Loo, M. Lippens, uiltr. lid, niet herkozen. Senaat. THUIN. Een lid te kiezen in vervanging van M. de Ilaussy, ontslaggever Ik weetniet, waarin èn patroon Wachten donk, na zijn vertrek uil Liverpool, koers Corbisier, 1631 Ilarmignies, 1591 Latteur, 1633 SStBiteiiiaiKlsche Politiek* De hertog van Orleans in vrijheid. De voorzitter der fransche republiek heeft genade verleend aan den jongen hertog van Orleans. Dinsdagavond is hij uit de gevangenis van Glervaux vrij ge- gelaten en ’s anderdaags morgend te Delle, op de Zwitsersche grens, aange komen, om van daar langs Brussel naar Engeland te trekken bij zijne familie. Gelijk men weet, was de prins tot 2 jaren gevangenis veroordeeld en heelt Tl 7 dagen vast gezeten. Nauwelijks uit de gevangenis ontsla gen, heelt de prins een manifest opge steld tot de conscrits zijner klas ge richt. Dit stuk luidt als volgt Mijne beste kameraden, ik had ge- vraagd om mijne drie dienstjaren ais 704 soldaat te mogen doen. Voor alle ant woord heeft men mij tot twee jaren ge vangenis veroordee'd. Ik beklaagde imij 593 Cajot-Rigo, 607 Ballet, Limburg. HASSELT (2 leden). Gekozen de Pitleurs, ii. de Cosivarem, 3135 2983 3086 2974 2981 2830 3152 De Gillieaux, u. Giroul, n. Sabatier, n. Chaudron, Deprez, Faynai t, Philippot, m. De 7 liberalen zijn gekozen, katholieken verliezen 2 zetels. Callewaert, socialist, Tourneur-Schmitz, progressist, 211 563 567 549 DENDERMONDE (3 leden). 959 959 979 1182 1115 1085 Warocqué, u. 1160 Gekozen Anspach. Bolloleering tusschcn Derbaix, Warocqué, de Cara man en Gigot. DOORNIJK (4 leden). Rara, u. Carbonnelle, 1458 Cumont, De Mont, De Windt, G85 Woeste,'u. 1457 Rens, AUDENAERDE. (3 leden). Gekozen De Malander, n. Raepsaet, n. l’hienpont, u. De Bruyn, u. De Kepper, ti. Van den Steen, Henegouw. ATI! (2 leden). de Kerchove, Durieu, u. CHARLEROI (7 leden). 2705 2582 25IG DE STRANDLOOPER. -()-()- 5* vervolg. Toen mj op hel dek verscheen, zag Wachlendonck hem vriendelijk aan en zeide Zoo, dat trekt i r op, nu wordt gc ver standig. Alle mannen op het dek riep hij toen door zijnen roeper, en in een oogon- blik stonden al de matroezen van het senip in het gelid. Hij onderrichtte Jan wat hij te doen had, f n vermaande hem tot gehoorzaamheid en trouw; vei volgens wendde hij zich tot de tnalroozen en beval hun menschelijk en welwillend te zijn jegens den zoon van hun nen afgestorven kameraad, en hem niet zoo onbarmherlig te martelen als zij gewoonlijk de jongens plegt n tc doen. Daarop liet hij ze wiêr gaan, en de boots man leidde J.«n in zijn beroeps leven bin hen. Bovendien gaf Wachlendonck aan den eersten stuerman last, den jongen het een f-n ander te loeren, want lezen kon hij zoo 554 625 VERV1ERS (4 leden). F. de Bioley, 1799 d’Andrimónt, u. 203G j niet. Voor bet vervallen mijner straf heeft 1936 1 men mij naar de grens terug geleid. De 1936 genade geeft mij weder aan de smert der 'a.-t.a ballingschap. Ik verander enkel van gevangenis. Mijn besluit blijft vast en niets zal mij doen afzien van de vurige hoop om mijn vaderland te dienen. Laat mijne plaats open die ik in uwen rang, te mid den van u, bij het vaandel wil innemen; ik zal ze komen invullen. Aan u voor God en Frankrijk. min als schrijven en rekenen. De jongen had, zoo als reeds gezegd is, een groolen aanleg. Hij maakte bij den eersten stuurman verbaz» nde vorderingen, en ook den patroon hoorde hij aandachlig toe; zco scheen hot ten ministe, terwijl de patroon crgloos genoeg was, dit voor goede munt op te nemen. Als ik eens mijn gevoe len mag zeggen, dan geloof ik echter, dat Jan, die in leugen cn bedrog zoo uitgeleerd was, zich slech's zoo hield en inwendig misschien wel den patroon Wachlendonck uitluchtte cn bespotte. Och ja, de patroon meende, dat zijne ge moedelijke taal op Jan’s hart vat zou gehad hebben. Want Jan deed al zijn best om in alles, zoo wel voor den patroon als het scheepsvolk, dienstvaardig cn voorkomend to schijnen. Dit maakte dan ook, dat ze hem allen liet hadden. Hij deed zich eiken dag beter voor, en de patroon had hem nu voor geen geld Ier wereld willen missen. Zoo’n jongen had kij nog nooit gehad, - j- r’j- De reis naar Boston girg voorspoed:g, en nam, ging kapitein Verstolk voort; maar dit daar nam de Neptunw» weder eene lading weet ik, dat Jan, door zijne dienstbetoo- nair Liverpool in, die bestemd was voor ning bij den koopman Aumuller. bij een Duitscher, genaamd Aumuller en uil Wachtendonk een witten voet kreeg. Toen Osnabruck geboortig, een man, die mis- I dene hem eens ondervroeg, waar hij dat schien wel voor honderd duizend pond schoone duitsch geleerd had, zeide Jan sterling had in do melk te brokken. i lachend, dal hij zijne bedelreisjes tot vei in j BERGEN (6 leden). Gekozen Carlier, ti. Hardy, u. Houzeau, u. 2374 Lescarts, u. 2343 Steurs, ri. 2320 Sainctelette, u. 2472 Defuisseaux, socialitsche kandidaat, 404 ZONINGEN (Soignies) (3 leder.). Gekozen: Englebienne 1315 Paternoster, u. 1504 Scoumanne, ti. 1416 1428 Gekozen Paris, 1130 Patroon Wachlendonck was niet zwaar gesteld op zulke ladingen de Duilsche taal ging hem niet best van de hand, cn hij kon er nooit ia goed vaarwater mcè kamen. mo s'gaan knoeijen. Hierop kwam Jan fier voor den dag en zeide dat hij even goed duiisch als fransch 1 j zijn, was hij daartoe bereid. r hoofd, maar hij had thans geen tijd om had, en nam hij hem mede naar heer Au- ee'nen gunsligen oogenb ik loerde om zici muller, bij wien de knaap hem uitnemende diensten b.wees. ging hem niet best van de hand, cn hij kon Toen hij daarom in Liverpool aankwam, had hem lief, omdat hj voorkomenden I j ontvallen, dal hij nu weer met een taalman mo s'gaan knoeijen. Hierop kwam Jan fier voor den dag kon spreken. Als hij hem van dienst kon patroon hebben ontdekt. Do klap, die hij zijn, was hij daartoe bereid. j zoo wel verdiend had en de opsluiting, Verwon lord schudde Wachtendonk het I vergat hij nooit, en in den diepsten schuil- hoofd, maar hij had thans geen tijd om hoek wan zijn boosaardig hart, onderzoek te doen, waar Jan Dui'sch geleerd hij eene Lei nclijke wnak, d:e slechts o: te openbaren. Wie hem in zijn doen aan boord gade sloeg, zou werkelijk gelooven, dat hij een zeeman wis mot harten ziel; maar ook dit was slechts schijn. Hij verlangde naar niets zoo zeer, dan naar eene gelegenheid, om het schip te ontloopen om opzijneigm hou'je aan land zijn ge'uk te zoeken, en zich te onttrekken aan de gestrengheid des kapiteins en aan de macht, welke deze cp h it schip over dood en leven bezat. Dat was hem ondragelijk. (Wordt voortgezet,) 801 V. Ghuys, 816 J. Grauls, TONGEREN. Meyers, u. 554 Schaetsen, u. 595 MAESEYCK. Hcllepulte, u. 314 Geen strijd. Del Marmol, 1750 Mallar, ti. 1810 Peltzer, u. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N1' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 100. De Am.oneen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdaïenastraat, 46, te Brussel. Men schrijlt in bij BONHOMME-BYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstra.it, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. M. I lil Een verhaal uit de duinen der Noordzee, door W. O. Van Horn. r.< T I i uuii mj uacuvLM ui uiYLipuui dcuirvwdiuixuu utmi iicij uuiuut u j vvui ivu iiuuu uil liet hij zich, binnensmonds brommend, 1 inschikkelijk was, cn nooit uitgeput raakte ontvallen, dal hij nu weer met een taalman >----> -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1