Balloteering te Tintin. I 1 18 Juni 1890. Woensdag j Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk meerderheid van 4195 keurd. Hei is eene verrassing, zegden onze L land zal in 1888 en 1890 zijne uitspraak veranderen 1888 1890 zijn gekomen, en het land, I heeft bijna oveial de katholieke meer- I vergroot. Gent dat in 1886 107 stem men mceiderheid gaf, nu 500!... Het kiezerskorps heeft hel ministerie die er ooit werden uitgevonden; aan de i hulde ge bracht; aan het katholieke land eer en De grondwet ongeschonden; de li berale dwangregeei ing voor lang ón mogelijk gemaakt; het nationaal gevoel 1186 MM. Gigot, Warocqué, 1269 en kunnen anders niet meer doen dan de zaken laten varen. Gent, in plaats van de liberale partij te redden, is haar Waterloo geworden? '1 en dergelijke roekelooze Wordt voortgezet. De Kiezingen van 10 Juni. De kiesstrijd van dinsdag is een dag van triomf, van schitterende overwin ning geweest voor de katholieken een dag van overwinning gelijk deze van 1884, 1886 en 1888, die met gouden letteren in hel jaarboek der katholieke partij zal geschreven slaan. Gent was hel groote slagveld eenige zetels rechts en links in het Walenland brachten niet de minste ontroering in het volk. Gent altijd, Gent was hel groote brandpunt. En wat hadden de liberalen niet ge schreeuwd over die kiezing, vooral over rle kiezing van Gent! Zij gingen hel mi nisterie verpletteren, zij gingen de open bare denkwijze (lees liberale) wieken over de zaken Nieter, Mondion, Pour- baix (reeds eene versletene vod, die Gister heeft te Thuin de herstemming plaats gehad lusscher. twee katholieke kandidaten en twee liberale uillredende leden. Bij de eerste stemming hadden deze vier kandidaten bekomen Katholieken Libiralen MM. de Caraman, 1119 Derbaix, 1155 MM. Gigot, «.4115 Warocqué. 1160 De herstemming geeft den volgenden uitslag. MM. de Caraman, 1131 Derbaix, na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Ani oneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijit in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de 1‘oslkantooren. de ontbinding der kamers vragen <le onmiddelijke samenstelling van ‘ibaraal ministerie! Eilaas! in plaats van het ministerie te tei d geweest met eet.e •°00 siemtnen. 500 stemmen meerderheid voor zijne deze in oenen oogwenk aan de deui te kegelen! 500 stemmen mceiderheid, wanneer hu'n een beroep maakte op de openbare veroniweerdigiug, en <le wreker der openbare zedelijkheid hoop “g opdj j” d«l M Geniscli lib.- j Itenter opgaven - z.ed.ar talismus de icddcr van het liberale vaderland zou geheeten worden •’00 stemmen! Dit zegt alles De liberalen, die het ministerie en de katholieke partij een brandmerk meen- in te piinten, zijn nu zeil op het voorhoofd geteekend met de wrekende 'voorden 500 stemmen te Gent. DE STRANDLOOPER. -(■o )- 6’ vervolg. Maar hij vreesde Wachtendonk boven toale en beheetschte daarom zich zclvcn toet kracht en macht, ten einde twee nauw Verwante gebreken in zich te onderdrukken. Dit waren de lust tot stelen en snoeperij. Men zou gezegd hebben, dat het goede, ,1(,m aan boo;d door God geschonken, hem tol inkeer en tot betere gevoelens gebragt told; maar, al klopte God ook aan de deur Vi,l> zij i hurl, hij deed, helaas die deur toet open. Het vertrouwen, dat bij intusschen aan boord genoo*, bracht hem in de verzoeking tol het kwade. De kok het hem zonder het biinsle w.nlrouwcn melden spijsvoorraad 01ugaan. Hierdoor werd zijne snoeplust op- S'-Wekt en kon de verzoeking niet weder- “toan. |)e patroon bad volstrekt geen erg, ?,u op het geld te letten, dat bij bij zich !0''g in de kleederen, die Jan moest schoon ,ri |k ji. Ook jjt was eene nieuwe verzoeking wat den 10 Juni voor iedeis oog oprees, toen Gent aan het iibcralismus den ge- nadeklop gal De liberalen, geene uitlegging kun nende geven aan hun Waterloo, wijten hunne verpleltei ing toe aan omkoopci ij, een oud en versleten deuntje welk zij 4G" ja<irp;an<>. Toen echter verhaalde de pa roon, dat hij reeds lang geld b id vermist, en eindelijk gisteren zijne speciën van onmiskenbare teekens' had voorzien, en dat hem thans weder sommige stukken ontbraken. Hij zond daarop den eirstens’uurnan en twee matroozen, op wier eerlijkheid hij zich verlaten kon, naar Jan’s kooi of slaapkamer. Toen deze vertrokken, liet Jan echter het hoofd wel hangen. Hij z<g, wat hem boven 't hoofd hing. Spoedig keerden zij terug. Zij hadden in eenen hoek eene beurs ge vonden, en daarin het geld, dal den patroon ontvreemd was, en dit wel in giootere hoe veelheid dan deze vermoed had. Thans was het geduld van den patroon ten einde. Hij hield Jan, hoe zwart ondank baar hij geweest was tegen allen, die hem voor etn Jan ontkende met zijn gewoone verme telheid. j Hij zeide niet te weten, hoe het geld in zijne kooi gekomen was; dat kon iemand er voor Jan’s boosaardig hart en het ging hem als Judas. Gelijk deze nam bij in den begin ne slechts weinig; maar de begeeite groeide aan, en met volle handen greep hij in den eigendom zijns weldoeners. Bijna op den zelfden tijd begon de kok op te merken dat er meer dan eene tl sch van den fijnen wijn en andere lekkernijen ontbraken, en de patroon, dat het geld ont vreemd was T welk hij in zijne kloederen bij zich gedragen had. Maar wien de pa troon mocht verdenken, zijn vermoeden viel het allerminst op Jan, die zich immers zoo onberispelijk gedroeg. De kok echter was slimmer, en volgens hem kon alleen Jan onder veidenking s am, daar deze en niemand anders lol den voor raad toegang had. Hij deelde den patroon mede, wat hij had opgemerkt en op wien zijne verdenking rustte. Toen kon deze zijne ontdekking ook niet onder zich houden, en beide kwamen na tot een plan overeen. De kapitein of i patroon telde ’s avonds zijn geld nauwkeurig na, en lei kende ieder stuk met hetzelfde herkenningsteeken, terwijl de kok den vol genden morgend Jan in de proviandkamer sturen en hem daar heimelijk volgen zou. Tot driemaal loe, sedert dal hel li ved be- 1 beraa! gouvernement in 1884 omver ge worpen werd, heeft bet land op eene sciiitterende wijze de handelingen van Ja, wat zij al gingen doen, weten wij de katholieken aan t bewind goedge- - bniii’i] hel De twee uittredende liberalen zijn dus herkozen. De Kamer zal dus nu samengesteld wezen uit 94 katholieken en 44 libera len. Dus bestaal er nog eene katholieke meerderheid van 50 stemmen. Stok. O vendel lief, Mijn hertedief, Ik hoorde reeds zoo menigmaal, In uwe mysterieuse taal, Den dioeven klacht van uw’malheuren, Die u doen kwijnen en doen treuren. Maar nooit en hoorde ik dieper sniert Ontstaan uit uw bevangen heit, Dan als men hoorde uil alle monden, Het over droevig nieuws verkonden, Dal nog eens in den laatsien slag Den geuzenboel verpletterd lag. Waarom dal zuchten en dat klagen Die van uw vriend het hen afknagen? Vendel. O slokje lief, Mijn hemeldief, Voor u en heb ik geen secreten Gij moogt gij alles, alles weten. Wel, luister dan naar’i droef verhaal Van mijn ellenden allemaal. ’lis al van over vier, vijf weken, Dal ik ons’mannen hoorde spieken Van groole zegepraal te Gent, En al de steen of daaromtrent. Ja, volgens hun aanhoudend zeggen, Al bun geklap en overleggen, i Nog nooit en zou mei grooter buis Vereeid zijn 't klerikaal gespuis. ’t Was zeker dal de liberalen En hier en daarzoün zegepralen, En heel den kierikalen boel Vergaan in Janson’s modderpoel. O telkens ik die taal mocht hooien, Ik rekte mijn vereten ooren; En niet een woord heeft mij ontsnapt, Dat op die zake wierd geklapt. Wanneer ik binst den stillen nacht, Die blijde toekomst overdacht, Dan rolden tranen langs mijn wangen, Van aandoening en van verlangen; 'k Vergat mijn wee en mijne smert En al hel lijden van mijn hert. ’k Zou dan de blijde zon aanschouwen; En mijn gerompeld kleed ontvouwen, I En met genoegen en genucht, Inademen de irissche lucht. v-or hen dat zij te Gent gingen winnen tegenstrevers in 1886, het -- en 1 ivoo «eon een j vei van zijne denkwijze te veranderen, Eilaas! in plaats van het ministerie te I 1 1 - verpletteren, zijn zij zelf te Gent verplet- dorheid j. i.-:.j maar 1 tegenstrevers, wanneer men geloofde gewroken over al de lafste lafheden, I meerderheid der Kamers j. u... c -V ur..j recht bewezen! zich aanstelde als bij elke nederlaag zingen. Het Advertentie blad zingt meê met zijne liberale confraters, en zegt dat het geld, en niet de princiepen, te Gent de grootste rol heelt gespeeld van wege de c'ericalen. Wanneer men met 500 stemmen ge klopt is en dat de liberale bladen zelve aangekondigd hadden met 300 lot 500 stemmen ie zegepralen, is men slecht gekomen om dezen uitslag aan o:n- kooperij loe te schrijven. Het verschil lusschen 500 stemmen katholieke en 300 stemmen liberale meerderheid, is 800 stemmen. Omdat bij middel van omkooperij ie bekomen, zouden er moeten vier hondeiu» LI BERALE kiezers zijn, die zich hebben laten omkoopen om tegen hunne over tuiging te stemmen, ten ware, gelijk hel wel mogelijk is, dal het Advertentie blad zou beweeren dat de katholieken de katholieke kiezers hebben uitgekocht!... Hel ware nog al kurieus om te weten waar al liet liberaal geld gegaan is, door M. den senator Montejiore naar Gent gezonden werd, de liberale sneeuwballen (boules de neigc) enz., dat alles is toch niet verleerd geweest om.... bedevaarten te doen naar Oosl- acker? De dag van 10 Juni is een der schoonste welke de katholieke partij ooit beeft beleefd de zegepraal een der belangrijkste welke de katholieken ooit hebben behaald. Niet alleen hebben de liberalen, die zoo stellig verzekerden dat er een om keer ten gunste hunner denkwijze in hel -- vccu;>vvl.„ land bestond, deze beweering door hel nög slechts hier en daar in eenige geuze- j kiezerskorps op eene klinkende wijze papierijes eenen Hauwen weerklank vindt z‘ei1 logenstraffen, maar de 500 stem van het gerucht over die zaak in de ka- j men meerderheid zeggen juist het te mer door Bara en Janson gemaakt); gendeel. 2*j gingen aan den koning hetoidewoord geven dat hij destijds in eenet.J spiokene redevoering aan hel land gevraagd had; zij gingen.... eiet meer, \vant zij gingen zoo veel doenmaar altijd zeker was Gent was de eenige en laatste red plank van hel vervallen liberalismus. üe liberale Gatelte bekende het nog een paar dagen voor de stemming. Wor den de liberalen te Gent geslagen schreef zij dan zijn wij machteloos Toen Jan den volgenden morgend den patroon zijne kleederen b.acht, ontbraken er twee goudstukken. De patroon h.eld zich echter stil en het den kok, een ge.-lepen Franschman, zijn plan verder uitveeren. Plotselingrezen scho're kreun uit het schip omhoog. De patroon en de stuurman stormden naar beneden, en vonden daar den kok op deir grond liggen, terwijl Jan hem de knieën op de borst had gezet. De kok was op hel punt van verwurgd te wor den, toin de hulp verscheen. De patroon gat Jan een slag op Lel hoofd, dat deze duizelde en den kok vrij liet. Door het geschreeuw waren de matroozen toegesneld. Jan werd op hel dek gesleep!, en hier verhaalde de Kok, nadat hij z ch I langzameihand had hersteld, dat hij Jan „au mj gnwccoi ««a it-geu auen, nageslopen was en hem aangelroffen hul, goeds bewezen hadden, ten minste juist toen hij op helptint was eene fl’sch eerlijk man. Madera weg lo moffden. Toen had hij hun aangepakt en om hulp geroepe i. maar J n was hem als eene lijgerkal op 't iijt geval.en j mei het oogmerk, hem te veiwu'g -n. - De patroon liet de bemanning bij^enko- j wel in gelegd hehben, om hem in verden- om de aanklacht van den kok lehooren king te brengen, .1 eene vermetelheid, die leugens meer. tag zmtx-zxt <i I i IUCD| 014* VIV klUV Jan ontkende met t zijn verstokt gemoed aan het licht bracht. Een verhaal uit de duinen der Noordzee, noon W. O. Van Horn. -- Het Vendel van de ESPÉRANCE. -v<mHH1UI - - - üiQttllHdi .ubbi ."v- -- - j- JlfA

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1