I h Juni ïSOXI. 46° jaargang. jh i HK^-' In. chi ijvingsprij 5 fr. ’.-.jaars; met de post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel.De groote. Irttetw Noch ven haren gedwongen dienst- dan zijn de liberalen in 1892 totaal I BuUcnlandMChc Politiek. Gewapende Vrede. goed als wij; Wo dl vcorigezeL plicht of' bei 11 enaan soldaat; Noch!.... maar genoeg.... I n-eaasa.^ I noglans’ eene Zij vraagt met (ondervinden, da (de oude man het niet mis had. Na verscheidene zeereizen kwam de pa troon eens weder in Londen. Hij nam daar cene kostbare lading mar Antwerpen in, en wilde daarna ie Oostende m den schoot zijner fcinilie weder een poosje rust nemen. ■Ln had zich goed gehouden en de pa troon begon allengs meer cn me»r weder vertrouwen in hem te stellen. Hij was nu 'och ook zestien j.iren <ud en een stevig gewassen jongeling geworden. Hij is nu wel wat meer tot bewustzijn gekomen, en zal wel beter oppassen, dacht Wacht» ndonek. Eindelijk was de lading ingenomen en de wind scheen voorspoedig te worden, daar eene frissche ko Ite kwam opzeilen. Alles werd nu gereed gemaakt om nog dien nacht uit te zeilen. De patroon stond bij den stuurman aan hel roer, toen plotseling de kok met groote haast kwam aansnellen en hem lo?ri»p Patroon, er is brandlucht m ’t schip Ik heb het zoo even duidelijk geroken. Kom spoedig beneden om u te overtuigen Br icle volgden den kok. Het bleek maar al te zeker, dat er brand Eene liberale xagc. Nu dat 't land weer aan den keten dil* geestelijke dwingelandij verslaafd en vastgekionken ligt, zullen er nieuwe maatregels genomen worden om ’t land zoo klerikaal mogelijk te doen behan delen Men zal lelefons leggen van T ministerie naar al dó pastorien tai Woensdag ®j» zoek De liberalen kunnen het waarlijk niet eens wotden over de oorzaak hunner duchtige klopping in de laatste kiezin- gen. Jan loepl, het zijn de bisschoppen, de pastoors en kloosterlingen, Pier schreeuwt ’l zijn de jesuielen, list schrijf', het aan de omkooperij toe, Frans aan hunne slechte inrichting, in een woord, de eene schrijft hel aan ’t deze, de andere aan ’t gene loc en zoo zingt elk liberaal vogeltje zijn zangsken, het eene wat gekker dan bel andere. Doch indien de liberale hoeren eenen blik in 't verledene willen werpen en oogen en ooien openen, dan zullen zij weldra le wete komen dal zij hunne nedei laag alleen toe te schiijven heb ben aan den afkeer dien hei gezonde deel onzer bevolking voor hel liberalis me s voedt. He gezonde deel onzer bevolking wil van de liberale onvaderlaudsche pat tij niet welen; Noch van haren haal tegen Kerk en priesters; Nech van hare vergoddeloozing des volks door T onzijdig onderwijs; Noch van bare vijandschap tegen eigen taal en zeden; Noch van haren fïanschgrzindheid, willekeur en dwin; 1 ir.djj; Noch van hare vervolgingen, uitslui ting en reebtsmiskenning jegens alwie niel denki gelijk zij het gebiedt; Noch van hare schandelijke geldver spillingen die altijd verzwaring der be lastingen voor gevolg hebben; aanzienlijke som ontvre» md was, die hij des morgens ontvangen en d e Jan hem op het schip had bezorgd. Thins was er geen twijfel meei'. Aan de afreis kon eerst niel geslacht wor den, wegens de ontstane wanorde, <m zoo veel te meer omdat er tegen den schukFgö eene vervolging moest worden ingesteld. Do patroon deed aangifte; hij beschreef nauw keurig, en de Londensche pM cie. wier uit muntende inrich ing zonder voorbeeld is, kwam op de been. A l.-s w rd in ’t werk ge steld om J ui te vin len; doch Wach endonck moest de ankers lichten, zosder dal hij hem gevonden had; cn ook ra Jat hij vertrokken was, bleven alle pogingen om J m le ont dekken vruchteloos. Hij was en bleef weg,' Een halfjaar kot er na dit vrceselijk men de onmiskenbare spooren van or.lz't- v orv.il vertoopen zijn, toen er in het ka li al, dat is in de nauwe zecêngte tusschen Ei geland en Fran! rijk, een ontzettend en ge uk geb urde. Eene dikke nevel waar in men geene kab llengte voor zich kon lizen had zich over het Kanaal i i g spreid. Wal den toestand le Weenen en te Berlijn nog verergert is dat, naar men beween, de ministers van oorlog van beide landen bedreigd zijn hunne porte feuille te mooier, neerleggen de oor logsminister van Duitschland, om al te duidelijk te hebben gezinspeeld op een plan van herinrichting van het Duilsch leger; de Ooslenrijksche minister van ooi log, om al te klaar den afgrond te hebben gstoond, waar men het land naartoe leidt, 't Ware nog al zonderling deze beide ministers te gelijk en op dezelfde kwestie te zien vallen. DE STRANDLOOPER. Een verhaal uit de duinen der Noordzee, door W. O. Van Horn. -(((«)))- 7' vervolg. Wachtendonek beefde schier van toorn. Hij veroordeelde hém tot twintig slagen met de negenstaartigo kal cn acht dagen opslui ting met water en brood. De malroozen, allen ten hoogste vei bol Ren, voltrokken de straf, die J in van pijn *n wo-de deed schreeuwen, en wieipcn hem daarna in hel duistere hol, dat tol gevangenis diende. Na gtëindigden straftijd was Jan zoo buigzaam als een paling en zoo ond.-rwor P0», dal Wachtendonek meende, dat hij zich gebeterd had; maar de eerste stuurman beter uit zijne oogen. Vertrouw hem nie', patroon, zei bij °P waarschuwenden loon. Ik heb zijne venijmg,. blikken waargenomen. Pastp, hij Zal z eh aan ons allen wreken I Wachtendonek echler dacht, dat de eer £l stuurman le zwaar gemutst wis. Hij zou Neen, van dit alles wil het gezonde kleine bekommernis. ai nn,a.. ka„aii.-;„r, t welk program zal men in 1892 voor den dag komen! Daar zit de groole knoop. Mei een dokti inairen, met een söcia- li.-tenprogram of met hoegenaamd geen program? Dus zal de komedie gespeeld wor den met de pin k, o!vv 1 melde haren kort gesneden, gelijk die der h.ö'com- lenten n Gent Speelt men ze met de piuik; dan gaan de socialisten niel mee; -pe It men ze ge lijk de malcontenten of soc alis'en het w il- len, dan trekken de pruiken zich terug. Ja, de Chronique heelt gelijk 'i ware beiet het vel van den beer nog niet te veikoopen, en eerst le bespreken hoe riten het in 1892 zal aanloggen. Welnu, 't is precies dit bespreken dat ons het meeste gerust stelt eer men een half uur aan 't spreken is, zal men reeds een heel uur lang elkaar in het bair hebben gezeten. Wetgevende Kamers. In het begin der aanslaande maand Juli zullen de we'gevende Kamers in buitengewonen zittijd bijeengeroepen worden. Eerst en vooral zullen zij zich bezig houden met het onderzoek der geldig heid van dc laatste kiezingen; vervol gens zullen zij te spreken hebben over hunne deelneming aan hel. jubelfeest der vijfentwintigjarige tegeermg van Ho ning Leopold II en over een adres van gelukwenscliingen aan Zijne Majesteit. Men hoopt dat de regeering ook, ge durende dezen buitengewonen zittijd, wetsontwerpen van maatschappelijk nut zal kunnen stemmen, vooral de inrich ting der hulpkas voor de slachtoffers van ongelukken op het werk voorgeval! m, ka-- welke de koning w«nscht te st chten a's blijvend aandenken van zijn jubelfeest deel onzer bevolking niet!.... En men 'denke niet dat de liberalen bet niet weten!.... Ja, zij weten het zoo goed als wij; maar zij mogen liet niet bekennen, omdat zij dan niet meer zouden kunnen uitroe per! H'y zijn hel land! --- De kiezingen van 1892. Binnen twee jaren, dus in 1892, beeft er te Gent nogmaals eene wetgevende kiezing plaats, daar alsdan Lel mandaat vervalt der vier senators voor het arion- dissement Gent, MM. Edm. Bracq, J. Casier, A. Pycke en Fl. Soupart. Dc provinciën die in 1892 eene kie zing voor den Senaat hebben, zijn Oost-Vlaandt ren, Ilenegouw, Limburg cn Luik. De andere provinciën hebben slechts eene kiezing voor den Senaat in 1896. Voor de kamers der volksvertegci- woordigers kiezen in 1892 de provinciën West-Vlaanderen, Antwerpen, Braband, Luxemburg en Namen. Dus in 1892 is er wetgevende kiezing het gansche land door, in vier hooger genoemde provinciën voor den Senaat en in de vijf andere voor de kamer van volksvertegenwoordigers. De Chronique zegt dal de liberalen binnen twee jaar, dus in de kiezing van 1892, veertien zetels zullen winnen te Brussel, 3 te Nyvel, 1 le Oostende en 1 le Vii tun. Waarop bouwt dit blad die berekening? Bah, de liberaal heeft geen vasten grondslag noodig die timmert in de lucht Alsdan zal de kamer bestaan uit 63 liberalen en 75 katholieken Dus zullen deze nog eene meerderheid hebben van 12 stemmen; maar als men in zijn droom aan 't winnen is, moet men niet zoo lichtelijk ophouden. Dit doel het blad. Men zal dan ook den strijd aangaan te Antwerpen, te Leuven, te Brugge, te Yper, te Dixmude. te Maiche en te Bas- togne Hoe licht dat men daar eenige zetels wint, niet waar? Wel zeker, viiend! Welnu zoo gerekend en zoo gedroomd was in het ruim, waar de goederen lagen. Gij kunt begiijpen, mijnheer, zei kapi tein Verstolk, welk eene ontsteltenis dit te weeg brack'. Gelukkig hield de patroon zijne zinnen bij elkaar, cn nog gelukkiger was 'i, dat de brand r. eds ontdekt was in de haven, waai' dadelijk hulp te kiijgen was. In volle zee zouden schip m lading waarschijnlijk len gionde zijn gegaan, eu in die dagen wist men nog niets van assuranc ër. Zonder twijfel zou Wachtendonek lot den bedelstaf gebracht lijn, als bij er hit leven niel bij inschoot. Met de grootste omzichtigheid g‘ng men thans te werk, en weldra ontdekte men de plaats vin dm brand, die nog niet veel schade had aangerchl; doch b v ns vond i lelijke brandstichting, liet sp- edig waarne men van den slank, had het plan van den brandstichter verijdeld. Waar is .1 riep de eei sle stuurm m, in wion een vrceselijk vermoeden opree Men riepen zocht, maar te vergeefs Jan was niet te vinden. En toen de kapitein in de kajuit kwam, bemerkte bij, dat hem eene Duilsch leger, dal er zullen voonaan 14 regimenten der wacht zijn, 16 regimen 180 linieregimenten, allen van 4 bataljons en 5 kompagnien, en 60 bataljons jagers. De ruiterij wordt vermeerde! d met 10 regimenten dragon ders en 4 regimenten kozakken; einde lijk, menvoimt -4 nieuwe batterijen te paard en 5 brigaden kanonniers, bevat tende ieder 6 batterijen van 8 stukken. Kortom, het kontingent der lichting van toekomende jaar is vastgesteld op 260,000 man. In Rusland. De keizer van Kusiand, die aan geene Ka uer de toelating moet \r.igen om zijn Men heeft reeds meermalen doen op- j leger te vei meerderen, heelt beslist, als merken dat de toestand vangewapenden antwooid op de vermeerdering van het vrede waarin Europa verkeert, alle ver- 1 p - ->-• - trouwen wegneemt, daardoor handel en us„..v.,,vl, uv. nijverheid stremt en levens, door zijne ten grenadiers, overdrevene uitgaven, de landen arm maakt. Dit gaat zoo ver dat men in Duitschland rechtuit begint te zeggen dat de tegenwoordige toestand slechter is dan de oorlog zelve. Ook vindt het mili- tarismus kloeke tegenstrevers in de kommissie van den Duitschen Rijksdag, gelast met hel onderzoek der nieuwe voorstellen tot verhooging der krijgs lasten, door het gouvernement gedaan. Onder ander heeft M. Windthorst, den leider van hel katholiek centrum in den Duitschen Rijksdag, in de kommissie, eeneteeks voorstellen gedaan, om de vermeerdering van het effectief te ver goeden door eene vermindering van diensttijd. In Oostenrijk. De verklaringen door den minister van oorlog, over cene nieuwe vermeer de! ing der Oostenrijksch-Hongaarscbe legermacht, hebben een slechten indruk gemaakt. De minister heelt een nieuw krediet van lOOmillioen gevraagd. Doch htefi doen logenstraffen dat hij eene nog grooterc uitgave zou voorspeld hebben. Do <n ukpers verzet zich krachtdadig legen deze nieuwe verzwaring der krijgs lasten. De vermindering van den dienst tijd op twee jaren wordt, evenals te Berlijn, krachtdadig voorgcsteld. Al de Oostenrijks-Hongaarscbe bladen zeggen vlakaf dat de voortzetting der wapenin gen Europa ir. eenen toestand plaatst die slechter is dan de oorlog zelve. Dit blad verschijnt dm Wnt-nsdac. onmiddclijk na <b- i'ramumirkt. in. chrij'.'ingsprij.-.. 5 fr. \pars; met do post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel.De groot*-. I* IL-rv volgens plaatsruimte. Rrchleilijke èerherstellimp'n 1 fr. Een N‘ lü c<uit. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor iiehjie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’[buitenland worden ontvangen door het Oifice dePurlicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitge.ve.r. Zwarte Noiinenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. mr ester! De Chronique hijgt 1 I I I. 1 1- »ui-t»ranr»<i«i. --- - »r,Mi

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1