I I I juïïTssö.’ hsilSLUÊUS 7 48 1249 I I 40’ jaargang. .V 20. Woensdag 2 1 3 r.i Ibt L!ad Maar wij willen ons alleenlijk bezig Word voorlgezet. dat Zuutenaye maar 39 inwo- liberaal liberalen, en voar de katholieken O. handelingen van de groote vuile beest van de benoemingen i re." mindere gie 5 oo liberalen Hierop antwoorden wij onder een I ministerie Frère-Bara Bolin vonden wij al de benoemingen voor de Ormiddelijk werd daarop liet kontrakt ge.- trek, nd en Volkm. r ve»l.el hel schip, oip zijne benoodighed n nog denzo.ld n avond aan boord le doen bezorgen en dan spoedig te volgen. Volkmar spoedde zich naar de stad,-nam bij cent n handelaar een? zeer aanzienlijke som op eene aanwijzing vaudenheerAu- mullcr, die hij juist moest inkasseerrn, en ging daarop naar huis. Reeds was de sche mering aangebroken. Spoedig pakte hij zijn koff-r, borg het geld erin, nam daarenboven slechts hel onontbeerlijke med-, en sloop ongezien het huis uit. De kapitein van den West Indie-vaarder nam hem zonder argwaan op. en roods vóór h -i aanbreken van den dag, zeilde hel schip de.h.iven van Liverpool ui'. E rsl toen de wille kust van Engeland aan den gezichteinder verdween, haalde 'Volkmar w ér adem want een ontzetten t gevoel van aigsl had hem de keel benepen. Ik geloof, zei kapitein Verstolk, nadat hij n ij eenige oogenblikken vragend bai aungezien, dal gij zoo goed als ik v rataat, dal wij in den slimmen Volkmar niemand ■anders te zoeken h-bben dan Jao, den v„r- metelen brandstichter. dragen, welke bij steeds tol diens grootsle tevredenheid uitvoerde. De heer Volksmar was met alle handels- vrienden vaü bet huis Aumuller bekend; bij.ontving.tn'betaalde de grootste gold- sommen; kortomhij stond bij ieder in de hoogste acbiipg cn het volste vertrouwen, omdat :zi|u'.'.‘4jgèmeen hooggeschatte heer Le^hèm’.waïrdig keurde. Éen jagjLo(.twco later wandelde de heer V0lkmar.aaft .d9 haven van Liverpool op en •nré-'/toe^Pblseling zijn blik-werd-getrof fen doorj.cfe'Ó 'schip dat juist voor anker gekomen Hij werd bleek als een lijk .ensidder^ .Van-ónder lot bovenwaul bel schip was. de AVnluhiw uit Oostende pairooi) WucblendortcK. Nauwelijks was Volkmar eenigzins van den eersten schrik bekomen, toen hij met allen spoStmaar de. andere lijd.? van de haven ijldet waar een schip voor anker lag, dal met bet aanbreken van den d g naar Wesl-Indië zou uitzeilen. Volkmar kende dt-n kapitein zeer gord, en had hem op last van den heer Aumuller eene lading bezorgd. Uij liet zich aan boo d rooien en verzocht den kapitein om een vertrouwelijk onder houd. Hij zegde dezen dat hij met M. Au muller woorden had gehad, en daarom be sloten was, met hem naar de West le gaan. J! bijvoegen, om den titel ofte de hoof- dioge van onzen artikel te herinneren. En wij vragen aan het onvoorzichtig bladje Gij ziet het, deze boek, alhoewel oor spronkelijk in Grieksctie taal geschreven en 1800 jaar oud zijnde, spreekt ook van groote en kleine zaken te lang om te melden. j Fetmaar, Veurnaar, ’k en versta u I niet‘l Is mysterie, ’t is mysterie Ten anderen, onvoorzichtig Adverten- lie-bladje, zijn de republiekeinen van Erankrijk met hunne gezuiverde jus- licieuwe vrienden niet? Gij laat geene gelegenheid voorbij gaan zonder ze op te helderen. Vermits er kwestie is van algemeenc politiek, ’k mag wel, onvooizictnig blad je, uwe liberale jusiicie van beide Vlaanderen ot van Beigie met do gezuiverde van Frankrijk, rug aan rug geplakt in expositie zetten? Ha’ die inquisitie die inquisi- tie die de vrijzinnige mannen op voorband veroordeelt!. Advertentie blad, vooi aleer de bloed raden de vrijzinnige mannen niet op vooi hand maar naderhand ver- 00 deelen, moet er eerst inquisitie gedaan woideu! Maar zeker inquisiteurs, ik beken het met u, zijn uikwijls mcédoogend voor de vrijzinnige mannen! 'K zou willen vooridoen, maar 'k zwijg liever.... beschrijving was zoo gevodvol, dat de heer Aumuller er innig door werd ontroerd. Ik ben een Duitscber uit Aken‘, zeide de jonge man, cn wilde als zaakwaarnemer met mijnen heer naar Engeland reizen. Hij is bij het ongeluk omgekomen. Met hem is ook mijne weinige bezitting ta gronde ge gaan, maar bet- ergste is.'evenwel, dat mijne papieren bovendien zijn veiloren ge raak*. Ik versta gci-n woord engelsch. Om die reden zoek ik dienst bij edelmoedige Duitsi-hers. Als gij mij kunt g. bi uiken, d.in .smeek ik tl, mij met ie laten zitten <n. door een afwijzn.d ntwoord in dedi psle ellende (e storten De h<vr Aumuller was een g voelig m nsih Op goed geluk h eld bij den jon- gehng 11; zich, want zijn voorkomen be- H-t bleek weldra, dit hij den jongman, die z ch Volkmar noemde, zeer goed kon bi uiken. Hij had wel geene ondervinding was daarc.iteg n ge vat, we kz.iatn cn voorkomend, teivijl zijn Binucn een h.dfjiar b za< hij het vertrou wen van Aumuller g hoel. Hij werd zijn daar zijne eerlijkheid Gij zwijgt, Veurnaar? Maar gij hebt nog niets gezeid Zoulenaye. Gij spreekt vtnla ij i.gij spreekt van Vttgilius cn gij spieest van procureurs, van den apocalypse en de magna bestial Gij spreekt vai benoemingen, gij spreekt van Beigie, van Frankrijk, van notarissen en van liberale KK, enz., enz. Gij zijt daarbij nog eene halve dichter! G.j spreekt van lommerige wegen, van welriekendheid, van uit wasemingen, van bebalscmen, cn 'k weet niet van wat nog al Welke rimram ol l utsepol is dat nu? Bah! ’1 is waar, gazelteschrijvcrs bestaan allernet? aai digi Man vindt ei van die romantiekc gas- dat Virgilius, de Romeinsct.e dichter, kei Sic parvis compunere magna sole- bam; diedt Ik had de gewoonte van alzoo voor al wie viijzinnig is? Helmie 1m groot, «ruiikrljk Im nog meerder» Beigie is groot Maar «at bediedt dan, ’t geen men dikwijls boort en leest Beigie is een klein landeke gen van ’t Advertentie blad Is hel dan te verwonderen dat Bel- gie een groote inquisilieraad wordt, '9 Is het dan te verwondei en, dat al °P voorhand door de klerikale bloedraden verooidecld woidt Zonder m bijzonderheden of persona liteiten te komen, nemer» wij een alge- meenen oogschobw op die gezegden Hel Advertentie blad sprak eerst maar - o- in beide Vlaande ren, Van dna- besluit Fiel dal Bel- j eene groote inquisilieraad is, enz. Hewel, wij zuilen er nog Frankrijk Hebt gij nog nook hooren spreken, onvoorzichtig bladje, van zeker liberale procureurs, van zeker liberale parketten, die alles doen wat in I unne macht is om niet te moeten inquisiteeren te gen zeker liberale of vrijzinnige vrienden? die, tegen hunnen plicht, zeker liberale KK (stijl Chronique, en somtijds Adver- l ‘ntie blad) willen doen doorgaan voor zeemzoete suikerbroodjes? Kent het onvoorzichtig bladje in beide Vlaanderen of in Beigie of Frankrijk, ol elders geen riekende li berale KK die troonend langs breede en lommerige wegen, schier in het opene veld, eene geheelo streek door hunne weldoende!! uitwasemingen willen be- wierrooken en bebalsemen, en die nog- tans op voorhand door liberale pro cureurs en parketten gerust gelaten en zelfs beschermd zijn? Ha’ Beigie is groot, en Frankrijk is nog meer der Maar sic parvis componere magna sole- bam. alzoo vergeleek ik kleine zaken met groote! zoo zegt Virgilius, de wijze man, en ook in denzelfden zin de Apo calypse, die spreekt van de groote beest, magna bestia, cn van mii.dcre zaken te lang om te melden i mïand na dit ong-wal ♦luis v„n n hoopman Aumuller. it. Liver- in den h mdel, maar bijnt den Woensdag oniuiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 Ir. sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Beigie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door hel Office dePuhlicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwart»- Nohuenslraat. 4. te Veurne, cn in de Postkanlooren. Vertrekuren vun den Ijaerenweg,» «full tot September DE STRANDLOOPER. X m Vêrha.nl uit de duinen der Noordzee, poon W. O. Van Horn. -(((o)))~ 7’ vervolg. Plotseling ontvangt een der aldaar zei- Itnde schepen een schok en begint te zinken, Jöaar ook hel andere vaartuig, waartegen n«t gestooten bid, is zoo vreeselijk bescha digd, dat ook dit in gevaar van zinken ver beert en weldra werkelijk zinkt. Slechts «en dertigtal p< room n werden van beide schepen gered. Door gebed Engeland htiorue tmn een kreet van ontzetting, cn alle dagbladen waren zoodamg met ba- *’htij\ingen v.u ho.t vreesdijko ongeluk vervuld. <ï»t ieders hart er mede begaan Iriagde h. m. was. I H-t bleek weldra, d it hij den jongman, Omstreeks wne m.and na dit ongeval die zch Volkmar noemd»-, zeer.goed kon Vfirsch'-i n e< n welgekleed jong-* man in het I' l'Oul, rn vtrlaiied'e don heer des huizes lo val, w»; --- spreken h. kier doorz chl al t overige goed maakte. t Aan 'lezen vei haalde de jonge man. dat Binm n een half j .ar b z.H hijl hij eet, der g'-.e.i hn wd van d« beide wen van Aumui.er g heel. Hij we d a n ‘•diepen, die voor e. n gen 'ijd in Iml Kanaal magazijnmei sh r, cn taai zijne e» rllJk-11(-'d *ar.-n g-zonken, llii w.d dit vet haal met j builen Iwijfd sch.-.n, werden hem door de levt udigsic LI -ut.-n voor le do- n en zijne j den prit.ciptal weldra gewag 'ge zaktn opge daarc teg Hoort hier den uitleg Het Advertentie blad, in zijn voorlaat ste nummer, spreekt over de rechterlijke benoemingen in beide Vlaanderen door de regeering Beernaert gedaan. Het spreekt van procureurs, notaris- Ha’ *k wil zeggen Beigie is groot in sen, onz., enz. Ve'gehjking, bij voorbeeld, mei Zoute- En het. vindt meer katholieken dan ’,;,ye of andere kleine gemeenten van ’'urne-Ambacht Over ac-.t of tien dagen ver meldde de ^oniteur herstelt. En dat Frankrijk meerder is dan Beigie. niemand zal daaraan twij felen - ii’ .naar wij which um <iiiccunjn. uu&ig Ten anderen, ’lis reeds lang geleden houden met de volgende gevolgtrekkin- dat Virgilius, u‘ Sic parvis coinpunci c. maguu geen in de vlaamsclie taal be- groote zaken met kleine te vergelijken j Of will gij iels dal meer schilderach- lig i«?van olifanten le vergelijken met kalle- of andere jongen Pas een jaar geleden, spiekende over algemeene politiek, gelijk nu. noemde >k den Apocalypse, olie den boek der vertjpenbaringen van St. Jan, die de I (magna bestia) uiteendoet pie boek spreekt verder van «ken. 13 (-9 8;5 i 6 10 1047 e ii 11 ï5 7 05 12 03 3 08 5 00 3 46 5 37 4 16 6 07 0 35 8 42 9 30 11 25 'I tuorr. morg, 6 05 4 01 9 c6 19 45 5 14 5 23 5 19 5 56 5 42 5 51 O <16 7 32 9 31 Hrujml («ank 8 46 1 tui»,el petU»k) Reut Uehtetar.Ha Vottrinatiq Hinaiaema litMn teilen 9 itmude Ouilkerie Avacappell® Veai na Mihkeik» fihpvldn ,ü»V 4 59 6 55 5 06 7 60 7 17 5 12 7 i,6 - 1 12 2 49 5 28 7 16 8 01 150 2 59 5 39 7 55 3 15 4 03 7 05 9 20 925 5 24 5 24 8 25 10 5 1 I B.) besluit der Bestendige Deputatie van We»t- “anderen, wordt een onderstheidingsteeken in koud van i«kla», met recht op eene jaarlijksclie l'oldetcn laste der provincie, tocgckcnJ aan M. nornclis, Brigadier-Vcldwachtcr, te Coayde, voor vlijt en trouwe diensten bewezan gedurende meer dan jaren, als veldwachter. ,:u— L - wie als liberaal geboekt staal, Pariji naar IXuinkerke. 2 44 6 16 8 61 II 25 AT. 11 05 9 44 en 7 06 7 01 745 9 48 o 6 17 933 5 35 745 1- O 51 7 IV 7 16 7 21 7!S 9 34 2 18 7 511 954 12 58 2 38 7 59 1002 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 1051 “‘•'kerk. lua. 8 57 II 18 CorlMinarcq nut Oostende, 4 50 8 11 10 49, 1 14, 4 53, 5 18, 7 18 Ooslende-Curieniaicq, 5 55, 8 05, 1225 4 22, 6 15. 8 15 Corleni-IJper7 01 9 10 1 51 5 29759915 IXper-C >1 em4 26 7 18 9 57 12 15 u2O Lichtérvelde naar Kortrijk, 5 12. 8 24 9 45, 11 56, 1 27, 5 40, 7 ?7, 9 36 Koriiijk naar l.ichtervelde en Brugge, 8()5 11 02, 12 35, 1 20,4 25, 6 41, O 09 Brugje naar K01 trijk, 7 40. 9 00 10 05 II 00 12 40 5 05, 6 41 Oojtende-Brussel, 5 30, 6 20,7 40, 11 06 11 48,2 55, 4 24.5 52 5 58 8 559 15 Uiuuterkc naar Parijs en Brejg, Duinkerle (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Alpiens 55 Parijs (aankomst). 5 25 avond* Pat ijs (vertrek) 7 fO l)umkerke(Aai k). 12 13 Xieuport Dixmuile-Grut Nieuport (stidi-lfiimnde, 12 €6 I 56 4 21 l)ixmudr>Nieuport u 2 55 5 53 8 24 »- -- s- nn vr\r Oulnk.rk» («irtreli) Gby«»l<le Adinkerk» Veurne AtecappeU» Oodkerke Dinnud» Eeiken Zarren Hendiaeme Cortemaroq Lkhler.tlde Gent .„3 *00 538 11 04 1158 4u» 6 00 7 36 9 01 12 (-9 1 42 519 746 857 916 1222 2 00 5 32 8 00 9 15 9*12 06 8<i6 9 21 9..7-2|| —'8 1! 920 - --3 8 18 9 83 7 40 943 1247 227 551 8 26 942 - 837 95! 1 06 2 46 8 45 1 13 255 612 852 1005 313 10 17 840 »a 1039 4 07 11 08 7 10 7.8 7 34 7 40 7 53 5 45 8 11 9 19 11 C6 8 00 1 15 V< urne Uiiinkerke. 0 00 9 16 9 50 7 55 12 56 8 01 1 02 8 10 a 22 0 55 -- arililo hppQt

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1