'1 46e jaargang. I dikwijls en zoolang tol bij door Vrankrijk alsdan op hel schoine en ’l Is de VERJAARDAG der WERELD BEROEMDE GULDENSPORENZEGE, in 1362 te Groeninghe, bij Kortiijk, door de VLAMINGEN behaald op den franscben koning FILIPS DEN .MUNTESCHROODER rtn raairt tnllzAMtA lAfTAl** Is de GEDENKDAG DER VERLOS De 11'“ Juli is de Hoogdag van VLAANDEREN Woensdag 9 «luli E89Ö. HEIL VLAANDEREN1 Namens den Oud Hoogstudentenbond van Weslvlaanderen De Earevoo zitter, Doklor Van Steenkiste. Vol jen de andere handt èekens. o oo re Het Vendel van de ESPÉRANCE. -- Peerdenmarkt van Veurne. Vendel. Stok. Vendel. JULI DE VADERLANDSCHE op hunne huizen LATEN I WAPPEREN! Huitsch niet voor landtaal hebben. Toestand te Rome. In de Italiaanschc Kamer heeft men *'eno wei gestemd, welke voor doel had - de stad Rome ter hulp te komen in de j en zijn tallooze leger! fieldelijke verlegenheid, waarin deze CEDEVL'h zich bevindt. Eenige dagen geleden, SING van deovci weldiging en uitbuiting, gal do geheele sicdelijke raad van Rome doe- Vcmirrijir ->i<ri>n nn hoi «dunne en zijn ontslag, behalve de syndik en .Me- i lijke Mtandeien gepleegd! Dit is de oproep ons gedaan door de strijdende vrienden van Vlaanderen, en van Brugge, waar de guldensporen- teeste in vollen zwang komt en gevierd zijn ontslag, behalve de syndik en Me holti Garibaldi, omdat bet gouvernement de millioenen scheld der Pauselijke stad n'et op zich wilde nemen. Een koninklijke kommissaris is aan- ffesteld om de stad Rome te besturen cn de raad is door den koning ontbonden verklaard. Ondanks eenen groeien te- geustaud, is een wetsontwerp gestemd, aangaande maatregels om Rome van het bankrot te redden. De rechterzij en al de afgevaardigden van Rome stemden k^en, omdat'de wel niet gunstig ge- •'Oeg was aan de stad. .Menotti Gari baldi zegde dat dc beraadslaging niet en - a s afgevaardigde. Dood van M. P. Van Humbeeck. Zateidag is te Brussel ovet leden, ,M. P. Van Humbeeck, gemeenteraadslid van Brussel, gewezen volksvertegenwoor diger en gewezen minister van open baar onderwijs. Het was, gelijk men weet, Van Hum beeck die de schoolwet of liever onge lukswet» van 1879 voorbereidde en na haic stemming deed uilvoeren. Reed? voor dal hij minister was had hij in eene zitting der logic uitgeroepen dat bet katholiciamus een lijk was, hetwelk door hel libeialismtis in den grafkuil moest gfistooten worrlen Al zijne pogingen aan ’t bewind had den voor doel die akelige voorspelling te vei wezenlijken; daardoor verwretl hij zich den blijvenden bijnaam van graf delvor van hel katliolicismus. Hij gelukte er slechts in hel liberaal mimsteiie en zijne schoolwet bij bet volk halelijk tc maken en de krachtige beweging m 't leven ie roepen die hem, in 1884, met geheel het vervolgings- gebouw dat hij opgetimmerd bad, ten gronde deed stoi ten. Sedert dien bleef de beer Van Hum beeck als verlaten van geheel zijne paitij Eene fimnicieelo ramp in zijne familie voorgevallen, deed h mi van het politiek leven afzien en in den gemeentel and van Bi usre! snee de hij slechts eene zeer on beduidende rol. Gister heelt zijne burgerlijke begra- HJ uui UUIU* KVUiuvin. J F) J ot vijanden der joden V1,1b' P a:1ts geuad. Je «t'ijd tusschcn Duilsehgezinde Slavo- i ’’t Was de OVERWINNING VAN HET RECHT tegenover sluwheid, dwing en vorstelijke roofzuclil; dc OVERWINNING VAN DE VADERI.ANÜSCIIE VltOOMHEID EN I1EL8EM- müed i)E!t VLAMINGEN tegenuvtr de wapen macht cn getalsterkte' der /ransche man schappen Dat HEEL VLAANDEREN dus Telken jare, op diep I1EUGELIJKEN GE DENKDAG van zijnen giootsten en heil- zamen Zegepraal en van der Vadrei; heldenmoed FEESTE VIERE, en, tot b'ijde leeken hiervan, dat alle Vlamingen ‘•v*l ZVg<H5 Uill uv MCI DEN 11'“" hstig was geweest cn gal zijn omslag i VLAGGEN n-1 liKimi VlamingenI De jaarlijksche pecrdenmai kt zal bin nen de stad Veurne, plaats hebben den Zaterdag 2 Augusti aanstaande. Verschillige premien zullen uitge loofd worden voor de inlandsche peer- den ter markt te koop aangeboden. wordt met beiaardspel cn muziek. T Is erg te vreezet), dat Veurne niet zal rjeren. Bim en al zoo een dertig jaar, a<3 de andere steden reeds zullen tot over 't hoofd zwemmen in vaderland- sche beweging en leven, ’t zal verbas- tei de Veurne van verren aan beginnen T ontwaken. Ten anderen ’t is misschien alzoo- wel dat ei hier op 11 Juli geen vaandel wappere; T zou toch moeten beschaamd staan, op eene vlaamsche fcesie, voor al die waalscbluidende uithangborden, zoowel oude als versch nieuw geschil derde, die T omv i npelcn op markt en straten. T En zal daarom niet laten, van waar zijn, dat al de sieenen der oud- cn ver jongde pionkgevels schande roepen, daar zij op bun echt vlaamsche kleed den stempel dragen moeten van ontaar ding en bastaardijs. Imusschculijd, Vcurnaars, slaapt wel. Sporkyn. P. S. Waai om zijn de franschgebek- ten alleen ter boetprocessie genood met waalsche plakbrieven?.... t ertrekuren wan den ijzerenwetf. a «Utili tot teers cn nationale S'avjniers. Deze laat- 8i* n hebben gezegepraald, hetgeen gun- slig is aan eene uitbreiding van het zelfbestuur en de taalvrijheid in deze ff istenrijksche bezittingen, welke het tl. .c i.den Woensdag, ont .iddelijk na dc graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5 iT. ’sjaars; met de post 6 t'r. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letierr volgen plaat1 r lirite. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een 1<“ cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 ir. het 100. '.ca.’ :eeti wor Belgie (ter uitzondering der Vlaandhen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. .M< n sein ijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en iu üe PostKantooren. IIuitcnliMMlscIie 1’oIHiek. Duitsciie legerwet. De Duitsche Rijksdag heelt de vve1 Bestemd, waarbij het Duitsche leger f’nnzierJijk wordt verslet kt. De minister Yan oorlog verklaarde, voor de stem- m,ng, dat hij niet kon toestemmen in de vermindering van den diensttijd, doch 'lat tij, in vredestijd rooveel mogelijk verloven zou toestaan. De leider van het katholiek centrum, dc heer von Windthorst, inziende dat dc vwrwerpirg der iegerwet den keizer zon doen besluiten den Rijksdag te ont binden, zoo dikwijls en zoolang tot bij ‘ene wetgevende vergadering zou beko men die bereid is dezewct te stemmen, vei klaarde namens zijne vrienden dat het Centrum de wet stemmen zou, om te - '1 mijden dat het land een tijdvak van ‘i gegccringloosheid zou ingaan. Daai door was de zegepraal aan het v.et£oniwerp verzekerd, aangezien nu alleen nog de progressisten en socialis ten tegenstemden. De nieuwe vermeer- deiing van hel Duitsche leger mag dus beschouwd woidcn als zijnde aan de wetgeving afgedwongen door de drin gende houding van den jongen keizer, die gezegd heelt dat bij al wie hem tegenstand bood zou vei pletteren. Kiezingen in Oostenrijk. I e kiezingen voor den landdag heb ben weinig verandering aan den toe nam! der partijen in dal land gebracht. De anti-semieien j 1 - j-'1*- hebben tenen zetel op de Duitsche pio- grossisten veioverd. Verder was B 5 00 ’247 1 02 r r I .3 7 06 7 01 745 9 48 8 00 1 15 FT J 'Iffl Jl'l. linjL.J'JU .ÜL«SU>'. 9 |G 9 50 t 7 10 7 1G 7 21 7 ‘.’8 7 0? 7 .0 7 18 7 34 7 40 7 47 7 53 «01 8 15 9 2.i 5 14 5 23 5 .'J 5 36 5 42 5 51 6 06 1 ‘2 ‘2 Om een eerbewijs te geven, Aan den man die binst zi n leven, Zoowel wroc.it als liberaal; Zal ik ook vin deze maal Aan het venster mogen prijken 1 Of de menschcn zullen kijken Als zij mij voor dood aanzien Aan het stoksken zullen zien Zondag wierd de wensch volbracht, Van het vendel hooggeacht. Volgens zijn zoo groot verlangen, Heeft men ’t laten bultcnhang..1!!. Was ’t voor die gelegenheid Of een and'ic om-Handigheid, Dat 't zijn wenschen zag voldaan, Dat cn trekken we ons niet aan. Zeker is 'teen; .vel gevtr^scchen, t Water liep er uit bij plasschen; En het moch'. met veel gcnucht. Ademen de frissche lucht, t Zit nu weer in zijne dooze, '1; Weet niet voor wat lange pooze, I'e verkwijnen van verdriet, Omdat 't nooit geen znnne en ziet. SPORKYN'. Stokje lief, Mijn hertedicf, Wel! ge moogt gerust mij g’looven, 'k Sprong van onder tot van boven; 'k Wipte en ’k wuptc van plezier In rmin dooze van papier. Droef is wel d’omstandighcid, Waarop ik word uitgeleid; Maar dat kin mij weinig hind’ren; Noch en aal 't mijn vreugd vcrminJ'ren, Want 'k gevoel te veel genot. Dat ’k verlost ben uil mijn kot 1 En de regen, Als een zegen, Zal mijn hert verkwikken zoet; Zal mij zuiv'ren wel cn goed Van de jukte en van de metten, Van al 't geen mij hier dc et rotten, 'k Zal, verlost van al 't venijn, Weerom djent cn proper zijn. - 8.37 - 8 45 4 19 6 5.3 .5 0(1 7 60 5 12 7 tG 1 12 2 49 5 28 7 !fi I 50 2.59 5 39 7 55 3 15 4 0-3 7 03 9 20 521 521 823 105 1 o Duinkerko morj. 6 55 8 42 9 30 11 25 5 45 8 11 9 19 11 16 ‘a luorg. N morf. 6 v5 4 01 Nu, de dood heeft Pier gevonden. En gezdd Uw laitste stonden, Gravenmaker zijn op hand, Haast u, mêe, naar ’t pierenland 1 9 <6 12 45 Stokje lief. Mijn hertedicf! Heb ik d.kwijls moeten klagen, Pijnen, 'snoert cn leed verdragen, Heden eindigt mijne ellcnd’ k Zinge vreugdig cn content Tk Be» in ruste, k ben in vrede, 'k Ilange buiten nog op heden. Ai, gij drcndel Van een vendel, Wat beteekent al dien praat Waar uw vriend niets van versta it Wat voor nieuws heeft men ontvangen Dat men u zou buiten hangen? Wordt gij zinneloos ot zot, Gij versleten grollepot? Stokje lief, Mijn hertedicf I 'k Zal de zake gaan verklaren E(i.u alles openbaren. 't Dóet mijn heitje zulke deugd I Hoor na ir de oorzaak mijner vreugd. Gister kwam de baas gelcopen, En zoo dicht l ij mij gekr< pan, Dat ik er ontroerd van werd, Zeggend Vendel van mij.i he t, Nu kom ik tot u gevaren, Met heel aangename maren, Die u helpen uit den nood, Erru redden van de dood. Wel geleerd en hoogst bekwaam, Pier Van Humbeeck was zijn naam Sprak tot al c logiebazen Al verwer.schen en al razen 't Ligt een lijk op onze baan, Dat voor goed moet weggedaan. Laat ons dan al onze werken Richten tegen Christus Kerke. Ja, dat lijk recalcitrant, Maken wij voor goed van kant. Veel te lang in al dc wegen Van ‘t progres heeft het gelegen. Doch, van deze stonden af, Rollen wij het in het graf, En hij heeft zijn werk begonnen. Plan en looze list verzonnen, Macht gebruikt en boos geweld. En de schoolwet opgcsteld. Maar welhaast zijn tergen moê, Riep het volk hem snauwend toe Pier, met al uw ong’Iuks wetten, Komen wij u buiten zetten Ja, de schuld is 't van dien Pier Dat wij vlogen van 't bestier. Wij die meenden tc begraven Al de katholieke raven, 1 Moesten zelf het graf ingaan. Dat voor hen was gereed gedaan. Weet gc nog hoe menig keer Eertijds sprak'c :n zckei heer, CortctÉarcq naai Oostendej 4 50 8 i 10 49, I Li, 4 55, 5 18, 7 18 Oostcnde-Corternü?cq, o 55, 8 03, 12 25 4 22, 6 15, 8 13 Cort/m-I.lptr7 01 9 10 1 51 5 29 7 39 9 5 JJpéi-Cortem4 20 7 lx 9 57 1 2 15 556 6ik Lichtervelde nuar Kotlrijk, 5 12. X-i 9 45, 11 36, i 27,5 40, 7 ‘>7, 9 36 Kortiijk naar Lichtervetde en Brugg 8<)0 11 02, 12 55, I 20,4 25, 0 4’., 0' Brugge naar Korti ijk, 7 40, 9 00 10 O. 11 00 12 40 5 05. 6 42 Oostendc-Brusfiel, 5 50, 6 20.7 49 1 06 11 48,2 55, 4 24.5 32 5.8 8 55 9 5 i L h ■JU?» puinkerke (fertrek) Ghy velde Admkerke Vcurne tvrc.'ippeBe Óoslkerke Diimude Eessen Zurrcn ILmdiaeme Coi btiiüicq Lichtervt 1de Geut r r 1 1 08 i Hi ussel (aank 8 '6 0 55 (vrrl.' 1 Li' htrrvci'le Lui tt huu q Zirreu k' «*cn Mkcdtt ^'♦'Opprllc m i.e xVftnket ko l) un.kcr kiasï. 4i 57 11 18 G (0 1047 G 32 1125 7 05 12 03 3 08 5 00 5 46 5 37 4 16 6 07 7 1.5 12 15 1 57 4 21 G IC 7 22 12 22 _’05 4 31 6 24 7 .30 H.3‘0 2 1.3 4 59 .32 7 42 124.3 2.-'I 4 5.3 C 47 7 48 12 49 7 ar, J2 5G 8 Cl 8 10 a 22 7 .32 9 31 P Duinkerke naar Parijs en raorg Duinkprkp (vertr.) 10 4! Attecht 2 26 Araiens 5 35 (aankomst). 5 25 avond» Paiijs (vartifk) 7 iO 0t6nkerke(Ani k). 12 13 Nieuport (Ftuüj-Uixmude, 12 06 1 SG Dixniuclr-Nieiij.ort 2 ,35 5 55 8 24 s :>7 9 '3 2 "6 - 8< G 9 2! 2 11 11 9 26 2 18 —8 18 9-33 2 27 5 8 26 t‘ 42 2 58 - 8.57 9 46 - 8 45 21.5 6 i2 85» 1005 3 1-3- -» lo 17 3 4? r1 o .39 4 07 f. 17 9 53 .3 00 5 58 - 45 1 W 1 óf 4 9 6 00 7 30 i2- 42 .9 7 46 0 16 12-2 2 00 5-32 8 00 9 22-2 ÓC 8 6 y .7-2 11 —811 y 5 4 2 18 a 18 7 10 9 15 7 5. 9 54 t2 58 7 3!) 10 02 8 07 18 II 8 •■-) 10 25 8 ‘.’6 1<I 51 Parijs t sur 2 41 6 16 8 01 11 25 11 v5 9 44 Nieupnri llixmude-Gcnt cn Veumo lluinkerke. 4 21 o ftn

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1