KERMISFEESTEN i - -/«•- J&L.. I i A Jaarlijksche Peerdenmarkt. yr I 23 Juli I8M. Stad Veurnc. GROOTE SCIIIJFSCIIIETING met het karabijn Flobert, op St. Denijs- plein. - van de kontrol is afgeschaft. de kant, gezet zijn, vrijwilligers met premie, wier klas van Beeslialen, welke ging plaatsheb- 1 Donderdag; 31 .Juli Om 3 ure. Volksspel in de Roosen- daalstraat. En ten 5 me, bij de Panne- brug. STAD VEURNE. VAV 1»«O. janrganp. ue lanaDOuwmaaiscnappij van Veurne maakt bekend dat de piijskamp Vrijdag; fl Augiisli Om 4 ure, Gaaibolling in Fluit, door de Maatschappij Mild en Gespaarzaam. Zaterdag 3 August! Jaarlijksche Peerdenmarkt. Zondag :B August! PRIJSKAMP VOOR DUIVEN door de maatschappij de Ware Liefhebbers, bij K. Thiiy. O n 11 ure, CONCERT door de fanfa- de Melorra ien, in den lusthof der familie Desj ol-Verwaarde. Ten 3 ure, Prijskamp voor de Lijnvisschers. Om 9 ure ’s avonds, mow yuiJB y/snK ter Groole Markt. Algemeen schikkingen. I. Ter gelegenheid der vermat r le Processie der Sodalitcit die haren om gang zal doen op Zondag 27 Juli, om 4 ure na middag, zullen de besturen der ijzerenwegen en buurtspoorwegen bui tengewone treinen inlichten. II. De schikkingen on prijzen der fee sten zullen bij verdere programmcn aan geduid worden. III. De lusthof der familie Despot- Vei waerde zal op al de dagen der Ker mis toegankelijk zijn voor het publiek. Gedaan ten Stad huize, den 5 Juli 1890. Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. By bevel De Sekretaris, C. VAM L1CHTERVELDE. V\ (M'iisdag Vcrschliligc tijdingcu Gespaarzaamheidskring Vrije Bur gers van Vcnrne. N" der laatst ge kochte obligation Leaning van Antwerpen 1887 Reeks 67,631, u’ 20. [.eening van Brussel 1886 Reeks 14,730 n" 24 en 25 14,731 n,s I en 2 49,720 nr’ 25 De landbouwmaatschappij <].- gr .‘UiiKirkt. Iii-cht ij’ ing: j i'v ir. t m> iv.st 6 fr. A'im>i,-C"n 20 omtiiium jie:’ r;‘U!'t. Ilfl grootc'k tt-rs Woensdag weid in de Kamer verslag gedaan over de kieziug van Thui t. De commissie heeft bevonden dat M. Wa- rocqué den 10 Juni de meerderheid bekomen had en bijgevolg gekozen was. Er had dus eene bdloteering moeten plaats hebben tusschen de twee kaïho lieke kandidaten MM. Detba x en de Caraman. M. Gigot zou dan van kant, gezet zijn, en de commissie vraagt dat de Kamer de noodige balloteei ing zou bevelen. Het voorstel zal morgen, donderdag, besproken worden. De Senaat heeft het wetsontwerp tot stichting eener hulp- en voorzienigings- kas voor de slachtoffers der werkonge- lukken gestemd met 39 stemmen tegen 1 en 4 onthoudingen, alsook he'gena waarbij kwijtschelding verleend wordt aan de deserteurs en achtei blijvers van hel Belgisch leger. Blcchterl i j S* c U ton ij k De korrektionnelc rechtbank van Veurne heeft de volgende vei oord relingen uitge sproken Zitting van 4 Juli. Hatse Karei, metser, te Veurne, 26 frank boet, voor eerroof. Vancoilles Jozef, bijgenaamd Zeverlje Vancoulle, rondleurder te I) xmude, B fr. boet, voor dronkenschap, 15 dagen gevang, voor opstand, en 10 frank boet, voor scheld woorden. Debergh Honoté, werkman te Alve- ringhen, 8 dagen gevang, voor bedriege- Itjke ontvreemding. Mercier Leopold, werkman te Nieuport, 1 frank boel, voor dronkenschap en 15 da gen gevang, voor slagen. D'bruyne Hendrik, bijgenaamd 'tkeun van Krakers, werkman te Clercken, 15 dagen gevang, voor verniel: tg van afsluitingen, eene maand, voor slagen, en 5 dagen voor slagen. I'root Hendrik, werkman te Nieuport, eene maand gevang, voor banverbreking. Detnocn Camiel, werkraaa le Eesseu, (aangehouden), 10 maanden gevang, en o jaar ontzegging Zijner burgerrechten, voor aanslag op de eerbaarheid. gouverneur der provincie in welke zij voor do loting ingeschreven waren, dit. binnen de maand voor do belangheb benden die ju Belgie verblijven; binnen de drie maanden voor degenen verblij vende iu hen land aan Belgie grenzende; birtn en de zes maanden maanden voor die, yei blijvende in ander land van Eu ropa, en binnen de achttien maanden vooi hen welke buiten Europa verblij ven. De achterblijvers moeten hunnen diensttijd vervullen, en d-t desetleurs zuilen hunnen dienst hernemen op bet pin t waar deze onderbroken werd. Zullen volkomen vrij zijn van den dienst de mannen van meer dan 33 jaar oud, de gehuwden on de. wedu- wmrs.met kindeten-en wier dieits’ujd \ooi.bij is. alsook de plaatsvervangers en i Dit blad verschijnt den Woensdag. onmid<h-lijk na c n volgens plaatsruimte. R, eht.!ilijke éerherslJlingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderiijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der laan deren/ en 'tbuitcntanil'vti:n ontvangen door het Oifice nF.Ptjtit.ict tk, Uagdidenaslraat, Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-BYCKASEYS, drukker tiitg'We,-. Zw.nie Nonneustraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. l ertrekuren van den ijxerenweg. 1 .JlwSi tot 30 September t%9O, Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurnc maakt be kend dat de jaarlijksche Peerdenmarkt zal plains hebben óp ZATERDAG 2 AU GUSTI I89Q. te beginnen van 7 uie ’s morgens, aan bel begin der Wandel dreef en der Houtmarkt. Op deze markt zullen de verkopers geen standrecht moeten betalen. Ter gelegenheid dezer jaarmarkt zal op gcmelden dag een groole PRIJS KAMP geopend woiden voor peurden te koop gesteld op de maikt, met unlo ving der volgende prijzen Voor de schoonste inlandsche Mtfriepeerden van 3 ttd 7 jaar. Eerste prijs ;’O (rank. Tweede pr ijs, 25 Foor de schoonste inlandsche llengstepeer- den, gezegd Dertigmaunders. Eer.-te prijs, -''6 bank. Tweede prijs, 2ü Voor de schoonste inlandsche Merriepeerden gezegd Dertigmaaaders Eerste prijs, 50 frank. Tweede prijs, 2.” Voor de schoonste inlandsche .laat lingpen - den, gezegd Achllienmaanders. Hengsten. Nemen. Eerste pi ijs, 50 fr. Eerste prijs, 50 Ir. Tweede 25 fr. Tweede 25 fr. Foor de schoonste inlandsche Veulens, geboren in 1890. Eerste prijs, 30 frank. Tweede prijs, 20 De twee prijzen voor iedere sóórt zul len maar kunnen toegewezen woiden wanneer er ten minste drie mededingers zijn. fn geval de mededingende peerden, door schoonheid of welgemaaktheid, niet voldoen, dejuiy vermag de pi ijzen te verminderen. Al de mededingende peerden moeten op de markt le koop gesteld zijn. De inschrijving zal beginnen om 7 ure, in het hotel de lihelorika, bij Emiel Dewitte. Veurne, den 5 Juli f-890. De Burgemeester, De Sekretaris, 1). DE HAENE. BPe ffóa>nei*iG. De Kamer heeft zich in hare laatste zittingen der week bezig gehouden met de bespreking van bet wetsontwerp op de vervalsching der eetwaren, welk vrijdag aangenomen is geweest met 80 stemmen tegen 8 en 3 onthoudingen. In dezelfde zitting beeft de Kamer met eenparigheid dc wet van kwijtschelding voor dc deserieurs en achterblijvers van het leger gestemd. Ook de veroordeel den tot tuchtstraf zuilen de voordeelen dezer wet genieten. De gedeserteerde soldaten moeten zich in persoon aanbieden, ’t zij aan hunne korpsoversten, 't zij aan den be velhebber van de eene of de andere provincie en de achtei blijvers bij den op Stads- PROGRAMMA. Het Kollegie van Burgemeester en ''chepenen der stad Veurnc heeft, ter gelegenheid der kermis, het volgende p'cgramma vastgesield Zaterdag Juli Om 8 uie *s avonds, zal het feest aan- gekondigd worden door het luiden dei Iriumtklok. Om 8 1/2 ure, VOLKSCONCERT op do Oroote Markt, door de koninklijke Har- r monie Sto. Cecilia. ren Zondag Jftili Om 11 ure, MUZIEKAAL FEEST ia. den lusthof der familie Despot-Ver- waerdc, door de koninklijke Harmonie Sto. Cecilia. Om 4 ure na na middag. Uitgang der vermaarde PROCESSIE VAN DE SODALITCIT. Maandag «Juli Om 11 uie s’ morgens, CONCERT in den lusthof der famillic Despot- V’erwacr- <le, door de Melomanen. Om 3 ure, Volksspelen aan de Nieuport brug. Om 4 uie, Kegelbolling in de Nieuwe Ster,bij Pieter Delanghe, Klnverstraat. Om 4 ure, Gaaibolling door de Waio Ambachtslieden, bij Karei Pil, Roosendaalatraat. Om 4 ure na middag, IHnMlag 3» Juli. i M: atschappij St. Esprit, bij de s Zoete. O.n uie ’d morgens, sctiouwbui g, PLECHTIGE PRIJSDEELING aan de leerlingen der Teeken en Nijver heidsscholen Om 3 ure, Gaaibolling. door de Viijc [ItJigirs, in der. Tulipaan. Om 3 me, Volksspel aan de Duin kerk'-.traat. Om ure, LOOPSTRIJD met hinder palen voor manspersonen hoven de 18 jaar. in dc Vlcesschliouwer- en Zwar.e Noiitn-n'tratm, Spaansch Kwartier en Putibi irar.t. Om I I ure, VUURVOGELSCIIIE- TING voor het korps Pompiers, op de S atieplaais. Woeitpdnft 30 Juli Oiu 4 u e na middag, in <le Wandeldreef, MNGSHKING m. t peerden insrcepi»inn,n 135 fr prijzen. (Zie de bijzondere piogtani). 3 0 r - 3 00 12 45 i 8 I 7 13 8 37 B 45 I i 5 45 8 It 9 19 11 (0 uiorg 8 00 1 13 5 14 5 23 3 19 5 .16 5 42 5 51 6 OG o oo ■J '6 9 50 11 05 9 44 7 06 7 01 745 9 18 7 o.» 7 .o 7 l« 731 7 40 7 >7 7 55 801 815 9 25 io i.10 17 >.5 1039 v> n11 08 Duinkeikc (veftrrk) Ghy ehlü Adittkrrke Veurnc Avecappelle Oost kerke Dixmude Ecsscii Znrrcn Ihindzueme Cortefuareq Lichtcrvt1de Gent Corietnarcq naai Oliënde, 4 ƒ,0 10 49. I 14, 4 '5. 5 ,M. O.istci»de-€oi fctna.» <-q. 5 ;>5. i2 ?-> 4 22. ft 15. 3 15 CbrLnn-IJprr/ 01 9 10 1 51 5 29 7 ',9 9 rjper-Cjrienii 20 7 18 977 12 45 550 629 Liehtervelde Kotlrijk. 5 12 8^1 9 45. 11 56. I 27. 5 40. 7 7, 9 56 Kuril ijk naar I icbtei velde n Hm 11 O> 12 55, I 29.4 25, 6 iï'. 05 Biujge u.iM! Kot h ijk, 7 40, 9 00 10 u.» 11 00 12 40 5 05. 6 42 Oostende-Brnssel. 5 50, 6 20.7 40. 1 06 11 48,255. 4 2-1.5 32 5'^8 55 9 5 HIM I -.11 -- --u iaiMM - 1 42 5 19 7 4G 2 09 5 32 8 <)D 8 1'6 8 11 8 18 mill1 1 -- Dc jacht op bet waterwild is met i Augusti naast geopend. Eene medatic van 2’ klas voor daden van moed is verleend aan J.-F. Pouchelc. en f ransGesquicre, scrgcant-fourricr bij de pompiers, beide te Veurnc. 5 08 5 00 5 46 6 37 4 IG O 07 1 russet (Terlre).) l-'‘hterveldo arLraat ll»nd4aciilü t 'fren keuen n 'imude l,°stkerl«e A'ecappelle urne A'liuierko •■^yveldo (0 1047 6 3-2 11 23 7 05 12 03 7 15 t 15 1 -47 I 21 G 1G 7 S‘2 1:*22 2 05 4 31 6 '24 7 30 12 30 2 13 4 59 6 32 7 12 12 43 2 2Ö 4 53 6 47 4 59 0 55 5 00 7 00 5 12 7rC 1 12 2 49 5 28 7 16 150 2 59 5 39 7 55 3 15 4 03 7 0» 9 20 5 21 5 24 8 23 10 5:1 JIO ’Mjnorf G .".5 8 42 9 30 II 25 merg. 6 05 4 01 V< urne Tlninkerke. 9 <6 9 15 2 06 srt’. 9 21 2)1 8 11 9 ‘26 2 18 8 18 9 33 2 27 5 5 1 8-26 9 42 9 54 1258 2 38 - 8 37 9 51 2 46 B 45 ‘2 55 6 12 8 52 1005 3 15 3 40 4 07 C. V.\X IjCHTEItVELDE. -- 3 34 6 51 z 10 7 lü 7 21 7 -28 7 40 7 51 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 'interk. uak. 8 57 11 18 PRIJSKAMP VOOH DUIVEN 7 48 12 49 7 55 12 56 8 1.1 I 02 8 19 o 22 732 9 51 Biussel (aank.) 8 16 iO 55 I Duinkerks naar Purijs Parijs r:iar Duinkerkc e m-.ïj. Drtirkcrke (verlr-) HJ 41 2 41 Ah echt 2 ?G 6 16 Aniens 5 8 0! P-.rjs (uawkenut). 5 25 11 25 avond* Parijs (vertrek) 7 10 Dui»l.erl.e(Aai k). 12 13 Nieuport D.xmudr -Grut Nieupoi t (6tad)*l)ixnn.d,-, 12 06 1 ,r6 4 21 Dixuiudo-Niaiiport .in 2 35 5 55 8 24 fi 17 9 53 3 00 5 58 7 15 11 04 11 51» 4 09 6 00 7 56 9 0! 12.9 9 16 12 22 9 22 - 9 27- 9 31- 9 15 la-47 1 00 1 !3

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1