F I 'I 'SI 30 Juli 1800. Woensdag jaargang. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaar.; met de post G fr. Annoncen 20 ccnlimm per regel.De groote letters de provinciale raad van Wesl-Vlaande- Wotd; voorlgezct. |>e Kamers. De zitting van Donderdag werd be steed aan kiezing van Thuin. De ondetzoekscom- wandelen, zeide hij. sloord met mijn verhaal voorlga.m. Zijn verzoek was i 'j naam, vooral omdat ik heden nog weinig goloopen had en het weder in allen deele gunstig was. Nauwelijks hadden wij de stad achter Geen dag echter zij voor den avond gipre- onzen rug, of hij ving zijn verhaal aan. 1 zen, - •>- -j - Mijnh er, zeide hij, ik heb het maar al te dikwijls gezien in de wereld, dit hel met de zonde in een menschelijk hart even zoo gaat als met don steen, die van eenen bergtop naar beneden rolt. In den beginne glijdt hij slechts langzaam voort, maar i~ i grooten voortgang doet, en hel ziel met spijt dat i naam van hel eertijds sterk Cecilia muziek, van langs om meer aan het dalen is. Ehwel! om aan ons Advertentie bladje aangenaam te zijn, zullen wij zeggen hoe onze katholieke fanfaren hei ge steld hebben in de festivalen van Beeist en Handzaetne, aan dewelke zij van dezen zomer hebben deel genomen. Na de uitvoering der stukken te Beerst en na het herhaald handgeklap der toe hoorders wierd de heer bestierder nog in T bijzonder bertclijkgeluk gewenscht door verschillige kenners van muziek, ja zelf, door liberale muziekliefhebbers. Dal strekt tot cere van bestierder cn muzie kanten. En te Haudzaeme, waarvan ons bladje spreekt, de uitvoering is zoo wel ge weest dat Veurne vermeld staat in ’t ver slag der Gazette van Dixmude als eene der maatschappijen die best ge speeld hebben. Wat het geluid cn gc- alles met zich sleept, wat hem in den weg slaat, en niet eer tot rust komf, dan wan neer hij daar beneden ligt, in den duiste ren afgrond. Hadde hij in den aanvang mg een beletsel ontmoet, misschien zou hij J co'; slechts mssebien! Doch laat mij mijn verhaal herntinan. liet schip, wiarop Jan zich bevond, had gunsligen wind. Gedurende de reis ge- spoedig in de West Indische wateren, en houden, mochten zij met grond vermoeden, binnen weinige dagen het eiland Guide- I loupe, het doel hunner reis, te bereiken. zeide reeds een oud wijsgeer'van Griekenland, die ook uit eene oaderviniing van zijnen tijd deze gevolgtrekking gemaakt bad. De wateien van Wes' Indio zijn even zoo verraderlijk, Mijnheer, als d' baai Bi^caye irschijhl den Woensdag, onmiddelijk na g. h volgens plaatsruimte. Recbtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 !r. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen^ en ’lbuitenland worden ontvangen door hel Office dePcp.i.icite, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat. 4, te Veurne, en in de p<i-eu-cta. Vertrekuren van den ijzerenweg. i Juli tot 3f> September I DE STRANDLOOPEFl. -«(£)))- 8' vet volg. Ti,en hij <b n Neptunus in de havm zag, Overviel hem een doodelijke angst, want bij had reden te vermoed* n dat patroon Wach- iidonk ook bij Aumu'ler een bezoek zou brengen, en in dit geval zijne crkennmg onveiniijib lijk was, even zeer als zijne wel- '’erdiende straf. Daarom had hij zijne vlucht zoo bijzonder verhaast, cn eene nieuwe misdaad g.voegd bij de schandelijkheden van vroeger oplichting van Aumullei en snoode vergelding van diens weldaden. In Aumullersiiuis liep hel niet in het oog, dal Volkmar niet op zijnen lijd te huis was, want hij had aan den bjekhouder medf,ge- deild, dal hij in de haven oude vrienden ”il Duitschland ontmoet had die met den ^r<'ptullus vja Oostende, kapitein Wachten- cn pen mct rfC111 b8. donk, waren aangekomen. I 1 zei]ei. was 'kOn er aan geen vervol Dij zou misschien eerst morgen teiugko- roe worden. men. en vmocht hem, den heer Aumul Ier n oru]erjusschen laat Ie worden, •i'i van kennis te geven. Toen echter VJk- j Verst0|k was vermoeid van al £ar ook d.-n volgenden morgend met v*.r- f '.koi, ui; brak daarom zijn varhaal af, ®cheen, begon de heer Aumuller bezorgd te t sP‘l de beraadslaging over de i Tl.i missie had met b stemmen (waaronder een liberaal) tegen eene besloten tot de 1 geldigheid der kiezing van M. Warocqué en lot de ongeldigheid van die van tM. Gigot. De kamer heeft de besluiise'en der commissie met 68 stemmen tegen 33 aangenomen. Er zal dus tol eene balloleering tus- schen MM. Derbaix cn de Garaman over- f gegaan worden. Vrijdag heeft de kamer beraadslaagd over hei wetsontwerp betn ffende eene overeenkomst fusschen hei bclgiscli gouvernement en den onathankelijken Gongostaat. Dit ontwerp werd na eene kot te bespreking aangen men d ior 95 stemmen tegen eene (M. Coomans). Zaterdag werd hel wetsonwetp be sproken strekkende om zeke e verbeter- In zijne zitting van den 15 Juli heeft ingen te brengen aan de stembi telkens ren eenen wensch gestemd lol afschaf- 1 fing der wachtgelden van de onderwij ze os. liet aandeel dat de provincie in die wachtgelden moet betalen is in zes jaar tijds maar 4000 frank verminderd, zoo dal het van 37 op 33 duizend frank is gedaald. LEOPOLDSORDE. De E. It kanonik Luyssen I (van Veurnc), aigemeene opziener van het vrije onderwijs in het bisdom van Brugge, is benoemd tot ridder der Leopoldsorde. Wachtgelden. en beloofde het den volgenden dag verder te zullen mededeelcn; wij hadden dan 's na middag cn '8 avonds tijds genoeg Na mij goeden nacht gewenscht te hebben, verliet hij mij en keerde tol zijn gezin terug. Hl. Den volgenden middag kwam Verstolk niel na3>' beneden gestort zijn maar ik zeg reeds zeer spoedig bij mij. en stelde mij rn': eene wandèlirg voor naar Slykens, een dorp I Wij zullen er langs het kanaal heen eene voorspoedige vaart, en trof steeds een wandelen, zeide hij. Daar komt geen C’ ‘y mcnsch ons tegen, cn ik kan dan onge- i beurde er geen ongeluk. Zoo kwamen z'j -uwi. spoedig in c1' 'v—‘ ,-A -~»>- - mij bijzonder aange- als de wind in dezelfde richting bleef aan- voor de kiezingen. Hel Adverlentie-blad vraagt waarom dal wij, die altijd gereed zijn om do Melomanen op te heldeien cn te be- boffen, geer, verslag en geven van hot festival van Haudzaeme. i Ja, het kan moeilijk verkroppen dat Een vijlde der wachtgelden ten laste 01)8 katholiek muziek zulken grooten der provincie vallende, zoo wordt er in West-Vlaanderen nu nog 165,000 frank aan die wachtgelden besteed. De raad heelt ook den wensch gcuit die wachtgelden trapsgewijze te zien verminderen, maar daarvoor zouden er wijzigingen aan de schoolwel moeten gebracht worden. Jubelfeest des Konings. ^erledene week is te Brussel de XXV’ ’jaardag van de troonbeklimming van -'•opo'd en de zestigste van Belgie’s ^'■alha ikelijk! eid met groote pleclnig- 'i.'td gevierd geweest. Adiessen \an hulde en verkleefdheid "•eiden den koning en de koningin door de wetgevende kamers en andere staals- AO'pscn aangeboden. De koning had hel verlangen uitge- d‘uki ten siadhuize hel adres van den 1,1 ussl|,cicn gemeenteraad teontvangen, woensdag had de plechtige ontvangst I’biais van Zijne Majesteit in de groote fonhijche zaal. •:’j hei overhandigen van dit adres *,(,elt M. de burgemeester Buis emo ’‘■'b’voeiing uitgesproken (plaatsgebrek ons dezelve op te nemen), waai in b’j p hoogst onbetamelijke wijze zijnen Hiat tegel) hei gouvernement en de "MliO’icken beeft doen doorstralen. M. Buis, zinspelendeop de kenspreuk 'Ier geuzen van de X'. l'ceuw (en tout fidètes au voi jusqu’d la besacej die hier Weinig te pas kwam, zegde Wij weten hoe moeilijk de taak is van oenen grondwellelijken vorst, die veip'icht is te besturen met de minis- tets, welke het op- en aftreden der partijen hem opdringen. En hij voegde er onvoorzichtig bij Ondanks hel ministerie dat de p jli- w tiek aan uwe .Majesteit opdringt, zijn “wij in alles den koning getrouw, tot aan den bedelzak. Deze ongehoorde taal in den mond Win eenen burgemeester, die den vorst aller Belgen begroet, heeft onmiddelijk baie verdiende sUaf gekregen. Zijne Majesteii antwoordde aan den verwaan den heer Buis Gij hebt gezegd dat het vervullen der grondwetlelijke plichten somtijds eene moeilijke omstandigheid was. Ik meen, mijnheeren, dit compliment niet geheel en al ie mogen aannemen. Het schijnt mij, integendeel, dat de grond- weltelijke zending, gelijk alle andere zendingen, welke men eerlijk tracht te vervullen, gemakkelijk is. De partijen volgen elkander aan het bewind op; zij hebben wederzijds en opvolgentlijk recht op dezelfde recht- zinnige behandeling, welke ben nooit zal geweigerd worden. Voortgaande, voegde de koning er op spottende! toon bij Gij heb gesproken van geuzen cn van hunnen bedelzak; ik heb niet noo- dig u te verzekeren, alhoewel gij ook herinnerd hebt hoe bereidwillig de geuzen aanboden den bedelzak te dia- gen voor hunnen koning, dat ik u n nooit zal vragen het zoo ver te di ij ven De noot was hard en M. Buis zal er niet in gelukt zijn ze te kraken. Ook bet gezicht dal de vet waande Karei zette, was bij het hooren dezer woorden, zoo danig beteuterd, dat zijne kollegas van den inad zelven zich niet bedwingen konden te glimlachen om den nieuwen Kemel, welken hunnen aanvoerder kwam te schieten. Welke les, en wat klinkende kaakslag! Deze daad van den burgemeester van den 7 September, gevoegd bij den uitdagen- den geazenstoet en de houding van de liberale kopstukken Fiére, Janson en Bara, die geweigerd hebben den koning toe te juichen, dal alles zal Zijne Majes teit genoeg hebben doen zien dal koning Leopold I gelijk bad, wanneer hij zegde dat de geuzerij eene losse zandbank is, waarop het koninkdom geene vaste grondvesten vindt. 1 worden over do aanwij ing, die hij hem in handen gegevi n h.id. M< n deed onderzoek, maar vruchteloos. Met dit onderzoek vt rlie- pen er verscheidene d g n. Men dacht niet anders, of d it h *m een ongeluk ov.ugeko mm was. Doch lom uien zijne kamer ledig vond; toen h l bleek dat hij het gek! ont vangen had; toen verscheidene m nseh"n vcrzcke.’den, dat zij hem am baord van den West-Indie-vaarder hadden zkn gaan, toen gingen Aumuller de oogen open, cn !*.ij moest erkennen, dat hij wascpgelcht do ir een' boosw'chl, die met gemaakt vertoon van eerlijkheid, hem eene poets gespeel! had. Hij deelde het voorval aan patroon Wach tendonek mede, en toen deze omtrent het voorkomen van Volkmar nauwkeurig was ingelicht, bleek het beide ten duidelijkste, hoe alles in elkander zal, en dat deze Volk mar een en dezelfde was als Jan. Wij h idden toen nog geene telegrafen, mijnbeer, ging kapitein Verstolk voort, cn daar de West-Indie vaarder een’ uitrnun lenden wind had, en een met recht be- - -1 ...j o...is en de Tafelbaai aan de Kaap der G icde hij eens dieper omlaag gekomen, dan wordt Hoop. Ik hrb daar menig b nauwd uurkea devaart onis'uimiger; met toenemend g^w ld dsorgebr'acht, trekt ,hem de afgrond tot zich; sneller en i sneller vliegt hij voort, tot hij eindelijk - l»il blad 5 21 n n i oo 1 !3 0 00 9 '6 9 50 3 08 5 00 3 46 5 37 4 16 6 07 5 00 5 14 5 23 5 i-9 5 56 5 42 5 51 6 06 5 35 C 51 7 10 7 16 7 21 7 28 7 02' 7 ,0 7 18 7 34 7 40 7 47 753 8 04 8 15 9 25 4 59 0 53 5 06 7 00 5)2 7 (6 1 12 2 49 5 28 7 16 1 50 2 59 5 59 7 55 3 15 4 0.3 7 03 9 20 5 21 8 23 10 5J 11<0 C n a: tem Oostende. 4 50 8 I 10 49. I 14, 4 55. 5 18. 7 1« 0.. I rdu-C., 53. 8 63, 12 23 4 22. 6 15. 8 13 Cort m-IJ|.<r7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 9 1 IJper-C .i 1 20 7 i s 9 ”7 12 15 356 6 20 Lichtervehle mar Kortrijk. 5 12. 8 24 9 45, 11 36, 1 27, 5 40, 7 27, 9 36 Korhijk naar l-ichtervebl.* rn Bru^go, 8p0 11 02, 12 35, 1 29.4 25, 6 41, 05 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 05 11 00 12 40 5 05. 6 42 Oostende-Brusset, 5 30, 6 20,7 40, V 06 II 48,2 55, 4 24.5 '2 5 '8 8 55 9 15 ■i marjmg- i i it lammor» imwwS 'u morg, I 8 42 9 50 11 25 'b morg. G 05 4 01 9 CO ft 12 45 trussel (vcrUcV) ent kichlet^cWe 4.ovl<*tnar«i Uandiatutc Zuren ketsen b ixmncte l ostkerke Avecuppelte 'ui ne Aüinkcrke (ilawkb* b iiinkerk in de nabijln id. t i I t 'j I Duinkerke naar Parijs uiorg. ’m ftv. bninlu-;/vei *r.) 10 4! 2 ïi •Atiecht 2 26 A miens 35 P.H'i.s (aankomst). 3 -5 ftvuudt» Parijs (vertrek) 7 10 buinkerke(Aa. k). 12 13 Nieupoi l Nieuport (stad)-Dixmude, 12 06 1. 6 4 21 ntxmude-Nieuport e 2 35 5 55 8 24 Duinkerke (vertrek) Ghyvehle Ad in kerke V’cnrne Avecappelle üastkerko Dixmude Ëessen Zurren Haudzaeme Cortcmarcq Lichtervelde Gent Brussel (aank Een verhaal uit de duinen der Noordzee, («bit W. O. Van Hohn. 6 10 1047 G 32 II 25 7 15 12 15 I 57 4 24 6 16 7 U9 12 22 2 05 4 ul 6.4 7 30 12 50 2 13 4 59 6 32 7 42 1243 229 4 i>5 6 47 7 48 12 49 7 55 12 56 8 01 1 02 8 10 22 7 32 9 31 8 46 10 55 I'arijs t-aai Duinkerke Vla 8 il 9 ,9 11 16 ‘b uiorg. 8 00 -v z 1 13 l D.xmiule-Gt ut en V. urne Duinkerke. - - Ztn n Z 8 06 8 11 8 18 2 27 5 51 8 26 9 42 2 38 8 37 2 4G 8 45 2 55 6 12 8 52 10 05 3 13 10 17 3 40 10 39 4 07 1J 08 617 9 35 3 00 5 58 7 45 11 04 11 58 4 09 6 00 7 36 901 12<9 9 16 12 22 9 22 - 9 27 - 9 34 - 7 40 9 43 12 47 7 51 9 54 12 58 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 8 57 1118 - ■iinri—»~ -- I -M. A. Goens, oud onderwijzer te Pollinc- hove, cn voorzitter der kerkfabriek aldaar, bekomt het burgerkruis van eerste klas. - .J-ftfrg-Oii-Cjn -- - in de nabijheid. i r-> -r - Hene 1«*n ami II. Ruls. 8 57 9 15 9 21 9 26 9 33 951 6 16 8 Üt II 25 1 1 05 9 44 7 06 7 01 745 9 48 3 00 n s 1 42 5 19 7 46 2 00 5 32 8 00 2 06 2 11 2 18

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1