;n. 1 jaargang. Woensdag Augusti 1890. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post G fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters J Z' L.r.. ...1 vAnn IL-«il om QA fr lint 4 AA gebet 1 formaat St. Maertens, te had ik bet gelukkig gedacht I den met KANTOOR van den Rotaria SIWKIiAERK, 4. te Veurne, on in de Poklkantooren. Eene bijzondere om standigheid belet ons heden ons blad in zijn te laten verschijnen. Kantoor van den Deurwaarder LODEWIJE BOETEN, te Veurne, 4" Donderdag 7 Augusti 1890, om I uie juist na middag, teStuyvekens- kerke, ter hofstede gebruikt door Char les Louis Vandecasteele, door uitscheiding en verandering van gebruik, van Landshalaam, kuip- en kernge- tuig. Beestialen 2 merriepeer- den, 8 melkkoeien, 5 jaarlingen met grasloop, 9 kalvers, 6 zvvijns, pluimgedierte en 15 hectaren vruchten te velde. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling, mits borg, KANTOOR van tien Rotaria S>E CAE, te Ghyvei inchove. Door sterfgeval. Op Dinsdag 12 Augusti 1890, om 2 me na middag, te Beveren, nabij den Neêrloop, ter hofstede en landen alsnu nog bewoond door Pieter Ar,zeloot, VENDITIE van Zool- en Wagenharnas, Akkerall aam, Beestialen, Vruchten te velde en voeder. Op gewone voorwaarden. KANTOOR van den Rotaria CORNIULK, te Wulveringhem. Romlerdag 7 Augusti fl SOI) om juist 5 uren ’s avonds te Wulverin ghem weinig west van het Zwaantje, noord tegen de Bergen vaart en zeer na bij het Houthem-Sasje; Vergadering bij ’t hofstedeken Boone- faes. Gewone konditien en tijd vanbetaling. WOENSDAG ^0 OOGST 1890, om 4 ure na middag, te Steenkerkf, bij de Presende, langs de straat naar Bulscamp, KOOPDAG VAN licet. 9 a ft". M.lavca*s A S.iinfoiu (tweede snede) op stam. Borgstelling ter herberg Frans Kerckhove. u.r. ‘J "j't na de graanmarkt. volgons laatsrnimte. Reehleilijke eerherstellingen De Annoncen voor Men schrijlt in bij ICccIiterlijkc kronijk. De korréktionnele rechtbank van Veurne heelt de volgende vei oord aelmgen uitge sproken Zitting van den 18 Juli Soete René, bijgenaamd Boulanger, koopman in zwijns, laatst te Giercken, zonder vaste woonplaats, 18 maanden gevang en 26 fiank boel, voor aflroggelarijen. Gain er Alois, bijgenaamd Sapeur, scha renslijper te Giercken, 2 maanden gevang en 50 frank boet, voor slagen. Vandainme Karei, bijgenaamd den krom men, werkman Ie Dixmude, eene maand gevang, voor slagen. Boonefaes Aman I, werkman te Adin- kerke, 15 dager gevang, voor slagen. Priesterlijke benoemingen. Zijne Iloogw. de Bisschep van Brugge heelt benoemd Pastoor te Nieucappelle, M. Louwa- gie, onderpastoor van E.. IJ per. Onderpastor van St. Maertens te iJper, M. Lowagie, coadjuto- van M. den pas toor van Si. Jacobs, ter zelfde stad. Zaterdag S5 Augusti om 12 ui’3 's middags, ter hofstede in cr. medeburgers, door wat ijdelen blaai verblind, cn door liberalen praat misleid en bedrogen, zullen u 1 lauwerkrans schenken, waarop gij recht m >ogi aanspraak maken. De ke misteesten eindigden prachtig vuurwerk, onzen stadsgenoot fl v mud, i O.-L.-V. grennelt aai'tilnsr. T n gevolge van eene beslissing van den H. ».id.;r, zal het toege.aien zijn op vrijdag 15 Augusti, feestdag van O. L.- Vrouw Hemelvaart, vleesch te eten, op voorwaarde eet. Roozenboedje ie bidden. Deze toelating neemt niet w -g dal de llandteeken gewettigd.) JAN Guillaume. Bij de prijsdeeling aan de leer lingen der St. Lucasteekcnscbool ie =3X== Gent, heelt onze stadgenoot M. Arthur Wybo den tweeden prijs-behaald In de atdeeling der schilderkunst (7' jat r). Zondag is te Westveleteren eene moord gepleegd. Jules Laleeuw, oud IG a 17 jaar, heeft zijn maat Camiel Lecomte, binst zijnen noens'aap doodgeslagen met eene ijzeren wegge, dit na een en twist voor den eigendom eener onbeduidende som kopergeld. Hel parket is maandag ter plaats ge weest om de lijkschouwing te doen, en heeft den moordenaar naar hel gevang medegebracht. Verschillige tijdingen ZONDER KRACHT. Auby, Luxemburg, 15 September 1889. Daar ik niet meer kon arbeiden noch honderd stappen doen zonder rust te nemen, had ik bet gelukkig gedacht gebruik te maken van de Zwusersche Pillen Hertzog. Sedert dien gaat mijne gezondheid beter om beter, de brakingen die mij dagelijks overvielen zijn ten volle vedwenen. Thans kan ik reizen en arbeiden als vroeger, mits voort te gaan in het nemen der Zwitseische Pillen Hertzog, den. Een zwijn, 23 konijnen en bijna al het landbouwalaam zijn de pi ooi der vlammen geworden. De oorzaak is on- i bekend. i Zaterdag morgend heeft men uit eenon put ter hofstede der kinders Feys, te Eessin, hel lijk opgetrokken van Aiois Vigiliedag van donderdag 14“ moet behouden worden. Onze Sedert lange jaren reeds en heef onze •kermis met zulk schoon weder bevoor- deeligd geweest als van dit jaar. Hel heelt binst de twee laai sic dagen wel wat gestoven en gepronkt, maar het ■waren juiste de dagen die er best vooren schikten. Op kermis-zordag was er overgroote toeloop van volk, dat van alle kanten loegeslroomd was oin onze vermaarde boetprocessie bij ie wonen. Wij achten liet ons eenen plicht de geestelijke over heid te bedanken vooi heigeen zij doel om onze processie te verbeteien, zonder «daarom hare eigenaardigheid te verande ren, en alzoo medewe kt om den toeloop van volk ir. onze siad te vermeerderen, ’tgeene altijd veel leeite en net mg bij- •brengt. Veurne-proc.’ssie is wijd en verre bekend, en moest zij achterblijven cl ■verminderen, 't ware de dood van onze kermis. Naar wij verninrm zullen er ■voor ten naaste jare wederom eenige oepen meike ijk vetbeterd worden. Een woord van dank ook aan ons korps pompiers en it: het bijzonder aan hunnen wakkeren conmindanl M H. Declercq, d egelijk andmejiren, volkomcne oide o.ider de toeschouwers en den stoet b.ibben doen lieersch) De vo k feesten zijn alletbest gelukt •en hebben in bet algemeen nog al vele Jiefliebbers aangelokt. De feestcommissie en de veiechillige gilden die feesten ingericht hadden, halen eere van bun werk, want alles is in de beste orde en tot iedereen’s voldoening afgeloopen. Een bijzonder woord moeten wij slie ren aan onze fanfaienmaatschappij de Melomanen, voorde schoone concerten <lio zij ons op den maandag en den koekezondag d< r kermis gegeven heeft. De keurige uitvoering der stukken strekt gaisch ter hunner eere. Eenige solisten verdienen zelfs eene bijzondere melding; onder andere G. Cldie op behendige en meesterlijke wijze de moeilijke Polonaise voor piston, heelt uitgevoerd. Doet zoo voort, Melomanen, en wel haast zal het pochen en stoffen der liberalen, die in hunne verwaandheid deuken dat zij altijd cn in alles de slim ste en de fijnste zijn, gelijk zooveel an dere voorooideelen, in de mande vallen; en uwe i met een afgo-ichoten door n 1 Mae s af. Onze wiens kunsie reels m andeie eden gekend is, en moet in zijn vak .uo niemand m'er achtei uitwijken. Hij heeft er een h.umje van, om door welge k izene afwisseling en schoone keuze vm siukkeu. zijn suu'Wi k aautiekkebjk ie maken. Zijn l.iaiste siuk, het boist- bceld van onzen koning verbeeldende, w is heel schoon en beeft ieders Gewon de in r verwekt. Wij wenseben onzen vmii «vei k.maker uit ganscher herle p lieiat. vrijdag. - - windmolen van Karei Vandamme, Coxyde door het vuur i 'ot kool gebrand. Men kent er de oor zaak niet van. De schade is door verze kering gedekt. Leonie Vanseveren, van Ooslduin- kerke, hel slachtoffer van het tramonge- luk op kermiszoudag alhier, is woens dag avond, na veel lijden uiigestaan te hebben, ie gevolge barer wonden, in het hospitaal overleden. - Dinsdag 29 Juli heeft eere hevige brand de stallingen in asch gelegd van de hofstede gebinikt doorAdo'f Bulthé. 7—p W’ "Y, ,e AlveringlL. Ilo. vuur deeidu zich g*™ insgelijks aan de woning mede, doch le W^ae ts appc.le, het is aanstonds kunnen gebluscht wor- I - -- - 1 Vein Menasie-ffo-d, ELaaip- eta Ei E*ia- itiunm, Zool- n-n I IBeesiinlr» o g primeerde hengsten, i oud 5 jaren, 5 tnelKkoeu n. 6 jaarlingen, 5 kalvers, zwijnen en pluimgedierle, en S t/S hr-ctar -:i Vruchten te 1 VeBdc* I inlichtingen bij de Notarissen Vanden Brouckaert, in den wandel Alois van boertje Moreels. Biouckaert was ’snachts uit zijn bed opgestaan en zich onge kleed in dezen put gaan verdunken. Men zegt dat bij sedert eenige dagen niet al te goed bij zijn versland was. Te Vlad 1 >o is verledene week een werkman die op een hooi voer in slaap was gevallen, afgeslibbeid en dood ten gronde gevallen. De landbouwdekoratie van 2eklas is verleend aan Pieter Lodewijk Pau- wels, 65 jaar, boerewerkman te Veurne. Een koninklijk besluit van 31 Juli verklaart van algemeenen nutte de wer ken van een werkhuis voor herstelling van wagens, ter statie van Cortemarcq uit te voeren. Hel leerwerkhuis van Clercken bekomt eene hulpsom van 7GG frank. Jacht Wij vernemen dat de ope ning der jacht vastgêsteld Is op den 23 dezer maand. Zaterdag 23 dezer, zal te Brugge, in het gouvernementshotel, worden overgegaan tol de aanbesteding, op prijzenbordereel, der herstel1 ingswer- ken uil te voeren aan de schutbermen der uiteinden der staketsels aan den ingang der haven van Nieuporl. Be stek ongeveer 20,000 frank. Het bisschoppelijk kollegie van S(. Quirinus te Hooi, is in den nacht van woensdag tot donderdag afgebrand. Be halve het huis van den bestuurder en de kerk, ligt alles plat. Al de leerlingen zijn gered. In 1876 werd dit kollegie ook door eenen brand vernield. Maandag noen is in de statie van Thourout een ongeluk gebeurd. Bij ’1 aankomen van den trein uil Yper wilde Florimund Winne, bediende bij den ijzerenweg, de spoorbaan overloopen om zijnen dienst te gaan doen. Hij viel en rolde onder het mach en; zijn rechter been werd afgesneden en zijn hoofd verpletterd. De dood was oogenblikke- lijk. Hij laat eene weduwe en zeven kinderen achter. 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Omer. dePijblicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, Ifi den nacht van donderdag tot j get> ----- le vernield en gansch KANTOOR van den Rotaria E?E IZRAUWEIIE, St. Denijsplaats, te Veurne. in eene zitting, Maandag 11 Augusti 1890, 3 ure na middag, herberg St. Pieter, aan Wulpen dijk, van Gemeente Wulpen. Koop 1. HOFSTEDEKEN hebbende Wco thuis, Schuur, Wagenhuis, Peerd- en koeistallen, mede II. 2,12,51 C. Ho ving, weide en Zaailand, wijk C,Nr,,289, 29Öu, 291 er. 292a. Koop 2 II. 1.65,90 C. ZAAILAND, oosthelft van nr 386.7, wijk C Koop 3. H. 1,65.90 C. ZAAILAND, weslhelftvan nr 386r/, wijk C. Alles laatst gebruiktdoorP. DeSaever; otimiddelijke ingenottreding. j Koop 4. SCHULDVORDERING van fr. I 4,090.- eischbaar 15 December 1891, aan kroos van 4 3/4 's jaars; bezet op buis, stalling en 11. 0,59,39 C. Zaailand i te Oostduynkerke, zuidwest langs den steenweg op Wulpen. Lastboek en eigendomsbewijzen bij genoemden Notaris De Brauwere? 91. TE VEURWE. - 'dry, iF^rr;» rJHBWiA-.-'üT,vy~.. •-*?U I ■EMajMMMMpMIMRMWMBMMBMBMMMgJMMV'TWM/MrailWMIRIIIEBIIII II IIIIB QSJOSl»M» z/SK-flGa- door bevoegd ambt van 1 hectare 76 aren Haver en 1 hectare 76 aren poerde- boonen op stam, verdeeld in koopen. VOO Burgerlijke Stand van Veurne. Geboorten 29. Top Germania, dochter van Hendrik cn Cogne Romania. Bcwestcrpoort. Deburchgraeve Maria, dochter van Alois cn Lehouck Romania. Abdijstraat. i Aug. Vieren Lodcwijk, zoon van Alexius en Caytan Maria. Statieplaats. 2 Ver huist Helena, dochter van Edmund cn van Myllc Rosalia. Vcstenstraat. Getal geboorten sedert 1 Januari. 104. Huwelijksaankondigingen. 3. De Grave Pamphilc, Stadsontvanger, geboren te Kcyem, met V eraoolaegbe Stephania, bijzonde re, geboren en wonende te Steenkerke. Sterfgevallen 29. Destrooper Rud lf, 8 maand. Bc we-terp I 3o. Vanscveren Leon a, werkster, tS 2 m. 27 d., 1 ucu - ö_j. en wonende te Oostduynkerke. Hospitaal. rond 11 12 ure, is de koorn- 1 Aug. Denorme Philomena, winkel er ter, 40 jaar - 5 m. 18 d. echtgencote van vatten Pieter. Hospit. 1 2. Dcbruync Virginia, herbergierster, 09 jaar, 11 m.. gcb. te Coxyde, cchtgcnootc van Denecker Karei. Hospitaal. 3. Thomas .leroom, 4 j. 10 m. 4. Lahaye Jusüna, 3 jaar, 4 m. 2 s'Heerw llemscappellc. Gqtal sterfgevallen seder 1 Januari, het is aaiisiuuuB nu,,,»,.. Dit lilad verschijnt dui Woensdag, onmiddelijk ■•■ti'l” ‘J"' J1 23 d Bewestcip^ort. n-» o clbcrw llftri 6

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1