•s i I 32 K5 Augusti 8890. faarojiïig, i oensdag l*>t blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk zijne beereusicm den scheef sjongen toe Wordt voorgezet). De Keizer van Duitschland te Oostende. DE STRANDLOOPER. •Een verhaal uit de duinen der Noordzee, noon W. 0. Van lloux. ogo-ogo 9* vervolg. De dag, van welken ik thans spreek, 'yas voor de schepelingen door het heer- •ijk.ste weder veraangenaamd; doch toen de zon aan den westelijken gezichteinder den zoom der in bare stralen gloeiende 2ce naderde, vestigde de stuurman zijne ulikken met opmerkzaamheid op eei.e een ongeoefend oog zeker zou zijn. Jan zat op hel dek, en had zich geheel a*n het genot van den heerlijken avond overgegeven. Slechts een kalm zuchtje zweefde langs den oceaan verkwikkend, na de hitte des dags, en vervuld met de •itdelijke geuren, die van de Virginische eilanden uitstroomden, want zij bevon den zich thans op de hoogte van het ei land Si. Thomas. De kapitein zat bij Jan eb beide wmen in veiliouwlijk gesprek. Dergelijken kinderachtigen praat ver tellen de groote Fransche bladen op de kap van bet gastvrij en onzijdig Belgie, T dan zijnen plicht van betamelijkheid en welvoegelijkheid. Wij twijfelen niet, als de president der Fransche Republiek zijne omreis langs hier moest doen, hij zou door ces bouspetits Beiges even gulhertig, geest- j moeielijke uitvoering keizer Wilhelm. j hunne keurige Duilschers om hierin kwaad bloed te i maken, als zij, even als de Franschen, geece rekening zouden willen houden van de gekende gastvrijheid van het on zijdig Belgie, die onzen roem, onze glorie en onze vrijheid uitmaakt. Prijsdeeling in ’t Bisschoppelijk Collegie. Onophoudelijk sloegen stortzeeën over dek heen, en bij eene van deze werd er een matroos over boord gesleept zonder dat men hem redden kon. Steeds ver schrikkelijker werden de vlagen van den Tornado; steeds onstuimiger woelde do zee. De rukwinden volgden elkaar zoo bliksemsr.el.dat alle menschelijke kracht ten laatste ijdel werd. De ijzers orke masten bogen als graanhalmen en hel schip viel beurtelings over beide zijden, zoodat de ra’s met hare uiteinden de golven beroerden. Met alle inepanning van krachten waien drie mannen aan ’t stuurrad nauwelijks in slaat, om den koers van bel schip zoo te wijzigen, dat het niet hier of daar legen eene klip stiet, want wind cn golfslag dreven het hoe langer hoe meer naar de digi in een gedrongene groep der Virg nische eilan den, wier rotsachlige kusten I et schip met geen minder gevaar bedreigden. Reeds ten half uur lang had li t vaar tuig met wind en water geworsteld, toen een allerhevigste schok den groe ten mast brak. j t na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5 tr. ’sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 ceutimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechleilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 Ir. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePuu.ichT, Magdulenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Posikantooren. enschen over den goeden uitslag waar, L.:-j- j zien- en een woord van lof uil te spreken over het collegie van Veurne, dat bekend staat voor den goeden geest zijner leer lingen en den vlijt en de neersligheid met dewelke zij hunne studiën beherti- gen. Dan liet de heer kanonik den uit slag kennen van het concours dat jaar- lijksch onder al de bisschoppelijke colleg'en van ons bisdom plaats heeft. Het collegie van Veurne alhoewel het maar een klein getal concurenlen ge leverd heeft, is wederom met eere uit den prijskamp gekomen. Dit jaar was hel concours bepaald tusschen do klas sen van Poësis en Rhetorika. Emile Vandewynckel, van Loo, heeft den 6“ accessit bekomen in fransche redevoering, op 68 mededingers. Achille Decroos, van Oostvleteren, den 7’ acces s'll, in latijnschen dicht, en Henri Brjche, van Pollincbove, der. 6“ accessit in vlaamschen dicht, op 95 concnronleii. Wij wenschen de jonge overwinnaars uil ter herten geluk; het strekt Imn tot eere, alsook het collegie waar zij zulk een grondig onderwijs ontvangen heb ben. Zij vermeeidaren het getal van zooveel hunner voorgangers, die niet alleen door de lauweren die zij binst hunne studiejaren gewonnen hebben, maar wel bijzonderlijk door de schitte rende examens welke zij onderstaan in de hoogere studiën in den universiteit, den goeden naam van het collegie stand houden, en alzoo nog eens te meer be wijzen hoezeer dit het vertrouwen weerd is der ouders d;e bezorgd zijn voor de goede opvoeding en het onderwijs vat) hunne kinderen; verlrou ven dat van I langs om mee aangroeit voor een ge- beeft bij zijne doorreis en bij zijn vertoef 1,1 Oostende een echt keizerlijk onthaal genoten. Nooit heeft men in die badstad zooveel volk, zooveel geestdrift, zooveel leven gezien. De versiering der straten 'vas algemeen en luisterlijk, en het zou ■ons te verre leiden, indien wij in bijzon derheden wilden treden over het feest 2elve, dat zoo algemeen, zoo groot en 2oo uitgebreid was. Duizende en duizende Duitsche bad gasten, welke in de naburige badsteden, vooral in Blankenberghe, verbleven, 'varen toegeslroomd om hunnenvorst op de geestdiihigstc wijze toe te juichen, de Belgen bleven hierin natuurlijk niet 'en achter. Met een wooid, Wilhelm is P'achtig en schitterend te Oostende °i't vangen. Een gedeelte der Parijsche drukpers randt nu Belgie op de hevigste wijze aan, omdat het gastvrije Belgie den Duitschen keizer op zoo schitterende wijze heeft onthaald en begroet. Men zou haast denken dat Belgie eenen staatsaan slag tegen Frankrijk gewaagd heeft, met <len Duitschen keizer op ons grondge bied te begroeten en id verwelkomen. Andere bladen spreken op bespotten de wijze van ces bons petiis Beiges, en willen ons met fransche blague, doch tamelijk kleingeestig, zoo wat voor den aap houden. Eene derde soort beeft te ■Oostende zelfs slangen tusschen de pa- hngen gezien! en er duidelijk de kreten: Fh'é la Fiaiuel gehóórd, hetgeen den j vetceien. De stuurman was een oude pekbroek, en had in deze wateren en breediegra- den ondervinding genoeg opgedaan, om te weien dal er een van die vreeselijke oi kanen in aantocht was, die men Tor nados noemt. Hier, mijn zuidwester, riep bij met dek bevond werd in orde gebracht, het zijne beerenstem den scheef sjongen toe. Op dit woord maakte de kapitein, als Wat is et? „r_rEen Tornado, kapitein, zegde de kltine zwarte wolk, die de aandacht van stuurman, en wees op de zwarte wolk, omgaan j die in weinige minuten aanzienlijk in j o nvang was toegei.o nen. I Snel greep de kapitein zijnen roeper, en het geheele schip weergalmde van het kommaiiduwoord Alle man op ’t dek! Wie bekend is met de orde en stipte gehoorzaamheid opeen schip, weet, dat er slechts weinige seconden verlopen konden, eer de geheele bemanning klaar stond om de bevelen te ontvangen en even snel aan het weik te vliegen. keui igheid hebben Eerweerde Heer Dambre het woord hngen gezien! en er duidelijk de kreten: keizer als een kassei legen het hoofd- l ’•oei gevlogen zijn ..r ,M .ye*rCh"rC" lot 30 September 1890. 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 u,nkerk. ua. 8 57 11 18 Alle zeilen ingereefd en gebrast! klonk het bevel, en ineen oogmblik kleuterden dé matroozen als eekhoorns in bet wand. Met de snelheid des bliksems was het bevel voltrokken. Wat zich nog op het .,1.1 overtollige op zijde gezel, en nog waren de matroozen in rassen arbeid bezig, door eene venijnige slang gebeten, eene 1 toen reeds eene windvlaag met zulk een hrifiidfl liAWpcrintr nii «nrontr nn iiirto geweld kwam aatizeticn dat de masten kraakten. Met onbegrijpelijken spoed bad de donkeio wolk zich uitgebreid. Zij besloeg nu den ganschen horizon, en weldra ontstond er eene duisternis, zoo als die in deze streken, zelfs met den mid dernacht zeldzaam is, omdat dan het hel dere licht dot sterren en de zuiverheid der lucht den nacht bijna in een klaar lichten dag herscheppen. Nu kwam een tweede schok, die het schip bijna geheel over zij wierp. De ka pitein gaf zijn kommando’s allen door den roepei; maar toch werden zij ver doofd door het vreeselijk gehuil van den storm, die de golven als bergen epeen- siaoelde. tellen de groote Fransche bladen op de Keizer Wilhelm onreisnaarEngeland, I dai niets minder of meerder gedaan heeft lr> Oostende De leerlingen der lagere afdeeling mede zijn bun studiejaar bekroond p/linnnn Annr. «IJ. ---- de bevalligheid en dewelke zij hun stukje gespeeld hebben, r M vermonden goed hunne rol en hebben ze t laatste stuk bijzonderlijk g was, driftig ontvangen worden als de Duïlsche j hen goc-d uit den slag getrokken i hunne keurige en c_.‘ Dan zou net de beurt worden van de strekt ganseb t:r hunner den spelwijzer uilgevoerd. r verdienen eene bijzondere melding voor J* 1 je jujstheid met De spelers van Bedrogen en van Le Boter geheel wel uilgevoerd. Ahoewel dit var. eene hebben zij 1, en sierlijke uitspraak eere. Hier laten wij de namen volgen der leerlingen die den prijs van uitmuntend heid bekomen hebben in de fransche en laüjnscbc klassen. 3’ fransehe klas; 2' afdeeling. Cyrille Moenaertvan Eggewaertscappelle. 2’ fransche klas; 2e afdeeling, Ernest -tr I Biys, van Veurtie. I I" fransche klas; 2* afdeeling, Jerome Cuvelier, van Alveringhem en René Loyettc, van Veurne. I 1” afdeeling, Arthur Berteloot, van I Veurne. Humaniteiten Zesde latijnschse klas, Remi Top,van Beveren. 3” lalijnsche klas. Joseph Schipman, specteur der Bisschoppelijke Cohesion V<11) Veurne. Mgr. Faict, de prijsdeeling voorenzat. Mijnbeer de gra f Leon Visart, onze volksvertegenwoordiger, de heeren van den provincialen raad en van den g: meenteraad, en een groot getal geeste lijken hebben gevieerdigd de piijsdee- ling met hunne tegenwoordigheid te Met veel kunde on I de leerlingen de verschtlbge punten van Despot, van Veurne. 1” afdeeling, Achille De jaarlijksche prijsdeeling in het bisschoppelijk collegie onzer stad heeft met veel luister plaats gehad op maan dag 11 Augusli. Gelijk alle andere jaren, was er eene groote menigte opgekomen, om deze plechtigheid bij te wonen. Het was dc Eetweeide lieer kanonik Dambre, in- 4 van ons bisdom, die, io name van Z. II. 1 lalijnsche klas. Richard Spilliaert, - J I van Hoogstaede. I 3° lalijnsche klas. Raphael Rubbrecht, van Rousbrugge. ge. Poësis. Henri Btichc, van Pollinchove, 1 en Emile Vlicbergh van Zoutleeuw. Bhelorika. Oswald Rubbrecht, van Rousbrugge. Na de uitteiking der prijzen, nam de lom de gelukkige prijswinnaars geluk te 1 06 2 06 2 11 2 18 5 00 5 14 5 23 5 29 5 36 5 42 5 51 6 06 "l 6 10 1047 6 52 11 25 7 05 12 05 DuinLerke (vertrek) GbpehU* Adinkerkc Veurne Avecappelle Oostkeike Diimude Eessen Zurrcn Ilandzacine Cortemurcq Lichtervdde Gent ’a inorg 6 55 8 42 'J 30 11 25 ‘h inorg. 's n;org. 6 05 4 01 9 C.6 12 45 (’••rek) 5 35 6 51 7 10 Uï 7 28 7 40 7 51 I Duinkerke naar Parijs en •b znorg. Duinkerks (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Auïiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 avond» Parijs (vertrek) 7 10 Duinkorke(Aauk). 12 15 - -*■ - Nieuport (stad)-Dixmuile, 12 06 1 56 4 21 Dixnaude-Nieuport 2 35 5 53 8 24 lil MMgBOMMBItlIWBWW I» Cent LichUfieWe CorUmircq Hindiaeme Zuren Ketsen D iimudo Oostkerke Aeecappelle Veurne Adiukerke Ghpelde Dv-’ 4 59 0 55 506 7 00 5 12 7 06 1 12 2 49 5 28 7 16 8 04 1 50 2 59 5 39 7 55 3 15 4 03 7 05 9 20 9 25 I 5 24 5 24 8 25 10 5'J 1110 Corteniarcq naai Oostende, 4 50 8 1 j 10 49, I 14, 4 55, 5 18, 7 18 Oostende,-Coi tema; c<[, 5 55, 8 05, 12 25 4 22, 6 15, 8 13 Cortem-UpM-7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 9 1 IJper-C.orictn4 20 7 18 9 57 12 lóö.óuGS^ I.ichtervelde naar Kortrijk. 5 12. 8 2. 9 45, 11 56, 1 27, 5 40, 7 27, 9 3 Kortlijk naar Lichtervelde en Brugge, 0. 11 02, 12 55, 1 20,4 25, 6 41, 005# Brugge naai Kortrijk, 7 40, 9 00 10 OV 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel, 5 50, 6 20. 7 40, 11 06 11 48,2 55, 4 24.5 52 5 58 8 55 9 15 sssr* oünn vu ti ii 111 rri dnnr» rroKnizin annn hefiige beweging. Hij sprong op, ijlde naar het roer en \roeg 5 08 5 CO 5 46 5 57 416 6 07 7 15 12 15 I 57 4 24 G 16 7 02 7 22 1222 2 05 4 51 6 24 7 50 12 30 2 13 4 59 G 52 7 42 1245 2 29 4 55 6 47 7 48 1249 7 55 12 56 8 01 1 02 8 40 8 22 7 32 9 54 Brussel (sunk.) 8 46 1 0 55 7 45 11 04 11 58 4 09 6 00 7 36 901 12(9 9 16 1222 200 552 8 00 9 15 7 16 9 22 - 9 57- 9 34 - - 9 43 12 47 751 tr: 7 16 7 18 754 7 40 7 47 7 55 8 15 r /I nl.’okl on.1 k«ln mnlüHiaLI or» WL-- VTV» uun gVCUGU UliDJtCtg Parijs naar Duinkcrke. r/4’5 8 11 9 19 It C6 8 90 1 15 0 00 9 ;G 9 50 2 44 6 16 8 01 11 25 1*1*05 9 44 Nieuport Diimude-Gent en Veurne Duiukeike. 7 06 7 01 745 9 18 12 06 2 55 5 53 j e» 1 v.,n nno 1.torlom /lia in <t -- 3 00 1 42 5 19 7 46 8 57 8 06 9 21 8 11 9 26 S 18 935 227 551 826 9 42 954 1258 238 - 837 951 5 46 - 8 45 1 13 255 6 12 852 1005 -3 15 10 1" 3 40 1039 4 07 11 08

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1