I 1 33. 20 Augiisti tSOO. 40° Woensdag De Annoncen In den vroegen moigeiid van den vol- Ajres «enen ?en bloeiende. Men sprak van eene ‘^nzweering legen bel gouvernement president Celman, wiens finan- en persoonlijke inmenging speculatie op hei goud misnoegen bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt.,Im-ci volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. voor Lielgie (ter uitsondering der Vlaanderen} en die God dankbaar waren voor zijne bij- i zoo won derbaar voor alle vernieling bad be waard. Ook hunne boot lag siil voor anker, want in dezen tocht was het ge weld der golven gebroken; maar zij lieten thans hunnen boot onopgemerkt. Een ander voorwerp trok hunne aan dacht. Op bet zand lag een menschelijk lichaam, naar al'en schijn een lijk. (Wordt voorigezel). betalen, die nooit eene betooging heb ben kunnen inrichten welke niet verge zeld ging van slemperijen, brutaliteiten, aanrandingen van personen en eigen dommen, enz. Wij voegen erbij dat de betoogingder socialisten door de anders denkenden volkomen wei d geëerbiedigd, iets wat zij zelven niet altijd kunnen, als zij anderen, de katholieken, bij voor beeld, op kalme en weetdige wijze van hetzelfde propagindamiddel gebruik zien maken. Indien de beloogeis op hunne wande ling door de straten vm Brussel geene tegenstrevers hebben ontmoet, die bun bij middel van stok- en zonneslagen den weg hebben versperd en hebben zij niet te doen gehad met vijandige policieman- nen en gardc-comieker., zij hebben in tegendeel af te rekenen gehad met eenen anderen hinderpaal, namelijk bet water des hemels, dat tot tweemaal toe hen heeft aangevallen en uit lenges agen, zoo danig dal allen zijn naar huis gekeerd met een nat pak. en wellicht met de eerste kiemen eener verhoudheid in het lijf. men hem al zijne misdaden voorden eilanden der Virginische "toen geest. f Hij poogde te bidden, maar hij had onmetelijke vernieling als een oud wijf; hij wrong dé handen als een wanhopende, en hield zich vast aan alles wal hij maar kon omvatten. Toen echter de kapitein uitliep Wij zijn verloren! t wustelook op het dek neder, cc stortzee spoelde hem over boord, der dat iemand de hand uitstrekte hem te helpen. Dit zou ook ijdel geweest sloeg bet Schip tegen eene rots aan de kust van Si. Thomas, en diepte van den Oceaan. l„. 7 bel schip’den toorn des orkaaos als een De Betooging van 16 Augusti te Brussel en het Algemeen Stemrecht. De grooie socialistsche betooging van Zondag IG Augusn is kalm en waardig afgeloopcn, en de socialiislen hebben, onder dit opzicht, veel vooiuil op de li_ I vootl, eer zij weder zoo effend werd als voor het uitbreken van den Tornado. Ook op de tahijke rondom liggende hebben de katholieken reden Giondwet ongeschonden en derd te bewaren. Liberalen, radikalen en socialisten wachten hel oogenblik van de herzie ting der Grondwet af, om niet alleen het a'gemeen stemrecht, maar nog eene geheele reeks i evolution na rj hervormingen te cischen. 't Is waar dal de katholieken in beide Kamers eene grooie meerderheid heb ben, en dat zij aldus in macht zouden zijn, bij de besprekiig hunner princie- maar men moet van de straatbe- tooging, het geweld dat onvermij lelijk zou gcp'eej.d .voeden d jordc revolution nair gedrilde socialistsche massas, 1 Union Civica en aanvoerder van den laat- I sten opstand, gekozen woiden. Van nu I alreeds richt men te zijner eere betoo- gingen in. Zoo hebben reedsGO.OOO mani- t voor- zitterzeiel loegejuichl. Maatschappijen, met den vaandel aan ’X hoofd, namen deel aan de betooging. Talrijke vaderlandsche redevoeringen werden uitgesproken en de orde werd niet gestoord. Men moet bekennen dat de Argentijnen mannen van vooruitzicht zijn, daar zij nu reeds beweging maken voor oene kandidatuur tot den prest- dentszelel, waarvoor eerst binnen twee jaar moet gekozen worden. Dal bewijst dat ginder, zoowel als hier, oppassen de boodschap is. Oostenrijk en Italië. Vei ledeoe week beeft te Rome eene kiezing plaats gehad voor eenen volksveitegenwoordiger, in ve< vanging van Ricciotti Garibaldi, welke zijn ont slag had gegeven als protestatie tegen de wet waarbij in den firiancieelen toe stand van Rome wordt voorzien. De jongeGaribaldi stelde xich weer op rang, doch bekwam slechts een onbeduidend getal stemmen. Minister Crispi is er met grooie moeite in gelukt, met 400 stemmen meerderheid, zijnen kandidaat M. Antonelli, te doen kiezen, tegen M. Daizilai, wiens kandidatuur eene anti- Oostenrijksche beteekenis had. Deze stemming toont aan dat er te Rome eene machtige beweging bestaat tegen Oosten rijk, den bondgenoot van Italië in het drievoudig verbond. Het doel dezer betooging is niet het algemeen stemrecht, gelijk men het de werklieden wii wijsmaken. Wel neen! In de oogen der socialisten is het algemeen stemrecht slechts een middel om het sedert lang erkende doel der zoogezegde werkerspartij te bereiken: l r uil wat de massa der socialisten wil, te weten de afschaffing van den bijzon deren eigendom en de vereeniging van alle rijkdommen in handen van den so- cialistschen staat. Hetgeen wil zeggen de verandering van het geheele land later misschien wel de geheele wereld, 1 is hun droembeeld in eene overgroote samenwerkende maatschappij, waarvan de kopstukken der socialisten de be stuurders zouden zijn. ZIJ°’ l*’J bespreking Indien hel algemeen stemrecht ge-' Pe? ,01 te drijven; vraagd werd door burgers en werklie- i cok rekef‘in£ houden den, welke met de omverwerping, maar de bevestiging onzer maatschappelijke instellingen voor doel hebben; indien - - - hel getemperd werd door de evenredige welke zich inbeelden dat zij de meerder- vertegenwoordiging der verschillende heid zijn en bet recht hebben de wet te Inschrijvingsprijs. 5 t'r. 'sjaai-s; met de post 6 tï. Annoncen 2d cenlimett per regel. Be grocte tetter» I J,'r la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. fat ÏOO. ’t buitenland worden ontvangen door hel Gwce cePubmcité, Magdalen astraal, 4G, te flrutjsel. M. n schrijft in inj BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Xonncnstraat. 4, te Veurne, en in de Postkar.umren. Wij zijn verloren! riep de kapitein, en nauwelijks had bij deze ontzettende woorden uitgesproken, toen eene he- melbooge golf het schip opnam en legen de kust slingerde. Een ijselijk gekraak het gillend angstgesciirei van de ten dood gevoerde bemanning en van het schip was niets meer te zien; de golven hadden bet in haren duisteren schoot begraven. Kapitein Verstolk stond een oogen blik stil en zag mij aan. Er is geen mcnsch afgekomen op een na gij begrijpt wel wie! Jan, ging hij voort, had op zijn vorige tochten meermalen stormen bijgewoond, die de hairen deden te bergen rijzen, maar van zoo iels was hij nooit getuige geweest. Het gelaat van den kapitein was hevigheid toe, ec sleepten het i dit lustig op de schuimende zee neder- luvt* ucui iutöuducii voor cicn tn ui nu en virginisc ic groep, en op geest. St. Thomas zeil/had de Tornado eene Hij poogde te bidden, maar hij had onmetelijke vernieling te weeg ge- daartoe geen macht genoeg. Hij weende bracht. De schade bereikte eene hoogte, >- a[s sinds menschen geheugen niet was beleefd, en vele familieri waren daar- door in de diepste armoede gedompeld, j In den vroegen moigend van den vol- toen viel hij be- genden dag daalden twee mannen aan en eene den zeekant af in eene bocht, waar het zou- vlakke strand zich tusschen hooge rots- om muren uitsirekte. Zij wilden naar eene n-1 boot zien, die zij daar nog in veiligheid zijn.; den volgenden oogenblik hoopten terug te vinden. Hel waren 'j twee Hertnhullers, wier kolonie in de verzonk in de nabijheid dezer bcch'. was gevestigd, en liet scheen, als bad de ondergang van zondere bescherming die hen de maatstaf zijner hoop. Zoo lang üfl^r gesrilü. Spoedig hield deze geheel op. Nog eenma. 1 trad de zon uit den vieezelijken strijd der e'emen en zege vierend ten voorschijn, eet zij onder ging. Langen tijd echter golfde en -- uvl, -v. zag. en zijn mond op afgemeten toon ^'anding, waar het onvetmijdelijk zou de kommando’s deed hooien, bleef hij ,en gronde gaan. onbevieesd; maar toen de mast brak, h eens zette een laaije bliksemstraal toen hel roer wegspoelde, toen de blik woelde nog i|e zee, doch met immer af- l 1 des zeemans immer donkeider weid, j npmei'd geweld toen rezen zijne hairen ten berge, toen klopte zijn zondig hail, als moes: hel zijne hoist van een splijten, toen kwa- partijen, groepen en belangen, de katho lieken zouden daarvoor geen den min sten afschrik hebben; maar zij die het algemeen stemrecht viagen, Lebben ge heel andere inzichten, zij aanzieu het slechts als den eersten, in hunne oogen •den gewicht igsien stap tol eene gaische maatschappelijke omwenteling. De re publiek op eenen socialistachen voet in gericht, de vernietiging van den bijzon deren eigendom, van het huisgezin, van den godsdienst, zijn de vet schillende bestanddeelen van het program, waar van het algemeen stemt echt liet eerste pur.t uitmaakt. B'ijft nog te weien of het algemeen stemrecht tiet doei der socialisten zou verwezenlijken. Noch in Frankrijk, noch in Duitschland, waar het in voege ïs, hebben de socialisten hun droombeeld eenen stap genaderd; integendeel, in beide landen genieten zij minder rech ten, tuinder vrijheid dan bij ons, en eischen zij meer dan eens in hunne be- toogingen en schriften de vrijheid gelijk in Belgie! Eene reden, zal men zeggen, om het algemeen stemrecht, dat de socialisten niet baten kan, toe te staan. Neen, want j die radikale hei vorming van ons kies stelsel ware in alle geval een stap in ’t duister waarvan de gevolgen moei lijk kunnen berekend worden. Vooreerst kan die hervorming niet geschieden zonder dat de Grondwet Hunne programmen leggen duidelijk '’eiz'en> en» ge'ijk men weet, nebben de katholieken reden om onze weten de afschaffing van den hiizon- Giondwet ongeschonden en ori\e an- alle rijkdommen in handen van den de verandering van het geheele land want de socialistsche wereldrepubliek DE STRANDLOOPER. verhaal uit de duinen der Noordzee, noon W. 0. Van Hoa.v. oSo-oSo— -—- 9* vervolg. Ter r.auwerr.ood bad men hem uit hel takelwerk bevrijd, gekapt, en over ••oord geworpen, toen al weer een vol gende ruk hel roer met zich sleepte, fbans dieet de storm het wrak naar het eiland St. Thomas, waarvan men de ■tusi immer meer was genaderd. De kapitein sprak geen woord, maar a?n zijn ge'aat kon men zien, dat bij alles verloien achtte. Reeds kon men het donderen der '•landing op de kust van St. Thomas ,001 eoen nog altijd namen de rukwin- i «Jen in I ^e'ldelooze wrak in het geweld der 1 -Jing, waar het onveimijdelijk zou gronde gaan. en stikdenkeren nacht/die de zee bc- ^f'kte, in vlammen, en men zag het 11 eken en branden der golven aan de xiabij liggt nde kist. HuitcnlandKche FolKtek. In Argentina. Onlangs is onvoorziens in Buenos- 1 «en opstand uitgebotsten welke /Jj” kandidatuur tot den grooten invloed op de beursprij- uitoefende. Men sprak en den politiek •o de Verwekte. Rresidaot Gelman had ook nog .te aftlpen tegen liet leger, dat bij in zijne •echten en waardigheid had gekrenkt. kwam hel garnizoen van Bueoos- in opstand en lot bloedige ge- **cliten in de stiaten der hoofdstad. Re opstandelingen wonnen veld en de ^^^edent uaoest op de vlucht gaan. a'er weid een wapenstilstand gestoten en President Juarez Gelman gedwongen 2*j'* ontslag te geven. Ren briefwisselaar van de Tim a ^eldl dat r.og nooit de Iwofdstad zulke ■Vrootsche betooging binnen hare muren had gezien, dan deze die plaats greep, "anoeer hel gerucht betriBende bel ontslag van president Gelman volkomen 've,’d bevestigd. ^resident Geltaan is vervangen door ■'Jon onder-prcsidenl M. Pellegrini. Zoo bet schijirt verwacht men veel goeds 'an dezen laatste, die echter slechts twee jaren besturen zal, om het mandaat van Gelmau te voltrekken. Reeds bcetl de nieuwe president gewichtige maat regels aangekondigd lol verbetering van ■den geldelijken toestand, waarop de Ai gantijnsebe waarden meikelijk ge stegen zijnen bet goud agio gedaald is, •De bevolking heelt het optreden van M. t'ellegrini allergunstigst onthaald. Bij de aanstaande veikiezing van een- *u nieuwen president, dat is binnen iwre jaien, zal echter, naar alle waar schijnlijkheid genciaal Nitre, hoofd der DE VEURNA I “T - G1V WVU VIUUIXUUU. VVV*

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1