f 1 Woensdag 27 Aiigiisfi I8JMK 46 jaargang. Dit blad •cn 25" verjaardag van ’s Konings 1 1 stadhuis, wanr zij op den bretek plaats nemen om den stoet te zien defileeren. zoo flinks en zoo mooi zijne laatste versiering, wapperden •Op bel stadhuis wensjht de beer i aan den ver tegenwoordiger des konings, aan M. Lunch. Oin 12 l;2 ure, lunch in de trouw- id. id. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 Ir. ‘sjaars; mei dè'posl 6 fr. Aunoncen 20 eentimen per regel.De groote letter» volgens plaatsruimte.'"fbl blPi lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr iS cent. Afzoniferlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het ïbÓ. Dr Ani.oncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’[buitenland worden ontvangen door hel Office DEPcm.icrrft, Magilalenaslraal, 46, te Brussel. Alen schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkunlooren, merlieden aldaar; ’t was al te beene om de Bocarmé, volksvertegenwoordiger. Deze overheden wierden door den heer Burgemeester en den gemeente- iiiadontvangenin de wachtzaalderstatie, welke de heer statieoverste met veel smaak en kunst versierd had. Dan zet de sioet zich in gang en door- hulling plaats van bel borstbeeld van kapitein Edmund Hanssens, aan de stad Veurne, geschonken door M. Vanden Nest, schepen van Antwerpen. Bit borstbeeld, omzet met eene volle dige wapenrusting van den Congo, was prachtig ver lig de stad te zien dooi trekken, onder bet spelen hunner prachtigste en uilge- lezenste pas-redoublés dat het donderde in de lucht, met wapperende bannieren, al om ter schoonst cn ter rijkst met zin nebeelden en kenspreuken versierd, lei wijl de zonr.e beur gulden stralen over de godenkieekens nederzond on ons al den pracht en den lijkdom er van 'iel bewonderen. Op de groote markt defileerden de muzickinturscbappijen vóór de Heerea I 1 crtrekureu wan den ijzerenweg. I .Seiii tot September 19. 'Gendarmen te peerd. Ontvangst aan de Statie. De eèiediens' aan de s'aiie weid ge diging van het Borstbeeld van wijlen Kapitein Han$$en^, over leden te Vivi, eder-Congo. h Is nog onder den begeesterenden indruk van deze wonderseboone en wel gelukte feesten dal wij ons t 7.T ■schrijven zetten om er oen kort verslag Van te geven. Geheel de verledene week was het !*®r om zoo te zeggen verlafin tijd aooi en ambacht mans; schilders alhier, tim- borstbeeld om bet werk van den jongen beeldhouwer J Lagae te bewonderen. Het is met veel kunst gewrocht en gemaakt en de vrienden van kapitein llansseus, vinden hel geheel gelijkend. Na deze plechtigheid, begeven zich de overheden in stad, om Veurne’s kunst en prachtgebouwen te bewonderen; cn wel bijzondet lijk den koor van Sie. Walburgakerk en het Paviljoen dat, in zijne herstelde kleedij, als een pronk- juweelijc, aan den hoek der markt staat te pronken. uiigeslefd in de steenen zale van't Ge rechtshof, die ter dt^e gelegenheid met wimpels en vaandels van Belgieen van •den Congo, en met boompjes en jeugdig groen, rijk versierd was. I Op een verhoog nemen de overheden plaats en seffens daarna; onthult men hei borstbeeld onder een donderend handgeklap der aanwezigen. De klaroe nen lilazen auir champs en het muziek doelens vaderlandseh lied weerklinken. De beer Burgemeester spreekt eene mei kwee, dige redevoering oil, waarin bij de schitieicnde levensbaan atsehetst van kapitein Hnnssers een der eerste en der moedigste medewerkens van den Vrijstaat in den Congo, en slachtoffer van zijnen onverpoosdeii ijver voor de beschaving van dit land. Hij brengt ook hulde aan het grooisch edel werk van Z. M. Leopold J{, voor de beschaving van Midden-Atrika. Na deze redevoering, nadert men het geweerdigden door hunne tegenwoor digheid onze feesten op te luisteren. I Hij bedankt ook de gilden van stad over hunne welwillende medewerking, en biedt hun, in name van stad, een ver guld eermetaal aan. Onthulling van het borstbeeld. Om 11 1/2 ure had de plechtige onl de vlaggen van Belgie en den Congo. De uilgenóodigde overheden gingen Burgemeester den welkom met den trein van 10 ure in Veurne aan- komen. Ten dien einde waren de gilden Janssens en aan al de overheden die var. stad uilgenoodigd om van de markt stoetsgewijze ter statie.te gaan en die hoeren te gaan ontvangen. Stoet. Ziehier de volgorde van dezen stoet 1. Gendarmen le peerd. 2 Harmonie Ste. Cecilia. 41. De Ware Liefhebbers zonder vrees. 4. St. Esprit, Duivengilde. J’>. De Kegelbolders. »6. Mild en Gespaarzaamheid, bolders- gilde. 7. Vrije Burgers. 8. Ware Ambachtslieden, 9. Gilde der Lijnvissohers. 10. Gilde der Vinkeniers. •11. Gilde van St. Joris, '12. Maatschappij Rhetorics. 13. De Melonianen, fanfaren. 14. Het Pompierskorps. 15. Het Schepencollegie. 16 De Gemeenteraad. ons hopen dal de reizen van V ilhelm geen bloote plezioi reizen 1 iislag zullen hebben aan den viede eene meerdere d-ian door het korps pompiers. Bij bet aankomen vim den trein laten élo Melomar.cn in blijde lonen ons vadei landseh lied over de Statieplaa’.s weeigalmen. De liein bracht ons de vol- 1 getide overheden die aan de uilnoodi- ^tuur, ter gelegenheid van den s>'r‘r hadden beantwoord 55“ verjaardag van ’s Konings ’h.eutenani-colouel Gbapebé, ordon- rli^.;den koning; Mijiihoer baron Ruzette, gouverneur van West-Vlaanderen; M. Janssens, algeineenc bestierder van den onaff.unkelijken Staat van den Congo.; M. deCuvelier, afgezant van M. Van Eet- vclde. minister van geldwezen van den vu wei- Congo; M. Van den Nest, schepen der aan liet stad Antwerpen; de twee gebroeders i en Guslaaf [Janssons; M. Jules Bemanie, kapitein van het 11° linieregi- ment waarvan kapitein Hanssens deel maakte; M. de baron de Coninck de Merckem, senator, en graaf Leo Visart .1 zale van het stadhu's De volgende: heildronken wierden in den lunch voor gesteld. M. de Burgemeester aan Z. M. den Koning Leopold II, Souverein van den Vrijstaa' van den Congo. M. Raphael Despot, aan JL.Van den Nest, schepen der stad Antwerpen, schenker van het borstbeeld. Antwoord van M. Van den Nest aan de welwillende woorden van onzen schepen. M. AHons Hanssens be-dauk e de stad en M. Van den Ne.-t over de eere we'ke zijnen dicpbeireu:den jong t n broeder hier wordi aangedaan. Hij zat lang deze schoor.e feeste in het geheugen bewa ren en Veurne er voor dankbaar blijven, en aan den heer Van den Nest, wordt door de stad een rijk versierd gedenk- teeken aangeboden. Festival. "s Namiddags, om 2 4/2ure begon het festival. Dersloet wierd gevormd.aan de statieplaats,-en heeft in de volgende orde de bijzonderste straten van stad doortrokken. 1. Veurne, de Melomanen. 2. Alveringhem, fanfaren 3. Beerst, fanfaren. 4. Brugge, harmonie. o. Beerst, gemeente fanfaren. 6. Corteinarcq, fanfaren. 7. ld. koorzangers. 8. Coudekerke-Branclie, gemeente- muziek. 9. Dixmmle, fanfaren. 10. Eerneghem, fanfaren. 11. Gheluwe, harmonie. 12. Handzacme, fanfaren. 13. Houthem, fanfaren. 14. IngeJmunster, philharmonic. 15. Isenberghe, harmonie. 16. Leflinghe, fanfaren, 17. Lichterveide, fanfaren. 18. Loo, fanfaren. 19. Middelkerke, fanfaren. 20. Nieuport, fanfaren. 21. Oostvletaren, harmonie. 22. Oostende, fiuifaren. 23. Passcbendaéle, fanfaren. 24. Pitthem, fanfaren. 23. Pitthem, koorzangers. 26. Roosendaele, fanfaren. 27. Rousbrugge, harmonie. 28. Veurne, koorzangers. 29. Vladsloo, fanfaren. 30. Wacken, harmonie. 31. Veurne, harmonie. ’t Was een heerlijk en prachtig ver toog, die 30 maatschappijen fier en det- UuitcnlandMche Politiek. De Keizer-reiziger. Keizer Wilhelm, van Duitschland, blijkt ,/oen hij onlang -- - j'oning met een bezoek vereerde, kwam '‘J niet van Berlijn, inaar uit Denemark. *oen hij Oostende verliet, keerde bij ook niel naar zijn land en vorstelijk paleis lfcrug, maar vertrok naar Engeland, om ’Sl koningin Victoria, zijne grootmoeder moeders zijde, te gaan groeten. •andaar, nogmaals, nok hij uaar Heligo- •and, een eiland hem door Engeland ‘‘Igestaan, om er bezit van te gaan ne men en nu is hij op reis om den Czaai *a9 Rusland reeds een tweede bezoek te gaan brengen. Op deze reis is hij van i’ijnen bioeder, piins Hendrik en van Z1jaen kanselier, von Caprivi vergezeld. Ceeii wonder dal de nieuwmai isten :?an al dat over en weer reizen eene Politieke beteekenis pogen te hechten, 'oor de Ftanscbe drukpers was bet be- zOek te Oostende hel bewijs dal Belgie '^6)1 Duitschland is vei kocht; anderen ga- 'ven aan de reis naar Engeland voor doel 'Bt laatste te pi amen om zich bij tiet 'diievoudig verbond aan ie sluiten. Nu ïijn ei die in de reis naar St Petersburg 'teire poging zien om de twistpunten, lusschen Rusland en Duitschland be slaande, te vereffenen en alzoo Frankrijk 'in de Euiopeescbe politiek af te zon deren. Wat er van zij, ’l is altijd zeker dat ene goede verstandhouding tusschen 'Buiisohland en Rusland, indien deze 1 '•oi stand kon komen, de beste waar borg 2ou zijn voor den Europeeschen 'rede en dat Frankrijk, hoe zeer ook op I "eerwraak jegens Duitschland belust, j7’ '^”van"hét Armbestuur van de Godshuizen. 18. Het onderwijzend Personneel van Staats Middelbare School, van de Nijverheids- en lagere scholen. I kiosken en zalen in orde te stellen tegen den grooten dag. En Veurne heeft zijne onvermoeibarie reiziger te zijn. I zaken weJ f>'edaa"- 'l Weder °°,k was 'lm-., le Oosl’nde onzen ons te mede. Rond ten tien ure s mor- -1. tI gens, nogtans benauwd zijnde zeker van het gegreins van sommige liberalen, j om hen wat te troosten, begon' de lucht trekt onder het spelen van pas-redoublés wat te overtrekken enonseenige drup- de welbevlagde en schoon versierde pels regen te zenden. Maar, overpei- Ojststiaat engeleidt de heeren tot ophet zende dat men nooit en mag te toege- - -•»- vend zijn voordo liberalen, heeft de zon algauw die zwarte wolken van kante Op den Iretek, geschoven en ons een weêi ije geschon- 1- ken dat wij er van geheel den zomer nog zulk geen gezien en hadden. I ‘L L -- met den trein van 10 ure in Veurne aan- •*ou moeten eindigen met den tegen- "oordigen toestand aan tc nemen cn er "ede mee te hebben, imdien het noch door den machtigen Czaar, noch door ’’'•"«eland in zijne politiek word gesteund Laat - Keizer i i’J" en V()oi uitslag zullen hebben aan mt behoud vat: l_„ ■s,evigbeid te.geven. 'eesten wan 24 Augusli :‘n8cricht door het .stedelijk Be- ■1 1 06 1 13 5 68 r» c o 3 46 5 57 4 16 07 r> 35 0 55 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 51 7 02 7 .0 7 18 7 54 7 40 7 47 753 «04 8 15 I I 1 .11* i C t?Vr I I i'.. .1 .f i i Ia 1I 1. IÜA I'. 1. I A 5 14 5 23 5 29 5 .36 5 5Ï C 06 7 32 9 31 8 46 I O 55 4 59 6 53 5 00 7 00 5 12 7 1-6 1 12 2 49 5 28 7 16 I 50 259 5 39 7 55 3 15 4 03 7 03 9 20 -9 25 I 5 24 5 24 8 23 1059 11(0 Cocteiniireïj.iiaai'Ooüteude, 4 50 8 l[ 10 49, I 14, 4 53, 5 18, 7 18 Oostciide-Coileinaic<j, 5 53, 8 03, 1225 4 6 15,-8 13 Cbit.m-IJpvr? 01 9 10 1 51 5 29 7509 15 IJper-Ojneuil 20 7 1» 9 57 12 15 356 62 L.chlri velde uw Kortrijk, 5 12. 8 2^ 9 41, 11 56, 1 27, 5 40, 7 97, 9 3 0 Kort lijk naar Lichterveide en Brugge, CO 11 02 12 55, l’ 20,4 21, 6 41, COh* Bi ugge naai Kortrijk, 7 40, 9 00 10 Og 11 00 12 40 5 05. G 42 Oostende-Briissel, 5 50, 6 20. 7 40, I 06 H 48,2 55, 4 24,5 52 5 f.8 «550 15 FhhvA ^crlrcL) Cei.t Lichten eWe CotUuuicQ Uuudxahnjn Zuren 4 X riten 9 'muude 4 Uüttkerkr KvecappeUe ui ne Mivkerhe Ghpeld* 0 trinkerk. I)uinkerke,( vertrek) Ghy telde Adiukerke Veurne AvBcgppette Oostkerke Drxrnude fessen Zurren Handiaeme Cortemarcq Lichterveide Gent Brussel (aank.) en 9 33 34)0 5 58 7 45 1 1 0 4 11 58 4 19 6 00 7 36 <JOJ 1219 142 519 746 857 9 16 1222 9 22 - 9 27- 'J34- 9 43 12 47 9 54 12 58 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 826 1051 ua. 8 57 tl 18 Parijs ’a .tv. av. ’*4 merg 2 41 3 45 6 ?5 6 16 8 11 8- 42 8 01 9 19 9 50 11 25 II 16 11 25 XUVl'tf. 6 i5 4 01 9(6 12 45 DuinKcike naar Parijs en 'e »*crg..' Duinkerke (vei tr.) 10 4! Atreeht 2 SG A miens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’g avonds Parijs (vetbek) 7 !)uinkerke(Aa* k). 12 13 Xieuport (sladj-Dixruude, 12 06 l 56 4 21 Dixni-ude-Nieuport n» 2 55 5 53 8 24 ine! i 6 (0 1047 O 32 11 ?5 7 05 12 03 r no 7 15 12 15 1 57 4 24 6 16 7 52 12 22 2 05 4 31 6 24 7 30 12 30 2 13 4 39 6 32 7 42 12 43 2 29 4 53 6 17 7 48 1249 7 55 12 56 5 42 8 01 1 02 8 10 8 22 i 1- J1 .1 l.^.nnn Zlrtl -n«iiKTC gM r—- 2UG 2 II 2 18 2 38 2 40 £3“ 3 13 3 40 4 07 II o5 9 44 7 06 7 01 745 9 48 raar Duinkerk» 3*45 9 .9 tl Ui 8 uiorg 8 00 1 13 Nieuporl Dixmutlc-Gent en-Vinuie Dninkerke. - - 00 9 16 9 50 3'00 n n. 1 42 5 19 7 46 200 5 32 8 00 9 15 bi-G 0 21 8 II -926 8 18 9 33 2 27 5 51 8 -26 9 42 8 37 9 51 8 45 2 55 6 12 8 52 10 05 10 17 1039 II 08

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1